Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tịnh Độ


...... ... .

 

KINH VÔ LƯỢNG THỌ

GIẢNG YẾU

Hán Văn: Khương Tăng Khải

Dịch và ghi chú: Hồng Nhơn

---o0o---

Mục lục

Mười điều tâm niệm

Lời giới thiệu

PHẬT NÓI KINH VÔ LƯỢNG THỌ

PHẦN HUYỀN NGHĨA

PHẦN GIẢNG KINH

I - LƯỢC KHẢO

II-PHÂN KHOA

III-GIẢNG KINH

A-PHẦN TỰA

B-PHẦN CHÁNH TÔN

BI- Nói rõ chỗ thực hành

BII – Nói chỗ thành tựu

BIII – Nói rõ chỗ nhiếp hóa

1-Phàm phu vãng sanh

2-Bồ Tát vãng sanh

C. PHẦN LƯU THÔNG

PHẦN HỒI HƯỚNG

  

MƯỜI ÐIỀU TÂM NIỆM ^

 1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu bịnh khổ, vì không bịnh khổ thì dục vọng dễ sanh.

 2. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy.

 3. Cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.

 4. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.

 5. Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường, kiêu mạn.

 6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

 7. Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.

 8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp thì thi ân có ý mưu đồ.

 9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.

 10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch thì nhân ngã chưa xả.

 

Bởi vậy, ÐỨC PHẬT dạy:

 

 • Lấy bịnh khổ làm thuốc thần
 • Lấy hoạn nạn làm giải thoát
 • lấy khúc mắc làm thú vị
 • Lấy ma quân làm bạn đạo
 • Lấy khó khăn làm thích thú
 • Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ
 • Lấy người chống đối làm nơi giao du
 • Coi thi ân như đôi dép bỏ
 • Lấy sự xả lợi làm vinh hoa
 • Lấy oan ức làm cửa ngỏ đạo hạnh

 

Nên chấp thuận trở ngại thì thông suốt, mà mong cầu thì thông suốt sẽ bị trở ngại. Ðức Thế Tôn thực hiện huệ giác bồ đề ngay trong sự trở ngại, như Ương Quật hành hung, Ðề Bà quấy phá, mà Ngài giáo hóa cho thành đạo cả. Như vậy há không phải chính sự chống đối lại làm sự thuận lợi và sự phá hoại làm sự tác thành cho ta.

Ngày nay, những người học đạo trước hết không dấn mình vào trong mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại ập đến thì không thể ứng phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất hết, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào!

LUẬN BẢO VƯƠNG TAM MUỘI

---o0o---

 

LỜI GIỚI THIỆU ^

Kinh Vô Lượng Thọ và Luận Vãng Sanh do Liên hữu Hồng Nhơn phiên dịch đã được đăng tải trên báo Phật Giáo Việt Nam và Liên hữu Văn Tập. Nhận dịch về kinh điển Tịnh Ðộ, Cổ Ðức thường gọi "Ba Kinh một Luận" thì hai thì hai tác phẩm này được coi là những tác phẩm cốt yếu nhất của tông Tịnh Ðộ. Vì thế, kinh Vô Lượng Thọ được gọi là Ðại Kinh và Luận Vãng Sanh của ngài Thiên Thân trước – tác được coi là một bộ Luận tiêu biểu nhất trong các Luận về Tịnh Ðộ.

Trong Kinh Ðại Bảo-Tích, Ðức Thế Tôn huyền ký: Ðời sau, các kinh đạo đều diệt hết, vì lòng từ bi thương xót, ta đặc biệt giữ lại Kinh Vô Lượng Thọ này trong khoảng một trăm năm, nếu chúng sanh nào gặp được Kinh này, tùy theo ý nguyện đều được độ thoát.

Chúng ta ngày nay sanh nhằm thời mạt pháp, cách Phật rất xa, các thiện tri thức chứng đạo rất hiếm và khó gặp, nếu không nhờ Kinh Vô Lượng Thọ này thì không thể thoát ly sanh tử.

Căn cứ vào lời huyền ký của đức Thế Tôn và sự lợi ích thiết thực của Kinh Vô Lượng Thọ đối với chúng sanh thời mạt pháp nên một số Phật tử ở Melbourne có ý định in Kinh Vô Lượng Thọ và Luận Vãng Sanh thành sách để dễ dàng lưu thông đến Phật tử, những ai muốn Niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Ðộ. Ðây là tác phẩm trọng yếu của Tông Tịnh Ðộ và cũng là cái phao của chúng sanh thời mạt pháp trầm luân. Vì vậy, chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng quý Phật tử gần xa tác phẩm vô giá này.

Mùa an cư năm Giáp Tuất 1994

Hòa Thượng THÍCH PHƯỚC HUỆ

 

---o0o---

| Mục lục | | Phần 1 |

---o0o---

Vi tính: Đông Phương

Trình bày: Nhị Tường
Cập nhật: 01-08-2002

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Mục lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư : Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544