Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

 

 


Thành Kính Tưởng Niệm

Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác
 

 


 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

 Cố Ðại Lão Hòa Thượng
THÍCH MÃN GIÁC
Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

 

 

CHƯ TÔN GIÁO PHẨM CHỨNG MINH
Đại Lão HT. Thích Huyền Quang
Đại Lão HT. Thích Tâm Châu
Đại Lão HT. Thích Nhất Hạnh
Đại Lão HT. Thích Minh Châu
Most Ven. Geshe Tsultim Gyeltsen
Đại Lão HT. Thích Tắc Phước
Đại Lão HT. Thích Hộ Giác
Đại Lão HT. Thích Giác Nhiên
Đại Lão HT. Thích Thanh Cát
Most Ven.  Piyananda
Most Ven.Yamamoto Yuki
  HT. Thích Như Huệ
  HT.Thich Minh Thông
   HT. Thích Tịnh Hạnh

 

Chấp Lệnh

 HT. Thích Minh Thông
HT. Thích Chơn Điền
HT. Thích Hạnh Đạo
HT. Thích Chơn Thành

 Sám Chủ

 HT. Thích Như Huệ
HT. Thích Phước Thuận
HT. Thích Tín Nghĩa

 Công Văn

 ĐĐ. Thích Ngộ Định
ĐĐ. Thích Tâm Lương

 Ban Kinh Sư:

 TT. Thích Giác Như
ĐĐ. Thích Pháp Trí
ĐĐ. Thích Thiện Tâm
ĐĐ. Thích Nguyên Chơn
ĐĐ. Thích Pháp Chơn
ĐĐ. Thích Tín Mãn
ĐĐ. Thích Tâm Hiền
ĐĐ. Thích Pháp Lạc

 

{

  

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

 

 Trưởng ban:   HT. Thích Hộ Giác
Phó ban:            HT. Thích Hành Đạo
                                 HT. Thích Phước Thuận
                        HT. Thích Tịnh Từ
                           HT. Thích Minh Đạt
                       HT. Thích Trí Tuệ
                                 TT. Thích Nguyên Hạnh
                           TT. Thích Hạnh Đạt
                           TT. Thích Như Minh
                                   Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ
                            Ven. Karuna Dharma

 Tiểu Ban Thư Ký:

 TT. Thích Trí Hoằng
ĐĐ. Thích Nguyên Tâm
ĐĐ. Thích Tâm Thiện
ĐĐ. Thích Nhật Châu
SC. Thích Nữ Giới Hương
SC. Chân Từ Elizabeth
PT Châu Văn Thọ

 Tiểu Ban Phiên Dịch và Thông Tin:

 ĐĐ. Thích Nguyên Tâm
ĐĐ. Thích Tâm Thiện
SC. Chân Từ Elizabeth
Chị Kim Lan Viola
Chị Kim Chi

 Tiểu Ban Thủ Quỹ:

 ĐĐ. Thích Giải Đức
Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc
Sư Chú Tánh Tuệ
Phật Tử Diệu Trì

 

Tiểu Ban Tiếp Lễ:

 TT. Thích Huệ Tâm
ĐĐ. Thích Phước Hiền
ĐĐ. Thích Nguyên Chơn
ĐĐ. Thích Pháp Tánh
.ĐĐ. Thích Thiện Ngộ

Tiểu Ban Tiếp Tân:

 HT. Thích Hành Đạo
HT. Thích Phước Thuận
HT. Thích Tịnh Từ
HT. Thích Minh Đạt
HT. Thích Trí Tuệ
TT. Thích Nguyên Hạnh
TT. Thích Hạnh Đạt
TT. Thích Như Minh
TT. Đức Niệm
Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ

 Với sự phụ tá của:

ĐĐ. Thích Nguyên Tâm
ÐÐ. Thích Pháp Trí
ĐĐ. Thích Tâm Thiện

 Tiểu Ban Xướng Ngôn:

 TT. Thích Từ Lực
ĐĐ. Thích Tâm Thiện
ĐĐ. Thích Đạo Quảng

 Tiểu Ban Cung Nghinh:

 ĐĐ. Thích Phước Toàn
ĐĐ. Thích Thiện Duyên
ĐĐ. Thích Giải Phước
ĐĐ. Thích Thiện Nhơn
ÐÐ. Thích Hương Niệm
ĐĐ. Thích Tín Tâm
ĐĐ. Thích Tâm Lương

 Tiểu Ban Hầu Kim Quan:

 ĐĐ. Thích Giải Minh
ÐÐ. Thích Thiện Quang
ĐĐ. Thích Giải Ngộ
Môn Đồ Pháp Quyến

 Tiểu Ban Hành Đường:

 Chư Ni Chùa Việt Nam
Quý Sư Cô Thanh Châu, Nguyên Ý, Huệ Phát, Chơn Mẫn

 Tiểu Ban Hương Đăng kiêm Chung Cổ:

 ĐĐ. Thích Chúc Tín
ĐĐ.  Thích Đạo Chí
ĐĐ. Thích Pháp Hạnh
ĐĐ. Thích Pháp Lạc
Ni Sư Thích Nữ Liễu Hà
SC. Thích Nữ Hạnh Trí

Tiểu Ban Thị Giả:

 ĐĐ. Thích Hạnh Huệ
ĐĐ. Thích Hạnh Thông
SC. Thích Diệu Như
SC. Thích Hạnh Tuệ
Sư Chú Quảng Ân
Sư Chú Chiếu Tuệ
Chư Ni Chùa Việt Nam
Chư Ni Chùa Diệu Quang

 Tiểu Ban Trần Thiết:

 ĐĐ. Thích Tâm Bình
ĐĐ. Thích Ngộ Định
ĐĐ. Thích Tâm Hiền
ĐĐ. Thích Phước Niệm

 Tiểu Ban Trật Tự:

 ĐĐ. Thích Đức Trí
ĐĐ. Thích Phước Niệm
ĐĐ. Thích Giới Minh
ĐĐ. Thích Thông Lý
Phật Tử Trần Thái Bình
Phật Tử Đồng Phước
Gia Đình Phật Tử Long Hoa

 Tiểu Ban Âm Thanh Ánh Sáng:

 ĐĐ. Thích Giải Ngộ
ĐĐ. Thích Phước Niệm
Tâm Hải

 Tiểu Ban Y Tế:

 Phật tử Chùa Việt Nam

 Tiểu Ban Vệ Sinh:

 ĐĐ. Thích Chúc Tín
ĐĐ. Thích Hạnh Thông
Sư Chú Chiếu Tuệ
Chư Ni Chùa Việt Nam

 Tiểu Ban Phim Ảnh:

 Nguyên Trí
Tâm Hải

 Tiểu Ban Vận Chuyển:

 ĐĐ. Thích Tánh Quang
ĐĐ. Thích Thông Lý

Sư Chú Chiếu Tuệ

 

 ***

Địa chỉ liên lạc Ban Tổ Chức Tang Lễ
E-mail: bantangle@yahoo.com
Fax: 213-739-0017, Tel: 213-384-9638

 

 

 

 

---o0o---


Trở về Trang Tưởng Niệm
Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác
 

---o0o---

Trình bày: Phổ Trí

Cập nhật: 14-10-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544