Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Nghi Lễ Phật Giáo


...... ... .


 
KINH TỤNG HẰNG NGÀY

TỔNG HỢP 49 KINH CĂN BẢN CỦA HAI TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO NAM TÔNG VÀ BẮC TÔNG

Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
biên soạn

---o0o---

KINH CÚNG DƯỜNG PHÁP

Thứ ba mươi tám

Lúc bấy giờ, Thích-đề-hoàn-nhơn cung kính đảnh lễ rồi bạch Phật rằng:   O

-Bạch Thế Tôn! Con dù theo Phật và Bồ-tát Văn-thù nghe trăm nghìn thứ kinh mà chưa từng nghe kinh điển “Bất khả tư nghì tự tại thần thông quyết định thật tướng.”  Như con hiểu nghĩa lý của Phật nói, nếu có chúng sanh nào nghe kinh pháp này mà tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, thì  quyết được pháp không nghi, huống chi đúng như lời nói mà tu hành, thời người đó ngăn hết các nẻo ác, mở cửa lành, thường được các Đức Phật hộ niệm, hàng phục ngoại đạo, dẹp trừ ma oán, tu đạo Bồ-đề, an trụ đạo tràng, noi theo dấu vết thực hành của Như Lai.       O

- Bạch Thế Tôn! Nếu có người thọ trì đọc tụng, đúng như lời nói tu hành, con sẽ cùng các quyến thuộc cúng dường hầu hạ. Ở nơi tụ lạc, thành ấp, núi rừng, đồng nội, chỗ nào có kinh này, con sẽ cùng các quyến thuộc đồng đến chỗ đó nghe thọ kinh pháp. Những người chưa tin, chúng con sẽ làm cho họ sanh lòng tin, người đã tin rồi chúng con sẽ ủng hộ.

- Hay thay ! Hay thay ! Đế-thích ! Như lời ông nói, ta sẽ giúp cho ông được vui thêm. Kinh  này nói rộng về đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác không thể nghĩ bàn của các Đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Vì thế Đế-thích ! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng, cúng dường kinh pháp này thời chính là cúng dường các Đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai vậy.        O

-Đế-thích! Giả sử có các Như Lai đầy khắp cõi tam thiên đại thiên như mía, tre, lau, lúa, mè, rừng, bụi, nếu có thiện nam, thiện nữ nào hoặc một kiếp hoặc không đầy một kiếp cung kính tôn trọng, ngợi khen cúng dường, dưng các món cần dùng cho đến sau khi các Đức Phật diệt độ, đem Xá-lợi toàn thân của mỗi Phật dựng tháp bảy báu, ngang rộng bằng cõi tứ thiên hạ, cao đến trời Phạm Thiên, bảo tháp trang nghiêm rực rỡ, dùng tất cả hoa, hương, anh lạc, tràng phan, kỹ nhạc tốt đẹp bực nhứt, hoặc một kiếp hoặc ít hơn một kiếp mà cúng dường. Đế-thích ! Ý ông nghĩ sao, người đó làm việc phước có nhiều chăng ?

- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều, phước đức của người đó dẫu cho trăm nghìn ức kiếp nói mãi cũng không hết được.       O

- Phải biết thiện nam, thiện nữ có nghe kinh điển “giải thoát không thể nghĩ bàn” này tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, tu hành thì phước đức hơn người làm việc cúng dường kia. Vì sao? Quả Bồ-đề của chư Phật đều từ kinh này sanh ra, tướng Bồ-đề không có hạn lượng, do nhân duyên đó nên phước đức cũng không có hạn lượng. 

- Về quá khứ vô lượng a-tăng-kỳ kiếp, lúc ấy ở đời có Phật hiệu là Dược Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Cõi nước tên Đại Trang Nghiêm, kiếp tên là Trang Nghiêm. Phật sống lâu 20 tiểu kiếp, chúng Thanh Văn Tăng có 36 ức na-do-tha, chúng Bồ-tát Tăng có 12 ức. Đế-thích! Lúc đó, có vị Chuyển Luân Thánh Vương tên là Bảo Cái đầy đủ bảy báu, cai trị cả bốn châu thiên hạ. Vua có một nghìn người con tướng đẹp, mạnh mẽ, hay dẹp trừ các kẻ oán nghịch.

Lúc đó, Vua Bảo Cái cùng quyến thuộc cúng dường   Như Lai Dược Vương các đồ cần dùng đến mãn năm kiếp rồi, vua bảo nghìn người con rằng: “Các ngươi cũng phải đem thâm tâm cúng dường Phật như ta vậy.”             O

- Khi đó nghìn người con đều vâng mạng lịnh của vua cha cúng dường Như Lai  Dược Vương tất cả đồ cần dùng suốt năm kiếp. Có một người con của vua tên là Nguyệt Cái ngồi một mình suy nghĩ rằng: có việc cúng dường nào thù thắng hơn việc cúng dường nầy chăng?

Lúc ấy, do sức oai thần của Phật, ở giữa hư không có vị Trời nói rằng:         O

- Thiện nam tử ! cúng dường pháp là hơn hết các việc cúng dường.

Nguyệt Cái liền hỏi: Sao gọi là cúng dường pháp ?

Vị trời đáp: Ông nên đến hỏi Đức Thế Tôn Dược Vương sẽ rõ thế nào là cúng dường pháp.

Nghe lời khuyên, vương tử Nguyệt Cái đi đến chỗ Thế Tôn Dược Vương cúi đầu lễ dưới chơn Phật, đứng qua một bên, bạch Phật rằng:

- Bạch Thế Tôn! Trong việc cúng dường, cúng dường pháp là hơn hết. Thế nào là cúng dường  pháp ?            O

Phật dạy rằng: Thiện nam tử! Cách cúng dường pháp là pháp môn thâm diệu của các Đức Phật, được các Đức Phật truyền bá. Cúng dường pháp thật nhiệm mầu khó thấy, thanh tịnh không nhiễm, không phải lấy suy nghĩ phân biệt mà biết được. Do vậy mà người đời khó tin khó nhận. Kinh này thuộc về kho tàng chánh pháp của Bồ-tát, ấn đà-la-ni, ấn đó, cho đến bất thối chuyển, thành tựu sáu độ, khéo phân biệt các nghĩa, thuận pháp bồ-đề, trên hết các kinh, vào đại từ bi, lìa các việc ma và các tà kiến, thuận pháp nhân duyên, không ngã, không nhơn, không chúng-sanh, không thọ mạng, không, vô tướng, vô tác, vô khởi, làm cho chúng sanh   ngồi nơi đạo tràng mà chuyển pháp luân, chư Thiên, Long thần, Càn-thát-bà thảy đều ngợi khen, đưa chúng sanh vào kho tàng chánh pháp của Phật, gồm thâu tất cả các trí tuệ của Hiền thánh, diễn nói các tu hành của Bồ-tát nương theo nghĩa thật tướng của các pháp, tuyên bày các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, tịch diệt, cứu độ chúng sanh nào hủy phá giới cấm, làm cho tà ma ngoại đạo và người tham chấp trước đều sợ sệt, chư Phật, Hiền Thánh đều ngợi khen, tránh cái khổ sanh tử, chỉ cái vui Niết-bàn. Các Đức Phật ba đời ở trong 10 phương nói ra, nếu người nghe những kinh như thế mà tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, dùng sức phương tiện phân biệt giải nói, chỉ bày rành rẽ cho chúng sanh, giữ gìn chánh pháp, đó gọi là cúng dường pháp.      O

Lại nữa, vị hành giả tùy thuận mười hai nhơn duyên, lìa tà kiến, được vô sanh nhẫn, quyết định không có ngã, không có chúng sanh, không trái với quả báo, nhơn duyên, lìa các ngã sở, nương tựa pháp không nương tựa người, nương tựa nghĩa không nương tựa lời, nương tựa trí không nương tựa thức, nương tựa kinh liễu nghĩa không nương tựa kinh không liễu nghĩa, thuận theo pháp tướng, không chỗ vào, không chỗ về, “vô minh” diệt hết thời “hành” cũng diệt hết, cho đến “sanh” diệt hết thời “lão tử” cũng diệt hết. Quán như thế thì mười hai nhơn duyên không có tướng diệt hết, không có tướng khởi sanh, đó gọi là cúng dường  pháp hơn hết    O

Phật bảo Đế-thích:

- Vương tử Nguyệt Cái theo Phật Dược Vương nghe pháp “nhu thuận nhẫn” liền cởi y báu và đồ trang sức nơi thân cúng dường Phật và bạch rằng:

- Bạch Thế Tôn! Sau khi Như Lai diệt độ, con sẽ thực hành cúng dường pháp để gìn giữ chánh pháp, nguyện nhờ oai thần của Như Lai thương xót gia hộ cho con hàng phục ma oán, tu hạnh Bồ-tát.

Khi ấy, Đức Phật thọ ký rằng: “Về đời sau này ông giữ gìn thành trì chánh pháp.” 

Nầy Đế-thích ! Vương tử Nguyệt Cái lúc đó thấy được pháp thanh tịnh, nghe Phật thọ ký đem lòng chánh tín xuất gia tu tập các pháp lành. Tinh tấn không bao lâu chứng ngũ thông, đủ đạo hạnh Bồ-tát, được môn đà-la-ni, biện tài vô ngại. Sau khi Phật diệt độ, ông dùng sức thần thông, tổng trì biện tài đã chứng được y theo pháp của Như Lai  Dược Vương đã nói mà ban bố chánh pháp mãn mười tiểu kiếp.            O

Tỳ-kheo Nguyệt Cái giữ gìn Phật pháp, siêng tu tinh tấn ngay đời đó hóa độ được trăm muôn ức người trở về với đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác không còn thối lui, mười bốn na-do-tha người phát tâm Thanh Văn, Duyên Giác và vô lượng chúng sanh được sanh về cõi Trời.            O

Đế-thích ! Vua Bảo Cái lúc ấy đâu phải người nào khác, hiện nay thành Phật hiệu là  Như Lai Bảo Diệm, còn một nghìn người con của vua, chính là một nghìn vị Phật trong đời Hiền kiếp, mà đức Ca-la-cưu-tôn-đà thành Phật trước hết, đến vị thành Phật rốt sau hiệu là Lầu Chi, còn Tỳ-kheo Nguyệt Cái chính là thân Ta đây. Như thế, Đế-thích ! phải biết cúng dường pháp là hơn hết trong các cách cúng dường, là bậc nhất không chi sánh kịp. Nầy Đế-thích ! phải lấy sự cúng dường pháp mà cúng dường  các Đức Phật.            O

***

Nghe Đức Phật dạy, Thích-đề-hoàn-nhơn và toàn thể chúng hội đều hoan hỷ phụng hành và phát nguyện truyền bá kinh này.            O

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần, xá 3 xá) OOO

---o0o---

Mục lục

Ý nghĩa tụng Kinh | Hướng dẫn hành trì | Nghi thức dẫn nhập

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

19 |20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

Phụ lục:  pl1-pl1a| pl2a-c | pl2d-l | pl2m-q | pl 2s-xpl3pl4 | pl5

Sám nguyện và hồi hướng

--- o0o ---

| Thư Mục Tác Giả |
--- o0o ---
Chân thành cảm ơn Thầy Nhật Từ đã gởi tặng bản Kinh điện tử này
( Quang Duc Website 04/2002)
--- o0o ---
Trình bày :  Nguyên Hân- Nguyên Phúc

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nghi Lễ Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:

quangduc@quangduc.com

Địa chỉ gởi thư qua bưu điện : Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060. Australia

Cập nhật ngày: 01-04-2002