Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến

 


 

   

Tầng Không Nở Ðóa Sen Hoa

 Kính Giác Linh Thượng Tọa Thích Chơn Kiến

 

Trời thu mênh mang
Mây thu bàng bạc...
 Cánh hạc về trời,

Nhớ người thuở mới lên mười
Mở Tâm Bồ Tát, cứu đời, nguyện tu
Phúc Duyên, Ng
ười đã có từ
Bao đời, bao kiếp, thành nh
ư kiếp này

Tạo dựng, chùa cảnh, mở bầy
Ngài Ch
ơn Kiến, Ðức Ân dầy bao la
Ngày rằm Phật tử gần xa
Vui mừng về hội Pháp Hoa Ðạo Tràng

Gia Ðình Phật Tử hân hoan
Tuệ Tĩnh Ð
ường mở, Tình Thương cứu đời
Nhớ Ng
ười, Ấn Minh, nhớ Người
Tâm h
ương một nén kính Ngài về Tây

Ngài về cánh hạc vút bay
H
ương Chiên Ðàn ngát cung mây sáng ngời
Chùa Thiên Phú, để lại đời
Ngài Thích Ch
ơn Kiến, độ người hằng sa

Tầng không nở Ðóa Sen Hoa
Sen đón Bồ Tát về Nhà Nh
ư Lai
Mang mang... mây trắng đầy trời
A Di Ðà Phật, kính Ngài, Tâm H
ương.

 Oregon Mùa Thu Bính Tuất 2006

Tuệ Nga Diệu Minh

Ghi chú :

* Ðạo Tràng Pháp Hoa
* Gia Ðình Phật Tử Thiên Phú
* Tuệ Tĩnh Ð
ường (khám bệnh, bốc thuốc)
* Chùa Thiên Phú
là những công trình tạo dựng của Cố Th
ượng Tọa Thích Chơn Kiến

 

 

 

---o0o---

 

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến

 

---o0o---

Vi tính và trình bày: Tịnh Pháp - Tịnh Tuệ

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544