Hình ảnh lễ đặt đá xây dựng 
Tu Viện Quảng Đức, vùng Fawkner, 
Melbourne, Úc Châu

The  Pictures of the Foundation Stone Laying Ceremony - 10/12/2000
 

Photo: Minh Đức, Long Quân, Melissa Matveyeff, Brendan McCarthy
_______________________________________________________________________

Cổng Tam Quan  Tu Viện Quảng Đức 
The Quang Duc Monastery Gates


Hội trường nơi làm lễ 
The Main Hall prepared for the Foundation ceremony

Nền đất nơi chuẩn bị đặt viên đá đầu tiên
The site of Foundation stone for the new Medational Hall
 


Chư Tôn Đức tại Phương Trượng Đường
All Buddhist Sanghas in the Living Room

 

Cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm
Welcoming ceremony for all Buddhist Monks and Nuns

Cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm
Welcoming ceremony for all Buddhist Monks and Nuns

Cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm
Welcoming ceremony for all Buddhist Monks and Nuns

Cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm
Welcoming ceremony for all Buddhist Monks and Nuns

Lễ chào cờ và nhập từ bi quán
Crowd standing for the Anthems, Flags and one minute silence
 

Chư Tôn Hòa Thượng chứng minh
Buddhist Sanghas presiding at the ceremony 

 

Đại Đức Trụ Trì Thích Tâm Phương
Venerable Abbot Thich Tam Phuong

 


Hòa Thượng Thích Như Huệ, Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc
Most Venerable Thich Nhu Hue, Chairperson of the National Executive Council, of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia- New Zealand

Ông Philip Ruddock, Tổng Trưởng Di Trú Liên Bang Úc Châu
Hon. Philip Ruddock MP , Federal Minister for Immigration and Multicultural Affairs

Bà Kaye Daveniza, đại diện Thủ Hiến Tiểu Bang ông Steve Bracks

Ms Kaye Darveniza, MLC, Parliamentary  Secretary  to the Premier on Multicultural Affairs, presentative for Hon.Steve Bracks, Premier of Victoria

Bà Stella Kariofyllidis, Thị Trưởng Thành Phố Moreland
Ms Stella Kariofyllidis, Mayor of the City of Moreland

trungdoan.gif (72402 bytes)

 
Mr Trung Doan Viet , President of the Vietnamese Community in Australia

 

Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ GHPGVN Trên Thế Giới

Most Ven. Thich Tam Chau, Patriarch of the World Vietnamese Buddhist Order, from Montreal, Canada.

Lễ cầu nguyện
Prayer ceremony

 

Lễ cầu nguyện
Prayer ceremony

 

Hòa Thượng Thích Tâm Châu đang đặt viên gạch đầu tiên 
Most Ven. Thich Tam Chau, Patriarch of the World Vietnamese Buddhist Order, from Montreal, Canada, was laying one of first ten bricks

Hòa Thượng Thích Huyền Tôn đang đặt viên gạch

 Most Ven. Thich Huyen Ton, Member of the Honorary Elders Council of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand, from Melbourne, was laying one of first ten bricks

 

 Hòa Thượng Ajahn Viriya nanda, Hội Phật Giáo Thái Lan tại Melbourne

Most Ven. Ajhan Viryananda,Thai Buddhist Congregation, Melbourne was laying
one of first ten bricks
 
 
 

Bà Kaye Daveniza đang đặt viên gạch
Ms Kaye Darveniza, MLC,Parliamentary Secretary to the Premier onMulticultural Affairs 
was laying one of first ten bricks

Ông Đoàn Việt Trung đang đặt viên gạch
Mr Trung Doan Viet , President of the Vietnamese Community in Australia was laying one of first ten bricks

Ông Quốc Việt, Trưởng ban Việt Ngữ , đài SBS tại Melbourne đang đặt viên gạch
Mr Quoc Viet, Head of the Vietnamese language program, SBS Radio, Melbourne,
 was laying one of first ten bricks

Đạo hữu Minh Đức Lê Văn Hội đại diện 
cho đồng hương Phật Tử đang đặt viên gạch

Mr. Minh Duc Le Van Hoi, Representative of Vietnamese Buddhist
Community in Australia was laying one of first ten bricks
 
 

Ông Long Quân, Chủ bút báo Nhân Quyền đang đặt viên gạch

Mr Long Quan,Chief Editor, Human Right Vietnamese Weeklyin Victoria
was laying one of first ten bricks
 
 

Chuẩn bị đặt đá
Preparing for stone laying

Viên đá đầu tiên
The first stone


Viên đá đầu tiên
The first stone


Hòa Thượng Thích Như Huệ , Hội chủ GHPGVNTN/HN UDL-TTL; Ông Philip Ruddock, Tổng Trưởng Di Trú Liên Bang Úc; Bà Stella Kariofyllidis, Thị trưởng Thành phố Moreland và ĐĐ. Thích Tâm Phương, Trụ trì Tu Viện Quảng Đức
đang đặt viên đá đầu tiên xây dựng Chánh điện của Tu Viện 

The first stone was jointly laying by: Most Venerable Thich Nhu Hue, Chairperson of the National Executive Council, of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia- New Zealand, Hon. Philip Ruddock MP , Federal Minister for Immigration and Multicultural Affairs; Ms Stella Kariofyllidis, Mayor of the City of Moreland and Ven. Thich Tam Phuong, Abbot of Quang Duc Monastery
 

Group photo-taking at front of the First Stone has just laid at the Quang Duc Buddhist Welfare Centre in Fawkner, Melbourne, Australia

_______________
 

[Xem bài tường thuật về lễ đặt đá] 
 

[Tu Viện Quảng Đức]

[Trang chính]