Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Chùa Tại Úc


...... ... .Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
International Buddhist Information Bureau
Bureau International d'Information Bouddhiste
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 63 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail :
ubcv.ibib@buddhist.com

__________________________________________________________

 

- Một tín hiệu . Minh Mẫn
- Một Chuyến Lịch Sử . Minh Mẫn
- Một Chuyến Lịch Sử  (2). Minh Mẫn
- Ý kiến về một chuyến đi. TT Quảng Ba


 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 09.1.2003
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 11.1.2003
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 11.2.2003


THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 14.2.2003
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 17.2.2003

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 10.3.2003

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 16.3.2003


THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY
18.3.2003


THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY
19.3.2003


THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 21.3.2003

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY
24.3.2003


THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 28.3.2003
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 2.4.2003
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 4.4.2003
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 7.4.2003

            THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 8.4.2003 (hình ảnh)

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 9.4.2003
 

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 11.4.2003
 

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 15.4.2003
 

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 5.5.2003

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 12.5.2003
 

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 14.5.2003
 

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 16.5.2003
 

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 30.5.2003
 

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 02-05.2003

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 16-06.2003

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 19-06.2003

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 28-06.2003

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 25-09.2003


 

 

 

--- o0o ---

Cập nhật ngày: 05-09-2003
 

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Chùa Tại Úc

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com