Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Nghi Lễ Phật Giáo


...... ... .


 
KINH TỤNG HẰNG NGÀY

TỔNG HỢP 49 KINH CĂN BẢN CỦA HAI TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO NAM TÔNG VÀ BẮC TÔNG

Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
biên soạn

---o0o---

KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA HÀNG BỒ-TÁT
Thứ ba mươi lăm  
 
Lời Phật dạy tám điều giác ngộ
Kẻ theo đường thoát khổ phải ghi
Ngày đêm trong cả sáu thì
Để tâm xét nghĩ tu trì chớ quên.     O
*
Điều thứ nhứt phải hằng xét biết
Cuộc trần ai đúng thiệt vô thường
Chợt còn, chợt mất như sương
Cũng như quả đất không phương giữ gìn.
Thân tứ đại chực ngày tan rã
Hình ấm duyên hư giả không ta
Sanh sanh, diệt diệt chi mà
Một bề thối nát ai là chủ nhân.
Tâm nguồn ác thao thao chảy mãi
Thân tội rừng chồng chất không cùng
Xét xem cội gốc am tường
Ngút mây sanh tử vạch đường thoát ly.    O
*
Điều  thứ hai cần nên giác ngộ
Ham muốn nhiều thêm khổ cho thân
Ngập chìm sanh tử bao lần
Mưa sầu, gió thảm bể trần sóng xao.
Cuộc đớn đau vì sao nên nỗi
Những muốn ham cho tội hình hài
Bớt tham giữ phận là hay
Thân tâm vui sống chuỗi ngày tự do.   O
*
Điều thứ ba lại nên tỉnh biết
Túi tham lam bao xiết cho vừa
Càng ham càng muốn càng ưa
Càng thêm tội lỗi càng thưa căn lành.
Bậc Bồ-tát hiểu rành nỗi khổ
Biết đủ vừa điều độ tùy thân
Lòng vui giữ đạo thanh bần
Xây lầu trí tuệ cõi trần riêng cao.      O
*
Điều thứ tư hãy mau tỉnh biết
Biếng trễ tu mài miệt thú vui
Là nhơn sa ngã thối lui
Bụi trần muôn kiếp dập vùi tấm thân.
Người học đạo phải cần tinh tấn
Phá đam mê trừ diệt não phiền
Bốn ma quyết dẹp cho yên
Vượt thành ấm giới thoát miền trầm luân. O
*
Điều thứ năm cần mau tỉnh ngộ
Thói si mê là khổ luân hồi
Trông lên bến giác về thôi
Đốt lò hương nguyện trau dồi thân tâm.
Bồ-tát mãi lo tầm học rộng
Cứ gieo thêm hột giống Bồ-đề
Biện tài khéo giác quần mê
Đến thành Bát-nhã dựa kề pháp vương.    O
*
Điều  thứ sáu nhớ câu giác ngộ
Nghèo khổ nhiều đau khổ càng nhiều
Oán thù vô cớ buộc chiêu
Dây oan thắt chặt lắm điều lụy thân.
Hàng Bồ-tát luôn hành bố thí
Bình đẳng tâm không nghĩ xa gần
Càng yêu những kẻ ác nhân
Quên điều tội cũ, thương phần khổ đau.
Điều thứ bảy dù thân ở tục
Lòng thường lo ngũ dục lánh xa
Giữ gìn trong ngọc trắng ngà / giới luật cao xa
Ca-sa bình bát lòng ta nhớ hoài.
Chí xuất gia tháng ngày giữ dạ
Phạm hạnh lành đức cả cao xa
Sao cho trong sạch lòng ta
Từ bi cứu thoát hằng hà chúng sanh.   O
*
Điều thứ tám tâm thường giác ngộ
Lửa tử sanh cháy đỏ phừng phừng
Thiêu người đau khổ vô chừng
Phát tâm rộng lớn bao dung muôn loài.
Nguyện cứu thế thuyền từ bủa khắp
Thay chúng sanh chịu nhọc trăm điều
Sao cho nhân loại tiêu diêu
Lên bờ giải thoát sớm chiều an vui!   O
*
Xin nhớ kỹ tám điều này rõ
  môn tu thù thắng thượng thừa
Chư phật, Bồ-tát đều ưa
Thực hành chánh đạo, say sưa pháp mầu.
Bằng trí tuệ  ra vào ba cõi
Tám điều này bửu bối trong tay
Làm cho hết thảy trong ngoài
Luân hồi dứt bỏ thỏng tay vào đời.   O

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần, xá 3 xá) OOO

---o0o---

Mục lục

Ý nghĩa tụng Kinh | Hướng dẫn hành trì | Nghi thức dẫn nhập

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

19 |20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

Phụ lục:  pl1-pl1a| pl2a-c | pl2d-l | pl2m-q | pl 2s-xpl3pl4 | pl5

Sám nguyện và hồi hướng

--- o0o ---

| Thư Mục Tác Giả |
--- o0o ---
Chân thành cảm ơn Thầy Nhật Từ đã gởi tặng bản Kinh điện tử này
( Quang Duc Website 04/2002)
--- o0o ---
Trình bày :  Nguyên Hân- Nguyên Phúc

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nghi Lễ Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:

quangduc@quangduc.com

Địa chỉ gởi thư qua bưu điện : Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060. Australia

Cập nhật ngày: 01-04-2002