Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Phật Đản


...... ... .

 

 

Lý do duy nhất chư Phật
xuất hiện ở thế gian này

 

Pháp Sư Shokai Kanai
Pháp Hạnh Phạm Quốc Hưng dịch

 

            Trong Phật giáo có nhiều vị Phật khác nhau, đơn cử như đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đức Phật A Di Đà, và đức Phật Đại Nhật. Trong Kinh Pháp Hoa, có nhiều vị Phật quá khứ xuất hiện. Chương hai của Kinh nói, “Tất cả chư Phật xuất hiện ở thế giới này để mở cánh cửa…để chỉ bày…để đạt được…và đi vào cái thấy biết của Phật.”

            Cho dù đức Phật Thích Ca đã hiển bày 84,000 lời dạy, Ngài nói trong Kinh Vô Lượng Nghĩa, là kinh mở đầu cho Kinh Pháp Hoa, “Trong bốn mươi năm hơn này, chân lý đã chưa được hiển bày.”          Tại sao đức Phật Thích Ca Mâu Ni không hiển bày chân lý ngay lúc đầu?  Điều đó bởi vì không ai đã có thể hiểu những gì Ngài muốn nói.  Thời bấy giờ con người còn yếu đuối và nhiễm ô về thể chất và tâm linh.  Thể chế phân chia đẳng cấp còn mạnh mẽ.  Thân phận của một con người bị tuỳ thuộc vào dòng dõi sinh trưởng.  Thân phận này không thể thay đổi hay cải tiến ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Đẳng cấp cao và thường dân coi hệ thống này là bình thường; tuy nhiên, phụ nữ, nô lệ, và những người bị coi là không phải thuộc giống người không bao giờ thoát ra được cảnh địa ngục này. Sống ở thời buổi này, chúng ta không thể tưởng tượng sự khắc nghiệt và kỳ thị của xã hội (Ấn Độ) lúc bấy giờ.   

            Đức Phật mong muốn được nói lên, “Mọi người đều bình đẳng và có thể trở thành Phật!”  Tuy nhiên,  không ai có thể tin Ngài hay lắng nghe lời Ngài nói trong xã hội phân chia đẳng cấp đó.  Do vậy, đức Phật nói, “Hãy lắng nghe cho kỹ những lời của ta và vượt thoát khỏi những phiền muộn và ảo tưởng!” Lời dạy này dành cho những người ở Cỗ Xe Thanh Văn - Thanh Văn Thừa (Shomon-Sravaka-hood). Những người này vận dụng tự lực để nghe lời Phật dạy và đạt đến Chân Lý Phổ Quát.  Vì vậy, họ giống như là học sinh đang theo học với thầy giáo.  

            Khi những người này tiến bộ trên đường học vấn, đức Phật bảo, “Lắng nghe ta thôi chưa đủ, các con phải học Chân Lý bởi chính kinh nghiệm thực chứng của mình.”  Những người này thuộc về Cỗ Xe Duyên Giác – Duyên Giác Thừa (Engaku-Pratyekabuddha-hood). Họ học bởi chính họ không cần thầy dạy. 

            Khi họ đạt tiến bộ thêm chút nữa, đức Phật nói với cả hai nhóm, “Chỉ tìm cầu giác ngộ cho riêng mình là chưa đúng chân lý!  Các ông phải cứu độ tha nhân khỏi các khổ ách, và sau đó các ông sẽ đạt tới quả vị Phật thực sự.”  Nhóm người sau cùng này thuộc về Cỗ Xe Bồ Tát – Bồ Tát Thừa (Bosatsu-Bodhisattvas). 

            Như vậy, đức Phật hiển bày ba trình độ của cỗ xe.  Nói một cách khác, lúc đầu đức Phật dạy hai cỗ xe Thanh Văn và Duyên Giác là không thể thành Phật. Lời dạy này thích hợp cho xã hội khắc ngiệt về đẳng cấp ở Ấn Độ. Ngài đã phải đợi đến 42 năm sau để chuyển đổi sự thật, “Mỗi người đều có thể trở thành Phật.” 

            Nhân đây xin nói thêm, chương hai của Kinh Pháp Hoa có nói, "Tất cả các đức Phật trong quá khứ  giảng tuyên  nhiều lời dạy khác nhau cho tất cả chúng sanh bằng vô số phương cách chỉ vì mục đích hiển bày một cỗ xe Phật (Nhất Phật Thừa) mà thôi” hay  “Mọi người đều có thể thành Phật.” “Chúng sanh trong giai đoạn này đầy những ảo tưởng, quá tham lam, và đầy ganh ghét đến nổi họ đã gieo nhiều mầm móng của ác độc.  Vì lý do đó, đức Phật ra phương tiện (phương chước) chia Nhất Phật Thừa ra làm ba thừa.”

            Với giáo pháp Nhất Phật Thừa, chúng hội có được kiến thức về sự bình đẳng rằng mọi người đều có thể  trở thành Phật dù họ ở địa vị khác nhau như tăng lữ, đẳng cấp cao quý, thương buôn, nô lệ, hay người bị coi không phải giống người.  Chương kinh còn nói thêm rằng những ai dâng hoa lên tượng Phật, cúng nhang đến điện Phật, dựng tháp, hay ngay khi vui chơi mà tô vẽ hình Phật, hay chỉ niệm, “Nam Mô Phật” một lần thì đã đạt đến sự giác ngộ của Phật.  

            Vậy, lý do duy nhất chư Phật xuất hiện ở thế gian này là để hiển bày rằng mọi người đều có khả năng được bình đẳng thành Phật, bất kể đẳng cấp, địa vị, giới tính, hay quá khứ. Kinh Pháp Hoa dạy rằng tất cả chúng sanh đều bình đẳng bởi vì họ có thể trở thành Phật trong một ngày nào đó. 

            Lý do gì bạn được sanh ra ở thế giới này? 

 ---o0o---

 

The Sole Reason for which the Buddhas Appear in the World

 by Rev. Shokai Kanai

 

            In Buddhism, there are many different Buddhas, such as Sakyamuni, Amitatabha, and Maha Vairocana (Dai-Nichi) to name a few. Many other Buddhas appear as past Buddhas in the Lotus Sutra. Chapter Two of the sutra says, "All of the Buddhas appeared in this world to open the gate.. to show.. to obtain.. and to enter the way into the insight of the Buddha."

            Buddha Sakyamuni says in the Sutra of the Innumerable Meaning, which is the prelude to the Lotus Sutra, "In forty years and more, the truth has not been revealed yet," even though the Buddha revealed 84,000 teachings.

            Why did Sakyamuni Buddha not reveal the truth at first? It was because nobody understood what He was trying to say. It was an era in which people were physically and mentally weak and polluted. The caste system was strongly emphasized, and one's fate was determined by one's birth, and one's fate could not be changed or improved at that time in India. The nobles and ordinary people were fine with this system; however, the women, slaves, and people who were considered non-human beings were never able to get out of this hell. We in the present cannot imagine how strict and discriminatory the society was.

            The Buddha wished to speak up, "Everyone is equal and able to become a Buddha!" However, nobody would believe Him or listen to Him in this caste system society. Thereupon the Buddha said, "Listen well to my words and get away from your worries and illusions!" This teaching was for the people in the Shomon (Sravaka-hood) Vehicle. They exerted themselves to listen to the Buddha and to attain the Universal Truth. So they were more like students who learned under their teachers.

            When they advanced in their studies, the Buddha said, "Listening to me was not enough, you must learn the Truth by yourselves through your own experiences." These people are part of the Engaku (Pratyekabuddha-hood) Vehicle. They learned by themselves without their teachers.

            When they advanced some more, the Buddha said to the both groups, "It is not true salvation to seek just your own enlightenment! You must save others from suffering, and then you will reach real Buddhahood." This last group is part of the Bosatsu (Bodhisattvas) Vehicle.

            Thus, the Buddha revealed the three different levels of vehicles. In other words, the Buddha taught at first that the two vehicles of Shomon and Engaku were not able to become Buddhas. This teaching was appropriate in the society of the strict cast system in India. It took 42 years for Him to reverse the truth, "Everyone is able to become Buddha."

            By the way, Chapter Two of the Lotus Sutra says, "All the Buddhas in the past expounded various teachings to all living beings with innumerable expedients. Only for the purpose of revealing the One Buddha-Vehicle" or "Everyone is able to become Buddha.." "The living beings in that kalpa are so full of illusions, so greedy, and so jealous that they plant many roots of evil. Therefore, the Buddhas divided the One Buddha-Vehicle into three as an expedient."

            With the teaching of the One Vehicle, they obtained the knowledge of the equality that everyone was able to become a Buddha even though they held various stations such as priests, nobles, merchants, slaves and non-human beings. It further states that those who offer flowers to a Buddha statue, who offer incense to a Buddhist monument, who erect a stupa, or who, by playing, draw a picture of the Buddha or chant "Namu Buddha" just once have already attained the enlightenment of the Buddha.

            Thus, the sole reason for which the Buddhas have appeared in the world was to reveal that everyone was able to equally become Buddhas regardless of one's race, status, sex or background. The Lotus Sutra teaches that all living beings are equal because they are able to become Buddhas someday.

            What is the reason why you were born in this world?

 

---o0o---

 

Cập nhật:  01-02-2005

 

Webmaster: quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Phật Đản

Đầu trang

 

Biên tập nội dung:  Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:  
quangduc@quangduc.com