Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tịnh Độ


......... .

 

NIỆM PHẬT SÁM PHÁP

Thích Thiền Tâm

---o0o---

Mục lục

 

Ðảnh lễ

Mở đầu phương pháp sám hối Niệm Phật, đệ-tử chúng con xin an trụ trong hồng danh Nam mô A Di Ðà Phật, để vận dụng năng lực hộ niệm của sáu phương Chư Phật, vận dụng oai lực tuyệt đối, siêu việt và tối thắng của Bản-Nguyện A Di Ðà mà quy y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo..

Quy-y tất cả PHẬT ÐÀ khắp cả mười phương, cùng tận hư không giới.  

Quy-y tất cả PHẬT PHÁP khắp cả mười phương, cùng tận hư không giới.

Quy-y tất cả BỒ TÁT THÁNH HIỀN TĂNG khắp cả mười phương, cùng tận hư không giới.

Nam mô Ta Bà giáo chủ, thiên bách ức hóa thân, Bổn sư THÍCH CA MÂU NI PHẬT, vị bổn sư chỉ dạy pháp môn Niệm Phật.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Ðà Phật vị đạo sư tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc.

Nam mô Vô lượng Thọ kinh, Phật thuyết A Di Ðà kinh, Quán Vô lượng Thọ kinh – ba bộ kinh dạy chỉ rõ ràng pháp môn thành Phật dễ dàng, vắn tắt, nhiệm mầu và rốt ráo, dành cho tất cả chúng sanh thời mạt pháp.

Nam-mô Tây Phương Cực Lạc thế giới vạn ức tử kim thân, đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn QUÁN THẾ ÂM Bồ tát.

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới vô biên quang trí thân, đại hùng đại lực, đại thẾ CHÍ Bồ tát.

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới phước trí nhị nghiêm thân, THANH TỊNH ÐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT.

Nam mô Lư Sơn đạo tràng, khai sáng Niệm Phật pháp môn, sơ-tổ HUỆ VIỄN đại sư Bồ tát.

Nam mô Quang Minh đạo tràng, hoằng dương Niệm Phật pháp môn, nhị tổ THIỆN ÐẠO đại sư Bồ tát.

Nam mô Hộ Giới Hộ Giáo Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát – liệt vị Thiện Thần Bồ tát, Ma ha tát.


---o0o---

Mục Lục | 01 | 02| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

---o0o---


Chân thành cảm ơn ĐĐ Thích Đức Tuấn gởi tặng tập sách này.
( Trang nhà Quảng Đức, 12/2002)
---o0o---

Vi tính:  Diệu Phẩm Dương thị Chính
Trình bày: Nhị Tường
Cập nhật: 1-12-2002

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Mục lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544