Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


...... ... .


 

 


Tiểu Sử

Cố Ni Trưởng Thích Nữ Như Châu

(1915 – 2002)

Giám Luật Ni Bộ Bắc Tông
Thành Viên Sáng Lập Ni Bộ Bắc Tông (1957)
Viện Chủ Tổ Ðình Thanh Lương (Sa Ðéc - Ðồng Tháp)
Trụ Trì Chùa Pháp Thắng (Bà Rịa Vũng Tàu)
---o0o---

 

I/ Thân Thế:

Ni Trưởng Thích Nữ Như Châu – pháp hiệu: Chơn Minh – thế danh: Ðinh Thị Châu – sanh năm: 1915 - tại xã Mỹ Trà, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Ðồng Tháp.

Thân phụ là Cụ Ðinh Khắc Linh, thân Mẫu là Cụ Nguyễn Thị Hộ, Ni Trưởng là người con thứ ba trong 4 người con. Do sinh trưởng trong gia đình có truyền thống hiếu kính và thấm nhuần đạo đức học tam giáo, gần nhà có ngôi cổ Tự Linh Sơn (Nay do Thượng Tọa Thích Bửu Cảnh Trụ Trì), nên thuở nhỏ Ni Trưởng sớm kết duyên lành với ngôi Tam bảo, thường theo song thân đến chùa lễ bái vào những ngày tiết hội và rằm ngươn sau đó được quy y với Ngài Viện Chủ có pháp danh là Diệu Châu. Hạt giống bồ đề đã được hun đúc từ đây, ý niệm ly trần thoát tục luôn luôn thao thức trong lòng Ni Trưởng.

II/ Xuất  Gia – Tu Học:

1/ Xuất Gia:

Ảnh hưởng giáo lý Phật Ðà qua nhiều lần tụng kinh bái sám, tuy mới tròn 18 tuổi (1934) Ni Trưởng đã sớm hiểu cuộc đời là vô thường giả tạm nên đã can đảm xin phép song thân cho xuất gia Học Phật. Thấy Ni Trưởng là bậc nữ nhi nên gia đình không đồng ý, Ni Trưởng vẫn quyết tâm xin đi xin lại nhiều lần nhưng vẫn bị khước từ thôi đành lỗi đạo mẹ cha tầm sư học Phật đáp đền song thân, nên Ni Trưởng đã trốn gia đình đến chùa Hang ở núi Ðiện Bà Tây Ninh. Biết được Ni Trưởng hiện đang tá túc tại Chùa Hang, Cụ thân sinh đã đến tận nơi với nổi niềm mừng mừng tủi tủi. Với bản tính hiếu kính không muốn làm trái lời Cha Mẹ Ni Trưởng đã theo song thân trở về nhưng vẫn giữ vững lập trường và ý nguyện, biết không thể lay chuyển được quyết tâm của con mình nên gia đình đồng ý cho Ni Trưởng xuất gia tu học ở Chùa Hòa An xã lân cận.

2/ Tu Học:

Năm 1963 Tổ đình Phi Lai ở Châu Ðốc, Tổ Chí Thiền (Tổ Phi Lai) mở giới đàn, Ni Trưởng đăng ký ghi danh theo số giới tử Thọ Giới Sa Di Ni. Tuy không được sự giới thiệu của Bổn Sư nhưng quý Hòa Thượng trong ban Kiến Ðàn thấy Ni Trưởng tuổi nhỏ mà có đạo hạnh uy nghi và biểu hiện hiếu tâm hiếu học, Quý Ngài đã chấp thuận cho Ni Trưởng đăng đàn thọ giới. Sau đó, cũng vào năm này Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Kim Huê (Sa Ðéc) mở lớp học gia giáo Ni Trưởng đã về đây cầu xin Hòa Thượng y chỉ để được thọ pháp, Hòa Thượng nhận thấy bẩm tính đốn lương ở Ni Trưởng có khả năng tiến đạo nên Hòa Thượng đã phú pháp thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 40 – Húy Chơn Minh - Tự Như Châu.

Năm 1937 Hòa Thượng Chùa Kim Huê mở đại giới đàn do Hòa Thượng làm đàn đầu, Giới Sư gồm Quí Ni Trưởng: Thích Nữ Diệu Chí – Thích Nữ Diệu Nghĩa…, cũng trong giới đàn này Hòa Thượng đầu đàn cho phép Ni Trưởng thọ giới Thức Xoa Ma Na Ni và Tỳ Kheo Ni. Sau khi tam đàn cụ túc viên mãn, trãi qua thời gian tu học cần mẫn, nhất là về mặt Giới Luật được uy nghi đỉnh đạt, có thể nói Ni Trưởng là một Danh Ni thành tựu sớm nhất ở Sa Ðéc.

Dưới sự dìu dắt của Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Kim Huê với tuổi 35 – 36, Ni Trưởng đã trãi qua các trú xứ Trường Hương như: Tân Hòa (Châu Ðốc) - Vạn An (Sa Ðéc) – Vĩnh Bửu (Bến Tre)… Trong thời gian này Ni Trưởng đã hiện diện đầy đủ giới hạnh làm mô phạm trong hàng Ni Giới. Với đạo hạnh uy nghi nghiêm trì giớí luật được thụ học với các Bậc Tôn Túc Trưởng Lão Ni như: Ni Trưởng Diệu Tịnh (Viện Chủ Chùa Hải Ấn) Ni Trưởng Diệu Không (Viện Chủ Chùa Hồng Ân - Huế). Nhất là được trực tiếp thọ học Ðại Luật và Nghi Thức Truyền Giới do Sư Cụ Chùa Kim Huê truyền trao, do hành trì nghiêm minh giới luật Ni Trưởng trở thành Giới Sư Ni trẻ tuổi nhất thời bấy giờ và được cung thỉnh làm Yết Ma A Xà Lê Ni tại Ðại Giới Ðàn Phật Học Lưỡng Xuyên (Trà Vinh).

III/ Quá Trình Hành Ðạo:

Năm 1948 trên bước đường hành đạo với tâm nguyện lợi tha của người con Phật. Có Phật tử Chùa Kim Huê phát tâm cúng dường khoảng đất để xây dựng chùa Ni, được Hòa Thượng Viện Chủ chùa Kim Huê chấp thuận và đặt hiệu là Chùa Thanh Lương giao cho Ni Trưởng làm Trụ Trì, lúc bất giờ Ni Trưởng vừa tròn 34 tuổi, sau đó có Ni Sư Pháp hiệu Từ Thiện từ Châu Ðốc sang cùng Ni Trưởng xây dựng ngôi Tam Bảo thêm khang trang.

Với chí nguyện: “Tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức”, Ni Trưởng đã giao Chùa Thanh Lương cho Ni Sư Thích Nữ Từ Thiện trông nom, nên Sài Gòn nhập khóa học đầu tiên tại Chùa Giác Nguyên – (Quận 4), rồi sau đó cùng quí Ni Trưởng Ni Bộ Bắc Tông làm Phật sự ở các nơi như: Chùa Từ Nghiêm - Dược Sư – Huê Lâm… Với tư chất thuần hậu khiêm cung, ở đâu cũng được thầy yêu bạn mến với các giới đàn, Ni Trưởng là một trong những thành viên của Tam Sư Thất Chứng. Trên bước đường hành đạo, Ni Trưởng đã dến nhiều nơi giảng dạy giáo lý cho Phật tử như: Chùa Tam Bảo (Hà Tiên), chùa Phong Mỹ (Cao Lãnh)… và giảng dạy về Luật Học cho Chư Ni ở các Phật học đường như: Dược Sư - Từ Nghiêm – Huê Lâm… với các Phật sự khác việc nào cảm thấy có lợi cho việc xiển dương Phật Pháp Ni Trưởng đều tán dương tùy hỷ.

Năm 1957 Ni Bộ Miền Nam được thành lập dưới sự lãnh đạo Cố Ðại Lão Ni Trưởng Thượng Như hạ Thanh, Ni Trưởng là một trong những người có công đắc lực trong việc thành lập.

Năm 1960 Ðại Hội Ni Bộ lần thứ nhất, Ni Trưởng được suy cử vào chức vụ Giám Luật thường trực và niên khóa Giám Luật tại Ni Trường Dược Sư, Ni Trưởng rất tích cực trong công tác Phật sự được giao phó luôn được tin cậy và giao phó của Quí Ni Trưởng Thích Nữ Như Thanh – Thích Nữ Như Huệ điều hành công việc hàng ngày.

Năm 1964 Ni Trưởng cùng Quí Ni Trưởng Thích Nữ Như Huệ - Thích Nữ Như Chí – Thích Nữ Huyền Học tháp tùng phái đoàn Phật Giáo Việt Nam đi chiêm bái Phật Tích Ấn Ðộ - Miến Ðiện – Thái Lan… cũng trong năm này Ni Trưởng được đề cử chức vụ Giám Luật là một thành viên quan trọng trong Ban Lãnh Ðạo Ni Bộ Bắc Tông.

Năm 1969 với sự nhiệt tâm của Phật tử Tân Vinh đã hiến cúng một ngôi tư gia ở Quận 06 (Sài Gòn) Ni Trưởng đã hiệp lực cùng Ni Trưởng Thích Nữ Như Huệ nhận lãnh sửa sang và tạo thành Tự Viện lấy hiệu Thiền Ðức Ni Tự. Mặc dầu Phật sự đa đoan nhưng Ni Trưởng vẫn cố gắng đại lao giúp Ni Trưởng Thích Nữ Như Huệ có đủ cơ duyên sang Nhật tham vấn pháp thiền Phật giáo. Hai năm sau Ni Trưởng Thích Nữ Như Huệ trở về Việt Nam cùng Ni Trưởng xây dựng “Ký Nhi Viện Huệ Quang” để giúp đỡ cho con em những gia đình khó khăn.

Năm 1972 dưới sự hướng dẫn pháp thiền của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ ở Chùa Linh Quang núi lớn – Vũng Tàu, Ni Trưởng đã hướng dẫn Chư Ni và Phật tử về đây tham học hằng tháng, rồi sau đó  chung vai với Ni Trưởng Thích Nữ Như Huệ xây dựng Tu Viện Bát Nhã ở núi lớn (Vũng Tàu) tạo nơi cư trú cho Chư Ni và Phật tử tu học.

Năm 1973, Ni Trưởng được Hòa Thượng Thích Giác Huệ (Hệ Phái Khất Sĩ) hiến cúng Ngôi Tam Bảo Pháp Thắng (Vũng Tàu). Tại nơi đây Ni Trưởng đã hướng dẫn nhiều khóa tu tập cho Phật tử với số lượng ngày một đông.

Năm 1987, Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mời Ni Trưởng làm Cố Vấn Giám Luật Ni Giới các khóa An Cư Kiết Hạ.

Ðến năm 1989, Ni Sư Viện Chủ Ni Viện Phước Long là Pháp Tử của Ni Trưởng cung thỉnh Ngài làm Chủ Hương Trường Hạ  cho đến ngày xả báo thân.

Năm 1995, Ni Trưởng được đề cử làm Hòa Thượng Ðàn Ðầu Giới Ðàn Ni tại Tỉnh Ðồng Nai. Nhiều khóa an cư kiết hạ tập trung tại Bà Rịa – Vũng Tàu - Ðồng Nai Ni Trưởng luôn được đề cử làm Chủ Sự trong các buổi lễ.

IV/ Những Ngày Cuối Cùng - Thời Gian Viên Tịch:

Suốt cuộc đời hành đạo hơn 80 năm Trụ Thế, quá 60 năm Hành Ðạo của mình, Ni Trưởng luôn xứng đáng là Bậc Mô Phạm của Ni Giới, những tưởng Ni Trưởng sẽ còn đóng góp nhiều cho Phật Giáo Việt Nam, nhưng vì tuổi già sức yếu Ni Trưởng đã lâm trọng bệnh. Mặc dầu môn đồ pháp quyến và Ni Sư Viện Chủ Ni Viện Phước Long tận tâm chăm sóc, nhưng Ni Trưởng đã thuận lý vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 15 giờ 15 phút ngày mồng 08 tháng 11 năm 2002 (nhằm ngày mồng 04/ 10/ nhâm ngọ) tại Ni Viện Phước Long.

-         Trụ Thế: 88 Tuổi

-         Hạ Lạp: 65 năm

“Nhạn quá trường không ảnh trầm hàng thủy

Nhạn vô lưu tích chi ý, ảnh vô lưu thủy chi tâm”

(Ngài Hương Hải - Thiền Sư)

Thế là Ni Trưởng đã từ bỏ huyễn thân trở về thế giới Niết Bàn bất diệt nhưng Công Ðức và Ðạo Hạnh của Người vẫn luôn luôn lưu lại trong tâm tư và ký ức nhất là đối với Giới Ni ở thế gian này.

Nam Mô Thanh Lương Tổ Ðình Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Thế Húy Chơn Minh Thượng DIỆU Hạ CHÂU Hiệu NHƯ CHÂU Giám Luật Ni Bộ Bắc Tông Giác Linh Chứng Giám.

  

--- o0o ---

 

 Vi tính & trình bày: Nhật Nhan

Cập nhật: 01-01-2003

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở  về Trang Nhân Vật PGVN

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com