Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Luật


 

 

 

LUẬT HỌC TINH YẾU

HT Thích Phước Sơn

 

MỤC LỤC

A. Lời nói đầu

B. Nội dung sách (pdf) (doc)

Chương 1: GIỚI BẢN CỦA TỲ-KHEO

I. KHÁI QUÁT VỀ GIỚI LUẬT         5

1. Dẫn nhập      5

2. Luật tạng được truyền dịch sang Hán văn      8

2.1. Các bộ quảng Luật            9

2.2. Năm bộ luận của Luật        10

3. Phân tích nội dung Luật bộ    11

3.1. Nội dung Luật Tứ Phần     11

3.2. Nội dung Luật tạng Pàli      13

II. LỊCH SỬ TRUYỀN THỪA LUẬT TỨ PHẦN       16

1. Việc xiển dương Luật Tứ Phần tại TQ           16

2. Việc xiển dương Luật học tại Việt Nam         35

Chương 2: CÁC PHÁP YẾT-MA

I. KHÁI QUÁT VỀ YẾT-MA.            39

1. Định nghĩa Yết-ma    39

2. Phân loại Yết-ma.     39

3. Những yếu tố cần thiết cho pháp Yết-ma.     40

4. Các giai đoạn tiến hành Yết-ma.        41

5. Các yếu tố để thành tựu Yết-ma.      44

6. Già Yết-ma. 45

7. Phi tướng của Yết-ma.          46

II. THIẾT LẬP CƯƠNG GIỚI            47

1. Các loại cương giới   48

1.1. Cương giới tự nhiên.          48

1.2. Cương giới pháp định.        50

2. Thể thức kết và giải các cương giới   57

2.1. Kết và giải giới trường        58

2.2. Kết và giải tịnh trù (tịnh địa)           60

2.3. Kết và giải đại giới có giới trường.  61

2.4. Kết và giải giới không mất y trong….         64

2.5. Kết và giải giớùi không lìa y thông…          65

2.6. Kết và giải tiểu giới…        66

III. TRUYỀN GIỚI, THỌ GIỚI          67

1. Bước đầu xuất gia     67

1.1. Thành phần đệ tử của Phật.            67

1.2. Tư cách làm thầy.  68

1.3. Yết-ma súc chúng. 69

1.4. Thế phát xuất gia, thọ giới Sa-di     70

1.5. Ngoại đạo xuất gia.            74

2. Tổng quát về giới Cụ túc.      77

2.1. Ý nghĩa của giới Cụ túc.     77

2.2. Vấn đề đắc giới:     79

2.3. Điều kiện của giới tử:         80

2.4. Tư cách của giới sư:           81

2.5. Các điều kiện cần thiết để Yết-ma….         82

3. Tiến hành tác pháp    85

3.1. Thỉnh giới sư          85

3.2. Yết-ma sai Giáo thọ.          86

3.3. Giáo giới giới tử.    87

3.4. Bạch Tăng dẫn giới tử vào.            90

3.5. Giới tử bạch Tăng xin giới. 91

3.6. Yết-ma hỏi các chướng pháp.        91

3.7. Hòa thượng khai đạo giới tử.          92

3.8. Bạch tứ Yết-ma truyền giới Cụ túc.            92

3.9. Truyền pháp tứ khí.           93

3.10. Truyền pháp tứ y 96

3.11. Giáo giới giới tử.  97

4. Ni xuất gia và thọ giới           98

4.1. Vấn đề Thức-xoa-ma-na.  98

4.2. Những dị biệt giữa Ni và Tăng….  100

IV. BỐ-TÁT TỤNG GIỚI       103

1. Duyên khởi về sự Bố-tát.      103

2. Vấn đề sám hối trước khi Bố-tát.      104

3. Triển hạn thuyết giới. 105

4. Những quy định liên quan đến Tỳ-kheo…     106

5. Thuyết giới cho Sa-di.           107

6. Người chưa thọ Cụ túc không được nghe…  107

7. Trường hợp Ni chúng cầu thầy Giáo thọ.       109

8. Vấn đề gởi dục và thuyết tịnh.           110

9. Trường hợp Tỳ-kheo mắc bệnh cuồng si       111

10. Linh động thuyết giới khi gặp nạn duyên.      112

V. AN CƯ VÀ TỰ TỨ            113

1. An cư           113

1.1. Lý do An cư.         113

1.2. Thời gian An cư.    113

1.3. Tác pháp An cư.   114

1.4. Ra ngoài cương giới.          116

2. Tự tứ           118

2.1. Ý nghĩa Tự tứ        118

2.2. Tác pháp Tự tứ     119

VI. TẠP SỰ     126

1. Y Ca-thi-na  126

1.1. Nguyên nhân Phật chế Y Ca-thi-na.           126

1.2. Định nghĩa Y Ca-thi-na.     127

1.3. Lợi ích của Y Ca-thi-na     127

1.4. Thời gian hiệu lực của Y Ca-thi-na.            128

1.5. Người giữ y Ca-thi-na cần có 5 đức tính.   129

1.6. Những người không được hưởng….          130

1.7. Y Ca-thi-na mất hiệu lực trong…   133

1.8. Trường hợp không biết cách thọ y….         134

2. Phân vật       135

2.1. Phân loại Tăng vật.            135

2.2. Nguồn gốc của Tăng vật.   136

Chương 3: THỂ THỨC SÁM HỐI VÀ TRỪNG PHẠT

I. PHẠM TỘI VÀ SÁM HỐI  141

1. Khái quát về ngũ thiên thất tụ            141

2. Sám hối tội Ba-la-di  145

2.1. Trường hợp phạm tội mà che giấu. 145

2.2. Trường hợp phạm tội mà phát lồ.   148

2.3. Trường hợp tái phạm.        153

3. Sám hối tội Tăng tàn 155

3.1. Định nghĩa khái quát ( )      155

3.2. Hành phú tàng hay hành biệt trú.     156

3.3. Hành Ma-na-đỏa.  159

3.4. Xuất tội hay giải tội            161

3.5. So sánh cách xử trị giữa Tăng và Ni           161

4. Sám hối tội Thâu-lan-giá       168

4.1. Định nghĩa và phân loại:      168

4.2. Thể thức sám hối.  170

5. Sám hối tội Xả đọa   176

5.1. Thể thức xả vật và sám hối 178

5.2. Thể thức trả lại vật 183

6. Sám hối tội Ba-dật-đề          185

6.1. Thể thức thẩm sát các tội tùng sinh 186

6.2. Thể thức thỉnh vị chủ sám tội…      188

6.3. Thể thức sám hối tội Tùng sanh…  188

6.4. Chính thức sám hối tội căn bản…   189

7. Sám hối tội Ba-la-đề Đề-xá-ni          190

7.1. Phân biệt tướng của tội.     191

7.2. Thể thức thỉnh vị chủ sám hối tội… 191

7.3. Thể thức sám hối chính      192

8. Sám hối tội Đột-cát-la          193

8.1. Thể thức thỉnh vị chủ sám hối         193

8.2. Phép sám hối tội do cố ý    194

8.3. Sám hối tội do vô ý            194

II. VI PHẠM VÀ TRỪNG PHẠT       195

1. Pháp Yết-ma khiển trách      195

2. Pháp Yết-ma tẫn xuất           198

3. Pháp Yết-ma y chỉ    202

4. Pháp Yết-ma cấm đến nhà cư sĩ        203

5. Pháp Yết-ma cử tội không nhận tội   209

6. Pháp Yết-ma cử tội, có tội mà không…        211

7. Pháp Yết-ma khuyên người bỏ ác kiến          211

8. Pháp Yết-ma can người phá Tăng     216

9. Pháp Yết-ma khiển trách đệ tử         222

10. Pháp khuyên và đuổi Sa-di tà kiến  224

11. Pháp Yết-ma can Tỳ-kheo-ni theo…          228

12. Pháp Yết-ma cảnh cáo Tỳ-kheo của Ni…  231

13. Pháp Yết-ma phú bát (tẩy chay)      233

14. Pháp Yết-ma công nhận học gia      238

Chương 4: GIỚI BỒ-TÁT

I. KINH ĐIỂN CĂN BẢN CỦA GIỚI BỒ-TÁT        243

1. Bồ-tát anh lạc bản nghiệp kinh          243

2. Phạm Võng kinh Bồ-tát giới bản        245

3. Du-già sư địa luận Bồ-tát giới bản     247

4. Bồ-tát địa trì kinh      248

5. Bồ-tát thiện giới kinh 248

6. Ưu-bà-tắc giới kinh   249

II. NỘI DUNG CÁC GIỚI BẢN        250

A. Giới bản Phạm Võng            250

B. Giới bản Du-già        266

C. Giới bản Ưu-bà-tắc  271

III. KHỞI NGUYÊN CỦA GIỚI PHÁP BỒ-TÁT      275

1. Giới Bồ-tát Phạm Võng của ngài Cưu-ma… 275

2. Địa Trì Giới Bổn của Tam tạng…      276

IV. ĐIỀU KIỆN TRUYỀN THỌ GIỚI BỒ-TÁT         276

1. Điều kiện của giới tử 276

1.1. Phải có cái thiện để cảm giới:          277

1.2. Không có cái ác làm chướng giới:   278

2. Điều kiện của pháp sư          279

V. THỂ THỨC THỌ GIỚI BỒ TÁT   280

1. Thể thức tự thệ thọ giới         282

1.1. Lễ kính Tam Bảo:  282

1.2. Thọ tứ y (Tứ bất hoại tín).  283

1.3. Sám hối 3 nghiệp   283

1.4. Phát bốn thệ nguyện lớn.    283

1.5. Tự thệ thọ năm trọng giới.  284

1.6. Tán thán giới đức.  284

1.7. Hồi hướng.            285

2. Thể thức thọ giới với Pháp sư.           285

VI. THỂ THỨC SÁM HỐI      285

1. Trường hợp xả giới hay mất giới        286

2. Thể thức bố-tát        287

VII. SO SÁNH GIỚI TỲ-KHEO VÀ GIỚI BỒ-TÁT 288

PHẦN PHỤ LỤC

Phụ lục 1: GIỚI BẢN CỦA ĐẠI TỲ-KHEO THUỘC…         291

Phụ lục 2: ĐỐI CHIẾU CÁC BỘ LUẬT…      340

Phụ lục 3: NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI BỒ-TÁT…  360

TÀI LIỆU THAM KHẢO        395

MỤC LỤC      399

C. Phụ Lục (pdf)

 

LỜI  NÓI  ĐẦU

Muốn qua sông phải nhờ thuyền bè, muốn vượt bể khổ sinh tử phải nương nhờ Giới pháp. Có thể nói, Giới pháp là kim chỉ nam,  là những nguyên tắc sinh động để hướng dẫn đời sống của Tăng sĩ từ tục đến chân, từ phàm đến Thánh, từ cõi mê mờ đến chân trời giác ngộ. Tập sách này gồm những phần giáo trình về môn Luật học dùng để hướng dẫn Tăng Ni của lớp cử nhân Phật học thuộc Học Viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua. Giờ đây, cơ duyên đã hội đủ, chúng tôi sắp xếp lại, in chung thành một tập, lấy tên là Luật học tinh yếu, và được chia làm 4 chương:

Chương I, đề cập đến giới bản của Tỳ-kheo: khái quát về lịch sử truyền dịch và nội dung của các bộ Luật, chủ yếu là bộ Luật Tứ Phần.

Chương II, đề cập đến các pháp Yết-ma: những quy định về việc thiết lập các cương giới; việc truyền giới, thọ giới; việc tụng giới; cách thức An cư, Tự tứ v.v. Đó là những nguyên tắc rất chặt chẽ, dùng làm cương lĩnh cho mọi sinh hoạt thường nhật của Tăng chúng.

Chương III, đề cập đến việc phạm giới và sám hối: trình bày về các trường hợp vi phạm giới pháp; cách thức sám hối những tội đã phạm; các trường hợp vi phạm đối với những quy định khác, và các biện pháp sửa trị cũng như chế tài.

Chương IV, đề cập đến giới pháp của Bồ-tát: trình bày sơ lược về lịch sử của giới Bồ-tát; những kinh điển dùng làm cơ sở, nội dung của các giới bản; thể thức truyền thọ giới Bồ-tát, cũng như  việc tụng giới và sám hối.

Kinh Di giáo tường thuật rằng trước lúc xả huyễn thân, trở về cõi đại tịch diệt, vĩnh viễn chia tay với các đệ tử thân yêu, Đức Đạo sư đã để lại những lời giáo huấn tối hậu, cực kỳ thống thiết: “Này các thầy Tỳ-kheo, sau khi Ta diệt độ, các thầy phải trân trọng tôn kính tịnh giới, như mù tối mà được mắt sáng, nghèo nàn mà được vàng ngọc. Phải biết, tịnh giới là đức Thầy cao cả của các thầy. Nếu Ta ở đời thì cũng chẳng khác gì tịnh giới ấy.” Thế nên, khi chúng ta may mắn được tiếp xúc với Giới pháp thì cũng chẳng khác gì được diện kiến trực tiếp với bậc Thầy tôn kính của mình. Vì vậy có thể nói, bao giờ Giới luật còn được phổ biến rộng rãi, các đệ tử của Đấng Giác ngộ còn tinh tấn thực hành những di huấn cao quý của thầy mình, thì bấy giờ được xem là một bằng chứng hưng thịnh của Tăng bảo và Chánh pháp đang được xương minh tốt đẹp.

 

Thiền viện Vạn Hạnh ngày 15/ 11/ 2006 – PL. 2550.

Tỳ-kheo Thích Phước Sơn

 

---o0o---

 

Mục Lục

 

---o0o---

Cập nhật: 1-6-2009


Webmaster:quangduc@tpg.com.au

Trở về Thư Mục Luận

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au

Ghi rõ nguồn "Trang nhà Quảng Đức" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.