Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

DANH NHÂN PHẬT GIÁO
VIỆT NAM


...... ... .


Dam hoa thuong tai

CỐ HOÀ THƯỢNG THÍCH ÐỨC NHUẬN
(1924 - 2002)
Thích Thiện Hữu

                                                            

Bốn chữ đầu: Ðàm Hoa Thường Tại
Dịch nghĩa: Hoa Ðàm Còn Mãi

 Câu đối:

Ðức liễu vô thường, thất thập cửu niên tuỳ duyên giáo chúng
Nhuận
ngộ chân tánh, ngũ thập cửu hạ ứng hiện độ sanh

Dịch nghĩa:

Nhận thức lẽ vô thường, bảy mươi chín năm tuỳ duyên giáo hoá.
Tỏ ngộ nguồn chân tánh, năm mươi chín hạ ứng hiện độ sanh.

 

Thích Thiện Hữu kính đề

 

-- o0o --


| Những sáng tác của Hòa Thượng Thích Đức NHuận |

-- o0o --

| Mục lục tác gi|Cập nhật ngày: 22-01-2001


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Danh Nhân Việt Nam

Đầu trang

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
Email: quangduc@quangduc.com