Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .

 

KINH ÐẠI THỪA ÐẠI TẬP ÐỊA TẠNG THẬP LUÂN

- Hán dịch: Tam-tạng Pháp sư Huyền Trang

 - Việt dịch: Thích nữ Tâm Chánh, Thích Nữ Huệ Thanh

Chùa Phổ Tế, Nha Trang.

Chứng nghĩa: Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh,

Tỳ-kheo Tâm Hạnh

---o0o---

 

 --- o0o ---

Mục Lục

Quyển 01 | Quyển 02 | Quyển 03 | Quyển 04 | Quyển 05

Quyển 06 | Quyển 07 | Quyển 08 | Quyển 09 | Quyển 10

 --- o0o ---

Vi tính: Nguyên Tịnh

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 4-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com