Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tịnh Độ


......... .

 

NIM PHT
TAM MU
I BU VƯƠNG LU
N

Phi Tích Thiền Sư

Tịnh Sĩ dịch

---o0o---

MỤC LỤC

Lời khái quát

Lời mở đầu

Phần 1

I. Niệm Vị lai Phật chóng thành tam muội

II. Người nữ, kẻ trộm đều không nên khinh

III. Thấy người trì giới phá giới chỉ sanh ý tưởng Phật.

IV. Hiện đang đọa ở địa ngục cũng được thọ ký

V. Quán không, vô ngã chọn thiện mà theo

VI. Không có thiện để chọn, không có ác để bỏ

VII. Không nên ăn thị chúng sinh.

VIII. Niệm chuyên chú một cảnh Phật hiện tại

IX. Đời sau này tùy thuộc một niệm và mười niệm.

X. Tâm này là Phật , tâm này làm Phật

 

Phần 2

XI- To tiếng niệm Phật mặt hướng về Tây

XII-Mộng tỉnh đều chỉ một Tâm

XIII-Niệm ba thân Phật phá ba chướng

XIV- Niệm Phật quá khứ, nhân quả như nhau

XV- Song tu lý sự vô tâm niệm Phật

XVI-Liễu đạt tâm và cảnh thì vọng tưởng chẳng sanh

XVII- Nên ở trong tâm hành mà cầu giải thoát và chư Phật

XVIII-Ba nghiệp cúng dường chân thật biểu lộ sự cung kính

XIX- Vô tướng dâng hoa, tin hủy chiêu báo

XX- Muôn thiện chung qui đều thành tam muội

 

 

LỜI KHÁI QUÁT

Xưa Ngài Vân Thê Châu Hoằng lúc còn tại thế rất hâm mộ Bửu Vương Luận của Phi Tích Thiền Sư và Niệm Phật Trực Chỉ của Diệu Hiệp Ðại Sư nên thường đi đó đây để tìm kiếm mà chưa gặp. Sau vào cuối niên hiệu Thần Miếu, ở Ðất Cổ Ngô, ngài Vạn Dung Thiền Sư tình cờ trong đống giấy cũ lượm được một phần còn sót lại, vì hai sách hợp lại thàh một bản. Những chỗ bị rách mất chỉ còn lại những dấu mực lờ mờ. Ngài đem tặng cho cư sĩ Chánh Tri, cư sĩ Chánh Tri cùng với ngài Trí Húc trước sau nhiều lần khắc bản để lưu hành. Khi soạn sách Tịnh độ tinh yếu, ngài Trí Húc liền đem hai quyển này góp vào coi đây là hai sách rất cần yếu. Rất tiếc hai quyển này chưa vào tay ngày Vân Thê để được trí tuệ ngài soi chiếu. Luận này nói về hai tư lương tín và nguyện là niệm Phật vị lai nên rất là quan yếu.

 

LỜI MỞ ÐẦU 

Một hôm có vị khách đến viếng tịnh cốc của tôi, trước lễ chào, sau dùng lời rất thanh nhã hỏi rằng : “ Từng nghe : đối với người tu tâm, đường tắt để thành đạo thì hạnh Thường Bất Khinh của Pháp Hoa Tam muội và Pháp Ban Châu của Niệm Phật tam muội đều là môn Vô Thượng Thâm Diệu Thiền. Xin được nghe về vấn đề này”.

Ðáp : “Tôi đã lâu mặc tu ở Cửu Phong. Không để tâm đến việc thế sự bên ngoài, sách vở cũng không đọc đến. Từ khi ở chùa Thảo Ðường núi Tử Cát, Linh Ðiển Thiên Phước Pháp Hoa Thắng Tràng đến nay đã 30 mươi năm, nhiều lần mừng được bậc hữu danh đến thăm hỏi, song chưa nghe ai hỏi như ông. Ông muốn bước đến bến rồng vô sanh, muốn tung cánh chim bằng vuợt bể nam, tôi tự thẹn mình chưa đuợc sáng suốt, xin thử luận  bàn, nay lượt chia làm 20 điều để nói rõ yếu chỉ ấy”.

---o0o---

 Mục Lục ] [ 1 ] [ 2 ]

---o0o---

Chân thành cảm ơn Thầy Đức Tuấn đã gởi tặng phiên bản điện tử tập sách này.
(Thích Nguyên Tạng, 01-02-2003)

Cập nhật: 01-02-2003

Trình bày: Nhị Tường

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Mục lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com