Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến

 


ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia – New Zealand
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
* Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia
Tel 08-84478477 ; Fax 08-82401758 ; Email phaphoanamuc@yahoo.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia  

Tel 07-33721113 ; Mobile 0402-442431 ; Fax 07-33729988 ; Email phapquangchua@yahoo.com.au

———————————————————————

 SỐ 50-02/HĐĐH/HC/TTCĐT                 PHẬT LỊCH 2550, ngày 04 tháng 9 năm 2006

 

Tri Tán Công Đức Thư
Và góp phần tổ chức Lễ Cầu Siêu Tưởng Niệm
Thượng Tọa thượng Chơn hạ Kiến vừa viên tịch.

 

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,
Kính thưa Ban Tổ Chức Tang Lễ,
Kính thưa Quý Tăng Ni đệ tử, Môn đồ, Pháp và Hiếu quyến,

Được tin Thượng Tọa thượng Chơn hạ Kiến, pháp danh Trừng Lộc, pháp hiệu Ấn Minh, sanh năm Mậu Tý 1947 tại Tỉnh Khánh Hòa, đã an nhiên thị tịch ngày 03-9-2006, nhằm ngày 11 tháng 7 Nhuần năm Bính Tuất tại Chùa Thiên Phú, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.Trụ thế 59 năm, 37 Hạ Lạp, 49 năm nhập đạo.

Cố Thượng Tọa là Ủy Viên Tăng Sự tỉnh Khánh Hòa, Trụ trì Chùa Thiên Phú, Khai sơn Tu viện Phước Sơn thuộc tỉnh Khánh Hòa, là Bổn Sư của Đại Đức Thích Nguyên Tạng—Phó Tổng Thư Ký 1 của Giáo Hội, Phó Trụ trì Tu viện Quảng Đức tại Úc Châu, là Bổn Sư của nhiều Tăng Ni đã ra trường hoặc đang tu học tại các trường Đại học, Cao Cấp, Trung Sơ Đẳng của Phật Giáo tại quê nhà. Ngoài ra, còn biên soạn một quyển Kinh Nghi Thức Tụng Niệm rất đầy đủ và giá trị.

Sự thuận thế vô thường trong dòng chuyển hóa sinh tử của Thượng Tọa quá sớm, là sự mất mát đáng kể đối với Phật Giáo Khánh Hòa nói riêng, Việt Nam nói chung, là sự thiệt thòi rất lớn đối với đệ tử, môn đồ, pháp quyến, đặc biệt là Thiên Phú và Phước Sơn Tu viện.

Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi—Tân Tây Lan chúng tôi xin chân thành chia xẻ cùng với Chư Tôn bản Tỉnh, với quí vị Đệ tử, môn đồ, pháp quyến. Để tri tán công đức và góp phần cầu nguyện, Giáo Hội chúng tôi cũng sẽ tổ chức Lễ Cầu Siêu Tưởng Niệm Chung vào lúc 7 giờ  tối Thứ Năm ngày 07-9-2006, nhằm Ngày Rằm Tháng 7 Nhuần tại Tu viện Quảng Đức, thành phố Melbourne. Và 34 cơ sở Chùa, Viện cũng tùy nghi trang nghiêm tổ chức tại từng Trụ Xứ.

Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh cố Thượng Tọa cao đăng Phật Quốc, vì hạnh nguyện độ tha sớm hội nhập Ta Bà, cứu độ quần sinh.Kính Tri Tán Công Đức
Hội Chủ,
GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi—Tân Tây Lan
(Đã ký)
Hòa Thượng THÍCH NHƯ HUỆ

 

 

 

Tiền kiếp Ấn Minh, Chơn đạo hạnh, dĩ từ dĩ đức dĩ lợi tha
Kim sanh Trừng Lộc, Kiến pháp tu, năng trí năng bi năng ích chúng 

Kiếp xưa đã tỏ nguồn Chơn đạo, dụng từ dụng đức dụng lợi tha
Đời nay lắng đọng, lý Kiến tu, hay trí hay bi hay ích chúng


Điếu vãng Giác Linh Tân Viên Tịch
Thượng Thích Ấn Minh
Cao Đăng Phật Quốc

Úc Châu 2006
Chứng Minh Đạo Sư

Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

 

 

 
 

Đối Liễn Vãn Giác Linh
Thượng Tọa Thích Chơn Kiến
Khai Sơn Thiên Phú Tự & Phước Sơn Tu Viện

                

契  祿           性  明

  Trừng tâm Chơn thừa Ấn tổ Thiên quang tộ
Khế
Lộc Phú tải đàm hoa Kiến tánh Minh

Trừng tâm  tịnh kế thừa ấn tổ trời soi rạng
    Lộc thạnh đầy hiển sáng đàm hoa thấy tánh chơn

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi
Hội Đồng Giáo Phẩm Thành Viên 
Pháp Bảo Tự Viện Chủ
Sa Môn Thích Bảo Lạc kính vãn

 

 

 
 

Đối Liễn Vãn Giác Linh
Thượng Tọa Thích Chơn Kiến
Khai Sơn Thiên Phú Tự & Phước Sơn Tu Viện


真如現相不滯色空隨緣遣相
見諦修心詳明空色應境無心
 

Chân như hiện tướng, bất trệ sắc  không tuỳ duyên khiển tướng
Kiến đế tu tâm, tường minh không sắc ứng cảnh vô tâm

Dịch:
 
Chân như hiện tướng, chẳng trệ sắc không tuỳ duyên dẹp tướng
Kiến lý tu tâm, rõ ràng không sắc ứng cảnh vô tâm

真澈心源發足超方成大道

見明諦理栖神樂境證菩提

Chơn triệt tâm nguyên, phát túc siêu phương thành đại đạo
Kiến minh đế lý, thê thần lạc cảnh chứng bồ đề

 Dịch:

Thật thấu nguồn tâm,  bước chạm siêu phương thành Phật đạo
Tỏ tường chân lý, thần nương cảnh tịnh chứng bồ đề

 

 

建造福山莊嚴天富治平道路引俗客迴歸三寶
修持密教勸進法花接度眾僧令行人成就一真

Kiến tạo Phước Sơn, trang nghiêm Thiên Phú, trị bình đạo lộ, dẫn tục khách hồi quy Tam bảo
Tu trì mật giáo, khuyến tấn Pháp Hoa, tiếp độ chúng tăng, linh hành nhân thành tựu nhất chân

Dịch:

Xây dựng Phước Sơn, trang nghiêm Thiên Phú, sửa sang đường sá, đưa kẻ tục về nương Tam bảo
Hành trì mật giáo, khuyến tấn Pháp Hoa, tiếp độ chúng tăng, giúp người tu thành tựu nhất chơn


Thành tâm cầu nguyện Giác Linh Thưọng Tọa Thích Chơn Kiến
Cao Đăng Phật Quốc

Thành thật chia buồn cùng ĐĐ Thích Nguyên Tạng và Môn Đồ Pháp quyến

Kính viếng,
TT Thích Hạnh Niệm
Chùa Pháp Bảo,
Quảng Nam Đà Nẳng
 

 

 


được tin

Bào huynh của
Thượng Tọa Thích Nguyên Phước
 
hiện trú trì Chùa Phước Long
xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh
Tỉnh Khánh Hòa

Y Chỉ Sư của

ĐĐ Thích Nguyên Tạng,
Phó Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức,
kiêm Phó Tổng Thư Ký GHPGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL
là:


Cố Thượng Tọa THÍCH CHƠN KIẾN

Thế danh Ngô Đình Thung
Pháp danh Trừng Lộc, Pháp hiệu Ấn Minh


Khai sơn và Viện Chủ Chùa Thiên Phú (Vĩnh Thạnh),
Chùa Phước Sơn (Phước Đồng), TP. Nha Trang

 


vừa thâu thần viên tịch vào lúc 6 giờ tối ngày Chủ nhật, 3-9-2006, nhằm ngày 11 tháng 7 nhuận năm Bính Tuất tại Chùa Thiên Phú, Thôn Phú Vinh, Xã Vĩnh Thạnh, Thành Phố Nha Trang, Việt Nam.

Trụ thế: 59 tuổi;
Nhập đạo: 49 năm; Tăng Lạp: 37 mùa An Cư Kiết Hạ

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

cùng Môn Đồ Pháp Quyến trong và ngoài nước

Nhất tâm cầu nguyện Giác linh Cao Đăng Phật Quốc, sớm hồi nhập Ta-Bà để hóa độ chúng sinh

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 


Tỳ Kheo Thích Tâm Hòa
cùng toàn thể tăng chúng và Phật Tử Chùa Pháp Vân - Canada

Đồng kính bái
http://www.phapvan.ca

 

 


 
 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan
Tu Viện Quảng Đức

ACN 002 2333 2V, ABN 83 235 571 574
105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060. Tel: 9357 3544. Fax: 9357 3600.

Email:
quangduc@quangduc.com ; Website: www.quangduc.com

____________________________

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Kính gởi TT Thích Nguyên Phước & Ban Tang Lễ

Chúng con vừa nhận được tin:

Thượng Tọa THÍCH CHƠN KIẾN

Thế danh Ngô Đình Thung, Pháp danh Trừng Lộc, Pháp hiệu Ấn Minh
Sinh năm 1947 ( Mậu Tý), thế tuế 59, đạo lạp 49, tăng lạp 37

 

 - Cựu Tăng sinh Trường Bồ Đề Võ Tánh Nha Trang
- Ủy Viên Ban Tăng Sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa
- Khai sơn và Viện Chủ Chùa Thiên Phú (Vĩnh Thạnh), Chùa Phước Sơn (Phước Đồng), TP. Nha Trang

- Thầy Bổn Sư của ĐĐ Thích Nguyên Tạng, Phó Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức,
kiêm Phó Tổng Thư Ký GHPGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL

Từ phương trời xa xôi nơi Úc quốc,  thay mặt Tăng tín đồ Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu, chúng con thành kính vọng hướng về Giác Linh đài Cố Thượng Tọa thượng Chơn hạ Kiến, thành kính đãnh lễ và hồi tưởng công hạnh tu tập và hoằng pháp lợi sinh của Người, một bậc chân tu thạc đức của xứ Khánh Hòa, đã cống hiến trọn đời mình để phụng sự và hộ trì Chánh Pháp

Thành kính chia buồn TT Thích Nguyên Phước cùng Môn nhơn pháp quyến và thành tâm
nguyện cầu Giác linh Cố
Thượng Tọa Cao Đăng Phật Quốc.
 

真心洞澈般若燈光霑後世
見性起修菩提樹果證今生

Chơn tâm đỗng triệt, bát nhã đăng quang triêm hậu thế
Kiến tánh khởi tu, bồ đề thọ quả chứng kim sinh

Dịch:

Chơn tâm rỗng suốt, đèn Bát Nhã sáng nhuần hậu thế
Kiến tánh khởi tu, cây Bồ Đề quả chứng kim sanh

Thành Kính Truy Niệm:


Tỳ Kheo Thích Tâm Phương
Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức
Tỳ kheo Thích Nữ Hạnh Nguyên
Tri Sự
Tu Viện Quảng Đức
Cùng toàn thế Phật tử Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Đại Lợi

 


 

CỰC LẠC HOA KHAI

 

Đại Đức Thích Nguyên Tạng vừa ai cáo về sự viên tịch của bổn sư là Thượng Tọa Thích Chơn Kiến tại Nha Trang.  Chúng con xin thành tâm kính lễ Thượng Tọa tân viên tịch, ngưỡng nguyện cao đăng Phật quốc, sớm hồi nhập Ta-bà cứu độ chúng sinh.

Thành kính phân ưu cùng Đại Đức Thích Nguyên Tạng cùng chư môn đồ, pháp quyến.

Kính thông báo đến chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử xa gần:

 

THƯỢNG TỌA
 THÍCH CHƠN KIẾN

Pháp danh TRỪNG LỘC

- Khai sơn và Viện chủ Chùa Thiên Phú (Vĩnh Thạnh), Chùa Phước Sơn (Phước Đông), TP. Nha Trang

- xả báo thân lúc 6 giờ tối Chủ Nhật, 03-9-2006, nhằm ngày 11 tháng 7 nhuần, năm Bính Tuất, tại Chùa Thiên Phú, thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang

- Trụ thế 59 năm, đạo lạp 49, tăng lạp 37.

 

Chương trình Tang Lễ:

- Lễ Nhập Liệm: 5 giờ chiều Thứ Hai, 04-9-2006 (12-7 Bính Tuất)

- Lễ Cung Tống Kim quan Nhập tháp: 8 giờ sáng Thứ Sáu, 08-9-2006 (16-7 Bính Tuất)

 
Đồng Kính bái,
Tâm Huy (Huỳnh Kim Quang) & Tâm Quang (Vĩnh Hảo)
http://www.buddhahome.net/

 

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

 

Kính thưa Đại đức Thích Nguyên Tạng,  

Hay tin Bổn sư của Đại đức vừa xả báo thân vào lúc 18 giờ ngày 3-9-2006 (11/7 năm Bính tuất) tại chùa Thiên Phú, thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, Tp. Nha Trang, Ban biên tập và Ban bảo trợ Pháp Luân cung kính hướng về chùa Thiên Phú, Nha Trang đê đầu đảnh lễ tân viên tịch thượng Trừng hạ Lộc, tự Chơn Kiến, hiệu An Minh thượng tọa giác linh; cung tiễn Giác linh Thượng tọa cao đăng Phật quốc.

 Nam-mô Tiếp dẫn Đạo sư A-di-đà Phật

 Thành kính phân ưu cùng Đại đức 
Saigon 3.9.2006
Ban biên tập,
Ban bảo trợ PHÁP LUÂN

 

 

Thay Nguyen Tang kinh,
Gioi Huong cung tat ca Phat tu Chua Phuoc Hau (Milwaukee, WI, USA) xin thanh tam chia buon cung Thay vua mat di mot vi thay Bon Su kha kinh va xin dot nen nhang kinh nguyen Thuong Toa THICH CHON KIEN som ve mien tieu dao lac
canh.

Nam Mo Chung Minh Su Bo tat
Kinh but,
Thich Nu Gioi Huong
http://www.phuochau.com/
 

 

Ngày 03.09.06

Thầy kính,

Vừa hay tin Sư phụ của Thầy vừa viên tịnh.
Trước cái cảnh vô thường nầy, vợ chồng con kính phân ưu cùng Thầy và kính cầu nguyện:

GIÁC LINH CỐ THƯỢNG TOẠ THÍCH CHƠN KIẾN
Cao Đăng Phật quốc,
Theo nguyện, hồi nhập Ta bà rộng độ chúng sanh
.

 

Có Bài thơ sau, con xin được kính viếng :Giác Linh Cố Thượng Toạ Thích Chơn Kiến
Như một tấm lòng quí kính đối với bậc Chân tu Thạc Đức

 

Một cõi Ta bà vừa rời bỏ
Trăm năm giấc mộng đã trở về
Nhân gian bao thưở nhuần ân đức
Hạt giống Từ bi đã trổ đầy

 Kính,
Gia đình Cư sĩ Liên Hoa (Nhật Minh)
http://www.lien-hoa.net/

 

 

 

 

Chùa Vĩnh Nghiêm, Sydney, Úc Châu thành kính cầu nguyện Giác Linh Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến cao đăng Phật Quốc và xin kính chia buồn cùng Đại Đức Thích Nguyên Tạng và môn đồ Pháp quyến.
 

Nay kính

Tỳ kheo Thích Viên Chơn
Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm Úc Châu.


 

 

 


Dear Venerable Thich Nguyen Tang,

I was very sorry to hear the sad news of the passing of your Master, Very Venerable Thich Chon Kien (1947-2006) From you, I have known that Master Chon Kien who must have been a wonderful person with all the gifts a great teacher should have. And I understand that from his teaching, many people have learnt how to make right life choices and how to overcome the suffering of this world. I wish I had been able to meet and know him myself! Anyway, my thoughts and prayers will be with all those who are mourning his passing.

Regards,

Rob and Cheryl Wood  and the Friends of Armagh
(Toorak, Melbourne, Australia)

 

 

Ngày 04 tháng 09 năm 2006.

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 Kính bạchThầy,

Được tin Thầy cho hay Sư phụ Bổn Sư của Thầy là Thượng Tọa Thích Chơn Kiến, trụ trì chùa Thiên Phú, thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, Tp. Nha Trang. Vợ chồng con đã có duyên được gặp Thượng Tọa ở Melbourne nhân ngày đại lễ khánh thành Tu Viện Quảng Đức hồi tháng 10-2003, chúng con có hầu chuyện với Ngài. Giờ đây hay tin buồn, lòng chúng con thật vô cùng bùi ngùi thương tiếc.

Chúng con xin thành kính hướng về Chùa Thiên Phú ở Nha Trang để đê đầu đảnh lễ Giác Linh của Thượng Tọa tam bái. Ngưỡng nguyện Đức Phật A Di Đà cùng Đức Quán Thế Âm và Đức Đại Thế Chí từ bi tiếp dẫn cho giác linh của Thượng Tọa cao đăng Phật quốc và sớm hội nhập ta bà để cứu độ chúng sanh.

 Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Chúng con thành kính phân ưu cùng Thầy.
Kính bái,
Hải Hạnh – Giác Định
(Adelaide, Úc Châu)


 


 

 

 

IN SYMPATHY AND FAITH
Very Venerable Thich Chon Kien

 Dear Ven Thich Nguyen Tang,

 I was very sorry to hear the sad news of the passing of your Master, Very Venerable Thich Chon Kien (1947-2006). To His disciples, family, friends and congregation, and to all who knew Him and will miss Him dearly, we offer our thoughts and prayers to ease your loss.  It is hard to understand why these things have to happen, but perhaps it may help to know that there are people who care and who are there for you whenever you need them.

We first me Him when He visited Australia to attend the opening ceremony of the Quang Duc Temple in October 2003.  In March 2004, we were again fortunate to meet Him during our visit to the Thien Phu Temple in Nha Trang.  Our last moments with Him were at the family home of Venerables Thich Tam Phuong & Thich Nguyen Tang, also in Nha Trang, in November 2005.

It is therefore, with deep sadness, that Thien Hanh and I offer our deepest sympathy at the passing of the Most Venerable Thich Chon Kien. 

Tenderly - may Lord Buddha’s love heal your sorrow.

Please take strength in the thought that He is no longer in pain and that His new journey, in His next life, is about to begin. 

Gently - may the prayers of friends ease your hurt. 

Let us cherish the memories he has given us and seek to give of ourselves, as unselfishly as He did, throughout His life. 

Softly - may Lord Buddha’s peace replace your heartache with warm loving memories.

 Nam Mo A Di Da Phat. 

Steve Lowe (PD – Nguyen Thien Bao) &
Tuyet Lowe (PD – Nguyen Thien Hanh)
(Melbourne, Australia)


 


 

 

Kinh Thay Nguyen Tang,

Xin Thay cho phep duoc cung dang loi nguyen cau Chu Phat tiep dan anh
linh Thuong Toa Thich Chon Kien vao coi Niet Ban.

Kinh,

Hung Tran
Executive Producer

Vietnamese Language Group
SBS Radio

 


 


 

 
      Dear Venerable Thich Nguyen Tang, friends and readers,

Both Yumiko and I were most saddened to hear of the passing of our Master, and my close friend the Very Venerable Thich Chon Kien, (1948-2006). Speaking for myself, I remember him with the utmost affection and respect. I remember with great joy when you took me to meet him in 2003 at the Thien Phu Temple in Nha Trang City, and especially in our visit to the small temple in the mountains he was building at the time, where Master in offered us a most delicious traditional Vietnamese vegetarian meal, amid the banana groves and eucalyptus trees a strangely apt ‘Vietnamese-Australian’ setting both at home but overseas at the same time.

I shall always remember Master Chon Kien as being for ever cheerful, in good humor as always totally at ease where ever he was, and treating all and sundry who came to see him with such charming equality. He could, indeed, charm the birds off the trees and always seemed to have ‘not a worry in the world’ a truly great and courageous man. Before we returned to Australia, we visited him for the last time in hospital in Saigon, and despite his failing health, his spirit and mind were as strong as despite his serious illness and knowing even then he had limited time with us. He even then seemed not have a worry in the world, with his hesitant to worry us as to his condition; such was his excepting nature. I asked him if he was afraid of dying, and he replied that he had made friends with death, and so had no fear of whatever lay beyond that final portal. With this idea in mind, I believe that one has truly found release from the turbulence of life’s storms simply by being unattached to such sensations as is fear and permanence.

With the loss of Master Chon Kien, the communities of Nha Trang City and of the Temple are suffering great sadness, and we wish them our sincere regards and prayers. Master Chon Kien’s presence will always be felt among us all particularly through the temple itself; as a personification of his great purity his dedication to us all and his enduring gift to us. We pray that  this will bring comfort to all with the knowledge that loss is a form of suffering and as our Master Chon Kien and close dearest friend strove as his lifelong mission to teach us all through the temple her built for us …..that  

Bodhisattva Avalokitesvara, from the deep course of Prajna wisdom, saw clearly that all five [1]skandhas were empty, thus sundered all bonds of suffering. ‘Sariputra, know then: form does not differ from emptiness, nor does emptiness differ from form. Form is no other than emptiness, emptiness no other than form. The same is true of feelings, perceptions, impulses and consciousness’. So know that the Bodhisattva, indifferent to any kind of attainment whatsoever but dwelling in [2]Prajna wisdom, is freed of any thought covering, get rid of the fear bred by it, has overcome what can upset and in the end reaches utmost Nirvana. All Buddhas of past and present, and Buddhas of future time, through faith in Prajna wisdom, come to full and perfect Enlightenment. Therefore, one should know the Prajna [3]paramita as the mantra of great knowledge, the miraculous, the utmost, the unequalled mantra, whose words relieve all suffering. This is highest wisdom, true beyond all doubt. Know then and proclaim the Prajna paramita mantra. It spells like this: Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha ! ( Gone, gone, gone beyond, gone altogether beyond, Bodhi, rejoice ! )

Our Master Chon Kien lived with Prajna wisdom knowledge, he lived in the present and was largely free of much of the worries of life that chain us to suffering and pain. He lived with us for us and as us, free of self importance, , indifferent to any kind of attainment and we are most grateful for his example of Gone, gone, gone beyond, gone altogether beyond, Bodhi, rejoice !.

We pray for him to soon be in Nirvana, we pray or thanks to him for being here with us and guiding us to wisdom and compassion as he displayed to us so clearly through his example, and so we thank him most sincerely.

Deepest regards to you all
Chris & Yumiko Dunk
 (Melbourne, Australia)


 

[1] (five aggregrates (Skt. skandha) Literally heaps. The aggregates are the five basic transformations that perceptions undergo when an object is perceived. These are form, feeling, identification, formation, and consciousness.)

[2] prajna (Tib. she rab) In Sanskrit it means "perfect knowledge" and can mean wisdom, understanding, or discrimination. Usually it means the wisdom of seeing things from a high (e.g. non-dualistic) point of view.

[3] paramitas, six (Tib. parol tu chinpa) Sanskrit for "perfections" and the Tibetan literally means "gone to the other side." These are the six practices of the mahayana path: Transcendent generosity (dana), transcendent discipline (shila), transcendent patience (kshanti), transcendent exertion (virya), transcendent meditation (dhyana), and transcendent knowledge (prajna). The ten paramitas are these plus aspirational prayer, power, and yeshe.


 

 

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Dà Phât.

Được tin Thượng. Tọa Thích Chơn Kiến, bổn sư Đaị Đức Thích Nguyên Tang đã thâu thần thị tich. Ngày 3-9-2006 taị Nha Trang, chúng con toàn thể Tăng tín đồ Chùa Hải Ấn, Connecticut, Hoa Kỳ thành tâm cầu nguyện giác linh Thượng. Tọa cao đăng Phật Quốc, ngưỡng nguyện Thượng Tọa từ bi lân mẫn hữu tình, hồi nhập Ta Bà cứu đô, chúng sinh.

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Nhị Thế, Khai Sơn Thiên Phú Tự Trụ Trì hyú thượng Trừng hạ Lộc, tự Chơn Kiến, hiệu Ấn Minh Thượng Tọa Giác Linh Thùy Từ Chứng Giám.

Connecticut , ngày 3 tháng 9 năm 2006

Thích Trí Hoằng
Kính bái


 

 
 

 

Cao Đăng Thượng Phẩm 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi Thầy Nguyên Tạng.

 Nhận được tin Sư Phụ của Thầy, Thượng Tọa thượng Chơn hạ Kiến vừa viên tịch, xin được nhất tâm cầu nguyện, chia xẻ niềm thương kính tình sư đệ phân ly. Sư Phụ Thầy viên tịch với tuổi thọ chưa phải là cao, vậy mới thấy lý vô thường Phật dạy, nào đâu phải giáo lý luận đàm suông!  

Hôm nay Thầy mất đi vị ân sư khả kính, đã có nhiều kỷ niệm trong đời hành đạo của Thầy; chắc chắn Thầy phải tư duy xót xa về cuộc đời, về lẽ sống tất cả đều là huyễn. Thiết nghĩ giờ đây chỉ có pháp giải thoát là việc khẩn cấp tu niệm hơn, dù rằng pháp tu cũng là huyễn! 

Chúc nguyện Thầy luôn vững mạnh tâm Bồ Đề, vượt qua nhiều chướng duyên để góp tay với Giáo Hội hoằng dương Phật Pháp tại xứ người.

Xin được kính nguyện giác linh Thượng Tọa thượng Chơn hạ Kiến an tường thoát hóa vãng sinh tịnh cảnh.

Nam Mô A Di Đà Phật
TK Thích Phổ Huân
(Sydney, Australia)

 

 

 

 

Cao Đăng Phật Quốc

 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,

 

Chúng con vừa nhận được ai tin Thầy Bổn Sư của Đại Đức Thích Nguyên Tạng là Thượng tọa thượng Chơn hạ Kiến vừa viên tịch tại chùa Thiên Phú, thôn Phú Vinh, Xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, Việt Nam.  Ni chúng và Phật tử Liên Hoa Ni Tự, Las Vegas vô cùng thương tiếc bậc Thầy đạo hạnh.  Chúng con tuy không được dịp tu học trực tiếp với Thượng Tọa, nhưng qua hạnh đức của vị đệ tử là thầy Thích Nguyên Tạng, chúng con cũng đã cảm nhận được Công Đức vô lượng của Ngài.  Chúng con xin đê đầu đảnh lễ Giác Linh cố Thượng Tọa.  Ngưỡng nguyện Ngài Cao Đăng Phật Quốc và sớm hồi nhập Ta Bà hoá độ chúng sanh.  Chúng con xin thành kính phân ưu cùng Đại Đức Thích Nguyên Tạng và Môn Đồ Pháp Quyến.

 

 

 Thành tâm đồng kính bái


Tỳ kheo ni Thích Nữ Hoa Tâm

Cùng toàn thể Phật tử Liên Hoa Ni Tự tại thành phố Las Vegas, Mỹ Quốc 

 

 

 

Liễu Ngộ Vô Thường
 


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Dà Phât.

Kính Bạch Thầy Nguyên Tạng,

Được tin Thượng Tọa Thích Chơn Kiến, bổn sư của Thầy vừa viên tịch tại Nha Trang, VN. Gia đình chúng con thành kính nguyện cầu Giác Linh Cố Thượng Tọa thượng Chơn hạ Kiến Cao Đăng Phật Quốc

Kính bái

Gia đình chúng con,
Trí Viên & Diệu Thủy
(Minnesota, Hoa-Ky)

 

 

 Công Viên Quả Mãn
 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Dà Phât.

Thầy Nguyên Tạng kính,

Sáng nay con vừa hay tin Thầy Bổn Sư của Thầy, Thượng Tọa Thích Chơn Kiến, vừa viên tịch tại Nha Trang, VN. Lòng con bàng hoàng trước sự ra đi của của Ngài, một vị Thầy khả kính, từ bi mà con đã có nhân duyên được diện kiến tại Chùa Thiên Phú, Nha Trang, cũng như tại Tu Viện Quảng Đức nhân dịp Đại Lễ Khánh Thành vào tháng 10 năm 2003.


Xin thành kính phân ưu cùng Thầy và thành kính nguyện cầu Giác Linh Cố Thượng Tọa thượng Chơn hạ Kiến Cao Đăng Phật Quốc

Kính bái

Thích Nữ Nguyên Khai
Cùng quý Phật tử Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh
Melbourne, Australia

 


 


Xem tiếp Điện Thư Phân Ưu: 01 > 02 > 03

 

Giác Linh Đài
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến
tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu


  

Xem tiếp Điện Thư Phân Ưu: 01 > 02 > 03>04

 

 

---o0o---

 

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến

 

---o0o---

Vi tính và trình bày: Tịnh Pháp - Tịnh Tuệ

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544