Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

Tưởng Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Niệm


...... ... .

 


TƯỞNG NIỆM
HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC NIỆM

(1937-2003)

P.L.2548-2005

 

----o0o----

 

Phần II
|Diễn Văn, Điếu Văn,
Cảm Tạ Của Ban Tổ Chứ
c  

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

                                                BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

                                                            DIỄN VĂN

                                                của Hòa Thượng Thích Hộ Giác

            Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ

(đọc trong lễ Cung Tiễn Kim Quan Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm Ngày 29-3-2003)

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chứng Minh,

Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni

Kính thưa quý vị quan khách

Kính thưa toàn thể Phật tử

            Trước tiên thay mặt Giáo Hội và Ban Tổ Chức Tang lễ, chúng tôi xin thành kính cảm tạ chư tôn giáo phẩm chứng minh, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni, quý vị đại diện các tôn giáo, quý vỹ quan khách và toàn thể Phật tử đã đến đây để cầu nguyện, tưởng niệm, cung tiến Giác linh Hòa Thượng Thích Đức Niệm Cao Đăng Phật Quốc và tham dự lễ trà tỳ Kim quan của Ngài.

            Gần 50 năm hoằng pháp lợi sanh, Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm đã hiến dâng đời mình cho sự nghiệp Phật giáo, không từ nan một trách nhiệm nào dù nhỏ hay lớn.Và ở cương vị nào, Cố Hòa Thượng cũng chu toàn trách nhiệm với tất cả sự tận tụy và khiêm cung của mình.

            Trước hết, Cố Hòa Thượng quan tâm đặc biệt đến việc “ tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.” Chính từ mối quan tâm này, Ngài đã rất chú trọng đến việc tiếp tăng độ chúng, và trên hết, đã tổ chức lần đầu tiên ở hải ngoại một Đại Giới Đàn theo đúng quy củ thiền môn. Đó là Đại Giới  Đàn Thiện  Hòa được tổ chức năm 1983 với mục đích tiếp nối truyền thống thọ giới, đắc giới để duy trì mạng mạch đạo pháp.

            Thứ đến, trong cuộc đời hành đạo, Cố Hòa Thượng theo đúng phương châm “ hoằng pháp thị gia vụ”. Ngài làm bất kỳ việc gì cũng không ngoài mục đích truyền đạt những lời dạy của Đức Phật đến với mọi người và càng nhiều người càng tốt. Từ dịch kinh, viết sách đến xuất bản các tạp chí Phật  học: Từ diễn giảng, thuyết pháp, xây dựng cơ sở giáo hội đến việc ấn hàng kinh sách.

            Sau cùng, một trong những điểm nổi bật của cố Hòa Thượng là tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm với  Giáo Hội và Thầy Tổ bên nhà: trách nhiệm với Giáo Hội và Tăng Ni, Phật tử ở hải ngoại. Thể hiện tinh thần trách nhiệm đó là sự hoan hỹ và tận tụy trong tất cả những Phật sự quan trọng được Giáo  Hội ủy nhiệm mà điển hình là trong tiến trình thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ và trong Phật sự tổ chức Đại Hội kỳ 8 của Giáo Hội trong nước tại hải ngoại.

            Kính bạch quý Ngài

            Kính thưa quý liệt vị

            Vẫn biết sự ra đi của Cố Hòa Thượng là thuận theolẽ vô thường sinh diệt. Nhưng chúng ta cũng không tránh được sự thương tiếc, ngậm ngùi. Ngài ra đi là một mất mát lớn cho môn đồ pháp quyến, cho Giáo Hội và cho sự phát triển của Phật Giáo Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, để không làm thương tổn bản hoài và  tâm nguyện của Cố Hòa Thượng và cũng để biểu lộ lòng thương tiếc, tôn kính đúng theo chánh pháp, chúng ta hãy noi theo những hạnh nguyện và tiếp tục những Phật sự của Ngài. Một cách cụ thể, chúng ta sẽ cố gắng thực hiện ba điều ước nguyện của Ngài để lại trong Lời Từ Biệt:

            -thứ nhất, tích cực những nỗ lực giúp đưa Phật giáo trong nước vượt thoát cơn Pháp nạn hiện nay để góp phần xây dựng Đất nước và dân tộc được tự do, thịnh vượng;

            -thứ hai, huynh đệ Tăng Ni luôn luôn sống Lục Hòa và xứng đáng là rường cột của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại trong tương lai;

            -thứ ba, tất cả Phật tử chúng ta tinh tấn tu hành, tinh tấn làm việc thiện và tích cực giáo hóa gia đình sống theo chánh pháp.

            Thực hiện được những điều đó, chúng ta phần nào bù đắp được sự mất mát lớn lao do sự ra đi của Cố Hòa Thượng để lại.

            Chúng ta hãy thành tâm cầu nguyện để cung tiến Giác ling Cố Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc.

            Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới

            Đại Từ Đại Bi Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG

                                                KHẨN ĐIỆN PHÂN ƯU

            Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa khấp báo cho tôi biết tin buồn Hòa thượng THÍCH ĐỨC NIỆM, Chánh Văn phòng Hội đồng Đại diện, Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, sau một thời gian lâm trọng bệnh đã xả báo an tường, thâu thần thị tịch tại Phật Học Viện Quốc tế, thành phố Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ, ngày 19 tháng 2 năm lịch Quý Mùi.

            Tôi vô cùng thương tiếc một vị Trưởng tử của Như Lai đã ra đi trong khi Phật Pháp đang cần kẻ xiển dương đắc lực. Hòa thượng dời nước xuất dương du học rất sớm, đến khi thành đạt vẫn một lòng gây dựng cơ sở cho Giáo hội nơi hải ngoại, ấn hành kinh sách lưu truyền hạt giống bồ đề. Ngoài ra , Hòa thượng còn kiên trì chia sẻ mọi chướng duyên với Thầy Tổ nơi quê nhà, dốc lòng dấn thân trong công  cuộc giải trừ Pháp nạn, gây duyên hòa hợp trong Tăng chúng để cùng tiến bước.

            Sự ra đi của Hòa thượng là một mất mát lớn cho Cộng đồng Phật giáo, nhưng đồng thời dựng lên tấm gương sáng cho Pháp hữu và đàn hậu học noi theo.

            Nhân danh Hội đồng Lưỡng viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi chân thành gửi lời phân ưu đến Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ cùng môn đồ Pháp quyến, và nguyện cầu cho Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

                                                            Việt Nam,P.L.2546,ngày 21.3.2003

                                                            Thay mặt Hội đồng Lưỡng viện

                                                            Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất,

                                                            Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống

                                                            Tỳ kheo THÍCH HUYỀN QUANG

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MƯU NI PHẬT

Kính bạch chư tôn Hòa -Thượng,

Chư Thượng -Tọa, Đại-Đức Tăng Ni

Cùng chư vị Phật tử,

Ba pháp-ấn: vô thường, khổ, vô ngã, luôn luôn được đức Thích-Tôn giảng dạy. Trong thực tế, nhận thấy, nhìn thấy và ý thức rõ, quả thực ba pháp ấn ấy đã làm cho chúng sinh phải quan sát không ít.

Hòa -Thượng Thích Đức Niệm, là một vị xuất gia lúc tuổi còn trẻ. Hòa -Thượng là một học-tăng có chí tu học, cầu tiến. Qua những nơi Tổ-Đình, Phật-Học-Đường Ấn Quang , Viện Đại-Học Vạn Hạnh, trường Đại-Học tại Taiwan, Hòa- Thượng đã đạt được những học vị của đời và đạo, đáng quý.

Hòa -Thượng đã dấn thân trong việc giáo dục và hoằng pháp. Cơ sở Phật học được tạo dựng, Tăng Ni được đào tạo, kinh sách được lưu hành. Các Phật sự ấy, tuy chưa được gọi là lớn lao, nhưng trong hoàn cảnh xa quê, công đức ấy cũng thực đáng tán than.

Vô thường, lão bệnh, không ai tránh khỏi. Hòa -Thượng lâm trọng bệnh, đem lại nhiều đau đớn cho sắc thân. Nhưng khi nghiệp báo hoàn mãn, Hòa-Thượng đã an nhiên thị -tịch, nhằm ngày kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm: 19 tháng Hai năm Quý Mùi (21.03.2003), hưởng  thọ 67 tuổi.

Hòa -Thượng viên tịch, để lại sự thương tiếc cho nhiều người vắng đi một hình bóng hoằng pháp, lợi sinh của Phật-giáo.

Trước hào quang, Tam Bảo, đại chúng cùng tôi, thành thực phân ưu cùng Giáo-Hội Thống Nhất, cùng môn đồ, pháp quyến và nhất tâm cầu nguyện Giác-linh Hòa -Thượng “Sa-Bà báo mãn, Cực -Lạc hoa khai. Sinh tử băng tiêu, chân –thân tự-tại”, pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo.

                        NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO-SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT

            THƯỢNG THỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

                        Trưởng-Lão Hòa-Thượng Thích –Tâm-Châu điếu niệm

                                                            ĐIÊU VĂN

            của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ -Văn Phòng II Viện Hóa Đạo (do T.T.Thích Tín Nghĩa tuyên đọc trọng lễ Cung Tiễn Kim Quan Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm ngày 29-03-2003)

            Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật,

            Nam mô Tây thiên Đông độ Việt Nam quá khứ chư vị truyền giáo truyền giới Khai sơn tương thừa lịch đại Tổ sư,

            Nam mô Phật học viện Quốc tế Đường thượng tự Lâm tế Chánh tong tứ thập tứ thế thượng Nguyên hạ Công tự Đức Niệm, hiệu Thiền Đức Giác linh Hòa thượng tọa tiền,

            Ngưỡng bạch Giác linh Hòa thượng, thượng Nguyên hạ Công, tự Đức Niệm, hiệu Thiền Đức, Chánh Văn phòng Hội đồng Đại diện Giáo Hội Phật giáo Việt nam Thống nhất Hải ngoại Hoa Kỳ- Văn phòng II Viện Hóa Đạo- Khai sáng Phật học viện Quốc tế.

            Kính bạch Giác linh,

            Thế là từ nay, mỗi khi vọng tưởng đến Ngài, thì:

            Đèn tuệ còn soi, ngờ đâu phút chốc đuốc từ chuyển hướng,

            Mây lành còn phủ, ai ngờ giây lát gió tạt về Tây.

            Than ôi!

            Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong, sát na dị thế, giáo hội bồi hồi thương tiếc, môn đồ lạc long bơ vơ. Giờ đây, trước phút giây thiên thu vĩnh biệt, Tăng ni Thiện tín, vắng bậc cao tăng chân tu thực học.

            Toàn  thể Giáo hội chúng tôi bàng hoàng xúc động, trước linh đài xin bày tỏ lòng thành, ngưỡng mong Giác linh Hòa thượng tọa tiền chứng giám.

            Kính bạch giác linh Hòa thượng,

            Vẫn biết giác tánh thường minh, chơn như thường tại, siêu việt có không, chẳng hề sanh diệt, vì bổn nguyện độ sanh, Ngài đã mượn huyễn thân để truyền thừa Phật pháp, vận chuyển thuyền từ vớt kẻ trầm luân.

            Khi đến đã không ngại gian truant, nên lúc đi cũng nhẹ nhàng xả bỏ. Tuy nhiên, nhớ tích xưa, khi đức Thế tôn song lâm thị tịch, thì ngài Tôn giả A-nan bàng hoàng rơi lệ. May có ngài A-nậu-lâu-đà đưa tay giác tỉnh.

            Với sức vô thường nhanh chóng, mới ngày nào đó từ dung rạng rỡ mà bây giờ thân hóa Tây phương.

            Huống nay:

            Nhơn tâm mạc trắc, Thánh quả xa vời.

            Phật pháp nhiễu thương, rừng tùng thưa dần những bậc đống lương, long tượng.

            Phật học viện Quốc tế bây giờ biết nương ai lèo lái,

            Đàn hậu học xuất gia biết nhờ ai dẫn lối đưa đường.

            Văn phòng Hội đồng Đại diện của giáo hội, đồng sự pháp lữ lấy ai hôm sớm đổi trao Phật sự chung lo.

            Nhớ lại năm xưa, tuổi ấu thơ tụ khí nơi hương đãng Thanh Lương, phủ Hòa Đa, tỉnh Bình Thuận nhà họ Hồ Đắc, Ngài đã từ bỏ thế phục bạch y sớm tìm đường giải thoát.

            Chùa Long Quang, Trùng Khánh-Phan Rang, cùng học đường Ấn Quang-Nam Việt, Học Viện Hải Đức-Nha Trang; đã từng theo học các ngài Thiện Hoa, Thiện Hòa, Trí Thủ, để sớm hôm chuyên trì kinh luật, được chư Tôn đức nuôi tâm luyện chí.

            Học đạo kinh điển tinh thong, đã tốt nghiệp Cao đẳng Phật Học đường Ấn Quang –Nam Việt,

            Rồi thế học Cử nhân Đại học Vạn Hạnh đến Cao học Tiến sĩ Quốc Gia Văn Chương Triết Học tại Đài Loan,

            Đã từng nắm giữ:

            -Hiệu trưởng Bồ-đề Long Xuyên

            -Chánh đại diện giáo hội Gia Định,

            -Chánh thư ký Phật học vụ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất,

            -Giám đốc Bồ-đề Bình Dương,

            -Chủ tịch Cứu trợ thuyền nhân.

            -Phó viện Trưởng Đại học Đông Phương, sáng lập kiêm Giám đốc Phật Học Viện Quốc Tế, để xiển dương giới luật.

            Ngài đứng ra khai Đại giới đàn Thiện Hòa đầu tiên tại hải ngoại 1983, rồi Chánh văn phòng Hội đồng Đại diện, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Khoáng Đại VIII lịch sử 1995 do giáo hội Mẹ giao phó; dù bất cứ chức vụ nào Ngài cũng đã tận tâm tận lực, luôn luôn hướng đến Tăng đoàn, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức.

            Một lòng chung lo Phật sự góp sức dựng xây Giáo Hội vuông tròn. Mong cho đàn hậu tấn chuyên trì giới đạo, cố tâm xây dựng Chánh pháp xứ người; xua đuổi quần tà mong đúng hướng tôn phong, để đạo mầu tỏa rạng.

            Thế rồi cơn bệnh ngặt nghèo đã đưa thể xác của Ngài  vào cơn hoại diệt.

            Thân lâm trọng bệnh, mà tâm vẫn an nhiên, luôn giữ nụ cười trên môi, nhất tâm niệm Phật để cho thất chúng yên vui tịnh đạo.

            Giờ phút xả báo thân vẫn giữ oai nghi tế hạnh vuông tròn; tỏ lòng thấy tánh chánh chơn, ung dung tự tại.

            Thất chúng thấy Ngài bái phục.

            Cao cả thay Đức Niệm Cao Tăng!

            Thế nhưng,

            Việc đã đến, phải đến vô sở nại hà.

            Than ôi!

            Đạo tràng gió tạt từ đây,

            Pháp hội khói tan huệ cự.

            Giờ nầy,

            Tăng Ni xứ xứ đau buồn,

            Thiện tín nơi nơi thương tiếc.

            Thậm chí tòng bá lệ rơi,

            Đến nỗi trượng thất tẻ lạnh,

            Trống chuông buồn trỗi.

            Thật quyền bối rối,

            Tàng hiển bàng hoàng,

            Người chia tay Giáo hội Tăng đoàn,

            Người rẽ bước Niết bàn Phật quốc.

            Tuy vậy,

            Hương hoa đàm vẫn còn phảng phất,

            Hồn cỏ húy luống những mơ màng.

            Hoặc giả chơn tánh thường an,

            Hóa thân biến dịch,

            Nên Người đã theo thầy họ Thích, quay dép Tây thiên,

            Từ chúng nhà Thiền, treo bình Đông độ.

            Và, trước tình cảnh biệt ly nầy,

            Trước Linh đài bày tỏ đạo tình,

            Trên Bảo tọa mặc nhiên hỷ xả.

            Kính bạch Tân tịch Hòa thượng Đức Niệm Giác linh,

            Chúng tôi thiết nghĩ:

            Biết bao giờ thấy Phật tánh vân hà?

            Biết mấy thuở thấy Tổ cầm hoa?

            Và, như Người đã biết:

            Sanh tử Niết bàn bất dị,

            Bồ đề phiền não vô thù.

            Chỉ tiếc rằng: Nhất niệm thiên thu,

            Xin mong được nhiều đời tái ngộ trong tình pháp lữ.

            Than ôi!

            Ngậm ngùi thương tiếc một giây phút mà gói trọn thiên thu.

            Trước khi Ngài ra đi vạn dặm, báo thân Ngài yên nghỉ như nhiên.

            Chúng tôi cùng môn đồ tứ chúng đốt nén tâm hương, dâng lên với tất cả lòng thành khấn nguyện.

            Đem hết tâm nguyện tự độ hóa tha, đồng lao cọng khổ để cho Giáo hội từ Quốc nội đến Quốc ngoại mãi mãi tuyên dương, lợi lạc quần sanh cho đạo mầu của đức Từ phụ được thăng hoa khắp tam thiên giới.

            Đức tỏa muôn phương tâm tức Phật

            Niệm gom một mối Phật tức tâm

            Khứ lai-xuất nhập hằng tự tại

            Ta bà-Lạc cảnh vọng huyền âm.

            Ngưỡng vọng Giác linh Hòa thượng thùy từ chứng giám.

            Nam mô Chứng minh Sư Bồ tát Ma ha tát.

ĐIẾU VĂN của GHPGVNTNHN TẠI ÚC ĐẠI LỢI-TTL

Do Thượng-Tọa Thích Bảo Lạc Tổng Thư Ký Thay mặt Giáo-Hôi Tuyên đọc trước Áng Tiền Giác –Linh

Ngưỡng Bạch Giác Linh Hòa Thượng ! Thượng Đức Hạ Niệm Chứng  Giám !

Kính bạch chư tôn Hòa -Thượng, Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni và Môn Đồ Pháp quyến tại Hoa Kỳ và hiện diện trước Áng Tiền Kim Quang Giác Linh:

Chúng Tôi, Giáo Hội Phật  Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc-Đại-Lợi-Tân Tây Lan cùng toàn thể Tăng Ni Phật Tử đồng nhất tâm thành kỉnh Ai Điếu:

NAM MÔ TỰ LÂM TẾ CHÁNH TÔN TỨ THẬP TỨ THẾ KHAI SƠN ĐƯỜNG THƯỢNG PHẬT HỌC VIỆN QUỐC TẾ HÚY NGUYÊN CÔNG, HIỆU THÍCH THƯỢNG ĐỨC HẠ NIỆM HÒA THƯỢNG GIÁC LINH !

ĐỨC NIỆM HÒA THƯỢNG!

Từ nơi quê xa hải ngoại, Giáo Hội Úc Châu chúng tôi kính tưởng nhớ đến Hòa Thượng, đồng tâm ai điếu:

Túc kiếp tằng vi tăng lữ, kim sanh ấu tuế xuất gia, thập tam viễn tục ly hương, chí trượng tầm sư học đạo.(Kiếp trước ngài là thầy, Nay tuổi bé xuất gia, Mười ba rời cha mẹ, Chí lớn tìm thầy học đạo.).

Trông ngài pháp tướng đẹp trang nghiêm

Pháp thân tướng hảo đẹp trang nghiêm.

Lời dạy nghe sao ý diệu mềm

Giáo đạo tùng tha ý ẩn tiềm.

Kinh in đủ loại hơn ngàn sách

Ấn kinh đa chủng thiên dư sách.

Pháp đề cho đời đức vạn kim

Phổ lợi quần sanh vạn diệu kim.

Tài năng trước tác văn hay giỏi

Trước tác biệt tài năng tư chuẩn

Viết nói hòa hài tợ gấm thêu

Ngôn văn từ thuận lý hòa miên

Cớ sao ngài vội qui tây sớm!

Như hà bất tại qui tây tảo.

Gánh nặng hoằng dương đẫm lệ buồn

Trọng đảm hoằng dương lưỡng lệ kiên.

Anh em tăng lữ lòng cô quạnh

Kim thời tăng lữ như cô lộ.

Tiễn ngài thượng ngự cõi bảo liên

Nguyện cầu Hòa-Thượng thượng bảo liên.

NAM MÔ TIẾP DẪN Đạo Sư A DI Đà Phật thùy từ tiếp dẫn…

Chúng tôi kính dâng Giác linh Hòa Thượng câu đối nguyện rằng:

1.Nhập thất chuyên tu, niệm A Di Đà Vô Lượng Thọ, Dự tri thời, siêu cửu phẩm, trực đáo tây phương.

2.Ly ư trược hạnh, Lễ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, lâm mạng chung, tọa bảo liên cao đăng Phật độ.

Tăng Ni Tứ chúng Úc Châu đồng kính bái.

                                                Melbourne,VL 4882.Ngày 24/2/Q-mùi, (Ta-lịch26.3.03)

                                                HT Thích Huyền-Tôn thay lời đại chúng kỉnh bút.

                                    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

                        HT. Thích Huyền-Tôn Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh

            Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc-Đại-Lợi-TTL

Kính Gởi: Lời Cảm Niệm Điếu-Văn Tấu đến Cố Hòa-Thượng ĐỨC hạ NIỆM vị Pháp Hữu quí kính của Tôi và lời chia buồn đến với Ban Tổ Chức Tang Lễ và Chư Môn Đồ Pháp Quyến.

Kính bạch Giác Linh Hòa- Thượng Thượng ĐỨC hạ NIỆM, Xin Hòa -Thượng Chứng Tri đôi lời Ai ĐIẾU mộc mạc của lão huynh từng là người bạn Giáo-Sư thuở trước:

-NGHE TIN NGÀI VIÊN TỊCH!-TÊ TÁI NỬA MẢNH HỒN !

-CÕI ĐỜI NHƯ TAN RÃ ! –TRĂNG SÁNG NGỠ HOÀNG HÔN !

-NGÀI ĐI VỀ VIÊN TỊCH,-“LÀ VỀ VỚI TỪ TÔN” !

Giác Linh ƠI !!!

Vô thường thị mộng hư hư uyển

Vạn chuyển lung linh ứng Niết Bàn

Chơn Như bất nhiễm Chơn Như hiện

Ta Bà thế giới biến Liên Bang.

Và xin kỉnh nhớ về hai chữ ĐỨC NIỆM :

(Đức tải tinh thong Tam Thiên Giáo)

(Niệm hoài lý Vạn Pháp Môn)

                        Thành kính CẦU NGUYỆN: “CAO ĐĂNG THƯỢNG PHẨM”

                                                Úc Châu Ngày 24 Tháng 2 Quí Mùi. VL.4882.

            ĐIẾU VĂN Của Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh Hội trưởng Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn tại Đài Loan

Kính thưa Giác linh Hòa thượng thượng Đức hạ Niệm,

Viện Trưởng Phật Học Viện Quốc Tế,

Chủ nhiệm tạp chí Phật giáo hải ngoại

            Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhận được tin từ Mỹ cho biết Hòa Thượng vừa viên tịch vào ngày 21.3.2003, tại Phật Học Viện Quốc Tế Mỹ quốc.

            Hòa Thượng cùng tôi là chỗ bạn đạo từ năm mươi năm qua, bắt đầu từ lúc cùng tu học tại Phật học đường Nam Việt (chùa Ấn Quang) năm 1952, cho đến khi đất nước chia hai miền Nam Bắc. Thuở giao thời mỗi học Tăng trong chúng ta đều tìm phương thức tạo dựng một tương lai được thích hợp với thời thế để hoằng dương Chánh pháp. Hòa Thượng vào học tại Phật Học Viện Nha Trang, còn tôi học tại Sàigòn, cùng đồng cam cộng khổ trong pháp nạn 1963, cùng mãn cử nhân, sau đó được học bổng, và cùng nhau lên một chuyến bay sang Đài Loan du học, đã tiếp nhận bao nhiêu nghịch cảnh, biết bao kỷ niệm vui buồn.

            Sau  khi tốt nghiệp, Hòa Thượng đi Mỹ, và hoằng hóa Phật pháp tại Hoa Kỳ. Còn tôi vẫn lưu lại Đài Loan dạy học và xúc tiến công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh thành chữ Việt. Về sau, chúng ta cũng thường lui tới với nhau, thường thảo luận về vấn đề làm như thế nào đế hoằng dương Chánh pháp, thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ vào năm 1988. Sau đó thành lập văn phòng II Viện hóa đạo, Hòa Thượng tích cực với sứ mạng hoằng truyền Chánh pháp, còn lo ấn hành kinh sách, dịch thuật kinh điển và xuất bản các tạp chí định kỳ để tuyên dương Phật pháp tại hải ngoại, cũng như Hòa Thượng đã giúp tôi về kinh phí dịch Đại Tạng Kinh thành chữ Việt.

            Mới bốn tháng trước đây, nhân dịp đến Mỹ, chúng ta còn hàn huyên về tiền đồ Phật giáo từ nước nhà đến Âu Mỹ, khi trở về Đài Loan không bao lâu thì nghe tin Hòa Thượng đã viên tịch. Tôi vô cùng bồi hồi và xúc động khi nghĩ đến Hòa Thượng, một bậc xuất gia hiện thân của giới luật và đức tính viên dung.

            Những tưởng trên bưóc đường phụng sự đạo, phụng sự chúng sanh, Hòa Thượng còn có thể đóng góp nhiều hơn nữa để làm bóng cây che mát cho Tăng Ni cũng như Phật tử Việt Nam tại hải ngoại, nào ngờ đâu lẽ vô thường sinh diệt, Hòa Thượng đã viên tịch. Sự ra đi của Hòa Thượng là sự mất mát to lớn của Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại này, chúng tôi làm sao tìm lại được  hình bóng đạo phong khả kính, công đức cao dày của một bậc cao tăng cả cuộc đời vì đạo pháp và phục vụ chúng sanh.

            Thế nhưng dù thời gian có qua đi, không gian có biến dịch, công đức và đạo nghiệp của Hòa Thượng suốt đời hiến thân  cho giáo pháp, phục vụ cho chúng sanh, sẽ còn mãi mãi trong tâm tư, ký ức của người con Phật, trong trang sử muôn màu của Phật giáo Việt Nam.

            Hôm nay, trong giờ phút ngàn thu vĩnh biệt này, chúng  tôi xin thấp nén tâm hương tưởng niệm và kính nguyện Giác linh Hòa THượng Đức Niệm.Xả báo thân chứng nhập Pháp thân, Siêu tịnh độ không rời uế độ, gia hộ cho chúng tôi là những người bạn đạo, đồng sự pháp lữ đại thừa Chánh pháp, đầy đủ nghị lực sức gia trì để hoàn thành công tác Phật sự.

            Nguyện cầu Giác linh của Hòa Thượng hãy an nghĩ nơi cõi Niết bàn, từ bi quảng độ thông dung mọi miền, Pháp thân ấy sẽ tự tại và lồng lộng tựa hư không, sẽ sống mãi trong lòng Pháp lữ.

Cuối cùng xin kính nguyện:

                                    Linh sơn nghĩa cũ tình xưa,

                                    Ta bà tịnh độ say sưa pháp mầu,

                                    Kiếp sau xin nhớ nguyện đầu,

                                    Xây tình pháp lữ nhịp cầu tâm giao,

                                    Đời nay đến những đời sau,

                                    Tùy duyên hóa độ thông dong nhiệm mầu.

                                                            Xin bái biệt Hòa Thượng Đài Loan ngày 28/3/03

                        LỜI CẢM TẠ CỦA BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

                                    Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ngưỡng bạch Chư Tôn Giáo Phẩm chứng minh

Ngưỡng bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni

Kính thưa quý vị đại diện các tôn giáo và quý vị quan khách

Kính thưa quý đồng hương và toàn thể Phật tử

            Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ- Văn Phòng II Viện Hóa Đạo –sau một thời gian lâm trọng bệnh, đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch ngày 21 tháng 3 năm 2003,nhằm ngày Khánh đản Đức Quán Thế Âm 19 tháng 2 Quý Mùi.

            Tang lễ Cố Hòa Thượng đã được Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ và môn đồ pháp quyến tổ chức trang nghiêm trọng thể từ ngày 23 tháng 3 năm 2003 đến hôm nay.

            Tang lễ đã được sự tham dự, cầu nguyện, phúng viếng, gởi điện văn phân ưu của hầu hết các tổ chức Giáo hội Phật giáo, các tự viện, Niệm Phật Đường, các hội đoàn Phật giáo khắp nơi trên thế giới cũng như đại diện các tôn  giáo và các đoàn thể quần chúng.

            Trước khi cung tiễn Kim quan Cố Hòa Thượng đến nơi trà tỳ và hoàn mãn tang lễ , thay mặt Ban Tổ Chức và môn đồ pháp quyến, thế quyến, chúng con xin thành kính cảm tạ và tri ân chư tôn Giáo phẩm chứng minh, chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni trong các tổ chức Giáo Hội của Phật Giáo Việt Nam khắp nơi;

            Chúng tôi chân thành cảm tạ và tri ân Ban Quản Trị các tổ chức và hội đoàn Phật Giáo Việt Nam khắp nơi;

            Chúng tôi chân thành cảm tạ và tri ân quý vị đại diện các tôn giáo bạn, quý vị đại diện các tổ chức hội đoàn Người Việt khắp nơi;

            Chúng tôi chân thành cảm tạ và tri ân các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí đã loan tin đầy đủ và nhanh chóng các tin tức liên quan đến tang lễ.

            Chúng tôi chân thành cảm tạ và tri ân quý vị thân hào nhân sĩ trong cộng đồng quý vị đồng hương, và toàn thể Phật tử đã cầu nguyện, phúng viếng và phân ưu.

            Trong suốt thời gian tổ chức tang lễ, chắc chắn có nhiều thiếu sót, Ban Tổ Chức chúng tôi thành tâm xin lỗi và cúi xin chư tôn đức Tăng Ni, quý vị quan khách , quý vị đồng hương và toàn thể Phật tử niệm tình hoan hỷ tha thứ.

Nam Mô Thường Hoan hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.

                                                                                    BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

                                               

 

 

 

 ---o0o---

Xem tiếp : 01 > 02> 03> 04> 05> 06


 Mục lục Kỷ Yếu

---o0o---
Vi tính: Kim Thư; Trình bày: Nhị Tường
Cập nhật: 01-09-2006

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Nhân Vật Phật Giáo VN

Đầu trang

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com