Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thượng Tọa Thích Ðức Thắng
( Bút hiệu: Đại Lãn, Phổ Đồng)


...... ... .

 

 

Chùm thơ tham bái Phật Tích Ấn Độ. Phổ Đồng

 

Kinh Trung A Hàm . Thích Đức Thăng dịch

Kinh Tạp A Hàm . Thích Đức Thăng dịch

 

Phật. Thích Đức Thắng
Bát Chánh Đạo. Thích Đức Thắng

Bốn Sự Thật. Thích Đức Thắng

Bồ Tát. Thích Đức Thắng

Mười hai nhân duyên. Thích Đức Thắng

Ngũ Căn Ngũ Lực. Thích Đức Thắng

Thất Giác Chi. Thích Đức Thắng

Thanh Văn. Thích Đức Thắng

Tứ Chánh Cần. Thích Đức Thắng

Tứ Niệm Trụ. Thích Đức Thắng

Tứ Thần Túc. Thích Đức Thắng

 


Niết Bàn . Thích Đức Thắng
Pháp Chỉ Thẳng. Thích Đức Thắng
Phá Chấp Ngã-Pháp. Thích Đức Thắng
Thỏng Tay vào Chợ.  Thích Đức Thắng
Ẩn Dụ Một Đóa Mai.   Thích Đức Thắng
Pháp dạy người của Lục tổ đại sư. Thích Đức Thắng
Tứ đế và quan điểm Bồ Tát Long Thọ. Thích Đức Thắng
Công Án Thiền và Vấn Đề Nhận Thức. Thích Đức Thắng
Thiền Sư Pháp Loa và Pháp Chỉ Thẳng. Thích Đức Thắng
Hạnh Nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm.  Thích Đức Thắng
Pháp Dạy Người của Thượng Sỹ Tuệ Trung. Thích Đức Thắng
Thiền Sư Huyền Quang và Bước Tiến Tâm-Linh. Thích Đức Thắng
Con Trâu Đất: Một Biểu Tượng Độc Đáo của Tuệ Trung. Thích Đức Thắng

Nguyễn Du và phân Kinh Thạch Đài. Đại Lãn
Nguyễn Du đã chịu ảnh hưởng PG như thế nào ? Đại Lãn
Chùm thơ tham bái Phật Tích Ấn Độ. Phổ Đồng


---o0o---
 

Cập nhật : 01-01-2010

Khởi đăng : 01-04-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544


home.gif (2141 bytes)