Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Chùa Tại Úc


...... ... .


 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM THỐNG-NHẤT  hẢi ngoẠi TẠI NAM-ÚC
THE UNITED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION OF S.A
CHÙA  PHÁP  HOA
20 Butler Avenue, PENNINGTON  SA  5013, AUSTRALIA
Tel. (08) 8447 8477 - Fax. (08) 8240 1758

_________________

 

Thông bạch (số 3)

v/v Vận Ðộng Tu Bổ Lại Chánh Ðiện Pháp Hoa

 

    Kính gởi: Chư Tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Ðại đức, Tăng, Ni viện chủ, trụ trì các thiền lâm, tự viện, tu viện, niệm Phật đường....trong và ngoài nước.

   Kính gởi: Quý đoàn thể cộng đồng, chư thiện hữu tri thức, chư Phật tử các sắc tộc, các đài truyền thông và báo chí, cùng bà con đồng hương xa gần.

   Như quý Ngài và quý vị đã rõ, lúc 3 giờ chiều ngày 26/ 06/ 2003, một thanh niên gần bốn mươi tuổi đã đập kiếng, xâm nhập bất hợp pháp vào chánh điện chùa Pháp Hoa, đập phá các tượng Phật và Bồ Tát, làm mắt, mủi, tai, trước ngực, sau lưng các Ngài đều bị đâm thủng. Trống lớn, trống nhỏ, chuông, mõ, lư hương, các tủ bàn thờ đều bị hư nát hết. Ðập phá xong, ‘ kẻ khủng bố’ kéo dồn các tấm thảm lại, chích lửa đốt chùa. May thay trong lúc đó thì cảnh sát đến kịp thời bắt đi kèm theo tang vật là chiếc xà beng. Thủ phạm còn để lại cái quẹt gas, một chai khí đốt và một cái áo.

   Trước sự kinh hoàng sửng sốt chưa từng xảy ra đó, được báo động trên khắp thế giới qua các đài truyền hình, truyền thanh, báo chí và các trang web Phật Giáo; Chư tôn đức, Tăng, Ni, Phật tử khắp nơi đã điện đến thăm hỏi chia sẻ và hứa sẽ kêu gọi Phật tử tại địa phương tùy duyên giúp đỡ, nói lên tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau.

   Một số Phật tử tại Úc khi nghe được hung tin này và nhận được thông bạch số 1 và số 2 của bổn tự, bà con cũng đã điện thoại, email đến thăm hỏi và gởi tịnh tài cúng dường vào trương mục của chùa.

   Ðể chư Tôn đức, Phật tử thiện tín và quý ân nhân tùy hỷ phát tâm cúng dường tượng Phật, Bồ Tát và những Pháp khí cần thiết, hầu kịp thời trang trí lại ngôi chánh điện càng sớm càng tốt để sưởi ấm lòng người con Phật.

 

TÜ®ng PhÆt và Pháp khí thÌnh tåi ñài Loan

 

1.TÜ®ng ñÙc B°n SÜ b¢ng ÇÒng thép vàng:

Giá $38 000 USD tÜÖng ÇÜÖng $54 669AUD (Úc kim) tính luôn tiŠn chuyên chª.

 

2.C¥p chuông mõ l§n:

  Giá $1790 USD tÜÖng ÇÜÖng $2238AUD( Úc kim)

 

3.C¥p Çèn DÜ®c SÜ cao 2 m 50:

 Giá $ 2180 USD tÜÖng ÇÜÖng $3725AUD(Úc kim) tính luôn tiŠn chuyên chª.

                         
                              

4.M¶t lÜ hÜÖng l§n:

Giá $1500 USD tÜÖng ÇÜÖng $ 1875AUD (Úc kim)

 

     5.M¶t c¥p Çèn hoa sen b¢ng ÇÒng:

Giá $ 300 USD tÜÖng ÇÜÖng $ 375AUD (Úc kim)

 

6.M¶t b¶ trÓng nhÕ ( luôn cä chân b¢ng g‡).

Giá $250 USD tÜÖng ÇÜÖng $313 AUD (Úc kim)

 

TÜ®ng PhÆt & Pháp khí thÌnh tØ ViŒt Nam

  1. TÜ®ng Quán Th‰ Âm b¢ng ÇÒng:

      Giá $1500 AUD( Úc kim)

  1. Tu®ng ñÎa Tång b¢ng ÇÒng: Giá $1.500 AUD( Úc kim)
  2. TÜ®ng Quán Th‰ Âm l¶ thiên b¢ng Çá, cao 4 m: Giá 20.000 ( Úc kim)( tính luôn tiŠn chuyên chª)
  3. TrÓng công phu: Giá $1.000 AUD (Úc kim)(tính luôn tiŠn chuyên chª).
  4. Sºa các bàn th© chåm tr° bÎ hÜ:  Giá $5.000 AUD( Úc kim)
  5. ñ¥t làm låi Çôi liÍn th© trên chánh ÇiŒn bÎ cháy: Giá $2.000 AUD(Úc kim)   

7. BÓn thùng công ÇÙc(phܧc sÜÖng) chåm tr° b¢ng g‡ cÄm lai: giá $5.000 AUD (Úc kim)

 

Pháp khí thÌnh tØ Thái Lan

      TrÓng Bát Nhã: giá $4.200 AUD( Úc kim) (tính luôn tiŠn chuyên chª)

 

PhÀn tu b° chánh ÇiŒn Pháp Hoa gÒm có:

SÖn ph‰t và Çóng song s¡t, thay kính các cºa chánh ÇiŒn - g¡n Alarm - tái tåo c°ng tam quan.v.v. khoäng $150.000AUS ( Úc kim).          

 

   NhÜ vÆy, t°ng sÓ tiŠn thÌnh tÜ®ng, pháp khí tåi ñài Loan, ViŒt Nam, Thái Lan và tu b° toàn b¶ chánh ÇiŒn Pháp Hoa là $ 253.395 AUD( Úc Kim)

VŠ phÀn cúng dÜ©ng ûng h¶ thÌnh tÜ®ng và Pháp khí, chúng tôi xin ÇŠ nghÎ quš vÎ nh»ng phÜÖng thÙc nhÜ sau:

  1. Tùy tâm cúng dÜ©ng, ûng h¶ m¶t lÀn cho cä tÜ®ng và Pháp khí
  2. Cúng dÜ©ng ûng h¶ nhiŠu Ç®t cho cä tÜ®ng và Pháp khí
  3. Cúng dÜ©ng tÜ®ng ñÙc B°n SÜ và ñÙc Quan Âm l¶ thiên m¶t ho¥c nhiŠu c° phÀn, m‡i c° phÀn là $ 300 Úc kim.(Ví dø quš vÎ cúng 2 c° phÀn là 600 Úc kim).

   Chúng tôi ÇŠ nghÎ nhÜ vÆy là Ç‹ ai ai cÛng có phÀn Çóng góp công ÇÙc lên ÇÙc PhÆt, BÒ Tát Quán Th‰ Âm m¶t cách ÇÒng ÇŠu (riêng tÜ®ng ñÙc Quán Th‰ Âm và ñÙc ñÎa Tång trong chánh ÇiŒn Çã có ngÜ©i cúng). Mong quš vÎ khuy‰n khích nhiŠu ngÜ©i cúng tÜ®ng PhÆt Ç‹ tåo phܧc ÇÙc trong hiŒn tåi và tÜÖng lai.

   SÓ tÎnh tài quš vÎ cúng dÜ©ng ûng h¶ thÌnh tÜ®ng PhÆt và BÒ Tát, còn dÜ së b° sung cho viŒc tu b° chánh ÇiŒn và xây c°ng tam quan cÛng nhÜ g¡n hŒ thÓng an ninh Ç‹ bäo vŒ ngôi chùa chung cho bá tánh.

   NgÜ«ng mong chÜ Tôn ÇÙc Tæng, Ni quí vÎ Çåo tâm hoan h› tích c¿c ti‰p tay cùng chúng tôi chung lo bÒi Ç¡p ngôi cung Çình PhÆt pháp, hàng phøc chúng ma, thiŒu long Tam Bäo.

   Danh sách quš vÎ ân nhân, PhÆt tº ûng h¶ së niêm y‰t tåi chùa Pháp Hoa và Çæng täi trên các kÿ báo tåi Úc.

   Kính chúc quš Ngài, quš LiŒt vÎ thân tâm thØÖng an låc, vån s¿ cát tÜ©ng.

                       

   ChÙng minh                       
     ViŒn chû

  Hòa thÜ®ng Thích NhÜ HuŒ  

 

TM ban trø trì

Tÿ kheo Thích Viên Trí                                               

 

 

Trở về Trang Chùa Pháp Hoa
 

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Chùa Tại Úc

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com