Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Văn Hóa Phật Giáo


 

 

 

 

Lược Sử Văn Học Sanskrit

& Hán Tạng Phật Giáo

 

Thích Kiên Định

 

MỤC LỤC 

 

Tựa

Chương I: Giới Thiệu Tổng Quan Lược sử về nguồn gốc Văn học Saṅskrit Phật giáo

Chương II: Văn học Saṅskrit Phật Giáo trong Tam Tạng (Tripiṭaka) Văn học Saṅskrit trong Luật Tạng

í Khái quát về Luật Tạng Saṅskrit Phật giáo

1. Mahāvastu (Đại Sự)

 2. Mūlasarvāstivādavinaya: (Căn Bản Thuyết

     Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ-nại-gia)

Chương III: Văn học Saṅskrit trong Kinh Tạng

í Khái quát về Kinh Tạng Saṅskrit Phật giáo

Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā (Tiểu Phẩm Bát Nhã)

a. Khái lược về Nguồn gốc và sự Phiên dịch

b. Phân loại

c. Khái lược về Nội dung...

Chương IV: Saddharmapuṇḍarīka-sūtra (Kinh Pháp Hoa)

a. Khái lược về Nguồn gốc và sự Phiên dịch

b. Khái lược về Nội dung

Chương V: Lalitavistara sūtra (Kinh Đại Trang Nghiêm)

a. Khái lược về Nguồn gốc và sự Phiên dịch

b. Khái lược về Nội dung

Chương  VI:  Laṅkāvatāra sūtra (Kinh Lăng Già)

a. Khái lược về Nguồn gốc và sự Phiên dịch

b. Khái lược về Nội dung

Chương  VII: Suvarṇaprabhāsa Sūtra (Kinh Kim Quang Minh)

a. Khái lược về Nguồn gốc và sự Phiên dịch

b. Phân loại

c. Khái lược về Nội dung

Chương VIII: Daśabhūmika (Daśabhūmaka/Daśabhūmīśvara,Kinh Thập Địa)

a. Khái lược về Nguồn gốc và sự Phiên dịch

b. Phân loại

c. Khái lược về Nội dung

Chương IX:  Gaṇḍavyūha-sūtra (Kinh Hoa Nghiêm)

1. Khái lược về Nguồn gốc và sự Phiên dịch

1.1. Nguồn gốc

1.2. Sự Phiên dịch

1.3. Giải thích Đề Kinh

2. Khái lược Nội dung

2.1. Lý tưởng Bồ-tát và Phật

2.2. Trụ xứ của Bồ-tát

2.3. Mong cầu giác ngộ

2.4. Bốn cảnh giới của Gaṇḍavyūha

2.5. Ngũ giáo

2.6. Một và Tất cả

Chương X: Văn học Saṅskrit Phật giáo trong Luận Tạng

í Khái quát về Abhidharma-piṭaka (Luận Tạng)

Saṅskrit Phật giáo

Buddhacarita (Phật Sở Hành Tán)

a. Khái lược về Nguồn gốc và sự Phiên dịch

b. Khái lược về Nội dung

Chương XI: Mūlamadhyamaka-kārika (Luận Trung Quán)

1. Khái lược về Nguồn gốc và sự Phiên dịch

2. Khái Lược về Nội dung

3. Lập Trường quan điểm của Nāgārjuna trong Mādhyamika Śāstra..

4. Nāma (Danh) và Lakṣaṇas (Tướng)

5. Biện chứng pháp

6. Śūnyatā và Pháp

7. Śūnyatā và Ātman (ngã)

8. Śūnyatā_Trung đạo

9. Śūnyatā_lối vào giải thoát

Chương XII: Madhyānta-vibhāga (Biện Trung Biên Luận)

1. Khái lược về Nguồn gốc và sự Phiên dịch

2. Khái lược về Nội dung

Nguồn Tư Liệu Tham Khảo

 

LỜI TỰA

 

Vào năm 2005, được sự tin tưởng và đề nghị của Hội Đồng Điều Hành Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế, thể theo lời yêu cầu, chúng tôi đã đảm nhiệm giảng dạy bộ môn Văn Học Saṅskrit & Hán Tạng Phật Giáo. Nhờ thiện duyên ấy, giáo trình đã được biên soạn và hoàn tất cuối Học kỳ II của năm thứ 2, Khoá III tại Học Viện. Tuy nhiên trong ba năm qua, vì phải liên tục tham gia giảng huấn cho quý Tăng Ni Sinh tại Học Viện và lớp Cao Đẳng tại Trường Trung Cấp Báo Quốc Huế cũng như các công tác Phật sự của Ban Hoằng Pháp tại Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Thừa Thiên Huế, cho nên chưa thể in ấn bản giáo trình này thành thư tịch.

Nay nhân duyên tuy chưa đầy đủ mấy, nhưng xét thấy giáo trình này có thể làm tài liệu cho việc tham khảo và nghiên cứu trong việc tu học của quý Tăng Ni cũng như quý Phật tử; do đó tác giả bèn mạo muội cho ra đời Tác phẩm này. Vẫn biết khả năng còn rất nhiều lãnh vực hạn chế trong viết lách và diễn đạt, biên soạn và dịch thuật chưa có nhiều kinh nghiệm và độ chín muồi như những bậc Cao minh, những vị Thiện tri thức và những Học giả ưu việt khác, nhưng nếu cứ đắn đo và cân nhắc, ngần ngại và chần chừ mãi thì chẳng biết đợi đến bao giờ mới có thể thành tựu viên mãn.

Trên đây là những lời lẽ khiêm cung và thiển cận nhưng cũng bộc bạch và nói lên được một phần nào tâm trạng khắc khoải và đường đột của tác giả, âu đó nó cũng tỏ bày lý do trong phần Lời Tựa của tác phẩm: “Lược Sử Văn Học Saṅskrit & Hán Tạng Phật Giáo”.

Cả hình thức và nội dụng của Tập sách nhỏ này còn quá khiêm tốn và nhiều mặt hạn chế, những khiếm khuyết và sai sót có lẽ không thể nào tránh khỏi, kính mong những bậc Cao Minh, những vị Thiện tri thức chỉ bày những nhược điểm ngõ hầu tác giả sẽ chỉnh đốn và bổ sung trong kỳ tái bản kế tiếp. Âu đó có lẽ cũng là vì sự nghiệp giáo dục và hoằng pháp, vì phụng đạo giúp đời, vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc và an lạc cho nhiều người. Những tưởng rằng hoài bảo của chư Phật và tâm nguyện của chư Tổ không ngoài mục đích thiêng liêng cao cả là tồi tà phụ chánh, hưng long chánh pháp, truyền đăng tục diệm và hộ trì chân lý.

Kính dâng chút công tâm này để tỏ lòng niệm ân Bổn Sư, Hoà Thượng đạo hiệu thượng Thiện hạ Siêu và hồi hướng công đức để sám hối nghiệp lực cho Song thân Phụ mẫu cũng như nguyện pháp giới chúng sanh cùng đăng Phật đạo, thể nhập Phật trí. 

Xin thành tâm niệm ân Hoà Thượng Viện Trưởng, đạo hiệu thượng Chơn hạ Thiện cùng Chư tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni trong Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế đã trợ duyên cho sự nghiệp giáo dục và giúp cho công việc hoằng pháp được hanh thông.

Kính chúc quý Ngài cùng tất cả quý Thiện hữu tri thức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính xin nhận nơi đây lòng tôn kính nhất và trân trọng nhất.

 Từ Đàm, Trọng Xuân, 23. 2. Mậu Tý

Thích Kiên Định

 

 ----o0o---

Mục Lục >> I >> II >> III >> IV >> V >>VI >> VII

VIII >> IX >> X >> XI >>XII

 ----o0o---

Trình bày: Anna

Cập nhật: 6-2008


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544