Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tịnh Độ


......... .

 

Chú Nghĩa
Kinh A Di Đà


Kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn

 và được tất cả các đức Phật hộ niệm

 

Mục lục
Chú nghĩa Kinh A Di Đà

Kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn
và được tất cả các đức Phật hộ niệm 

Tây phương Tam Thánh
Nhất tâm đảnh lễ
Duyên khởi

 – Phần A: Phật thuyết A Di Đà Kinh

 – Phần B: Phật nói Kinh A Di Đà

 – Phần C: chú nghĩa Kinh A Di Đà

   phần tự

   phần chánh tông

   phần lưu thông

– Phần D: 48 lời nguyện của Phật A Di Đà

Chú Nghĩa
Kinh A Di Đà (download - PDF)
 

 

 

 

Một niệm A Di Đà, diệt tội hằng hà sa

Tây phương Tam Thánh 

Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí

 

 

 

Nhất Tâm Đảnh Lễ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam Mô đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô đại lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Liên trì hải hội Phật, Bồ Tát, nhất thiết Hiền Thánh chúng, chư Thượng thiện nhân. 

 

Duyên Khởi

Nam Mô A Di Đà Phật

Nhân có chút ít may mắn, tôi tìm đến với đạo và nghiên cứu nhiều về thiền Tứ Niệm Xứ, tìm học về Tịnh Độ. Xét thấy sự thù thắng và mầu nhiệm của pháp niệm Phật, nên viết lời chú giải kinh A Di Đà, chủ yếu làm phương án tu học cho bản thân nương vào, soi sáng niềm tin cho chính mình, để vững bước theo đường đạo.

Đây là việc tìm học, chắc chắn có nhiều sơ sót trong biện giải và chú nghĩa. Rất mong chư Tăng Ni, Đại Đức, từ bi thương cảm mà góp ý đưa vào chánh lý.

Tỷ như bản chú nghĩa nầy có vài lợi ích nhỏ, dẫu duy nhất một người hữu duyên học hiểu, tin nhận, chấp trì. Thì nếu có công đức gì, xin chân thành hồi hướng về Cực Lạc và Tam Bảo ở các cõi, cho Cha Mẹ 7 đời của mình và của người, cho tất cả muôn loài hữu thể và vô thể, những loài vui, những loài buồn, còn đó hoặc đã khuất, đang mê say vui sướng, hoặc khổ đau miên triền, tất cả đều sẽ được sanh về cõi rất sáng của Niết Bàn Tịnh Độ.

Nguyện xin giữ mãi niềm tin Cực Lạc và câu niệm A Di Đà, trong tim, trong tâm, vì mình, vì người, vì tất cả mọi loài, cùng nương nhờ sự hộ trì của tất cả chư Phật mười phương, trọn kiếp đời nầy và 10.000 năm nhiễu nhương Mạt pháp ngày sau.

 Chánh Sĩ

---o0o---

Mục Lục >> Phần A -B >> Phần C-D >>

Chú Nghĩa Kinh A Di Đà (download - PDF)
 

---o0o---


Chân thành Đạo Hữu Chánh Sĩ đã gởi tặng phiên bản tập sách này
(TK Nguyên Tạng, 12/2005)

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-12-2005

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Mục lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544