Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


...... ... .

 

 

Thị hiện

Thủy Lâm Synh

 

Như vầng trăng sáng tỏ

Như thiều quang rạng ngời

Thích Ca Ngài thị hiện

Bậc đại giác ra đời

 

Ngài không là vị thánh

Cũng chẳng phải thần linh

Ý xuất trần dõng mãnh

Tu chứng quả vô sinh

 

Trần gian đầy bóng tối

Nhân loại vốn tham si

Người khai đường dẫn lối

Ươm hạt giống từ bi

 

Từ khi Ngài xuất hiện

Gieo ánh đạo nhiệm mầu

Cõi Ta Bà tắm gội

Được giáo lý thâm sâu

 

Vì nhân duyên thị hiện

Đem từ ái, vị tha

Mong truyền thừa chánh pháp

Ngài – Phật tồ Thích Ca

 

Nguyện một lòng theo Phật

Thề hộ đạo, giúp đời

Xin chừa các việc ác

Làm việc lành mà thôi

 

        Thủy Lâm Synh

Mùa Phật Đản 2550 / 2006

 

 

---o0o---

Trình bày: NTường

Cập nhật : 13-05-2008


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Phật Đản

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544