Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

httq.jpg (25154 bytes)

Hòa Thượng Thích Trí Quang


...... ... .

 


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Địa Tạng  HT Thích Trí Quang dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Duy-ma. HT. Thích Trí Quang dịch giải 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Viên Giác. HT. Thích Trí Quang dịch giải 
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Kinh Giả Thâm Mật . HT Thích Trí Quang dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Kim Quang Minh. HT Thích Trí Quang dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền.  HT. Thích Trí Quang dịch giải 
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Kinh Hoa Sen Chánh Pháp. HT Thích Trí Quang dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Bốn Mươi Hai Bài. HT. Thích Trí Quang dịch 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Báo Ân Cha Mẹ. HT. Thích Trí Quang dịch 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Vu Lan. HT. Thích Trí Quang dịch giải 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Kim Cương. HT. Thích Trí Quang dịch giải 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim. HT. Thích Trí Quang dịch giải 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Hoa Sen Chánh Pháp.  HT. Thích Trí Quang dịch giải 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Thắng Man.  HT. Thích Trí Quang dịch 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thủy Sám. HT. Thích Trí Quang dịch giải 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dược Sư Kinh Sám.  HT. Thích Trí Quang dịch giải 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Địa Tạng.  HT. Thích Trí Quang dịch giải 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lương Hoàng Sám. HT. Thích Trí Quang dịch giải 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hai Thời Công Phu.  HT. Thích Trí Quang dịch giải 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mười Điều Tâm Niệm. HT. Thích Trí Quang dịch 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Giáo huấn vắn tắt của Phật lúc sắp niết bàn.  Thích Trí Quang dịch 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trích Tụng Pháp Cú Nam Tông (sách) HT. Thích Trí Quang dịch 

Luật :


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bồ Tát Giới . HT Thích Trí Quang
dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Tỳ Kheo Giới.  Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giải
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tỳ Kheo Ni Giới.  Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giải
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thức Xoa Ma Na Ni Giới . Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giải
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sa Di Giới và Sa Di Ni Giới .Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giảiLuận :

ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Chỉ Quán Luận .  HT. Thích Trí Quang dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhiếp Đại Thừa Luận. HT. Thích Trí Quang dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Thừa Khởi Tín Luận. HT. Thích Trí Quang dịch


Trước tác :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Người xuất gia. HT Thích Trí Quang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lương Võ Đế. HT. Thích Trí Quang 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiểu truyện tự ghi HT. Thích Trí Quang  
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tăng già Việt Nam HT. Thích Trí Quang 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lời tụng tôn kính đức Phật đương lai. HT. Trí Quang 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vài đặc điểm của Phật Giáo. Hòa thượng Thích Trí Quang 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghi thức sám hối Kinh Kim Quang Minh. HT. Thích Trí Quang 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ngọn lửa Quảng Đức. Thích Trí Quang
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Từ Rạch Cát tới Tòa Ðại Sứ. Thích Trí Quang

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Ngỏ kêu gọi hổ trợ đại trùng tu Chùa Từ Đàm (2006)

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Trí Quang và Một Chặng Đường ..... Huỳnh Kim Quang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đọc "Trí Quang Tự Truyện" của Thầy Thích Trí Quang. Trần Bình Nam 
ICONFLASH.jpg (769 bytes)Trí Quang Tự Truyện: không vẫn hoàn không. Trần Kiêm Đoàn 


 ---o0o---

Cập nhật : 15-05-2012


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544