Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tịnh Độ


 

 

 

 

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ý Trì Niệm Phật. Thích Minh Tuệ giảng: mp3-a > mp3-b 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm (pdf).  Thích Minh Tuệ
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Mười công đức niệm Phật (minh họa hình ảnh)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. (pdf). Cư Sĩ Lý Viên Tịnh. Như Hòa dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Sự Mầu Nhiệm và Nét Đẹp Của Niệm Phật. Đào Văn Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Giáo Nhân Gian ...Tịnh Độ (pdf). Pháp Sư Tịnh Không. Minh Chánh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Một cõi Tịnh độ trong mỗi chúng ta.(pdf). Dagpo Rimpoche. Hoang Phong dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vào cửa Tịnh Độ. PS Tịnh Không. Ngộ Chân Độ. TN Viên Thắng dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trùng Đính Tây Phương Công Cứ. (pdf). Như Hòa dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khuyên tu pháp môn niệm Phật. Cư Sĩ Thiện Thông
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Sự Mầu Nhiệm và Nét Đẹp Của Niệm Phật. Đào Văn Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cẩm Nang Tu Ðạo. Hòa Thượng Quảng Khâm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bài kệ niệm Phật. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vào cửa Tịnh Tông. Pháp Sư Tịnh Không giảng. Viên Thắng dịch
 

 

Kinh:
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh A Di Đà. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Niệm Phật Ba La Mật. Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Quán Phật Vô Lượng Thọ. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Vô Lượng Thọ. Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng

 

Điển tích:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lược sử Ðức Phật A Di Ðà và 48 đại nguyện. HT Thích Thiện Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự tích Phật A Di Đà. Tạp chí Từ Bi Âm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự tích Đức Chuẩn Đề Bồ Tát. Tạp chí Từ Bi Âm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự tích Đức Di Lặc Bồ Tát. Tạp chí Từ Bi Âm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự tích Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Tạp chí Từ Bi Âm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự tích Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Tạp chí Từ Bi Âm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự tích Đức Địa Tạng Bồ Tát. Tạp chí Từ Bi Âm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự tích Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tạp chí Từ Bi Âm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự tích Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Tạp chí Từ Bi Âm


Pháp Luận:
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chánh Hạnh Niệm Phật. Đại Sư Hám Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cội nguồn của sự vật. Nghiêm Xuân Hồng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật A Di Đà & cõi Cực Lạc. Drikung. K. Rinpoche.  M. Lewis. Liên Hoa dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khai Thị. Hòa Thượng Tịnh Không
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật. Nghiêm Xuân Hồng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật Tam Muội. Thông Bác
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những chuyện niệm Phật vãng sinh lưu xá lợi. Cư Sĩ Tịnh Hải

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Oai lực câu niệm Phật. TT. Thích Trí Minh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp môn niệm Phật. Thích Hồng Đạo
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật ở trong tâm hay ngoài tâm. Nghiêm Xuân Hồng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quán Tưởng Niệm Phật trong Pháp Môn Tịnh Độ. TK Thích Đức Trí

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sống trong bổn nguyện của Phật A Di Đà. Nguyễn Thế Đăng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiền Tịnh Song Tu. Ni Trưởng Như Thanh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tìm hiểu giáo nghĩa Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản. Định Huệ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tìm hiểu trào lưu Tịnh Độ tại Việt Nam. Thích Tâm Hải
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tìm hiểu ý nghĩa niệm Phật. Thích Đức Trí

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tịnh Độ qua cái nhìn của Thiền.TT Thích Phước Sơn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tịnh Độ. HT Thích Thiện Hoa

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Từ pháp môn Tịnh Độ nói đến Đại thừa và Tiểu thừa. Thích Tâm An

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tư tưởng Tịnh Độ trong PG Đại Thừa. Thích Tiến Đạt

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tịnh Độ tông với xã hội ngày nay. Thích Tiến Đạt

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vấn đề tự lực và tha lực. Minh Đức Thanh Lương

 

Sách:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) 48 Pháp Niệm Phật. Giang Ðô Trịnh. Sa Môn Thích Tịnh Lạc dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) A Di Đà Kinh hợp giải. Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa hợp dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bảy ngày khai thị Phật thất. HT Diệu Liên. Thích Tâm An dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chú Nghĩa Kinh A Di Đà. Chánh Sĩ

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Con đường Tây Phương. Tịnh Sĩ biên soạn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Con đường tu tắt. Cư Sĩ Thiện Tâm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dễ tu dễ chứng. Thích Trường Lạc dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Di Đà Huyền Chỉ. Kim Đài

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Di Đà Sớ Sao. Sa Môn Lê Phước Bình dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quang. Như Hòa hợp dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Gia ngôn lục. Ấn Quang Đại Sư. Như Hòa dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hương Thơm Niệm Phật. Thích Phổ Huân

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hương sen Vạn Đức. HT Thích Trí Tịnh


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khai Thị. Hòa Thượng Tuyên Hóa. Vạn Phật Thánh Thành dịch Việt  

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khóa Hư Lục. Hoàng Đế Trần Thái Tông. HT Thích Thanh Kiểm dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khuyến tu pháp môn niệm Phật. Thích Nguyên Anh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh nghiệm niệm Phật. Diệu Âm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Yếu. Khương Tăng Khải; Hồng Nhơn dịch


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lá Thư Tịnh Độ. Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lắng nghe tiếng hát sông Hằng. Quách Huệ Trân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Liên Trì Cảnh Sách. Quảng Ánh dịch


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Luận Sử Tông Tịnh Độ. HT Thích Đổng Minh chứng nghĩa

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Luận niệm Phật. Thích Tâm An

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Long Thơ Tịnh Độ. HT Thích Hành Trụ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Liên Tông Thập Tam Tổ. HT Thích Thiền Tâm dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lược Thuật Hành Trạng HT Quảng Khâm. Ni Chúng Vĩnh Minh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mấy điểm trọng yếu người niệm Phật nên biết. Thích Nguyên Anh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mấy điệu sen thanh. HT Thích Thiền Tâm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Pháp Sư Đạo Chứng. Thích Minh Quang dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật sinh tịnh độ. Thích Thánh Nghiêm. Thích Chân Tính dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật Tam Muội. HT Thích Thiền Tâm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận. Phi Tích Thiền sư. Tịnh sĩ dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật Vô Tướng. Tiêu Bình Thật. Hạnh Cơ dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những chuyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe. Lâm Khoán Trị. T Hoằng Chí dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những vấn đề cần biết khi lâm chung. Thích Tâm An

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ngẫu ích Đại Sư pháp ngữ Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa hợp dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp môn Tịnh Độ. HT Thích Trí Thủ


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp môn trì danh niệm Phật vãng sanh Cực Lạc. Thích Viên Giáo dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phát khởi Bồ tát thù thắng chí nhạo kinh lược giảng Như Hòa hợp dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quán Tưởng Niệm Phật  trong Pháp Môn Tịnh Độ. TK Thích Đức Trí

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quê Hương Cực Lạc. HT Thích Thiền Tâm.
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quê Hương Cực Lạc. HT Tuyên Hóa. Thích Thuận Nghi dịch
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thi kệ niệm Phật. Thích Giác Châu sưu tập

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tìm hiểu pháp môn niệm thọ. Thiền sư Goenka. Người dịch: TK. Pháp thông

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tin sâu pháp môn Tịnh độ. Thích Tâm Hải

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiết Lập Tịnh Độ. Thiền Sư Nhất Hạnh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tịnh Độ Luận.

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tịnh Độ Hoặc Vấn  HT. Thích Thiền Tâm dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tịnh Độ Thập Nghi Luận HT. Thiền Tâm dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Triết lý và thực tiễn của pháp môn Tịnh độ. Thích Tâm An

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tịnh Độ Tông Nhật Bản. Thích Như Điển dịch Việt  

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thơ nhắc nhở người niệm Phật. Hoàng Niệm Tổ. Như Hòa dịch  

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật Thập yếu. Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tây Phương Nhựt Khóa. Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vãnh sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Yếu. Bồ tát Thiên Nhân. Hồng Nhơn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khai Thị của Đại Sư Hám Sơn. Thích Hằng Đạt dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật Tông yếu. Pháp Nhiên Đại Sư, Viên Thông dịch

 


---o0o---

Cập nhật: 1-6-2010


Webmaster:quangduc@tpg.com.au

Trở về Thư Mục Tịnh Độ

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544