Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Kinh Điển


 

 

LỊCH SỬ PHIÊN DỊCH HÁN TẠNG

Tác giả:Vương Văn Nhan

Biên dịch: Thích Phước Sơn

 

MỤC LỤC  

Lời nói đầu_ Trang .5

Bài tựa của pháp sư Thánh Nghiêm ._ Trang .11

Bài tựa của tác giả ._ Trang .17

Chương I: Trình bày khái quát _ Trang .21  

1. Động cơ nghiên cứu._ Trang . 21  

2. Phạm vi nghiên cứu ._ Trang .. 25  

3. Nguồn gốc tư liệu _ Trang . 28  

4. Phương pháp nghiên cứu _ Trang . 32

Chương II: Lược sử dịch kinh .._ Trang . 37  

1. Tăng lữ Tây Trúc sang Đông Độ._ Trang . 37  

2. Cao Tăng TrungHoa sang Tây Trúc _ Trang .39  

3. Quân vương yểm trợ _ Trang .44  

3.1. Thiết lập dịch trường _ Trang .45  

3.2. Cung thỉnh chư Tăng _ Trang .47  

3.3. Thân hành bút thọ_ Trang .48

3.4. Viết tựa, đưa vào Đại Tạng_ Trang .50  

4. Nhân tố gây trở ngại_ Trang .50  

5. Duyên cách sự nghiệp dịch kinh _ Trang .54  

5.1. Từ Đông Hán đến Tây Tấn _ Trang .55

5.2. Từ Đông Tấn đến đời Tùy _ Trang .55  

5.3. Từ đời Đường trở về sau _ Trang .62

Chương III: Chế độ và tổ chức _ Trang .89  

1. Tài trí của các cao Tăng_ Trang .89  

2. Sự phân công tại dịch trường_ Trang .93  

3. Các chức vụ tại dịch trường _ Trang .103  

3.1. Chủ dịch_ Trang .104  

3.2. Độ ngữ, chứng Phạn văn_ Trang .110

3.3. Bút thọ, xuyết văn, _ Trang .112

3.4. Khuyến trợ, đàn việt, _ Trang .118

3.5. Thiện tả tấn nội, _ Trang .119

Chương IV: Lý luận dịch kinh _ Trang .121  

1. Lý luận dịch kinh của Đạo An _ Trang .122  

2. Lý luận dịch kinh của Cưu-ma-la-thập_ Trang .127  

3. Lý luận dịch kinh của Ngạn Tôn_ Trang .157  

4. Lý luận dịch kinh của Huyền Tráng _ Trang .170  

5. Lý luận dịch kinh của Tán Ninh_ Trang .199

Chương V: Khảo cứu bản dịch _ Trang .207  

1. Bản Hán dịch bộ kinh Bát-nhã _ Trang .208  

1.1. Khái quát hệ thống kinh Bát-nhã_ Trang .215  

1.2. So sánh phẩm mục 7 bản dịch

Tiểu phẩm Bát-nhã _ Trang .221  

1.3. So sánh phẩm mục 4 bản dịch Đại phẩm Bát-nhã _ Trang .227  

1.4. So sánh 1 số đoạn văn trong 7 bản Tiểu phẩm _ Trang .233  

1.5. So sánh 1 số đoạn văn trong 4 bản Đại phẩm _ Trang .244  

1.6. So sánh 1 số trích đoạn trong 7 bản Kinh Kim Cương Bát-nhã _ Trang .256

1.7. So sánh toàn văn của 7 bản dịch Bát-nhã Tâm Kinh _ Trang .264  

2. Những vấn đề được phản ánh _ Trang .276  

2.1. Mức độ chênh lệch _ Trang .276

2.2. Cách đặt tên kinh_ Trang .280  

2.3. Cách đặt tên phẩm_ Trang .283  

2.4. Phương pháp cách nghĩa _ Trang .284

2.5. Vấn đề dịch âm, dịch ý _ Trang .285  

2.6. Thể văn của bản dịch_ Trang .292

Chương VI: Kết luận _ Trang .301

1. Quân vương hộ pháp _ Trang .302  

2. Những chức danh tượng trưng _ Trang .303  

3. Khảo cứu lý luận dịch kinh_ Trang .311  

4. Đọc và đối chiếu _ Trang .312

Phần phụ lục _ Trang .315

1.Những dịch phẩm ngoài Phật điển _ Trang .315  

2. Sơ đồ dịch trường _ Trang .321  

3. Nguyên văn 7 bản Tâm kinh bát-nhã_ Trang .323

Thư mục tham khảo _ Trang .331

 

Tải tập sách (pdf)

 

---o0o---
 

Cập nhật: 01-06-2009


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Thư Mục Kinh Điển 2  - 1

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544