Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tịnh Độ


 

 

 

 

KINH NGHIỆM NIỆM PHẬT
VÀ NHỮNG CHUYỆN LUÂN HỒI
 

Biên Soạn: Cư Sĩ Diệu Âm
Chứng Minh: H.T. THÍCH GIÁC HẠNH

 

 MỤC LỤC

Lời người ấn tống

Lời mở đầu

Cảm tạ ân đức

1

Nguyên do nào khiến tôi niệm Phật

Ý nghĩa tu hành

Ý nghĩa bí mật của câu A Di Đà

Muốn được nhất tâm không tu xen tạp

Niệm phật cách nào để được nhất tâm

Phát tâm bồ đề

Những dấu hiệu trước khi được nhất tâm

Những dấu hiệu khi được nhất tâm

Biến chuyển sau khi được nhất tâm

Giải tỏa ba ghi vấn

Cảnh giới nội tâm

Đánh đuổi tâm ma

Không niệm

Ý nghĩa Diệu Âm

Ý nghĩa câu “Nhất tâm bất loạn”

Tại sao người tu lưu lại xá lợi?

 

2

 

Niệm Phật đại thừa

Đại nguyện thứ mười tám

Đạo Phật không phải là tôn giáo

Hiểu lầm cúng dường và lễ bái

Hiểu lầm hai chữ buông xả

Hiểu lầm hai chữ thanh tịnh

Ý nghĩa thời gian

Niệm Phật không làm mất thời gian sinh hoạt

Nuối tiếc

Cách niệm Phật chung với con

Niệm Phật thế

Tự quy y với Phật

Bố thí là niềm hạnh phúc vô biên

Hiểu Lầm trí tuệ Phật

Hiểu lầm lòng từ bi của Phật

An Phận là tự tại

3

 

Cứu thần thức

Cảnh giác

Tại sao niệm Phật mà vẫn còn khổ

Tại sao không di cư về Cõi Phật ?

Hãnh diện cho phụ nữ, thương cho nam giới

Buồn cho những chuyện bất công

Ý nghĩa ngày giỗ

Thương cho người đời mâu thuẫn

Muốn cứu con phải dùng tình thương cứng rắn

Xóa tan mặc cảm

Hy sinh không đúng chỗ

Chuyển đau khổ thành bình an

Chuyển tuyệt vọng thành hy vọng

Giấc mơ như thật

Chuột biết trả thù

 

4

 

Ba kiếp trong một đời

Người bị chết

Người chết thành rắn

Rắn chết thành người

Tiên bị đọa

Phần kết luận

Chư Phật gia hộ

Lá thư tâm sự

Lời thỉnh cầu

Tin giờ chót

 

Lời Người  Ấn Tống

 

Có nhiều người cho rằng tu thành Phật trong hiện đời chỉ là một điều ảo tưởng. Chỉ có những bậc Bồ Tát, các vị tổ sư cao siêu danh đức ngày xưa mới có thể tu thành Phật được, còn chúng sanh nhất là những người Phật tử tại gia thì làm sao có thể tu thành Phật ngay trong đời được. 

Sự ngộ nhận nầy đã bị phá tan hoàn toàn bởi một cuốn sách được viết dưới tựa đề “Kinh  nghiệm niệm Phật“ của một người Phật tử tại gia mà đời sống của vị này rất bình thường và cũng không phải là một người có địa vị cao quý hay đặc biệt gì trong xã hội. Đó chỉ là một phụ nữ như bao nhiêu người phụ nữ khác cũng có gia đình con cái cũng đi làm việc kiếm sống hàng ngày  cũng bon chen giữa cuộc đời và cũng chịu nhìều sự đau khổ như bao nhiêu người khác. Tuy nhiên người phụ nữ này có một điều khác biệt là may mắn ngộ được Phật Pháp và do một duyên lành thúc đảy cô ta quyết tâm niệm Phật và đã thành Phật" 

Tôi nói việc này không phải là một điều hý luận mà là sự thật căn cứ trên kinh điển và sự hiểu  biết của tôi. Người phụ nữ này đã đạt được nhất tâm bất loạn (tức niệm Phật Tam muội) sau khi trải qua một giai đoạn dài trì chí trong công phu niệm Phật. Điều này không phải là một sự mới mẽ nhưng nó có vẻ đặc biệt. Vì trong lịch sử thiền môn cũng có rất nhiều vị Tăng đã tu niệm Phật được nhất tâm bất loạn, chứng đắc được những năng lực thần thông, trí huệ cao siêu. Nhưng những vị này đã tuyệ đối giữ kín những sở chứng của mình và không thi thố công bố cho moị người biết.(do giới luật của Phật không cho phép). Nhưng hiện tượng một người phụ nữ tu tại gia, hàng ngày chung đụng thế sự, gia duyên bận rộn phiền não khó diệt mà vẫn tu chứng được pháp môn niệm Phật với bằng chứng hiễn nhiên được ghi lại trong cuốn sách này thì quả là một điều quá ư đặc biệt. 

Nhân sự đặc biệt đây mà tôi không ngần ngại in lại quyển sách này để kính biếu tất cả các vị Phật tử nói chung Tăng và tục có dịp chứng nhận một thành quả không phải từ trên trời rơi xuống mà rỏ ràng do nổ lực và sự quyết tâm vô biên. Điều này cho thấy lời Phật dạy vạn lần chân thật. “Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai, nếu biết dụng tâm thì sẽ thành Phật“ 

Bao nhiêu năm hành đạo tại Anh Quốc (London), tôi nhận thấy một sự thật đau lòng là rất ít người ngộ được Phật pháp. Chỉ có một thiểu số người có chút căn cơ là hướng về đường đạo. Tuy nhiên cũng không thấy nhiều người trong số này có một quyết tâm dõng mãnh để cầu thành chách giác, mong thoát ly trần nhiễm. 

Tôi đã cố gắng bằng hết tâm huyết để phổ biến giáo lý, giảng dạy Phật pháp nhưng đó chỉ là việc làm „gải ngứa“ không độ được bao nhiêu người. Có lẻ phận do túc nghiệp riêng của tôi, phần do mình không có phước đức và tài năng, mới sanh ra cớ sự này. Hôm nay nhân đọc được quyển sách „Kinh Nghiệm Niệm Phật“ của cư sỹ Diệu Âm Tôi mới chợt choàng tỉnh, thì ra có thể có một yếu tố chưa được khai thác đúng, nên chúng sanh không chịu “ngộ“ Phật pháp. Yếu tố này có thể là “điều kiện bằng chứng“ để chúng sanh tin tưởng đặng phát tâm tu tập. 

Trong  suốt 12 năm hành đao ở London Anh Quốc tôi thường giảng nói rằng: “Cuộc đời chỉ là ảo mộng“ nhưng không mấy ai tin là do không có một chứng liệu hiển nhiên nào??! Cư sỹ Diệu Âm  sau khi đạt được Niệm Phật Tam muội đã tự thố lộ rằng bao nhiêu lâu nay cô đã lầm lẩn nhận giả làm chân nhận giặc làm cha. Bây giờ cô đã thấy sự thật của cuộc đời, xa hoa, phú quý, tiền bạc của cải và sự nghiệp thế gian chẳng qua là những miếng mồi để nhữ chúng sanh chìm đắm trong bể khổ mênh mông của sanh tử.

Riêng tôi, thật sự trong bao nhiêu năm tu hành đối với 84 vạn phiền não tôi chưa diệt dược một tí ti phiền não nào cả, nhưng tự nhiên không biết tại sao tôi có một niềm tin tưởng kỳ dịu rắng tôi sẽ được sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc sau khi bỏ báo thân này. Đây là điều mà tôi đã gắn chặt trong tâm dù trải qua bao nhiêu chướng nghịch tôi vẫn không rời xa ý niệm này. Tôi nghĩ rằng sự đau khổ nào dù kinh khũng đến đâu cũng không thể kéo dài quá một kiếp sống nếu chúng ta biết tự giác ngộ ngay cuộc đời hiện tại và biết đem tâm lực của mình để phụng sự cho chúng sanh. Phụng sự cho chúng sanh tức là đã cúng dường mười phương Phật. Cúng dường Phật thì phước đức vô lượng. Đem phước đức này hồi hướng để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc và thành tựu chánh giác. Đó là điều tôi mong muốn, tin tưởng và cũng mong muốn tất cả những người có nhân duyên gặp tôi đều sẽ được vãng sanh về Cực Lạc. 

Hôm nay tôi muốn xin phép Cư Sỹ Diệu Âm in ra quyển sách này để chúng sanh khắp các gầm trời được đọc và hiểu những kinh nghiệm mà cô đã trải qua bằng tất cả sự thật được trình bày với bằng chứng hiển nhiên. Tôi nghĩ rắng đây là hàm ân của chư Phật ban bố cho chúng sanh. Những lới trong sách này dù rất đơn sơ nhưng năng lực độ hóa của nó rất mãnh liệt khiến cho tôi một người xuất gia đã từ bỏ mọi hệ lụy của cuộc đời, sau khi đọc xong quyển sách này tôi đã ôm hôn nó một cách thắm thiết và bật khóc nức nỡ như một đứa trẻ lên ba. Nguyên nhân nào đã khiến cho tôi khóc như vậy. Vì tôi cảm nhận được tình thương bao la của Chư Phật đối với chúng sanh không bờ bến. Các ngài thị hiện dưới mọi hình thức để độ chúng sanh như ngài Giác Hạnh trongTây Phương Xác Chỉ" tiết lộ trong vòng tám trăm năm ngài đã thị hiện vô số thân từ làm thân tì kheo cho đến thân cư sỹ, làm đồng nam dồng nữ làm thân gái giang hồ làm người đồ tể v.v. tiết lộ xong ngài ẩn mất không ai còn gặp nữa.

 Vài dòng giao cảm,
Tỳ Kheo Thích Trí Như
Trụ trì Linh Sơn Tự Anh Quốc


Khởi in tại Ấn Quán SM Printing ngày 1/11 năm 2003 muốn thỉnh sách này xin liên lạc:

 Linh Sơn Tự Anh Quốc
76 Beulah Hill SE 19-3EW London
England
Tel 0208 771 5933

 

Lời Mở Đầu

 Kính bạch: Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni.

 Con Pháp danh là Diệu Âm. Nhờ Phật pháp cao siêu nhiệm màu, nhờ Chư Phật gia hộ, nên con đã niệm Phật được nhất tâm tam muội. Nhờ ơn trên đặt để, cho con chứng kiến được những chuyện luân hồi. Nhờ trải qua nhiều sóng gió thăng trầm đau khổ của thế gian, nên con đã hiểu thấu đời là vô thường, làm kiếp chúng sanh quá đau khổ 

Nhờ Chư Phật gia hộ, duyên lành đưa đẩy, nay con có cơ hôi được tỏ bày tâm nguyện. Tuy biết rõ khả năng con chưa đủ để viết văn hay làm kệ, chỉ vì bẩm tánh con thích khoe khoang và nhiều chuyện, nếu như con biết được một chút kinh nghiệm gì mà không được khoe với đại chúng, con sẽ cảm thấy có lỗi với lương tâm. Nên ở đây con xin viết một chút còn hơn không. Mục đích chính của cuốn sách này là con muốn khoe với tất cả mọi người : Phật pháp là cao siêu nhiệm màu, lời Phật dạy là vạn lần chân thật. 

 

Khoe Khoang
Khoe khoang mong độ được người
Khoe khoang không hại, ngại gì không khoe
Khoe khoang lỡ chẳng độ người
Khoe khoang cũng được, tỏ tường lương tâm!

 

Trắng Đen 
Người Đời nhiều chuyện, khó ưa
Con đây nhiều chuyện, vì ưa thích người
Người đời hung dữ, kiện thưa
Con Đây hung dữ, vì thương xót người
Người đời khoe bạc, khoe danh
Con Đây khoe Phật, đạo cao nhất trời!

 

Cảm tạ ân đức

 Con xin cúi đầu đảnh lễ cảm tạ ân đức của Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Chư Phật và Chư Bồ Tát, đã đem ánh sáng trí tuệ Phật pháp soi đường dẫn dắt cho chúng con đi. 

Con xin cúi đầu đảnh lễ cảm tạ ân đức Lịch Đại Sư Tổ, Đại Đức, Tăng Ni, cùng quý Phật tử trong quá khứ, cũng như hiện tại, đã dày công hoằng truyền chánh pháp. Nhờ quý Ngài, quý Phật tử mà Kinh Phật mới được tồn tại cho đến ngày hôm nay. Nhờ ân đức cao sâu của quý Ngài, mà ngày hôm nay con mới có đầy đủ Kinh Sách để tu học.

 Con xin cúi đầu đảnh lễ cảm tạ ân đức của Ngài pháp sư Tịnh Không. Nhờ Thầy mà con học hiểu được lời Phật dạy trong bộ Kinh Vô Lượng Thọ một cách thông suốt.

Con xin cúi đầu đảnh lễ cảm tạ ân đức của thầy trụ trì Thích Chân Tính và Quý Đại Đức, Tăng ở chùa Hoằng Pháp, huyện Hốc Môn Việt Nam đã cho con niềm hạnh phúc vô biên, Tuy con không được phước vào dự Phật thất của quý chùa, con chỉ được coi qua cuốn băng video mà lòng con sung sướng, cảm động tới bật khóc. Con thật không ngờ nước Việt Nam của chúng ta lại có được một ngôi chùa Hoằng Pháp lớn như vậy. Con xúc động không phải là vì ngôi chùa lớn, mà vì trong thời mạt pháp vẫn còn nhiều vị bồ tát và nhiều chúng sanh Phật tử. Cảnh Phật thất của đêm Hoa Đăng làm cho con cứ tưởng như Phật đang còn tại thế, đang dẫn dắt chúng sanh dự hội Hoa Đăng. Lòng con hạnh phúc không chi sánh bằng. Nhờ lòng từ bi của quý thầy, nên đâu đâu cũng có phong trào Phật thất, trong cũng như ngoài nước.

   Con xin cúi đầu đảnh lễ cảm tạ ân đức của bác cư sĩ Tịnh Hải. Nhờ bác đem hết bằng chứng xá lợi nhiệm mầu của Phật pháp phơi bày ra đại chúng, lưu truyền khắp nhân gian. Nhờ vào những bằng chứng này mà con một lòng phát nguyện, niệm Phật để thành Phật. Nhờ bằng chứng này mà khiến cho gia đình con ở Việt Nam, ai nấy cũng đều niệm Phật, không uổng công con khuyên bảo bấy lâu. Qua bản thân và gia đình, con mới hiểu điều chúng sanh muốn thấy, đó là bằng chứng. 

Nhưng tiếc thay, xưa nay quý thầy chỉ đưa ra lý thuyết và thực hành của Phật pháp, mà không đưa ra bằng chứng nhiệm mầu, nên lòng của chúng sanh hoang mang không dám tin, vì không thấy bằng chứng. Nay nhờ có bằng chứng mà ai nấy đều vui vẻ buông xả tất cả, một lòng hướng đạo. Công đức của bác thật không chi sánh bằng. Bác đã giúp huy động phong trào Phật thất tại chùa lẫn tại gia, trong cũng như ngoài nước. 

Nhờ quý thầy, con học hiểu thêm, muốn độ chúng sanh, phải cần có ba yếu tố căn bản : lý thuyết, thực hành và bằng chứng vì bằng chứng là niềm tin. Con rất vui mừng, khi thấy quý thầy đang cùng nhau hợp sức để đẩy mạnh bánh xe Phật pháp, càng ngày càng vững mạnh hơn. Hiện tại, con thấy quý thầy đang: ngày đêm thuyết pháp, dẫn dắt chúng sanh tu niệm Phật thất, kêu gọi tuyên dương bằng chứng nhiệm mầu của Phật pháp trong và ngoài nước, để lưu truyền khắp nhân gian. Con thấy không còn bao lâu, khắp nhân gian đâu đâu cũng là Phật thất. Tương lai điạ ngục ngả quỷ sẽ không còn tiếng than khóc đau khổ của chúng sanh

 

Cảm Tạ Ân Đức

Lòng con sung sướng tuyệt vời,
Bao nhiêu chờ đợi sáng ngờ từ đây.
Nhân gian, Phật thất ngày nay
Thầy sư, Đại Đức, Tăng ni dắt dìu
Chúng con Phật tử quy điều,
Nhất tâm niệm Phật dắt dìu nhau đi.
A Di Đà Phật, khắc ghi
Tây phương cực lạc một đi không về!

(Không về, ý nghĩa không bị đọa luân hồi)

 

---o0o---

 

Mục Lục  > 1 > 2 > 3 > 4

 

---o0o---

Vi tính: Chủng Phượng

Trình bày: Vĩnh Thoại

Cập nhật: 10-2007


Webmaster:quangduc@tpg.com.au

Trở về Thư Mục Tịnh Độ

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544