Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .

 

Kinh Hoa Thủ
(hay Nhiếp Chư Thiện Căn)
Đại Tạng Kinh Đại Chánh Tân Tu quyển 16, số 657
Đời Hậu Tần, nước Quy Tư
Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Phụng chiếu dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán
Tỳ Kheo Thích Bảo Lạc dịch ra chữ Việt
Pháp Bảo ấn hành 1990

---o0o---
 

QUYỂN IV

15- Phẩm Thượng Thanh Tịnh thứ mười lăm

Từ cõi Nguyệt Xuất đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thượng Thanh Tịnh, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Tướng Nghiêm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Ða Tinh Tấn Ðại Bồ Tát, như trên đã nói.

Từ cõi Thượng Thanh Tịnh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phổ Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Minh Ðức Tụ hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Thượng Hạnh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phổ Minh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Cao Tướng, ở đó có đức Phật hiệu là Nhân Ý hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Tịnh Nhãn Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Cao Tướng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Hoan Hỷ, ở đó có đức Phật hiệu là Na La Diên hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Ðiều Ngự Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Hoan Hỷ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ly Cấu, ở đó có đức Phật hiệu là Ly Cấu Tướng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Trì Minh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ly Cấu đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thiện Bảo, ở đó có đức Phật hiệu là Kim Cang hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Phá Nghi Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thiện Bảo đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nhứt Thiết Lạc, ở đó có đức Phật hiệu là Tịnh Ý hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Lượng Nghiêm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Nhứt Thiết Lạc đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ưu Não Sở Triền, ở đó có đức Phật hiệu là Cầu Lợi An hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Thế Ðức Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ưu Não Sở Triền đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Biên Ðức Sung, ở đó có đức Phật hiệu là Thiện Tư Nghiêm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Thượng Nghiêm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Vô Biên Ðức Sung đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Bình Ðẳng, ở đó có đức Phật hiệu là Hoại Tặc hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Ngại Nghiêm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Bình Ðẳng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là An Ổn, ở đó có đức Phật hiệu là Ưu Bát Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Thường Phát Tinh Tấn Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi An Ổn đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phương Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Lưu Bố Lực Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Ðế Vương Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phương Minh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thường Chiếu Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Minh Vân Hương Di Lâu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Trí Tượng Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thường Chiếu Minh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thường Trang Nghiêm, ở đó có đức Phật hiệu là Tạp Hoa hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Xướng Cam Lồ Vị Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thường Trang Nghiêm đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Bạch Cái, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Minh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Bất Hưu Tức Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Bạch Cái đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thường Nghiêm, ở đó có đức Phật hiệu là Chuyển Nam Nữ Tướng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Biên Âm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thường Nghiêm đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là A Kiệt Lưu Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Thượng Hương Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Hương Tượng Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi A Kiệt Lưu Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chiên Ðàn Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Bảo Cao Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Lượng Quang Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chiên Ðàn Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phổ Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Hương Di Lâu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Bảo Di Lâu Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phổ Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phổ Lạc, ở đó có đức Phật hiệu là Tri Kiến Nhứt Thiết Chúng Tâm Sở Lạc hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Ðại Ðạo Sư Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phổ Lạc đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Tướng, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Tướng Âm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Ly Nhứt Thiết Pháp Hạnh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Vô Tướng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phật Hoa Nghiêm, ở đó có đức Phật hiệu là Trí Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Trí Quang Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phật Hoa Nghiêm đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Hoa, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Ngại Âm Thanh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Diệu Nhãn Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Hoa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nguyệt, ở đó có đức Phật hiệu là Thuần Bảo Tạng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Nhất Cái Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  Nguyệt đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Kiên Cố, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Ðộng Lực hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Thiện Ý Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Kiên Cố đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Kiên Lao, ở đó có đức Phật hiệu là Ca Diếp hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Minh Ðăng Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Kiên Lao đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nhất Liên Hoa Cái, ở đó có đức Phật hiệu là Thị Nhất Thiết Duyên hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Hoa Thâm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Nhất Liên Hoa Cái đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chiên Ðàn, ở đó có đức Phật hiệu là Ðiều Ngự hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Trí Huệ Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chiên Ðàn đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chân Ðế, ở đó có đức Phật hiệu là Thành Lợi hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Hiện Ðể Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chân Ðế đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Nguyệt, ở đó có đức Phật hiệu là Sanh Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Biên Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Nguyệt đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ly Suy Não, ở đó có đức Phật hiệu là Danh Xưng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Hoa Ðức Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ly Suy Não đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu Hỷ, ở đó có đức Phật hiệu là Hoại Chúng Nghi hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Hỷ Tự Tại Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Diệu Hỷ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là LyTrần Cấu, ở đó có đức Phật hiệu là Trí Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Quán Hoa Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ly Trần Cấu đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ly Sanh, ở đó có đức Phật hiệu là Ðức Vị hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Hoại Chư Luận Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ly Sanh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Tạp Hoa, ở đó có đức Phật hiệu là Tú Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Thiện Trạch Ðại Bồ Tát, như trên đã nói.Từ cõi Tạp Hoa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Cực Quảng, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Lượng Tướng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Bảo Tướng Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Cực Quảng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Khủng Bố, ở đó có đức Phật hiệu là Chiên Ðàn hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Nguyệt Ðức Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Khủng Bố đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Võng, ở đó có đức Phật hiệu là Võng Minh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Úy Âm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Võng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Úy, ở đó có đức Phật hiệu là Phạm Âm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Phạm Thanh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Vô Úy đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Khả Quy , ở đó có đức Phật hiệu là Vô Lượng Tánh Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Lượng Thanh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Khả Quy  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ly Chư Duyên, ở đó có đức Phật hiệu là Bất Duyên Nhất Thiết Pháp hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Ngại Nghiêm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ly Chư Duyên đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thường Xưng, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Năng Ðoạn Thanh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Biên Biện Tài Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thường Xưng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thường Hỷ, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Tự Tại hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Bất Ðoạn Biện Tài Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thường Hỷ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phổ Hiện, ở đó có đức Phật hiệu là Thị Nhất Thiết Pháp hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Tướng Nghiêm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phổ Hiện đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phổ Kiến, ở đó có đức Phật hiệu là Phổ Hiện Chư Pháp hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Nhãn Danh Văn Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phổ Kiến  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Sanh Chư Công Ðức, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Ðức Sanh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Tịnh Nhãn Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  Sanh Chư Công Ðức đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ly Cấu , ở đó có đức Phật hiệu là Trí Xuất Quang hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô pháp Hành Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ly Cấu đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thanh Liên Hoa Phú, ở đó có đức Phật hiệu là Hoa Thượng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Xích Liên Hoa Tướng Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  Thanh Liên Hoa Phú đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Xích Liên Hoa Phú, ở đó có đức Phật hiệu là Phương Sanh  hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Phương Di Lâu Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Xích Liên Hoa Phú đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Hoa Phú, ở đó có đức Phật hiệu là Hoa Sanh Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Hoại Chư Pháp Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Hoa Phú đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thiên Thế, ở đó có đức Phật hiệu là Chúng Kiên Cố hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Cấu Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thiên Thế  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Trí Minh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Diệu Sanh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Diệu Minh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Lạc Ðức , ở đó có đức Phật hiệu là Trí Chúng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Thượng Chúng Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Lạc Ðức đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Lạc, ở đó có đức Phật hiệu là Ly Thai hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Chuyển Chư Nạn Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Lạc  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Trược, ở đó có đức Phật hiệu là Y  Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Thi Khí Ðại Bồ Tát, như trên đã nói.

Từ cõi Vô Trược đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Lượng, ở đó có đức Phật hiệu là Hoại Chư Phiền Não hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Sai Biệt Nghiêm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Vô Lượng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phổ Tán, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Trí Tán hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Biên Công Ðức Sanh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phổ Tán đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Kiên, ở đó có đức Phật hiệu là Chiên Ðàn Quật Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Trí Quật Ðức Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Kiên đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Cụ Oai Ðức, ở đó có đức Phật hiệu là Cụ Phật Hoa Sanh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Cao Sanh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Cụ Oai Ðức đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Bảo, ở đó có đức Phật hiệu là Ta La Vương An Lập hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho An Trụ Luật Nghi Ðại Bồ Tát, như trên đã nói.

Từ cõi Chúng Bảo đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phương Chủ, ở đó có đức Phật hiệu là Nguyệt Xuất Quang hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Nguyệt Ðại Bồ Tát, như trên đã nói.Từ cõi Phương Chủ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ðại Hải, ở đó có đức Phật hiệu là Ðiều Ngự hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Ưu Ý Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ðại Hải đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là An Trụ, ở đó có đức Phật hiệu là Tu Di Kiên hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Chỉ Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi An Trụ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Bố Úy, ở đó có đức Phật hiệu là Thí Danh Văn hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Cự Do Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Vô Bố Úy đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ái Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Chuyển Chư Nạn hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Xưng Danh Ly Kết Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ái Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chư Công Ðức Trụ, ở đó có đức Phật hiệu là Danh Thân hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Trí Thân Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chư Công Ðức Trụ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nhất Thiết Phước Trụ, ở đó có đức Phật hiệu là Kiên Cố hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Pháp Thượng Ðại Bồ Tát, như trên đã nói.

Từ cõi  Nhất Thiết Phước Trụ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Ưu Ý, ở đó có đức Phật hiệu là Ly Ưu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Bửu Hỏa Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Vô Ưu Ý đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Danh Văn, ở đó có đức Phật hiệu là Hoa Sanh Ðức Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Hoa Vương Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Danh Văn  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Hoa Bố, ở đó có đức Phật hiệu là Diễn Hoa Tướng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Hương Ðức Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Hoa Bố đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Lưu Bố Thập Phương, ở đó có đức Phật hiệu là Phổ Phóng Hương Quang hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Tất Thành Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Lưu Bố Thập Phương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Phương, ở đó có đức Phật hiệu là Thanh Nhãn hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Ðại Thanh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Phương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Diệm, ở đó có đức Phật hiệu là Phóng Diễm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Diễm Xí Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Diệm đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ðại Âm, ở đó có đức Phật hiệu là Lưu Thập Phương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Ðại Âm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ðại Âm đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Cao Minh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Tu Di Sơn Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Minh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Bảo Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Bảo Chiếu Minh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Bảo Ðức Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Bảo Minh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thường Huân Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Hỏa Nhiên hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Hỏa Minh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thường Huân Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Hữu Cát, ở đó có đức Phật hiệu là Tam Giới Tự Tại Lực hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề choTam Hữu Cát Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Hữu Cát đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Úy, ở đó có đức Phật hiệu là Minh Luân hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề choVô Úy Thí Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Vô Úy đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thường Huyền, ở đó có đức Phật hiệu là Không Tán Tự Tại hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Tượng Ðại Bồ Tát, như trên đã nói.Từ cõi Thường Huyền đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là An Vương, ở đó có đức Phật hiệu là Tận Tự Tại Lực hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Sanh Ðức Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi An Vương  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phổ Ly, ở đó có đức Phật hiệu là Cổ Âm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Diễn Hương Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phổ Ly đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là An Ổn, ở đó có đức Phật hiệu là Phổ Tự Tại hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Hành Hạnh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  An Ổn đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phương Lưu Bố, ở đó có đức Phật hiệu là Trí Lưu Bố hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Bịnh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phương Lưu Bố đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ðà La Ni, ở đó có đức Phật hiệu là Sơn Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Ðà La Ni Tự Tại Vương Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ðà La Ni đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu Ðà La Ni, ở đó có đức Phật hiệu là Minh Lực Cao Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Tự Tại Lực Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  Diệu Ðà La Ni đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu Ðẳng, ở đó có đức Phật hiệu là An Lập hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Ba La Diên Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Diệu Ðẳng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nhất Nghiêm, ở đó có đức Phật hiệu là Phật Tự Tại Nghiêm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Cụ Túc Ý Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Nhất Nghiêm đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ỷ Tức, ở đó có đức Phật hiệu là Tích Chư Công Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Tướng Nghiêm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ỷ Tức đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ái, ở đó có đức Phật hiệu là  Bảo Ðức Thành Tựu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Thiện Tư Hạnh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ái đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Liệt Tú, ở đó có đức Phật hiệu là Trí Sanh Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Hoan Hỷ Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  Liệt Tú đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Liệt Tú Nghiêm, ở đó có đức Phật hiệu là Trí Sanh Minh Ðức Tụ hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Diệu Tú Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Liệt Tú Nghiêm  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Liên Hoa, ở đó có đức Phật hiệu là Hoa Sanh Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Phật Pháp Sanh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Liên Hoa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Hoa, ở đó có đức Phật hiệu là Thượng Pháp Tự Tại hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Trí Chuyển Nạn Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Hoa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Bạch Liên Hoa Phú, ở đó có đức Phật hiệu là Bán Nguyệt Quang hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Tu Di Ðức Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Bạch Liên Hoa Phú đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Quảng, ở đó có đức Phật hiệu là Hương Tượng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Bất Ðộng Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Quảng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thượng Diệu, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Lượng Minh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Ngại Âm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thượng Diệu đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Liên Hoa Tụ hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Phất Sa Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Hoa , ở đó có đức Phật hiệu là Hoa Sanh Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Ðãnh Ðức Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Hoa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ðài Bồ Chúng, ở đó có đức Phật hiệu là Chiên Ðàn Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Diệu Nhãn Ðại Bồ Tát, như trên đã nói.Từ cõi Ðài Bồ Chúng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Bảo Tạng, ở đó có đức Phật hiệu là Bảo Tụ hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Hỷ Kiến Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Bảo Tạng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Minh Huệ, ở đó có đức Phật hiệu là Thượng Minh Huệ hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Thiện Giác Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Minh Huệ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thượng An, ở đó có đức Phật hiệu là Tác An hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho An Vương Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thượng An  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thiện Trụ, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Ðức Sanh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho An Lập Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thiện Trụ  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Ða, ở đó có đức Phật hiệu là Minh Tướng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Phổ Minh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Ða đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ái Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Ðức Tích hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Ðức Sanh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ái Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ái Tích, ở đó có đức Phật hiệu là Chúng Ðức Sanh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Tất Cánh Công Ðức Thành Tựu Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ái Tích đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Khả Ái, ở đó có đức Phật hiệu là Nhất Thiết Công Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Tịnh Công Ðức Tất Cánh Thành Tựu Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Khả Ái đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Liên Hoa, ở đó có đức Phật hiệu là Hoa Sanh Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Nhạo Thí Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Liên Hoa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Kim Cang Phú, ở đó có đức Phật hiệu là Trì Cự hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Tham Thủ Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Kim Cang Phú đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Bảo Cương Phú, ở đó có đức Phật hiệu là Bảo Sanh Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Bảo Tích Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  Bảo Cương Phú đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ly Úy, ở đó có đức Phật hiệu là Cực Cao Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Chuyển Chư Nạn Ðại Bồ Tát, như trên đã nói.Từ cõi Ly Úy đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nhất Cái, ở đó có đức Phật hiệu là Tú Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Liệt Tú Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Nhất Cái  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Tạp, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Di Lâu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Bảo Di Lâu Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Tạp đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu Hỷ, ở đó có đức Phật hiệu là Hư Tịnh Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Bất Tư Nghì Ðức Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Diệu Hỷ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Khả Nghinh, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Lượng Âm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Ưu Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Khả Nghinh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu Âm Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Lượng Minh hiện đang thọ ký đạo Vô Thượng Bồ Ðề cho Vô Ưu Ðức Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Diệu Âm Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thượng Thanh Tịnh, ở đó có đức Phật hiệu là Bảo Di Lâu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Biên Âm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thượng Thanh Tịnh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chiếu Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Tạp Bảo Hoa Nghiêm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Biên Âm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chiếu Minh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thế Ðức, ở đó có đức Phật hiệu là Thượng Chúng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Chúng Hương Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thế Ðức đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Bảo Hoa, ở đó có đức Phật hiệu là Ly Cấu Nghiêm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Tác Minh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Bảo Hoa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Kim Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Kim Hoa hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Chiếu Minh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Kim Minh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Kim Quang, ở đó có đức Phật hiệu là Bảo Quật hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho An Trụ Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Kim Quang  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Kiên Cố, ở đó có đức Phật hiệu là Tạp Hoa Sanh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Dũng Ðức Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Kiên Cố đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Giải Thoát, ở đó có đức Phật hiệu là Phóng Quang hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Di Lặc Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Giải Thoát  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phóng Hoa, ở đó có đức Phật hiệu là Hoa Sanh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Diệu Hoa Cái Nghiêm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phóng Hoa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Hoa, ở đó có đức Phật hiệu là Hoa Cái hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho  Kim Cái Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Hoa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Liên Hoa, ở đó có đức Phật hiệu là Bất Hư Nghiêm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Cấu Nghiêm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  Chúng Liên Hoa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Diệu Liên Hoa, ở đó có đức Phật hiệu là Lưu Bố Lực Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Lạc Trí Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  Chúng Diệu Liên Hoa  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phạm Ðức, ở đó có đức Phật hiệu là Phạm Âm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Diệu Âm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phạm Ðức  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Tràng Tướng, ở đó có đức Phật hiệu là Tự Tại Lực hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Tịnh Mục Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  Tràng Tướng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Tướng, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Chúng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Biên Tánh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Tướng  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu, ở đó có đức Phật hiệu là Ðiều Ngự hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Diệu Chúng Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Diệu đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Trụ Xứ, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Ngại Nhãn hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Quá Hành Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Trụ Xứ  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Hữu, ở đó có đức Phật hiệu là Hoại Chư Ðạo hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Thiện Tư Nghiêm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Vô Hữu đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nghi Hối, ở đó có đức Phật hiệu là Phá Nghi hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Hoại Chư Kiến Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Nghi Hối đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu Thiền, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Tướng Âm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Lượng Minh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Diệu Thiền đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ðức Trụ, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Công Ðức Thành Tựu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Bảo Bộ Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ðức Trụ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Bảo Trụ, ở đó có đức Phật hiệu là Bửu Sanh Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Kim Cang Hạnh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Bảo Trụ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Hỷ, ở đó có đức Phật hiệu là Liên Hoa Sanh Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Bảo Hoa Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Hỷ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Liên Hoa Sanh, ở đó có đức Phật hiệu là Bảo Thượng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Phạm Thượng Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Liên Hoa Sanh  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu Sanh, ở đó có đức Phật hiệu là Tam Thế Vô Ngại Nghiêm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Dũng Chúng Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Diệu Sanh  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Minh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Lạc Xuất Yếu Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Diệu Minh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Giác, ở đó có đức Phật hiệu là Bảo Di Lâu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Ðại Di Lâu Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Giác đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nguyệt Ðăng, ở đó có đức Phật hiệu là Ðăng Cao Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Quang Luân Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Nguyệt Ðăng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Tinh Tú Ðức, ở đó có đức Phật hiệu là Trí Sanh Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Tịnh Sanh Ðức Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  Tinh Tú Ðức đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Cự, ở đó có đức Phật hiệu là Cự Ðăng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Tăng Ý Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Cự đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Trí Tích, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Thượng Quang hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Ðức Tích Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Trí Tích đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Xuất Sanh, ở đó có đức Phật hiệu là Ðức Vương Minh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Ðề Xá Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Xuất Sanh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Liên Hoa Cái, ở đó có đức Phật hiệu là Phất Sa hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Cổ Âm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Liên Hoa Cái  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nhất Cái, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Nhãn hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Phạm Âm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Nhất Cái  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thiện, ở đó có đức Phật hiệu là Ðức Vị hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Hữu Ðức Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thiện đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phương, ở đó có đức Phật hiệu là Phương Ðẳng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Chiếu Phương Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Phương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ðức Tích, ở đó có đức Phật hiệu là Phật Hoa Sanh Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Tú Vương Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ðức Tích  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ta La, ở đó có đức Phật hiệu là Ta La Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề choVũ Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ta La đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Trụ, ở đó có đức Phật hiệu là Sư Tử hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề choVô Kinh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Trụ  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Khuyến Trợ, ở đó có đức Phật hiệu là Bảo Di Lâu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Da Xá Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Khuyến Trợ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Liên Hoa, ở đó có đức Phật hiệu là Tần Bà Thi hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Âm Vân Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Liên Hoa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nhiếp Xứ, ở đó có đức Phật hiệu là Y  Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Dược Vương Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Nhiếp Xứ  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ta Ha, ở đó có đức Phật hiệu là Thượng Chúng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Chiếu Minh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ta Ha đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thiện Ðức, ở đó có đức Phật hiệu là Thượng Thiện Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Diệu Thiện Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thiện Ðức đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Xứ, ở đó có đức Phật hiệu là Tự Tại Lực hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Hằng Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Xứ  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Thượng Hương Ðức  hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Hương Ðức Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Diệu Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Hương Ðức, ở đó có đức Phật hiệu là Thượng Hương Tướng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Hoa Tạng Ðại Bồ Tát, như trên đã nói.

Từ cõi Hương Ðức đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chiên Ðàn, ở đó có đức Phật hiệu là Chiên Ðàn Quật hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Ðức Thủ Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chiên Ðàn  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Bảo Cương Phú, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Minh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Biên Ý Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Bảo Cương Phú  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Kim Cương Phú, ở đó có đức Phật hiệu là Tăng Thập Quang Phật Hoa Xuất hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Bảo Ðức  Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Kim Cương Phú đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Liên Hoa Cương Phú, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Tự Lực hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề choVô Biên Nghiêm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Liên Hoa Cương Phú  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là  Chúng Hoa, ở đó có đức Phật hiệu là Oai Hoa Sanh Cao Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Biên Âm Thanh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Hoa đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chiếu Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Bảo Cương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Dũng Ðức Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chiếu Minh   đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nguyệt Ðăng, ở đó có đức Phật hiệu là An Lập hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Bất Vong Niệm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Nguyệt Ðăng  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chiên Ðàn Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Thượng Hương Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Phú Túc Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chiên Ðàn Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Lâu Các, ở đó có đức Phật hiệu là Thí Nhứt Thiết Lạc hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Cầu Lợi Thế Ðại Bồ Tát, như trên đã nói.

Từ cõi Lâu Các đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Tạp Quật, ở đó có đức Phật hiệu là Kiến Nhứt Thiết Duyên hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Biên Nguyện Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Tạp Quật đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Tạp Tướng, ở đó có đức Phật hiệu là Bất Hư Xưng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Biên Nghiêm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Tạp Tướng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Khả Kính, ở đó có đức Phật hiệu là Hoại Chư Kinh Úy hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Sư Tử Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Khả Kính đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Tịnh, ở đó có đức Phật hiệu là An Lập Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Châu Cát Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Tịnh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Kim Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Bảo Minh hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Bảo Tạng Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Kim Minh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thượng Tịnh, ở đó có đức Phật hiệu là Lợi Nhứt Thiết Chúng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Ưu Ý Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thượng Tịnh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Chúng Lạc, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Không Nghiêm Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Chúng Sanh Vô Ngại Nghiêm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Chúng Lạc đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nhất Hoa Cái, ở đó có đức Phật hiệu là Thiện Nghiêm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Bửu Tướng Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Nhất Hoa Cái  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Cấu, ở đó có đức Phật hiệu là Không Tướng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Không Nghiêm Hành Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Vô Cấu đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Quảng Ðại, ở đó có đức Phật hiệu là Oai Hoa Sanh Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Tuyển Trạch Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Quảng Ðại đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thiện Tích, ở đó có đức Phật hiệu là Thượng Thiện Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Thượng Âm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thiện Tích đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Trụ Phương, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Tự Tại Tích hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Ðại Tự Tại Lực Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Trụ Phương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu Hoa Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Tịnh Nhãn hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Diệu Nhãn Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Diệu Hoa Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thiện Trụ, ở đó có đức Phật hiệu là Ðại Ðiều Ngự hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Ðại Hải Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thiện Trụ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Lượng Vô Biên, ở đó có đức Phật hiệu là Tối Cao Ðức Di Lâu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Lượng Ý Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Vô Lượng Vô Biên  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Hỷ Sanh, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Thắng Tướng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Tối Thắng Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Hỷ Sanh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Trần, ở đó có đức Phật hiệu là Chúng Quy hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Úy Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Vô Trần đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là A Kiệt Lưu Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Hương Di Lâu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Thượng Hương Ðức Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi A Kiệt Lưu Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ða Già Lưu Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Nguyệt Gian Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Trì Cự Thiện Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ða Già Lưu Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thượng Diệu, ở đó có đức Phật hiệu là Thượng Di Lâu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Thiện Trụ Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thượng Diệu  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Hỷ, ở đó có đức Phật hiệu là Bửu Sanh Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Thứ Ðức Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Hỷ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Văn Di Lâu hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Bảo Di Lâu Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Minh  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nhuyến Mỹ, ở đó có đức Phật hiệu là Mỹ Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Ðại Mỹ Ðức Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  Nhuyến Mỹ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thiện Bổn, ở đó có đức Phật hiệu là Phạm Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Phạm Âm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thiện Bổn đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ðế Tướng, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Ngại Nhãn hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Ðế Ðức Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ðế Tướng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Thiện Xứ, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Ðức Tích hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Ðắc Công Ðức Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Thiện Xứ  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Bất Tư Nghì Ðức, ở đó có đức Phật hiệu là  Oai Ðức Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Trí Cao Bồ La Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Bất Tư Nghì Ðức đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ly Tướng, ở đó có đức Phật hiệu là Thiện Tư Nguyện Thành hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Vô Biên Nguyện Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ly Tướng đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Tinh Tú Vương, ở đó có đức Phật hiệu là Tịnh Vương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Gián Di Lâu Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Tinh Tú Vương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Trí Minh, ở đó có đức Phật hiệu là Trí Xuất hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Trí Xuất Ðức Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Trí Minh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Kim Cang, ở đó có đức Phật hiệu là Dũng Chúng hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Trí Trạch Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Kim Cang đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Trí Hương, ở đó có đức Phật hiệu là Trí Tụ hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Trí Sanh Ðức Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Trí Hương đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Phương Di Lâu, ở đó có đức Phật hiệu là Tác Phương hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Phương Lưu Bố Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi  Phương Di Lâu đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ðức Xứ, ở đó có đức Phật hiệu là Ta Ha Chủ hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Pháp Ðăng Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ðức Xứ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ái, ở đó có đức Phật hiệu là Thượng Ly hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Ta Ha Chủ Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ái  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ái Thú, ở đó có đức Phật hiệu là Ðiều Ngự hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Ái Thú Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ái Thú đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Diệu Tư, ở đó có đức Phật hiệu là Trí Thủ hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Thượng Trí Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Diệu Tư đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Liên Hoa Xuất, ở đó có đức Phật hiệu là Tối Cao Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Ly Cấu Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Liên Hoa Xuất  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Vô Biên Ðức Sanh, ở đó có đức Phật hiệu là Thị Chúng Sanh Thâm Tâm hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Tự Ðăng Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Vô Biên Ðức Sanh đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Hoan Hỷ, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Biên Ðức Bảo hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Dũng Kiện Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Hoan Hỷ đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Ỷ Tức, ở đó có đức Phật hiệu là Diệt Chư Thọ Tự Tại hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Thường Phát Thanh Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Từ cõi Ỷ Tức  đến khoảng trung gian đây có một thế giới tên là Nhạo Lạc, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Ngại Quang hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Diệu Nhãn Ðại Bồ Tát, như trên đã nói.

Từ cõi  Nhạo Lạc trãi qua hằng hà sa các quốc độ trung gian có một thế giới tên là Thiện Thành, ở đó có đức Phật hiệu là Vô Ngại Quang Phật Hoa Tối Cao Sanh Ðức hiện đang thọ ký đạo vô thượng Bồ Ðề cho Ðà La Ni Tự Tại Vương Ðại Bồ Tát, như trên đã nói.

16- Phẩm TÁN HOA thứ mười sáu

Từ cõi  Thiện Thành qua đến hằng hà sa số các quốc độ trung gian  có một thế giới tên là Phổ Ðức Thành Tựu, ở đó có đức Phật hiệu là Nhất Thiết Duyên Trung Tự Tại Hiện Phật Tướng hiện đang thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho Quán Phật Ðịnh Thiện Căn Trang Nghiêm Ðại Bồ Tát, như trên đã nói. Lúc bấy giờ vị Bồ Tát này thấy ánh sáng rực rỡ, nghe âm thanh rõ ràng, bèn hỏi Phật Nhất Thiết Duyên Trung Tự Tại Hiện Phật Tướng Như Lai rằng, thưa Thế Tôn: đây là quang minh và âm thanh gì của Phật thế ? Phật đáp: thiện nam tử ! Ở phương Tây cách dây hơn một vạn hai nghìn a tăng kỳ cõi có một thế giới tên là Ta Bà, ở đó có đức Phật hiệu là Thích Ca Văn hiện đang vì chư Bồ Tát mà thuyết pháp trừ nghi chúng sanh, làm cho chúng sanh hoan hỷ trong kinh tạng Ðại Thừa. Ðó là quang minh và âm thanh của Phật Thích Ca vậy.

Lúc đó Bồ Tát Quán Phật Ðịnh Thiện Căn Trang Nghiêm tay cầm hoa rãi xuống cõi Ta Bà. Nhờ nguyện lực nhân duyên của Ngài nên đi đến các quốc độ một cách tự tại, đi thẳng tới cõi Ta Bà, vào thành Vương Xá, trực chỉ Trúc Viên; lúc gặp lại Ngài bốn chúng hết sức kinh ngạc. Bồ Tát cầm hoa sen đi nhiễu Phật ba vòng rồi dừng lại ở trước, và nói một bài kệ xưng tán đức Phật, cùng chư Bồ Tát như sau:

Thế Tôn bậc trí huệ khó lường

thấu triệt các pháp mầu vô lượng

Thần thông thị hiện tướng vô biên

chiếu khắp mười phương trong thế giới

Bồ Tát bậc trí huệ mãn viên.

Khéo hay hỏi đáp không e sợ

danh Phật vang lừng ở mọi miền.

Vận sức thần thông đến chốn này

quyết chí trọn đời hành việc thiện

dũng mãnh phi thường đại trang nghiêm

danh thơm vang dội khắp mười phương

Ta Bà vân tập về  dầy đủ

hiện từ tâm độ sanh vô lượng

phát nguyện không sợ hãi vững bền.

Con nay thưa hỏi lên Thế Tôn:

chứng đạo vô thượng phải thế nào?

Tu tập Phật pháp phải làm sao?

Trừ diệt ma quân Phật đạo vào?

Bấy giờ Thế Tôn Thích Ca Văn cầm hoa điểm hóa hậu lai rằng:

trong hoa thấy Phật thân khó sánh

Nghe thuyết chân ngôn pháp thường hằng

tâm tư hoan hỷ như phơi phới

kính lễ cúi dầu đứng một bên.

Nhìn trong không giới ai trông thấy

đại chúng sanh nghi hỏi lời rằng:

ấy là ai vốn từ đâu lại?

hỏi Thế Tôn rồi liền biến dạng?

Bốn chúng nhìn nhau khiếp oai nhan

không dám hỏi thêm chỗ nghi nàn

Phật hóa hiện hình tướng A Nan.

Trông ra giống hệt tỳ kheo chúng

Vị ấy là ai hỏi Thế Tôn?

Lời thưa chưa dứt lời khuất biến

mong mỏi Thế Tôn giải đáp liền.

Ðây hẳn nguyên do từ đâu đến?

Phật đáp hoa này hiện phương Ðông

Trãi qua vô số nhiều phương cõi

Hãy xét cho tường dõi mắt trông

Duyên do Bồ Tát hiện thần thông

Tu tập thực hành đạo thậm thâm

phát nguyện trang nghiêm tâm tự khởi.

Có ai mong muốn cầu Phật đạo

khéo nên suy nghĩ tâm an định

khiến người trông thấy càng hăng chí

tin tưởng sâu xa pháp thiện lành

không ưa biếng trể, thường trì giới

học rộng nhiều tựa biển xanh

Chuyên tâm tu tập quyền phương tiện

trọn chẳng thọ thai hiện hóa sanh

Ðời đời qua lại trong tử sanh.

Thường chuyên niệm pháp chánh suy tư

sanh ra gặp Phật chốn thiện từ

đồng một thể giống chư hiền thánh

xa lìa tham dục tâm ác tránh

Tin pháp mầu chứng thánh gần ngôi

thấy rõ an vui với lợi lành

Bao nhiêu thiện ích phát sanh vô số

Bậc đại sĩ  công đức xưng danh.

Như muốn tán dương khó thể cùng

Nếu người tín nữ sẵn tín tâm

nghe uy Bồ Tát phát lòng thành

trọn không thọ lại thân phụ nữ

hóa độ chúng sanh dự sẵn sàng

Như có người nam kẻ nữ nào

nghe danh Phật hiệu hoan hỷ sao !

Phát nguyện hành trì đạo nhiệm mầu

lâm chung mạng tận vào Phật đạo.

Nếu như nam nữ thảy chúng sanh

chư Bồ Tát nghe danh công đức

sẵn có tịnh tâm kẻ tín thành

Ðạo Bồ Ðề luôn luôn bất thối

cùng chúng sanh y pháp thực hành

Ấy Bồ Tát xưng danh tán thán

dù chưa trọn vẹn Phật đạo thành

Công đức vô lượng sánh khó bằng

như được trông thấy tên cỏ thuốc

trị lành trăm bịnh trạng chúng sanh

xoay vần đến tận một do tuần

Hỏa tai bừng bốc cũng khó đốt.

Lẫn lộn bên trong bao trùng độc

Nhất thời ác khí chốc hoại tan

mùi cây cỏ thuốc hương thơm phức

Tâm hết phiền lo, thân phục liền.

Gốc rể, lá cành, trái lẫn hoa

sinh sản tự nhiên không ai trỉa

mà bao công dụng khắp mọi nhà

Làm tiêu hết sạch bao độc hại

cây thần trị liệu bao chứng bịnh

huống gì lấy rể, thân uống dùng.

Chư đại Bồ Tát cũng thế ấy

Phật sự vang lừng thảy mười phương

huống gì được thấy lại cúng dường

gần gủi lại tỏ tường nghi vấn

Phật hiện A Nan tướng đường đường

Liền bạch lễ kính hỏi Thế Tôn:

Phật nói đại Bồ Tát hiện thân

Danh thơm vang khắp nhân Phật sự

Ta Bà thế giới có hay không?

Vì con thuyết, ngưỡng mong Thế Tôn

Phật rằng, ta thọ chẳng bao lâu

nay thấy chúng sanh hầu phước mỏng

Ðạo quả Bồ Ðề khó tin sâu

Như Lai nói pháp mầu vô lượng

A Nan biết, Bồ Tát tin tưởng

Nay đại hội tuyên dương giáo pháp

chư Bồ Tát công đức trang nghiêm

Mười phương chư Phật thảy tán dương

A Nan xét kỹ Bạt Ðà Bà

và xem Bửu Tích pháp Phật Ðà

Ðạo Sư dẫn đạo như  sao sáng

Bà La Môn chúng, Na La Ðạt

Lại quán Ðế Ðức bậc tỳ kheo

Trời Bà Lâu Na, Bà La Na

cũng quán Thiện Lực đại tỳ kheo

Các hạnh nguyện khó theo khó nghĩ

Chư Bồ Tát chân thật bất hư

Chân bất hư ấy sự trang nghiêm

Như người thấy được liền lợi lạc

huống nữa cận kề học giáo lời

Nếu có chúng sanh trông thấy hình

hoặc chỉ nghe qua biết đại danh

Ở trong Phật đạo dứt nghi tình

không còn đọa lạc đường ác thú

Thường phải tập hạnh cần chuyên tinh

Khéo hay tu tập chân trí huệ

thường luôn giữ giới được tịnh thanh

Thấu đạt chí nguyện tối thượng thừa.

A Nan nên biết mười phương cõi

Chư Phật Thế Tôn trong hiện tại

Nhất loạt tán dương chư Bồ Tát

Sở phát nguyện trang nghiêm cao đại

Xưng tán các Ngài chẳng tiếc lời

Khiến chư Bồ Tát sanh tâm trọng

đều mong được gặp Thích Ca Tôn

cùng đầy đủ chư Ðại Ðức Tăng

Ngay lúc đó chư Phật ngợi khen

Mỗi vị lễ Phật lòng kính ngưỡng

khuất dạng liền không ai thấy rõ

đồng đến Ta Bà một lúc thảy

nghe nguyện lực Bồ Tát đầy đủ

Chuyên tu tinh tấn đạo vô thượng

Như Lai thọ ký sau thành Phật

Quốc độ, tuổi thọ không nghĩ lường

và trong bao số kiếp vô lượng

Như gặp bất thiện nghiệp nhân duyên

do nghiệp nhân duyên tạo đời trước

cùng ta sanh trong đời ác trược

Ta nay tuy đắc đạo vô thượng

mà chẳng vui chi thấy vị lai

Chúng tỳ kheo phá giới phạm trai

tánh hung, miệng dữ nói lời thô

Bồ Tát nghe qua việc chẳng lành

trang nghiêm tinh tấn chuyên cần hành

Trong đói khổ sẵn dành bố thí

Mạt pháp thời (1) cố chí giảng kinh

đối trước Phật phát thinh thệ nguyện

pháp nhiệm mầu vô thượng rộng tuyên.

Ðời ác sau lo sợ nhiễu phiền

Chớ tiếc thân vì lợi chúng sanh

phát nguyện suông âu việc khó thành

Chi bằng theo nguyện hạnh chuyên tinh

Ðời tệ ác chúng khinh xem nhẹ

những kinh văn và kẻ tu trì...

A Nan hãy quán đời điên đảo

nghe kinh pháp chỉ giáo khó nghì

sanh tâm tưởng thị phi, phi pháp

Dẫu có buông lời, phi Phật thuyết

Ðạo vô thuợng muốn được cúng dường

mà tạo phương tiện phá pháp duyên.

Trong đời quá đổi bao ác loạn

kham nhẫn ai hay chịu nổi đây?

Ấy kẻ nghe ta nói lời này

nước mắt chan hòa thay tắt nghẹn

Tu trì muôn kiếp niệm Phật danh

Giáo pháp cũng khó thành tiêu diệt

Nghe xong kẻ trí biết chán nhàm

pháp hữu vi vô định tướng hình

cứu lửa cháy đầu cần tấn tinh

Lậu hết vô dư, chứng Niết Bàn

Thiên thần thấy ác gian đời trược

chánh pháp bị hủy diệt, ưu tư

Ðời này bỏ mạng chẳng chối từ

Cứu nguy Phật pháp giữ khỏi vong

Nay ta trông thấy đức Thế Tôn

Bậc đại pháp thí không khiếp hãi

được giáp mặt lễ bái ngưỡng cầu

Pháp uyên thâm nhiệm mầu tuyên thuyết

chúng tỳ kheo mài miệt tu thiền

định, huệ, thần thông lực vô biên

Ðời ác sau lúc pháp hoại vong

chư hiền thánh, tăng rất khó gặp.

Bọn ác tăng kia chúng thạnh hành.

người tu hạnh tịnh thanh thua kém

chẳng được ở chùa tháp miếu thanh.

Nghe việc xong thiên thần lo ngại

đồng thán lời rằng: đại họa sanh !

Phật pháp hủy hoại thật đáng buồn

Phật vì những kẻ khổ hạnh tâm

Biến làm người ác bị khinh hủy

Kết thành bằng đảng và bạn thân

Phỉ báng người hiền tạo lỗi lầm

Tự nói Phật là Thầy bọn ta

Làm sai ý Phật là hủy pháp

Kết nhân duyên với tín nữ tà

thệ ước cùng nhau xây sự nghiệp

Phật pháp rắp tâm tận hủy diệt

Ðối trong giáo pháp không tôn kính

Bọc ác kia hủy khinh Tam Bảo

chư Thánh hiền tuyên cáo lánh xa

như trâu dữ vươn ra sừng bén

Thấy nó rồi nên hẳn tránh đi

Lúc bấy giờ bọn ác tỳ kheo

lại nhạo cười người tu pháp thiện

chắc đời sau đảo điên quấy loạn

Chớ buông lung nhàm chán não phiền

Phật pháp cần tinh chuyên tu tập

Chớ đua chen đời loạn mà lầm

chớ cùng bọn ác tâm giao thiệp

để xa lìa khổ não trầm luân...

Chú thích:

(1)   Mạt pháp thời: thời kỳ Phật pháp suy đồi, sau khi đức Phật Thích Ca diệt độ độ 1000 năm trở đi. Chúng ta đang ở trong thời kỳ mạt pháp; người tu chứng quả không bao nhiêu, kẻ lợi dụng đạo lại quá nhiều, nên gây lắm tệ hại, tai tiếng cho đạo. Nhiều kẻ muốn phá tháp, hủy chùa, giam nhốt hành hạ Tăng, Ni... không cho hành đạo; cấm đoán người đi lễ bái. Những nơi thờ tự trang nghiêm bị biến thành kho chứa, nhà thương, hảng, xưởng v.v...Như Phật Giáo đang bị bức hại đàn áp tại các nước Cộng Sản ngày nay

 

---o0o---


Mục Lục

Quyển I | Quyển II | Quyển III | Quyển IV | Quyển V

Quyển VI | Quyển VII | Quyển VIII | Quyển IX | Quyển X

 

---o0o---

 

Vi tính: Giác Anh
Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-09-2003

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com