Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Hòa Thượng Thích Duy Lực
( 1923 - 2000)


...... ... .

 

Dịch thuật :

Kinh Lăng Nghiêm
Kinh Pháp Bảo Ðàn
Ðại Huệ Ngữ Lục
 


Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật
Kinh Lăng Già

Kinh Viên Giác
Kinh Duy Ma Cật
Ðại Huệ Ngữ Lục
Tham Thiền Cảnh Ngữ (tác giả: Hòa Thượng Bác Sơn)
Thiền Thất Khai Thị Lục (tác giả: Lai Quả Thiền Sư)
Truyền Tâm Pháp Yếu
Trung Phong Pháp Ngữ
Công án của Phật Thích Ca & Tổ Ðạt Ma
Cội nguồn truyền thừa
Danh từ Thiền học
Chư Kinh tập yếuTín Tâm Minh tịch nghĩa giải


Trước tác:

Góp Nhặt Lời Phật Tổ và Thánh Hiền
Phật Pháp với Thiền Tông
Ðường Lối Tham Tổ Sư Thiền
Vũ trụ quan thế kỷ 21
Yếu chỉ Trung Quán Luận
Yếu chỉ Phật Pháp
Danh từ Thiền học chú giải
Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh lược giải
Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa v.v...


---o0o---

Cập nhật : 01-02-2007
Khởi đăng : 01-02-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600