Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tịnh Độ


......... .

 

PHÁP MÔN
Trì Danh Niệm Phật, Vãng Sanh Cực Lạc

Tác giả: Huỳnh Lão cư sĩ

Hải Huyền Viên Giáo dịch

PL. 2545

---o0o---

Lời người dịch

Lời nói đầu

Tựa.

Dẫn nhập

Ðời người mong cầu.

Ðời người vui vẻ.

Vì sao cần học Phật?

Vì sao cần tu hành?

Tu hành là thế nào?

Chỗ tốt đẹp của pháp môn trì danh niệm Phật

Giải thích nghi ngờ.

A. Phật giáo không phải là mê tín.

B. Phật giáo không đồng với sự thần kỳ của trời đất

C. Phật giáo chẳng phải là tiêu cực - trốn đời

D. Phật giáo là trí tín không phải mê tín.

E. Phật pháp và khoa học.

CHƯƠNG I

Giải thích sơ lược về Phật học.

A - Ý nghĩa và lược sử đức Phật

B - Phật chẳng phải là thần.

C - Phật học.

D - Mục đích học Phật

E - Chuyển mê khai ngộ.

F - Lìa khổ được vui

G - học lý của Phật học.

1. Tam pháp ấn.

2. Mười hai duyên khởi (mười hai hữu chi)

3. Bốn thánh đế:

 

(02)

4. Tám chánh đạo.

5. Ba quy y.

6. Bồ đề tâm.

7. Luật nhân quả (nhân duyên quả báo)

8. Sám hối

 

(03)

 

9. Năm giới

Không sát sinh.

Không trộm cắp.

Không tà dâm.

Không nói vọng.

Không uống rượu.

10. Mười thiện nghiệp.

A. Phật nói kinh “thập thiện nghiệp”

B. Thập thiện nghiệp.

11. Sáu pháp ba la mật và bốn phép nhiếp.

A. Bố thí (vưng làm các điều thiện)

B. Trì giới (không làm các việc ác)

C. Nhẫn nhục.

D. Tinh tấn.

E. Thiền định.

F. Trí huệ (bát nhã)

G. Bốn phép nhiếp.

12. Bốn tâm vô lượng.

 

(04)

 

13. Tự tịnh kỳ ý (tâm thanh tịnh)

A/ nhìn rõ – buông rời

B/ tâm bình thường.

14. Sanh tử và nghiệp.

15. Ba cõi và sáu đường.

16. Phiền não.

17. Hồi hướng.

18. Pháp môn trì danh niệm Phật

19. Nói đơn giản – A Di Ðà Phật

Ăn chay.

Ăn chay là vấn đề nguyên tắc.

 

CHƯƠNG II

Pháp môn trì danh niệm Phật

Nhất tâm niệm Phật

Niệm phật nhiều.

Trong tâm có Phật

Sự tối kỵ trong niệm Phật

Chẳng niệm gì cả - chỉ niệm A Di Ðà Phật

Chỉ sớm tối mỗi ngày niệm một lần niệm Phật thì lực chẳng đủ.

Nuôi thành thói quen niệm Phật

Niệm phật có nề nếp.

Nhất niệm lúc lâm chung rất là quan trọng.

Học Phật cần kịp thời

Pháp niệm niệm phật

Ðịnh khóa sớm tối

 

CHƯƠNG III

(01)

Tu hành cần biết

Sửa tâm bệnh đổi tập khí

Pháp môn tu: tự lực và tha lực.

 

(02)

Phương pháp pháp môn tu tịnh độ.

Tín – hạnh – nguyện.

Tu hành không được do dự.

Tu hành cần bền lòng không biến đổi

Ðánh mở sự kết buộc nơi tâm..

Vạn ma không đẩy lùi được tâm bồ đề.

Nhỏ nhẹ khiêm tốn.

Thành tựu.

Trong sạch tâm ít ham muốn – trừ phiền não.

Phương pháp đoạn trừ phiền não.

Ngã chấp.

Lúc niệm phật vọng tưởng nhiều.

Chẳng nên vọng cầu cảm ứng.

Cuộc sống qua đi thì tốt

Tiêu trừ niệm tham..

Tiêu trừ niệm sân.

Tiêu trừ niệm si

Tiêu trừ ngã kiến.

Tiêu trừ chấp trước.

Sự chết tốt đẹp.

Người niệm Phật tốt nhất là chẳng vọng cầu khai ngộ.

Sự hữu dụng sau khi tĩnh tọa dậy.

Học Phật tu hành chẳng nên sợ khó.

Ðuổi đi lo sầu.

Một nụ cười giải tỏa nghìn sầu.

Mô phạm của người niệm Phật

Tham khảo kinh điển.

 

KẾT LUẬN..

 

 

LỜI NGƯỜI DỊCH 

Ðạo Phật có rất nhiều pháp môn, nhiều tông phái để tu trì như: Thiền tông, Mật tông, Tịnh độ tông v.v... Một cách giản dị, tôi suy nghĩ như thế này: Thiền quán muốn có kết quả, Mật tông muốn có linh nghiệm... thì dù bất cứ một môn nào, tông nào, điều trước nhất là “Phật tại tâm” ta phải đựơc sáng lên. Muốn thế thì nên nhất tâm niệm Phật; Trong Kinh Di Ðà sớ sao có câu: “Niệm Phật tức là niệm tâm, sanh kia không lìa sanh đây”. Hơn nữa Pháp môn niệm Phật, theo kinh nói, là pháp môn rất thích ứng cho chúng sinh trong thời pháp nhuợc ma cường (mạt pháp), dễ hành trì, đạt hiệu quả, quan trọng là cần chuyên tâm.

Một duyên may hi hữu, tôi gặp được quyển “Pháp môn trì danh niệm Phật vãng sanh Cực Lạc” này, của một vị pháp hữu biếu, quyển nguyên bản chữ Hán được in từ Ðài Loan, quyển này tác giả là Hùynh Lão cư sĩ (giới thiệu trong lời tựa), nhưng chỉ đề là “niệm Phật hành nhơn” (tức là người tu hành pháp môn niệm Phật). Càng đọc, tôi càng thấy thích thú say sưa, nội dung có thứ lớp, dễ hiểu, khả thi; người muốn tu, đọc đó, dễ bước vào pháp môn để hành trì. Tôi nghĩ rằng cần phải được dịch ra để mọi người cùng đọc, cùng học, cùng thực hành, cùng nguyện cầu pháp giới chúng sinh đều thành Phật đạo.

Chưa biết đã có ai dịch hay chưa, không ngại chính mình văn thô chữ thiển, nhưng sự nhiệt tình đang trỗi dậy trong lòng, mạo muội làm chiếc cầu nối, nối liền giữa tác giả và rộng rãi những người hữu duyên, tôi quyết định dịch quyển sách này. Ngưỡng mong sự hỉ xả chỉ dạy của chư vị cao minh, đồng nguyện cầu pháp giới chúng sinh cùng hít thở hương sen Cực Lạc.

 Mái hiên tây, tịnh thất chùa Ðại Giác

 Bảo Lộc – ba tháng mùa hè – 2000

      Người dịch kính bái.

 

LỜI NÓI ÐẦU 

Niệm Phật tu hành bằng chơn tâm là biết được tánh trọng yếu của vấn đề niệm Phật, không quản ngại công tác nhiều, sự tình bề bộn, tuy thân bận rộn mà tâm không bận rộn, không để việc đời vướng mắc mà bị chuyển đổi. Như gương chiếu hình, hình hiện lên không chỗ nương cậy, hình mất đi không lưu dấu; cả ngày công việc đoanh vây, mà vẫn thong dong ngoài vật. Bởi vậy, hàng ngày lợi dụng những lúc: ngủ dậy, trước khi ngủ, trước và sau khi ăn, trước khi làm việc, sau khi làm việc, lúc nghỉ ngơi rảnh rỗi... Tùy thời tùy chỗ mà niệm Phật. Lúc công tác dụng tâm suy nghĩ, tạm thời gác câu niệm Phật, công việc xong rồi lại tiếp tục câu Phật hiệu. Niệm Phật nhiều để thành thói quen niệm Phật, trong tâm có Phật thì sẽ được nhất tâm bất loạn; hiện đời này chứng được “niệm Phật tam muội” càng hay. Ðó là: không làm các việc ác, vưng làm các pháp lành, tự thanh tịnh nơi ý, ba nghiệp thân, miệng, ý thanh tịnh thì lúc mệnh chung mới có thể biết trước giờ chết, thân không bệnh khổ, thần trí trong sáng thì chánh niệm hiện tiền, tâm không điên đảo, ngồi hoặc nằm niệm Phật mà vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Cuộc sống hiện đời yên ổn, tốt đẹp, tự tại, vui vẻ.

Niệm Phật tu hành không chơn là không niệm Phật nhiều, hoặc cho rằng lúc mạng mất tâm còn mời người đến trợ niệm là được; lòng ham muốn phần nhiều chỉ là thành gia, lập nghiệp, mua xe, mua nhà... các điều bận rộn. Bận rộn mãi với miếng ăn, thức uống, chơi bời, dục lạc hưởng thụ bèn nói rằng không có thời gian niệm Phật. Lúc bình thường thì không biết niệm Phật, trong tâm không có Phật. Ba nghiệp thân, miệng, ý lại không thanh tịnh, lúc mệnh chung bệnh khổ rất nhiều, thần trí hôn mê, ác nghiệp hiện ra trước mặt, bàng hoàng lo sợ, sáu thần không chủ, tình ái lại không bỏ được, tà nghiệp hiện tiền, tâm sanh điên đảo, không biết niệm Phật, càng không thể nói là chuyên nhất niệm Phật được, có người trợ niệm cũng uổng vậy. Bởi vì sao? Vì thần trí của người hôn mê, tà niệm hiện tiền, tâm sanh điên đảo, không biết niệm Phật. Người không dựa vào chính mình được, dựa vào người khác cũng dựa không được. Người nhà cũng không biết thời gian người mệnh chung, người nhà chỉ trông nom bệnh tình của người, đến lúc mời đoàn trợ niệm (ban hộ niệm) đến để trợ niệm, có người trợ niệm chẳng vãng sanh, lúc không có người trợ niệm thì đã chết rồi! Người không như lời dạy, không như pháp thì nhân như thế, quả như thế đó!

Cho là việc đời bận rộn ư! Vì lúc hưởng thọ dục lạc, há có thể chẳng e dè thấy nhân sâu xa; chợt vì cái vui khoảnh khắc, chuốc lấy họa ương nhiều đời.

Cần phải biết rằng, giả như giàu có, vàng ngọc đầy nhà, gia thế rạng rỡ, cũng khó tránh khỏi lúc suy tàn già bệnh; có đủ ngàn điều khoái lạc,vô thường đến lúc kề bên, một khi mất thân người rồi, khổ ơi là khổ! Hãy xem người xưa mấy ai có được tốt đẹp trọn đời? Chỉ có niệm Phật tu hành - vãng sanh thế giới Cực Lạc. Lìa khổ được vui - chơn lạc - mới là đường chánh.

Tác giả.


 

TỰA 

Ðức Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện nơi đời, dạy ngay cho chúng ta con đường ra khỏi sanh tử. Song pháp của Phật thì mênh mông như biển cả, rộng lớn sâu xa, các pháp môn, hạnh môn rất nhiều. Cần phải xét ngay chỗ cứu cánh, nghiền ngẫm thấu triệt, đối với kẻ phàm phu hời hợt thật chẳng dễ vậy. Ðức Như Lai thương xót chúng sanh thời mạt pháp, nghiệp dày phước mỏng, khó thành đạo nghiệp, không vì sự thưa thỉnh mà tự nói “pháp môn niệm Phật”, các kinh đều rộng khen, chư Phật đều tôn vinh công đức bất khả tư nghì này. Ðức Phật chỉ thẳng cho chúng sanh cửa ngõ giải thoát, phương tiện tối thắng nương vào: tự lực, Phật lực và tha lực mà thành tựu. Song pháp môn này tuy dễ thực hành được, nhưng kẻ phàm phu ngay trong khi thực hành chỉ cầu phước báo thế gian: tiêu tai, cầu phuớc... mà không biết việc thành Phật, tác Tổ của pháp xuất thế, không biết Phật là thế nào? Ðức Phật A Di Ðà là như thế nào mà thành tựu được trang nghiêm thanh tịnh, mà phát tâm học tập nơi Phật, thành Phật độ chúng sanh, càng không biết niệm Phật như thế nào để đạt đến “nhất tâm bất loạn”, “niệm Phật tam muội” hiện đời này thành Phật, lìa khổ được vui.

Quyển sách này tác giả là Huỳnh Lão Cư Sĩ vì từ bi, thương cảm đối với việc: khó được thân người, khó nghe Phật pháp, khó gặp thiện tri thức, nên đặc biệt soạn ra quyển: “Trì danh niệm Phật vãng sanh Cực Lạc pháp” chỉ thẳng vào tâm con người, vào chơn tâm niệm Phật tu hành. Như thế nào là niệm? Như thế nào là tu chứng? Ðể cùng lúc phá trừ một hạng người học Phật tu hành muốn cắt xén tâm tốt, có người ngã mạn cầu thần thông cảm ứng, có người cầu khai ngộ, có người đem tâm vọng tưởng làm chỗ tôn thờ, “dục tốc bất đạt”, cho đến nỗi tạo thành tập khí tồi tệ, tẩu hỏa nhập ma so ra đều là như thế. Quyển sách này mở bày việc cần biết để tu hành, phân đoạn giản dị, rõ ràng, dễ hiểu, trực tiếp ngay một mũi kim mà thấy máu, nương nơi pháp Phật mà tuần tự lần tiến tới, đi vào quy củ, chánh tri, chánh kiến, loại trừ tâm bệnh của chúng sanh, đoạn dứt phiền não. Như thế là học tập tu hành và diệt khổ ngay trong sinh hoạt thuờng ngày. Không đi vào cực đoan, sạch trừ sự hấp tấp trong tâm, Phật tánh mới có thể hiển hiện ra lần hồi cái tâm thanh tịnh của tự tánh. Tâm thanh tịnh tức là Phật, là tâm là Phật. Ðây là một quyển sách hay để làm gương soi, nên lưu truyền rộng khắp, mong những người có tâm cùng nhau hoằng dương, đồng nguyện, đồng thực hành, đồng về tịnh độ của Phật A Di Ðà. 

Ngày 16 - tháng Giêng năm Dân quốc thứ 87

Nhà tịnh ở Phật đường Bảo Quang

DUY NHẤT đề.


 

---o0o---

[Mục Lục] [Dẫn nhập]

[Chương 1-1]  [Chương 1-2]  [Chương 1-3]  [Chương 1-4]

[Chương 2] [Chương 3-1]  [Chương 3-2]  [Kết Luận]

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 1-1-2003

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Mục lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544