Tiếng Việt
Trang nhà Quảng Đức
   Tiếng Anh
 
qd.jpg (8936 bytes)
 
Chùa Tại Úc

 
...... ... .

 
 

CHÙA PHƯỚC HẬU

 ---o0o---

Chúng tôi tài hèn, sức mọn, chướng thâm, huệ thiển, tịnh đức nan thành. Do vậy vào năm 1993, chúng tôi mướn căn  nhà số 300 Cabramatta Rd, Cabramatta, NSW 2166 dùng làm tịnh thất để tu.

Sau một năm, vào năm 1994, chùa thiên di về số  35 Boyd St, Cabramatta, NSW 2166. Vì nhu cầu Phật sự phát triển, xung quanh hàng xóm không hoan hỷ. Năm 1995, chùa mua căn nhà số 292 Cabramatta Rd, Cabramatta, NSW 2166 để cải gia vi tự. Nơi đây trước là được sự hộ niệm của chư Phật và quý vị thiện tri thức, quý đồng hương Phật tử, quý vị hộ pháp, cùng chúng tôi gia tâm tu học: thực hành lời Phật dạy, tụng kinh, bái sám, tham thiền....Đúng như lời Phật dạy " Phật Pháp lưu truyền được hưng thịnh là nhờ vào sự tùy duyên bất biến, bất biến lại tùy duyên". Mạng mạch Như Lai được tục diệm truyền đăng là do đại tăng hoằng truyền. Phật chủng hưng long, tín đồ quy thuận. Giáo Pháp hiển dương là nhờ Phật quang phổ chiếu, hộ pháp gia trì.

Chúng tôi có lòng mọn cưu mang việc kiến tạo Thiền Đường, xây dựng bảo tháp tôn thờ xá lợi cho mọi người được trưởng dưỡng Bồ Đề tâm, có nơi hàn huyên cho tỏ nỗi niềm trong cuộc sống tha phương. Thế hệ con em Việt Nam có nơi nhớ về nguồn cội. Nay hội đủ duyên lành, năm 2000 chùa vừa mua một miếng đất đủ rộng làm Thiền đường dựa theo danh hiệu Tổ đình đặt tên là VẠN AN THIỀN ĐƯỜNG tại số 215-223 Redmayne Rd, Horsley Park, NSW 2164. Tel: ( 02) 96201870.

Nguyện cầu Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, Tam Bảo hưng thịnh trường tồn tại thế gian, đại chúng tinh tấn phụng đạo và hành đạo. Phật đạo và Phật sự viên thành.

Tỳ kheo Thích Quảng Nghiêm

 

 

--- o0o ---

| Thư Mục Tác Giả |


 
Webmaster:quangduc@quangduc.com
Trở về Trang Chùa Tại Úc

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com

Cập nhật ngày: 01-03-2002