Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

 


 

 

Hình ảnh
Lễ Truy niệm & Phát tang
tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu


 

 

 


ĐĐ Nguyên Tạng, đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch


 

ĐĐ Nguyên Tạng dâng lời cảm niệm Ân Sư

 

(xem tiếp)

 

---o0o---

 

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến


 

---o0o---

Nhiếp ảnh: Thiện Hưng - Quảng Nghĩa - Quảng Trí - Quảng Tịnh
Cập nhật: 7-9-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544