Trang tiếng Việt

Thư Mục Tổng Quát

Trang tiếng Anh

Kinh Điển Phật Giáo

 

[Trang 1]

Kinh Điển Diễn Giải
Phiên dịch Đại Tạng Kinh

 

---o0o---

Tổng Quan về Kinh Điển Phật Giáo

 

Bàn về bốn bộ A Hàm. Lương Khải Siêu. Định Huệ dịch
Giới thiệu Kinh A Di Đà Thích Nguyên Thành
Giới thiệu Kinh Đại Bát Nhã  Đào Nguyên
Giới thiệu Kinh Duy Ma Cật. TT Thích Tuệ Sỹ  

Giới thiệu Kinh Giải Thâm Mật. Hoàng Sám Hoa. Thích Nữ Như Ðiền dịch

Giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm. Cao Quán Như; Định Huệ dịch

Giới thiệu Kinh Pháp Hoa Thích Viên Giác

Giới thiệu Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ. Đào Nguyên
Khái quát về nguồn gốc Kinh A Hàm. TT Thích Nguyên Hiền

Khái quát tư tưởng Kinh Duy Ma Cật. Thích Viên Giác

Khái quát lịch sử truyền bá kinh điển và những đặc điểm của Kinh tạng Nikàya.  Thích Viên Giác

Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ nhất. TT. Thích Phước Sơn
Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ hai  TT. Thích Phước Sơn
Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ ba.  TT. Thích Phước Sơn
Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ tư. TT. Thích Phước Sơn
Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ năm & sáu.  TT. Thích Phước Sơn
Quá trình hình thành Đại Tạng Kinh chữ Hán. HT Thích Thiện Siêu
Quá trình hình thành Đại Tạng Kinh chữ Hán. Đào Nguyên
Tìm hiểu ngôn ngữ kinh tạng Phật Giáo.Thích Tâm Thiện

Tinh thần nội hàm của Kinh Tạp A Hàm. Quách Thủ Nhân trước tác.TN Dũng Liên dịch

Tổng luận Kinh Lăng Nghiêm Trực Chỉ  HT. Thích Thiện Siêu

Vị trí Thánh Điển Hoa Văn trên Phật Giáo Thế Giới. Đại Sư Ấn Thuận -Thích Hạnh Bình dịch
 


 


Kinh dịch từ Pali


1. Kinh Trường Bộ  HT Minh Châu dịch
2. Kinh Trung Bộ. HT Minh Châu dịch
3. Kinh Tương Ưng Bộ HT Minh Châu dịch
4. Kinh Tăng Chi Bộ HT Minh Châu dịch
5. Kinh Tiểu Bộ HT Minh Châu dịch

 


Kinh dịch từ Hán Tạng


1. Kinh Trường A Hàm Thích Tuệ Sỹ dịch
2. Kinh Trung A Hàm.Thích Tuệ Sỹ dịch
3. Kinh Tạp A Hàm. Thích Đức Thng dịch
4. Kinh Tăng Nhất A Hàm. Thích
Tuệ Sỹ dịch
 

 

 

 

 

 

 

Chuyện cây Bồ Đề và Thánh Đế Kalinga Nguyên Tâm Trần Phương Lan dịch

Hạnh Tạng  (Cariyà-pitaka), I. B. Horner, Tỳ kheo Thiện Minh dịch

 

Kinh An Ban Thủ Ý. Thích Đạt Đạo biên soạn
Kinh Ba Tĩnh Lặng. HT. Thích Thiện Châu dịch
Kinh Bại Vong. HT. Thích Thiện Châu dịch
Kinh Bốn Niệm Xứ. HT. Thích Thiện Châu dịch
Kinh Chân Hạnh Phúc. HT. Thích Thiện Châu dịch
Kinh Giết Giận. HT. Thích Thiện Châu dịch
Kinh Na Tiên Tỷ Kheo. Cao Hữu Đính dịch
Kinh Những Con Thiêu Thân. HT. Thích Thiện Châu dịch

Kinh Phạm Hạnh. HT. Thích Thiện Châu dịch
Kinh Pháp Cú.
Kinh Pháp Cú (pdf) HT Thích Minh Châu dịch
Kinh Pháp Cú. Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển dịch thơ
Kinh Phước Đức. Thích Nhất Hạnh dịch
Kinh Tăng Chi Bộ. HT. Thích Minh Châu dịch
Kinh Tham Sân Si. HT. Thích Thiện Châu dịch
Kinh Tiểu Bộ. HT. Thích Minh Châu dịch
Kinh Trung Bộ. HT. Thích Minh Châu dịch
Kinh Trường Bộ. HT. Thích Minh Châu dịch
Kinh Tương Ưng Bộ. HT. Thích Minh Châu dịch 
 

Thi Kệ Pháp Cú Kinh. Tịnh Minh dịch

Tích truyện Pháp Cú. Thiền viện Viên Chiếu. dịch

Tìm hiểu Kinh Pháp Cú. Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Trích giảng Tiểu Bộ Kinh. Nguyên Tâm Trần Phương Lan dịch

Từng giọt nắng hồng. Tịnh Minh dịch

 

 

 

 


 

Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Pháp Sư Thích Từ Thông

Bí Truyền Kinh Vương. Thích Như Điển

Bồ Tát Di Lặc hỏi Phật về Bổn nguyện. Thích Chánh Lạc dịch

 

Chư Kinh Mật Giáo. HT. Thích Huyền Tôn (dịch)
Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh. Pháp Sư Thích Từ Thông

Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Hạ Liên Cư tập hội. Tâm Tịnh chuyển ngữ

Đồng Tử Vô Ngôn. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch

Đức Phật vì Vua Rồng Biển Nói Pháp Âm. Pháp sư Nghĩa Tịnh. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch

Đức Phật nói Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch

 

Hoàng Đạo Quảng Hiển Tam Muội. Thích Chánh Lạc dịch

Hương giới đức. Thích Nữ Như Tuyết

 

Kinh A Di Đà.Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch

Kinh A Soa Mạt Bồ Tát.Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ Cư Sĩ Tuệ Khai dịch

Kinh Bách Dụ. Thích Nữ Như Huyền

Kinh Bát Đại Nhơn Giác . HT.Thích Thanh Từ

Kinh Bát Nhã Nhân Vương Hộ Quốc Thần Bảo Ký. Thích Bảo Lạc dịch

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Sao. Thích Nữ Tâm Thường

Kinh Bảo Tinh Đà La Ni. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch

Kinh Bồ Tát Thiện Giới. Thích Thiện Thông dịch

Kinh Bồ Tát quở trách sắc dục. Thích Nguyên Xuân dịch

Kinh Bổn Nguyện Công Đức của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thích Nữ Tâm Thường

Kinh Chánh Đại Tập. Hồng Như Anh Hồ dịch mới

Kinh Công Đức thỉnh PhậtThích Chánh Lạc dịch

Kinh Di Lặc Hạ Sanh. Thích nữ Như Phúc dịch

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa, Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Duy Ma Cật. Thích Trí Quang dịch
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết. Thích Tuệ Sỹ dịch


Kinh Dược Sư. Thích Huyền Dung dịch
Kinh Do Tăng Già La Sát Tập Thành  .Thích Chánh Lạc dịch

Kinh Do Tăng Già la Sát tập thành. Thích Chánh Lạc dịch

Kinh Đại Báo Phụ Mẫu. HT. Thích Huyền Tôn (dịch)
Kinh Đại Bảo Tích (trọn bộ 9 tập). HT Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. HT. Thích Trí Nghiêm dịch
Kinh Đại Niết Bàn. Tam Tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch

Kinh Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ tát Niệm Phật Tam Muội. Thích Chánh Lạc dịch

Kinh Đại Thông Phương Quảng. HT. Thích Trung Quán dịch

Kinh Đại Thừa Bảo Nguyệt Đồng Tử Vấn Pháp. Thích nữ Tâm Thường dịch

Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luận. T.N. Huệ Thanh & T.N. Tâm Chánh dịch

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Tâm Tịnh dịch

Kinh Đế Thích Sở Vn.Thích Chánh Lạc dịch
Kinh Địa Tạng HT Thích Trí Quang dịch

Kinh Giải Hạ. Thích Chánh Lạc dịch

Kinh Giải Thâm Mật. HT Thích Trí Quang dịch

Kinh Hiền Ngu Thích Trung Quán dịch

Kinh Hiền Kiếp Thiên Phật Danh. HT. Thích Huyền Tôn (dịch)
Kinh Hoa Nghiêm (trọn bộ 8 tập). HT Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Hoa Nghiêm (Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền).  HT.T Trí Quang dịch 

Kinh Hoa Thủ. Thích Bảo Lạc dịch

Kinh Hồng Danh Sám Hối. Thiện Anh Lạc sưu tầm

Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát. Pháp Sư Phật Ðà Gia Xá. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch
Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú. Pháp Sư Ðàm Ma Mật Ða. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. HT. Thích Duy Lực dịch

Kinh Kim Cương. HT.T Trí Quang dịch

Kim Cương Kinh Giảng Nghĩa. Giang Vị Nông giảng. Đồ Nam Lão Nhân dịch

Kinh Kim Quang Minh. HT Thích Trí Quang dịch

Kinh Lương Hoàng Sám. HT Thích Viên Giác dịch

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm

Kinh Ngũ môn thiền pháp yếu dụng. Thích Nguyên Xuân dịch

Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội Thích Chánh Lạc dịch

Kinh Nhật Tụng. TKN Hải Triều Âm soạn dịch

Kinh Niệm Phật Ba La Ma. HT. Thích Thiền Tâm dịch
Kinh Nhân Quả Ba Đời.HT. Thích Thiền Tâm dịch

Kinh Nhập Lăng Già. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch

Kinh Những Điều Phật Dạy HT Thích Trí Tạng dịch

Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới. HT.T Trí Quang dịch

Kinh Pháp Bảo Đàn.  HT. Thích Duy Lực dịch

Kinh Pháp Bảo Đàn.  HT. Thích Mãn Giác dịch

Kinh Pháp Hoa. HT Thích Trí Quảng

Kinh Phát giác tịnh tâm. Thích Nguyên Xuân dịch

Kinh Bát Nê Hoàn.

Kinh Bát Nê Hoàn. Thích Chánh Lạc dịch

Kinh Phật Bát Nê Hoàn.

Kinh Phật Bát Nê Hoàn.Thích Chánh Lạc dịch

Kinh Phật Dạy Lần Cuối Cùng Khi Nhập Niết Bàn. HT Thích Trí Tạng dịch

Kinh Phật Giáo Hóa Phạm Chí A Bạt.Thích Chánh Lạc dịch

Kinh Phật Lâm Niết Bàn Ký Pháp Trụ.Thích Nữ Như Tuyết

Kinh Phật Nói Về Tu Lại. T.N. Huệ Thanh & T.N. Tâm Chánh dịch

Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật. Thích nữ Như Phúc dịch

Kinh Phật Thuyết Diệu Cát Tường Bồ-tát Sở Vấn Đại Thừa Pháp Loa. Thích Nữ Tâm Thường

Kinh Phật Thuyết Duy Ma Cật. Thích Nữ Tâm Thường

Kinh Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện. Thích Nữ Tâm Thường

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thập Pháp. Thích Nữ Tâm Thường

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hoá Văn Thù Sư Lợi Vấn Pháp. Thích Nữ Tâm Thường

Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh. Thích nữ Như Phúc dịch

Kinh Phật Thuyết Trưởng Giả Nữ Yêm Đề. Thích nữ Diệu Châu dịch

Kinh Phật Tỳ Bà Thi. Thích Tâm Hạnh dịch

Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Suất. Thích nữ Như Phúc dịch

Kinh Quán Hư Không Tạng Bồ Tát.  Pháp Sư Ðàm Ma Mật Ða. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Sự tích Thiện Hữu Ác Hữu. Đỗ Phước Tâm  diễn nghĩa

Kinh Tân Tuế. Thích Chánh Lạc dịch

Kinh Thập Thiện. HT Thích Trí Thủ dịch

Kinh Thất Phật. Thích Tâm Hạnh dịch

Kinh Thất Phật Phụ Mẫu tánh Tự. Thích Chánh Lạc dịch

Kinh Thi Ca La Việt Lạy Sáu Phương. Thích Chánh Lạc dịch

Kinh Thiện Sanh

Kinh Thiện Sanh Tử. Thích Chánh Lạc dịch

Kinh Thọ Tân Tuế. Thích Chánh Lạc dịch

Kinh Thọ Trì Danh Hiệu Bảy Đức Phật Sinh Ra Công Đức. Thích nữ Tâm Thường dịch

Kinh Thủ Lăng Nghiêm. HT. Thích Duy Lực dịch

Kinh Thủy Dụ. Thích Nhất Hạnh

Kinh Thuyết Vô Cấu Xứng. Thích Nữ Tịnh Nguyên dịch

Kinh Tịch Chí Quả.Thích Chánh Lạc dịch
Kinh Tọa thiền tam muội. Thích Nguyên Xuân dịch

Kinh Trung Bổn Khởi. Thích Chánh Lạc dịch

Kinh Tỳ Kheo Chiêm Bà. Thích Chánh Lạc dịch

Kinh Ưu Bà Di Tịnh hạnh Pháp Môn. Thích nữ Diệu Châu dịch

Kinh Vạn Phật.Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Dịch Ra Hoa Văn. Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

Kinh Vị Tằng Hữu Chánh Pháp. Thích Nữ Tịnh Nguyên dịch

Kinh Viên Giác. Thích Trí Quang dịch
Kinh Vô Lượng Thọ Phật. Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Vô Tự Bảo Khiết. Thích Nữ Thuần Hạnh dịch

Kinh Vu Lan. HT Thích Trí Quang dịch

 

Pháp Hoa Kinh. Pháp Sư Thích Từ Thông

Pháp Mật Yếu trị bệnh thiền. Thích Nguyên Xuân dịch
Pháp Môn tu chứng Lăng Nghiêm Đại Định. HT. Thích Huệ Hưng dịch

 

Phật Nói Kinh A Na Luật, Bát Niệm. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh A Nậu Phát. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Anh Võ.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Ất Ba La Diên Vấn Chủng Tôn.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Bát Quan Trai.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Bệ Ma Túc.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Bổn Tương Ỷ Trí.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội. Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Chư Pháp Bổn. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Chư Pháp Bổn. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Con Của Bà La Môn Mạng Chung Thương Nhớ Không Nguôi.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Con Người Do Dục Sanh. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Cổ Lai Thế Thời.  Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Công Ðức Của Tam Quy, Ngũ Giới, Từ Tâm Và Yểm Ly .Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Cù Ðàm Di Ký Quả. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Dụ Con Kiến.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Dụ Mũi Tên. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Dụ Nưc Biển. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Duyên Bổn Trí. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Đảnh Sanh Vương Cố Sự. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Ðại Sanh Nghĩa. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh “Ðâu Ðiều”.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Hộ Quốc. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Hưng Khởi Hạnh. Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Khổ Âm Nhân Sự. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Mười Cư Sĩ Người Bát Thành.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Năm Thiên Sứ Của Vua Diêm La Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Nhất Thiết Lưu Nhiếp Thủ NhânThích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Lại Tra Hòa La. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Lạc Tưởng. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Lậu Phân Bố. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Luân Vương Thất Bảo.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Ly Thùy. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Ma Nhiễu Loạn. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Nê Lê.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Cho Trưởng Giả Thủ Ca.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Nhân Duyên Chấm Dứt Ðấu Tranh.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Nước Sông Hằng. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Phạm Chí Kế Thủy Tịnh. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Phạm Ma Dụ.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Phạm Võng 62 Tà Kiến. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Pháp Ðúng, Pháp Sai.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Phân Biệt Bố Thí.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Pháp Hải Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Phổ Pháp Nghĩa.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Phục Dâm. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Quả Báo Trưởng Giả Bố Thí.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Quảng Nghĩa Pháp Môn. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Số. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Tà Kiến.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Tam Ma Nhạ.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Tám Đức của Biển. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Tát Bát Đa Tô Lý Du Nại Dã. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Tệ Ma Thử Tôn Giả Mục Liên. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Thập Nhị Du. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Thất Tri Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Thích Ma Nam Bổn. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Thiết Thành Nê Lê.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Thọ Tuế. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Tôn Giả Hộ Quốc hỏi về Đại Thừa. Thích Nguyên Xuân dịch

Phật Nói Kinh Tôn Thượng. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Trai Giới.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Trị Ý.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Tu Ðạt.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Tứ Đế. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Ứng Pháp.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Ưu Bà Di Ðọa Xá Ca.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Viên Sanh Thọ Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Vua Ðại Chánh Cú.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Vua Văn Đà Kiệt. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Vua Tần Bà Sa La. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Ý. Thích Chánh Lạc dịch

Phật Thuyết Học Kinh Cho Lão Bà La Môn Ở Vườn Hoàng Trúc.Thích Chánh Lạc dịch

Phật Thuyết Kinh Diễn Đạo Tục Nghiệp. Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
Phật Thuyết Kinh Diệt Trừ Tối Tăm Trong Mười Phương. Thích nữ Tâm Thường dịch

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Phương Quảng Phật Quang. Thích nữ Tâm Thường dịch

Phật Thuyết Kinh Đại Tịnh Pháp Môn. Thích Nữ Tịnh Nguyên dịch
Phật Thuyết Kinh Đệ Tử Chết rồi sống lại  . Thích Nữ Thuần Hạnh dịch

Phật Thuyết Kinh Người Cày Ruộng Làm Biếng. Thích Nữ Thuần Hạnh dịch

Phật Thuyết Kinh Nhân Duyên Quang Minh Đồng Tử. Thích Nữ Diệu Thiện

Phật Thuyết Kinh Nhất Thiết Cao Vương. Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
Phật Thuyết Kinh Pháp Thường Trụ. Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
Phật Thuyết Kinh Pháp Tối Thượng Vương. Thích Nữ Thuần Hạnh dịch

Phật Thuyết Kinh Thậm Thâm Đại Hội Hướng. Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
Phật Thuyết Phân Biệt Kinh. Thích Thiện Trì dịch

 

Một trăm ngàn bài tụng của Kinh Đại Tập.... Thích Chánh Lạc dịch

Năm Trăm Đệ Tử Nói Về Bổn Khởi. Thích Chánh Lạc dịch

 

Tâm Kinh Bát Nhã. Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiên Thủ Thiên Nhãn Thanh Cảnh Quan Thế Âm.... Huyền Thanh biên dịch

Thiền Pháp yếu giải. Thích Nguyên Xuân dịch

Tinh Hoa Tâm Kinh Bát Nhã. HT Thích Bảo Lạc dịch

Tứ Niệm Xứ. Tỳ-kheo-ni Pháp Quang

Tỳ Nại Da. Thích Tâm Tịnh

 

Văn Thù Sư Lợi nói về Cảnh giới Bất Tư Nghì Của Phật. Thích Chánh Lạc dịch

Y Công Đức Kathina -TK Thích Đổng Minh soạn

Yếu chỉ Kinh Pháp Hoa. Thích Thắng Hoan

 

 

 

 


Chú Giải Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác. Vận

Thành Hạ Liên Cư hội tập. Hoàng Niệm Tổ chú giải. Như Hòa dịch Việt

Hai Thời Công Phu. HT. Thích Trí Quang dịch
Hai Thời Công Phu, Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giải

Kinh A Di Ðà Sớ Sao, Hòa thượng Thích Hành Trụ dịch
Kinh A Hàm với Phật giáo nhân gian. Hoằng Ấn. Không Nguyên dịch

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Trực Chỉ Đề Cương. HT.Thích Từ Thông

Kinh Bát Nhã Lý Thú Phân Thuật Tán. TT. Thích Bảo Lạc dịch
 Kinh Bát Ðại Nhân Giác. Thích Viên Giác dịch và giảng. 

Kinh Bốn mươi hai chương. Thích Viên Giác dịch

Kinh Di Ðà Yếu giảng, Thích Phước Nhơn
Kinh Di Giáo lược giải. Thích Viên Giác giảng. 

Kinh Duy Ma, Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giải
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Hòa thượng Thích Duy Lực dịch

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Trực Chỉ Ðề Cương, HT.Thích Từ Thông
Kinh Dược Sư Giảng giải, Thiều Chửu

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Tỳ Kheo Thích Hằng Quang Giảng Giải mới

Kinh Ðịa Tạng Mật Nghĩa. Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Kinh Ðại Bát Niết Bàn, Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Giải Thâm Mật, Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giải
Kinh Kim Cang giảng giải, Hòa thượng Thích Thanh Từ

Kinh Kim Cang, Hòa thượng Thích Thiện Hoa dịch
Kinh Lăng Nghiêm Trực Chỉ Đê Cương ( 3 tập) HT. Thích Từ Thông

Kinh Lăng Già Tâm Ấn HT. Thích Mật Nguyện giảng

Kinh Lăng Già Tâm Ấn, Thích Thanh Từ dịch
Kinh Lời Dạy Cuối Cùng của đức Phật, Thích Thái Không dịch

Kinh Như Lai Viên Giác Trực chỉ đề cương. HT. Thích Từ Thông

Kinh Phật Thuyết A Di Ðà diễn giải, Hòa thượng Thích Minh Cảnh dịch

Kinh Thập Thiện, Thích Hoàn Quan dịch

Kinh Thắng Man.  HT Thích Đức Niệm dịch

Kinh Thắng Man, Thích Trí Quang dịch
Kinh Thắng Man Giảng Luận, Thích Tuệ Sỹ
Kinh Trái Tim Tuệ Giác Vô Thượng. Thích Tâm Thiện

Kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên, Thích Hành Trụ dịch

Kinh Vu Lan Bồn

Kinh Vu Lan, Thích Trí Quang dịch giải
Kinh Sự Tích Thiện-Hữu Ác-Hữu. Đỗ Phước Tâm tự Minh Chánh  diễn nghĩa

Lược giải Kinh Vu Lan Bồn. GS Thanh Nguyên. Thích Nữ Liên Nghiêm dịch

Nhị Khóa Hiệp Giải. HT Thích Khánh Anh

Quả Dự Lưu. Bình An Sơn mới
Thế nào là kinh điển ngụy tạo trong Phật giáo? Thích Lệ Thọ
Tuyển tập các bài sám văn. Thích Đồng Bn sưu tầm

Ý Nghĩa của Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Hòa Thượng Thích Trí Quảng dịch mới

 

 

Kinh Pháp Hoa:
 

  Kinh Pháp Hoa Hòa thượng Thích Trí Quang dịch (cần người đánh máy tài liệu này)

  Kinh Pháp Hoa Cư Sĩ Đoàn Trung Còn dịch (cần người đánh máy tài liệu này)

 

Kinh Pháp Hoa Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Hoa Sen Chánh Pháp. HT Thích Trí Quang dịch

 

Kinh Pháp Hoa Lược Giải, Hòa thượng Thích Thiện Siêu

Kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa. Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng nghĩa. TT. Thích Thiện Trí mp3
Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa Thâm  HT. Thích Thắng Hoan
Kinh Pháp Hoa giảng giải. HT Thích Thanh Từ
Kinh Pháp Hoa giảng luận: tập 01 - tập 02. HT Thích Thông Bửu

Lược giải Kinh Pháp Hoa. HT.Thích Trí Quảng

Kinh Pháp Hoa Thâm Nghĩa Đề Cương. HT. Thích Từ Thông

Một diễn dịch mới về Kinh Pháp Hoa: tập 01 - tập 02. Nikkyo Niwano. Trần Tuấn Mẫn dịch
 


Giới thiệu Kinh Pháp Hoa Thích Viên Giác

Lược giải Bổn Môn Pháp Hoa Kinh. HT Thích Trí Quảng

Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Giảng Lục. Thích Trí Nghiêm dịch

Kinh Pháp Hoa Được Dịch Sang Tiếng Nga. Thích Nguyên Tạng dịch

Kinh Pháp Hoa Được Dịch Sang Tiếng Pháp. Thích Nguyên Tạng dịch

Phẩm Pháp Sư mp3 (Kinh Pháp Hoa). Thích Nguyên Tạng giảng

Kinh Pháp Hoa Yếu Giải. Thích Phước Nhơn (cần người đánh máy tài liệu này)

 

[Xem tiếp Trang Kinh điển 2]

 

Cập nhật: 01-09-2011

 

 ******Trang tiếng Việt  ******Thư Mục Tổng Quát ******Trang tiếng Anh ******

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544