Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến

 


 


 

LỜI  KHUYẾN  TẤN

Sư Thúc ThíchTrừng Giác

 

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH.

 

Ngưỡng bạch Giác Linh tân viên tịch thùy từ chứng giám.

 Được sự chỉ dạy của Sư thúc Hoằng Thu  Thầy có đôi lời cùng với các cháu, cũng như các hàng đệ tử của Pháp huynh tân viên tịch  Thích Chơn Kiến. Qua những lời cảm niệm thống thiết của hàng đệ tử của pháp huynh không khác nào một bức tranh tuyệt tác, không khác nào một bức lụa thêu hoa,Thầy không thể bằng ngôn từ bút mực nào mà diễn tả được hết những cái vinh hạnh của Pháp huynh, những hân hạnh của Pháp huynh, một đời sống động của Pháp huynh là một Ân sư của các con, các cháu, Thầy chỉ thay mặt có đôi lời vỏn vẹn cùng các cháu như thế này:

Các cháu là những người đã hiểu  “ phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long  thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo Tứ ân , bạt tế tam hữu, nhược bất như thử, lạm xí tăng luân“ thì các Thầy xuất gia trong hàng môn đồ đệ tử của Pháp huynh thì các con đã biết những lời lạy của chư Phật chư Tổ, phàm một người xuất gia  bước  chân đi phương xa để cầu học thì tâm và hình phải thoát tục một cách tuyệt đối,  để hàng phục bầy ma để truyền trì hạt giống Phật, nếu như người xuất gia mà không làm được những ý nghĩa đó thì không khác nào một người trà trộn trong hàng chúng Tăng. Và các con cũng nên nhớ rằng trước kia khi Đức Thế Tôn nhập diệt cũng gọi các hàng đệ tử lại hỏi “ Trong 49 năm các pháp vui, các pháp khổ, các pháp sanh diệt Thế Tôn đã dạy hết còn các điều gì mà các con chưa nắm rõ hay không ? để một lát nữa đây Thế Tôn sẽ xả báo thân trở về với cõi vĩnh hằng “ thì các Thầy cũng muốn Ngài A Nan bạch rằng “Bạch Đức Thế Tôn khi Ngài nhập diệt rồi thì chúng con lấy ai làm Thầy ? chúng con phải nương vào đâu ?” thì Phật mới dạy rằng "Nhữ đẳng Tỷ kheo, ư ngã diệt hậu đương tôn kính, trân trọng Ba la đề mộc xoa, như ám ngộ minh, bần nhân đắc bảo; đương tri thử tắc thị nhữ đẳng đại sư. Nhược ngã trụ thế, vô dị thử dã"
(Này các Tỷ kheo, sau khi ta nhập diệt, các thầy phải tôn kính, trân trọng giới luật, như người mù mà được sáng mắt, người nghèo mà được châu báu; phải biết rằng giới luật là vị đại sư cao cả của các thầy. Nếu ta còn sống ở đời thì cũng chẳng khác gì giới luật này).

 Hôm nay Pháp huynh của Thầy là bậc Ân sư của các con, hôm nay các con được giới thân huệ mạng cũng không ngoài những phương châm đó, cũng như các Thầy  thường dạy hàng xuất gia cũng như Pháp huynh ở đây thường nhắc câu của Phật dạy trong Di Giáo “Nhữ đẳng cộng ngã bất trì giới ngã đắc thị viễn ngã; nhữ đẳng viễn ngã ưu trì giới ngã đắc thị cộng ngã “, các Thầy  gần ta mà không nghe lời ta hướng dẫn thì các người đứng xa ta, mà các người xa ta muôn ngàn ức dặm mà biết áp dụng lời ta dạy thì các người gần ta “Đó là những điều chánh yếu, khuôn vàng thước ngọc, những kim chỉ nam  để dắt dẫn một vị hành giả trên bước đường hoằng pháp. 

 Đó là hàng xuất gia, còn các hàng tại gia như các Phật tử trong đây có chúng Pháp Hoa, Pháp Hoa là gì? Pháp tức là giáo lý kim khẩu của Đức Phật dạy; Hoa là gì ? là những đoá hoa kết tinh từ trong lòng đất, từ nơi không khí của vũ trụ để rồi thở ra những đóa hoa xinh đẹp thiên hình vạn trạng, muôn ngàn màu sắc, trong hoa có hương  có sắc, vừa tỏa mùi thơm vừa có sắc đẹp để dung hòa trang trí cho thế giới, để dung hòa trang điểm cho vũ trụ cho nhân sinh, thì giáo lý của Đức Phật cũng thế. Cũng như kinh Pháp Hoa dạy: nếu như cuộc đời của con người mà không có không khí thì chắc chắn con người phải chết, giáo lý của Đức Phật được ví như không khí, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, khi giáo lý Đức Phật bị thăng trầm thì dồn nén vào một chỗ, khi gặp cơ hội thì không khí tuôn ra khắp cả vũ trụ đó đây. Cho nên giáo lý của Đức Phật  không cô đọng, không cứng ngắc mà luôn luôn uyển chuyển, cho nên các Phật tử chúng ta càng phát tâm nên  cố gắng tín tâm tụng niệm kinh Pháp Hoa và cầu những ân sư, giảng sư, giáo thọ sư để dạy Pháp hoa cho, các vị cần học cho thấu đáo.

Cũng như hàng phật tử trong Gia đình Phật tử. Gia đình Phật tử là gì ? là được sự un đúc của giáo hội, được sự dìu dắt lãnh đạo của các vị xuất gia, tại gia và những vị thiện hữu tri thức, trong đó chúng ta phải nhắc là Ngài Bồ Tát Duy Ma Cật. Cho nên nếu như hàng Phật tử mà không biết cái hạnh nguyện của mình, không biết sự phát tâm để un đúc những viên gạch chín, vuông thẳng góc để xây lên ngôi nhà Phật pháp thì cũng chính cái sự tác hại của gia đình Phật tử không nhỏ đối với tiền đồ của Đạo pháp. Cho nên Gia đình Phật tử là những người phát nguyện rộng lớn để dìu dắt các con em oanh vũ để đem giáo lý Phật Đà  hướng dẫn từ bước sơ cơ chập chững cho đến lúc trở thành một người Phật tử  chơn chánh, mà người Phật tử chơn chánh không ngoài những gì hơn là Tam qui ngũ giới.

Thưa các Phật tử, như các vị đã từng qui y Tam Bảo, thọ Tam qui, trì Ngũ giới mình kiểm điểm lại mình đã giữ được tương đối không ? có thể giữ được một phần nào trong những điều mình  phát nguyện đó không ? Qui y Phật – Không qui y trời thần quỹ vật mà con mình hể đau chạy thuốc chạy thang chưa kịp, chưa ra Thầy thì nghĩ rằng con mình sẽ mắc dông, mắc dịch rồi đi am để cầu đồng; Qui y Pháp là không có theo những luận điệu của tà ma ngoại đạo, như trong hàng Phật tử có nghe rằng những tờ giấy vụn rãi ngoài đường  “ Ngày đó tháng đó chó không sủa gà không gáy, ai gặp bức này phải truyền ra hàng trăm bức thì có phước khỏi nạn còn bằng không sẽ gặp nạn “; Qui y Tăng là không theo những người bạn bè xấu ác, nhưng trong đó mình  kiểm điểm lại mình đã làm tròn  bổn phận của mình là người Phật tử hướng dẫn con cháu nhà mình đi đúng  ba Pháp Qui y không ?  Còn năm giới  mình coi giới thứ nhất, nhất viết bất sát sinh, mình kiểm điểm lại trong đời sống mình có làm được phần nào chưa ? Nhị bất đạo, mình không tham lam  dù một vật nhỏ như cọng tần ô, một cây kim sở hữu chủ không cho mình cũng đừng tự ý lấy; Giới thứ ba là không được mon men tình cảm bất chánh dù người đó có đẹp hơn mình hàng vạn lần, người đó có giàu sang quyền quý đi chăng nữa thì mình cũng phải thấy trước vấn đề nguy hiểm của nó; Điều thứ tư là không nói sai sự thật  bởi vì sự thật là chữ tín ở trên đời, mà người không có tín thì không có ai tin cậy “ Nhất ngôn bất tín, vạn sự nan thành “ ; Điều thứ năm là mình không nên mượn lời của ngưòi  thế gian nói rằng : “ Vô tửu bất thành lễ“ chẳng nói như vậy thì các Thầy xuất gia không dùng rượu chẳng không biết lợi ích sao ? Cho nên đó là một sự đã phá tín ngưỡng, một sự đã phá về tôn giáo, cho nên Tổ có dạy rằng  rượu nó độc hơn thuốc độc bì đan , thuốc độc bì đan là một thứ rất độc trong triều đình để bắt người có tội tự bức tử vì thuốc độc bì đan uống vô là chết liền chứ không kịp nói bậy , còn rượu uống vô thì nó say làm mất cái trí tuệ đi, thì phải nói những lời phạm pháp trá hình, phải chửi Cha mắng Mẹ, đánh đập vợ con, phá tán  cửa nhà  rồi cuối cùng mới chết, do đó sự tác hại của rượu không thể nói hết được.

Hôm nay trước Linh Đài của cố TT Pháp huynh, là TT. Chơn Kiến, Thầy là người đồng môn cũng là đồng đời, đồng thời gian đã cùng sống với Pháp huynh ở Chùa Phước Điền  gần chùa Hải Đức, Nha Trang, những sự thăng trầm, những dòng thế đời nghiệt ngã, những sự thế sự phủ phàng thì những lúc đó Thầy và Pháp huynh cùng nhau chia sẻ những lời tâm sự hơn thua, để rồi có ngày hôm nay mặc dù pháp huynh đã rã cái thân tứ đại trở về với bổn nguyện của Ngài. Chúng con mất đi một người Thầy khả kính, các Phật tử mất đi một vị Đạo sư khả kính, nhưng các việc đó Thầy khuyên các hàng đệ tử chuyển cái tâm bi thương, chuyển cái tâm sầu khổ, chuyển cái tâm bi lụy, chuyển cái tâm luyến tiếc đó trở thành cái tâm trí tuệ, trở về cái tâm định của chính mình, vì rằng tất cả các vật hữu hình phải hữu hoại, không có ai mà sống mãi trên trần gian đâu ? Sự sống già cũng một đời mà trẻ cũng một đời, bổn nguyện xong thì trở về với bổn nguyện, cho nên sự đến và sự đi không ai biết được hết. Cho nên điều đó trong hàng môn đồ đệ tử cũng đừng có nên dựa vào cái sự mất mát đó mà mình mất đi cái chánh niệm của chính mình, mất đi cái tâm giải thoát của chính mình, thì cái đó không phải là một đệ tử gọi là nghe lời của Bổn sư đâu. Dẫu biết rằng là mình mất Thầy phải khổ, mất mát phải khổ nhưng mà cố gắng, cố gắng và cố gắng, thì hôm nay thay mặt của Sư thúc Hoằng Thu Thầy có đôi lời ngắn gọn cùng hàng các đệ tử trong môn Tông cố gắng làm sao để mỗi ngày, mỗi ngày mình Thấy bổn sư mình vẫn an nhiên  ở trước mặt mình, cuộc sống, hành trạng
của Bổn sư mình như thế nào thì luôn luôn ở bên cạnh mình, mà mấy vị có bổn phận tu tập làm sao để đến ngày đẩy cái kim quan của mình cũng như đẩy kim quan của Bổn sư mình cho ngày mai này, đó là một sự báo hiếu chân thật nhất, còn dùng văn từ nói cho kêu, kể lể cho nhiều, nói cho thật ghê nhưng mà cái tâm của mình của mình không định, không an trụ, không có lập trường vững  thì cái sự nói đó nó mang một cái tội vọng ngữ với bổn sư mình, cho nên các vị cố gắng.

Hôm nay Thầy có đôi lời, đứng về tình môn đồ pháp quyến mà cũng là sư thúc của các con Thầy chỉ có một nguyện vọng ao ước, Thầy đối với Pháp huynh Thầy là một phần nhỏ bé đối với Pháp huynh, Thầy mong ước sao một ngày Thầy già trăm tuổi thì một hơi thở cuối cùng rồi được một phần nào nhỏ bé như Pháp huynh là Thầy cũng mãn nguyện lắm rồi chứ không thể như Thầy của các con đâu. Thầy mong các con nên nhớ những lời của Thầy thay mặt nhắc nhở hôm nay để làm tròn bổn phận của mình là người đệ tử đối với bậc ân sư của mình, và khỏi cô phụ mình là một thành viên ở trong Giáo Hôi và khỏi cô phụ chính cái bản tâm  của mình là hảo tâm xuất gia, đó là những điều mình cần ghi nhớ. Cho nên trong lúc này đây Thầy cũng rất ngậm ngùi tiếc thương:

Thiên Phú hôm nay lệ thương vay

Bồn chồn tất dạ tớ xa Thầy

Cảnh cũ Chùa xưa người đâu nữa

Thầy trò huynh đệ kể từ đây.

 Tiếc là ngày mai đây, không còn mấy tiếng đồng hồ nữa thì cái nhục thân của Pháp huynh sẽ trở về với các bụi, nhưng giác tánh của Pháp huynh không bao giờ mất, luôn luôn ở bên cạnh các con và Phật tử. Vậy các Phật tử cố gắng làm tròn bổn phận của mình là người đệ tử của bậc Ân sư cũng như một bậc Đạo sư khả kính của mình mà các vị đã vừa bộc bạch thống thiết từ tâm tư của mình, thì thầy có đôi lời cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo Lịch Đại Tổ Sư và Giác Linh của Pháp huynh thùy từ chứng minh cho các hàng đệ tử tinh thần minh mẫn, Bồ đề tâm kiên cố để làm tròn bổn phận của hàng  đệ tử đối với bậc Ân Sư, Đạo sư.

 

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH

 

 

 
 
 

---o0o---

 

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến

 

---o0o---

Vi tính và trình bày:  Thanh Phi - Tịnh Pháp - Tịnh Tuệ

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544