Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến

 


 


CUNG AN CHỨC SỰ

 

CHỨNG MINH

 

Hòa Thượng Thích Chí Tín             : Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh Trung Ương

                                                            Chứng Minh Ban Trị Sự Tỉnh Khánh Hòa

Hòa Thượng Thích Huệ Quang       : Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh Trung Ương

                                                            Chứng Minh Ban Trị Sự Tỉnh Khánh Hòa

Hòa Thượng Thích Thiện Bình       : Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh Trung Ương

                                                            Trưởng Ban Kiểm Soát Hội Đồng Trị Sự Trung Ương

                                                            Trưởng Ban Trị Sự Tỉnh Khánh Hòa

Hòa Thượng Thích Trí Tâm             : Thành Viên Hội Đồng Trị Sự Trung Ương

                                                            Trưởng Ban Nghi Lễ Trung Ương

                                                            Phó Trưởng Ban Thường Trực Phật Giáo Tỉnh Khánh Hòa

Hòa Thượng Thích Như Ý               : Phó Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Khánh Hòa

 Hòa Thượng Thích Như Pháp         : Chứng Minh Ban Đại Diện Phật Giáo Tỉnh Diên Khánh

 

CHẤP LỆNH:

Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Tuệ Hải

 

SÁM CHỦ

 Hòa Thượng Thích Như Ý
Thượng Tọa Thích Như Minh

CÔNG VĂN

Hòa Thượng   Thích Như Tịnh
Đại Đức Thích Tâm Thọ (phụ tá)


KINH SƯ

Thượng Tọa Thích Thanh Chơn
Thượng TọaThích Như Lưu
Đại Đức Thích Tâm Hương
Đại Đức Thích Tâm Hiến
Đại Đức Thích Tịnh Trí
Đại Đức Thích Tâm Thiền
Đại Đức Thích Tâm Thiện
Đại Đức Thích Tâm Hoàng

 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

Cố Thượng Tọa Trụ Trì  Chùa Thiên Phú

 

Trưởng Ban                 : Hòa Thượng   Thích Như Ý
                       
                        Phó Ban         
            : Hòa Thượng   Thích Minh Tân
                                                              Hòa Thượng   Thích Minh Khai
                                                              Thượng Tọa   Thích Quảng Thiện
                                                              Thượng Tọa Thích Hoàng Thu                                                     
                                                             Ông Lý Công Chuẩn
                                                             (Chủ tịch UBMTTQVN Xã Vĩnh Thạnh)

Uỷ Viên                       : Thượng Tọa   Thích Trừng Chánh
                                                               Thượng Tọa   Thích Trừng Giác
                                                               Thượng Tọa   Thích Hạnh Nguyện
                                                               Thượng Tọa   Thích Nguyên Phước
                                                               Thượng Tọa   Thích Trừng Thi
                                                                Thượng Tọa   Thích Nguyên Minh
                                                                Đại Đức         Thích Giác Tấn
                                                                Đại Đức         Thích Giác Hạnh
                                                                Đại Đức         Thích Công Thành

 * Ban Thư Ký

Thượng Tọa Thích Nguyên Minh
Sư Cô Thích Nữ Chơn Thành
Sư Cô Thích Nữ Viên Tịnh
Phật Tử Tâm Hoàng
(Phạm Nguyên Huy)

* Ban Thủ Quỹ

Đại Đức Thích Tâm Tịnh
Đại Đức Thích Tâm Từ

* Ban Tiếp Lễ

Ni Sư Thích Nữ Diệu Vân
Ni Sư Thích Nữ Minh Hiền
Sư Cô Thích Nữ Diệu Định
Sư Cô Thích Nữ Thuần Hạnh

* Ban Xướng Ngôn    

Thượng Tọa Thích Trí Viên
Đại Đức Thích Quảng Tâm
Đại Đức Thích Chúc Minh

* Ban Chung Cổ

Quý Thầy Chùa Tân Long
(Phụ trách)

* Ban Cung Nghinh

Đại Đức Thích Giác Nghĩa
(Phụ trách)

* Ban Hầu Kim Quang

Đại Đức Thích Nguyên An
(Phụ trách)

* Ban Hành Đường

Sư Cô Thích Nữ Diệu Nhàn
Sư Cô Thích Nữ Diệu Châu
Phật Tử Quãng Tấn (Đào Dần)
Phật Tử Nguyên Lương 
(Nguyễn Thị Thanh)

* Ban Hương Đăng

Đại Đức Thích Tâm Tựu
Phật Tử Tâm Ấn
(Nguyễn Văn Thanh )
Phật Tử Trừng Nhân (Hồ Binh)

* Ban Thị Giả

Sư Cô Thích Nữ Tâm Hiền
Sư Cô Thích Nữ Thông Các
Sư Cô Thích Nữ Tịnh Nguyên
Sư Cô Thích Nữ Thông Tường
Sư Cô Thích Nữ Thuần Nhã
Sư Cô Thích Nữ Tâm Vân
Sư Cô Thích Nữ Tâm Thịnh

* Ban Trần Thiết

Đại Đức Thích Nguyên Thành
Phật Tử Nguyên Hoàng
(Lê Minh Toàn )

* Ban Thông Sự

Đại Đức Thích Tâm Thủ
(Phụ trách)

* Ban Tiếp Tân

Thượng Tọa Thích Hạnh Nguyện
Đại Đức Thích Tâm Ân
Ni Sư Thích Nữ Thông Thuận
Phật Tử Quãng Tấn ( Đào Dần )

* Ban Trai Soạn

Ni Sư Thích Nữ Huyền Quán
Sư Cô Thích Nữ Huệ Diệu
Sư Cô Thích Nữ Diệu Vân
Sư Cô Thích Nữ Diệu Huệ
Phật Tử Quãng Lượng
(Lê Thị Chín )
Phật Tử Chúc Hoa (Bùi Thị Cúc)

* Ban Trà Nước

Phật Tử Tâm Dung (Trần Thị Tiên)
Phật Tử Phùng Thị Thu Thảo

* Ban Vệ Sinh

Phật Tử Nguyên Hoàng
(Lê Minh Toàn )

* Ban Y Tế

Ni Sư Thích Nữ Huệ Hải
(Phụ trách)

( Ban Trật Tự

GĐPT Thiên Phú
(Phụ trách)

* Ban  Âm Thanh Ánh Sáng

Đại Đức Thích Chúc Minh
Đại Đức Thích Tâm Tri

* Ban Quay Phim Nhiếp Ảnh

Phật Tử Hải – Phú - Thanh

* Môn Đồ Pháp Quyến

 Tỳ Kheo:
  
Đại Đức Thích Nguyên Tạng
Pháp Tự Tịnh Tuệ. Pháp Hiệu Phổ Trí
Đại Đức Thích Tâm Phước ( Trưởng Tang )
Pháp Tự Tịnh Quang. Pháp Hiệu Chánh Pháp

Đại Đức Thích Nguyên Xuân
Pháp Tự Tịnh Đức. Pháp Hiệu Chánh Quang

Đại Đức Thích Tâm Từ ( Phó Tang )
Pháp Tự Tịnh Nhân. Pháp Hiệu Chánh Tâm

Đại Đức Thích Tâm Tịnh (Phó Tang ) 
Pháp Tự Tịnh Trí. Pháp Hiệu Chánh Định

Đại Đức Thích Tâm Trí ( Phó Tang )
Pháp Tự Tịnh Hạnh.Pháp Hiệu Chánh Thiện

Đại Đức Thích Tâm Như
Pháp Tự Tịnh Minh. Pháp Hiệu Chánh Nhân

Đại Đức Thích Như Mỹ
Pháp Tự Tịnh Pháp. Pháp Hiệu Chánh Thành

Đại Đức Thích Tâm Hiền
Pháp Tự Tịnh Mãn. Pháp Hiệu Chánh Trí

Đại Đức Thích Quãng Long
Pháp Tự Tịnh Thành Pháp Hiệu Chánh Tín

Đại Đức Thích Tâm Phong
Pháp Tự Tịnh Thanh. Pháp Hiệu Chánh Tịnh

Đại Đức Thích Tâm Thiện
Pháp Tự Tịnh Thân. Pháp Hiệu Chánh Hạnh

Đại Đức Thích Tâm Tri
Pháp Tự Tịnh Giác. Pháp Hiệu Chánh Nghiệp

Đại Đức Thích Tâm Pháp
Pháp Tự Tịnh Lạc. Pháp Hiệu Chánh Đạo

Đại Đức Thích Tâm Nghĩa
Pháp Tự Tịnh Tín. Pháp Hiệu Chánh Tuệ

Đại Đức Thích Tâm Châu

Tỳ Kheo Ni:
Sư Cô Thích Nữ Tâm Hoàng
Sư Cô Thích Nữ Nguyên Nhựt
Sư Cô Thích Nữ Hạnh Huệ
Sư Cô Thích Nữ Hạnh Đạo
Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nhã

Sa Di:
 
Thích Tâm Thành Pháp Tự Tịnh Đạo
Thích Tâm An Pháp Tự Tịnh Hòa

 Sa Di Ni:
Ni Cô Thích Nữ Trừng Thi

 Điệu:
 Tâm Thuận
Tâm Định
Tâm Ngọc
Tâm Quang

Đại Diện Pháp Quyến:
      Thượng Tọa Thích Nguyên Phước
      Ngô Đình Lực Pháp Danh Nguyên Liên

Đại Diện Phật Tử:
Đào Dần Pháp Danh Quãng Tấn
      Lê Minh Toàn Pháp Danh Nguyên Hoàn

 

 

 

 

---o0o---

 

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến

 

---o0o---

Vi tính và trình bày: Tịnh Pháp - Tịnh Tuệ

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544