Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 
-3-

Hình ảnh sinh hoạt Phật sự của
Thượng Tọa Thích Chơn Kiến

 

Hình ảnh
TT Thích Chơn Kiến cùng chư Tôn Đức
(HT Phước Thành, HT Thiện Nhơn, TT Quảng Ba...)
viếng thăm và chiêm bái Thánh tích tại Ấn Độ
(tháng 10 năm 2003)

 


TT Thích Chơn Kiến cùng chư Tôn Đức
viếng thăm và chiêm bái Thánh tích tại Ấn Độ
(tháng 10 năm 2003)

 


TT Thích Chơn Kiến cùng chư Tôn Đức
viếng thăm và chiêm bái Thánh tích tại Ấn Độ
(tháng 10 năm 2003)

 


TT Thích Chơn Kiến cùng chư Tôn Đức
viếng thăm và chiêm bái Thánh tích tại Ấn Độ
(tháng 10 năm 2003)

 


TT Thích Chơn Kiến cùng chư Tôn Đức
viếng thăm và chiêm bái Thánh tích tại Ấn Độ
(tháng 10 năm 2003)

 


TT Thích Chơn Kiến cùng chư Tôn Đức
viếng thăm và chiêm bái Thánh tích tại Ấn Độ
(tháng 10 năm 2003)

 

TT Thích Chơn Kiến cùng chư Tôn Đức
viếng thăm và chiêm bái Thánh tích tại Ấn Độ
(tháng 10 năm 2003)

 

TT Thích Chơn Kiến cùng chư Tôn Đức
viếng thăm và chiêm bái Thánh tích tại Ấn Độ
(tháng 10 năm 2003)

 

TT Thích Chơn Kiến cùng chư Tôn Đức
viếng thăm và chiêm bái Thánh tích tại Ấn Độ
(tháng 10 năm 2003)

 

TT Thích Chơn Kiến cùng chư Tôn Đức
viếng thăm và chiêm bái Thánh tích tại Ấn Độ
(tháng 10 năm 2003)

 

TT Thích Chơn Kiến cùng chư Tôn Đức
viếng thăm và chiêm bái Thánh tích tại Ấn Độ
(tháng 10 năm 2003)

 

TT Thích Chơn Kiến cùng chư Tôn Đức
viếng thăm và chiêm bái Thánh tích tại Ấn Độ
(tháng 10 năm 2003)

 

Phái đoàn & Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Dharamsala, miền bắc Ấn Độ
(tháng 10 năm 2003)

 

TT Thích Chơn Kiến & Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Dharamsala, miền bắc Ấn Độ
(tháng 10 năm 2003)

 

 

TT Thích Chơn Kiến cùng chư Tôn Đức
viếng thăm và chiêm bái Thánh tích tại Ấn Độ
(tháng 10 năm 2003)

 

 

TT Thích Chơn Kiến cùng chư Tôn Đức
viếng thăm và chiêm bái Thánh tích tại Ấn Độ
(tháng 10 năm 2003)

 

 

 


TT Thích Chơn Kiến & Sư Cô Trumpa (người Úc gốc Nha Trang, tu theo PG Tây Tạng)
hình chụp tại Dharamsala, miền bắc Ấn Độ
(tháng 10 năm 2003)

 

 

---o0o---

 

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến


 

---o0o---

Vi tính & trình bày: Tịnh Pháp, Tâm Nhẫn

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544