Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Cư Sĩ Hồng Dương
Nguyễn Văn Hai


...... ... .

 

 

 

 

Nhận Thức và Không Tánh.  Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Tánh Khởi  và Duyên Khởi.  Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Nhân Quả Đồng Thời.  Hồng Dương Nguyễn Văn Hai

 

 

 


 

Đôi nét về tác giả Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai

Tên thật:  Nguyễn Văn Hai

Pháp danh:  Hồng Dương

Tốt nghiệp Tiến sĩ Toán tại Đại học Sorbonne, Paris, Pháp quốc

Hiệu Trưởng Trường Quốc Học, Huế.

Phó Viện Trưởng kiêm Khoa Trưởng Đại học Khoa Học, Viện Đại học Huế.

Phó Giám Đốc Trung Tâm Liễu Quán.

Giáo sư tại Đại học Kentucky, Hoa Kỳ.

Đã nghỉ hưu, chuyên tâm việc nghiên cứu Phật học.

Đã cộng tác với các báo và websites Phật Giáo như Thư Viện Hoa Sen, Quảng Đức, Buddhasasana, Phật Việt, Đạo Phật Ngày Nay, v.v...

 

Tác phẩm đã xuất bản:

-  Phân biệt ngôn ngữ và tu chứng

- Lưới tương giao

- Tổ giáo và Giáo tín

- Đồng thời và Dị thời

- Chân như và Duyên khởi

- Tìm hiểu Trung Quán: Nhận thức và Không tánh

- Luận giải Trung Quán: Tánh khởi và Duyên khởi

- Đi tìm ngã

- Hữu thể và Thời gian

- Nhận thức luận Phật giáo

 

Những bài viết khác:

-  Tổ tín và giáo tín

-  Tín và chứng trong Hoa Nghiêm

-  Nhân Minh Luận

-  Quán nhân duyên

-  Bát bất và duyên khởi

-  Viên dung vô ngại

-  Bốn pháp giới

-  Nhân duyên pháp giới

-  Chân như và duyên khởi

-  Hữu tình:  trí, tình, ý

-  Đi tìm ngã

-  Tham đồng khế của Thạch Đầu Hy Thiên

-  Từ, bi, hỷ, xả

-  Lối nhìn phân toái

 

 

 

---o0o---

Cập nhật : 01-11-2011


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600