Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Nghi Lễ Phật Giáo


...... ... .

 


Pháp Sự Khoa Nghi
( 3 tập)

Soạn dịch giả: THÍCH GIẢI HÒA

Chùa Quang Thiện, California, USA
Ấn hành 2002

 --- o0o ---

 

TẬP II

 

1. NGHI THIẾT LINH SÀNG

(Giáo phẩm cao cấp)

* Tiết thứ làm nghi:

- Chuông trống Bát Nhã.

- Cử nhạc khai đàn.

- Chủ lễ lâm diên.

- Cử nhạc tham lễ.

- Chủ lễ niệm hương.

- Dâng hương – tác lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - XƯỚNG:

            Môn đồ, hiếu quyến,

            Mời đến trước đây.

            Tất cả đều quỳ,

            Đốt hương mặc niệm.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH KHAI DIÊN:

Ta Bà một thuở ra đi,

Cân bình nửa gánh, Tây qui nhẹ nhàng,

Rừng thiên vắng bóng hạc vàng,

Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba,

Người đi dấu vết chưa hòa,

Bát y truyền lại sương pha lạnh lùng!

Tam sanh hẹn kiếp tao phùng,

Tôn phong Tổ ấn gởi cùng non sông!

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

            Dâng hương lên án cúng dường.

            Cúi lễ giác linh ba lạy.

            Tất cả thứ tự lại quỳ.

            Một lòng chí thành làm lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - CỬ HƯƠNG TÁN:

Hương xông đảnh báu,

Giới, định, tuệ hương,

Giải thoát tri kiến khôn lường,

Ngào ngạt khắp muôn phương,

Thanh tịnh tâm hương,

Đệ tử nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH:

Chúng tôi thiết nghĩ rằng:

Then máy khôn lường,

Thật, quyền khó biện.

Mượn sắc thân giả huyễn, (để)

Thành thể tánh chơn thường!

Kính bạch (chùa) đường thượng:

Nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Hòa Thượng Bổn sư giác linh!

Người:

Đạo siêu ngoài cõi,

Pháp lợi trong đời.

Đèn thiền thắp sáng mọi nơi,

Ấn Tổ tô son muôn thuở.

Ngôi chiêm y của Hải chúng,

Đáng bạc côn bằng.

Đấng mô phạm của Sơn môn,

Xứng danh sư tượng. (1)

Nhưng biết sao giờ?

Chuột ngày đêm cắn ổ sáu căn.

Chim thần thức xé lồng bốn đại.

Than ôi!

Thuyền từ đêm vắng chở trăng,

Bể khổ còn chi ánh sáng?

Xe pháp ngày thanh lướt gió,

Đường mê đêm tối ngại mưa!

Hòa Thượng ...

Đã "tùy duyên thuận xả"

Nay chúng con xin "y pháp an tàng".

Vì vậy, xin thiết lập linh sàng,

Cung an long vị.

Phụng hiến ba tằng pháp thủy,

Cúng dường một nén tâm hương.

Và mong rằng:

Đại chúng hiện tại đạo trường,

Chí thành thượng hương bái thỉnh:

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

Tuổi thơ nhập đạo, chí lớn xuất trần,

Thuở đồng chơn cát ái từ thân,

Lòng chánh tín xuất gia đầu Phật.

Hôm nay Pháp tịch phụng vì:

(chùa) ... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Bổn Sư Hòa Thượng giác linh, liên đài tọa hạ. (1 lễ)

* Duy nguyện:

Lư vàng vừa bén, khó trắng bay xa,

Nguyện giác linh quang giáng linh tòa,

Xin từ mẫn chứng minh công đức.

Hương hoa thỉnh,

Hương hoa phụng thỉnh ...

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

Ba y một bát, muôn dặm nghìn nhà,

Hóa du ba cõi vào ra,

Hành đạo sáu đường qua lại.

Hôm nay Pháp tịch phụng vì:

(chùa) ... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Bổn Sư Hòa Thượng giác linh, liên đài tọa hạ. (1 lễ)

* Duy nguyện:

Vài lần hương thỉnh, mấy lượt hoa dâng,

Lòng chúng con tha thiết ân cần,

Mong Hòa Thượng xót thương chứng giám.

Hương hoa thỉnh,

Hương hoa phụng thỉnh ...

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

Tòng lâm Trưởng lão, Giáo hội Đạo sư,

Duyên độ sanh một mảnh thuyền từ,

Cơ hóa đạo nửa câu Pháp ngữ.

Hôm nay Pháp tịch phụng vì:

(chùa) ... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Bổn Sư Hòa Thượng giác linh, liên đài tọa hạ. (1 lễ)

* Duy nguyện:

            Pháp diên thanh tịnh,

Nghi trượng trang nghiêm,

            Tăng ni cùng một dạ quan chiêm,

            Thiện tín với ba lần bái thỉnh.

Hương hoa thỉnh,

Hương hoa phụng thỉnh ...

Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ Tát. (3 lần)

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Sơ hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:

Thiền thất đèn loe lét,

            Kinh song nguyệt lạnh lùng.

Một mai về an dưỡng,

Muôn thuở bặt âm dung!

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ:

Pháp thân vô tướng,

Từ nhãn hữu lâm,

Hiếu chúng thành tâm,

Sớ văn bái bạch.

Duy nguyện Tôn sư cảm cách,

Từ bi tác đại chứng minh!

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch giác linh Hòa Thượng!

Chúng con thiết nghĩ rằng:

Đức Phật xuất hưng,

Tự có ngày Niết Bàn an nghỉ.

Tôn sư nhập diệt,

Há không dịp đền đáp thâm ân.

Sự ấy rất cần,

Lý đâu lại chấp.

Sớ rằng:

Nay có Tỳ kheo Thích ... cùng bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử thuộc chùa ... ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Giờ này, cung kính quỳ trước linh đài,

Chí thành dâng lên pháp cúng.

Tỏ lòng ai phúng,

Làm lễ an linh.

Ngửa mong chơn giác đoái tình,

Dủ ánh quang minh chứng giám!

Đệ từ chúng đẳng rất đau lòng vì Tôn sư:

Người:

Đạo rõ nguồn chơn,

Lý minh tướng thật.

Xưa thầy tại nhật,

Gần gũi nhờ ơn,

May được thắng nhơn,

Thấm nhuần pháp nhũ.

Do đó được:

Y truyền pháp phú

Ơn cả nghĩa dày,

Chỉ nát thân này,

Mới mong đền đáp!

Nay thời:

Kim quan vừa lập,

Long vị đã an,

Dâng sớ mấy hàng,

Cúi đầu bái bạch:

Nam mô ... (chùa) phương trượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Bổn Sư Hòa Thượng giác linh, tác đại chứng minh!

Phục nguyện:

Một tánh linh minh,

Tây phương trực vãng

Ba thân thanh tịnh,

Chánh giác vị thành.

Chứng Pháp nhẫn vô sanh,

Ngộ chơn thừa đại định.

Mong Phật thọ mịnh,

Ứng hóa độ sanh.

Cẩn sớ.

Nay, ngày ... tháng ... năm ... PL. 254 ...

Sa môn Thích ... hòa nam thượng sớ!

- TỤNG:

Cúng dường ...

Nam mô tát phạ ...

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Á hiến trà -Lễ ba lạy – Cùng quỳ ...

- KỆ TRÀ:

Gậy vàng treo trượng thất,

Lời ngọc vắng thiền đường.

Con dại nhằm thuốc đắng,

Cha già biệt tha phương!

- TỤNG:

            Bát Nhã Tâm kinh ...

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Chung hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:

            Ngày nhà thiền vắng vẻ,

Đêm linh tọa thê lương.

Bốn chúng lòng đau đớn,

Nhớ vang bóng càng thương!

- HỒI HƯỚNG:

            Vừa rồi bao nhiêu công đức,

Bấy nhiêu hoa hương,

Nguyện xin hồi hướng cúng dường,

Tân tịch Bổn sư Hòa Thượng,

Duy nguyện giác linh,

Từ bi nạp thọ.

Tiêu diêu kim thế giới v.v...

Nguyện tiêu ...

Nguyện sanh ...

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Lễ nghi an vị,

Giờ đã châu long.

Hiếu quyến một lòng,

Lễ thành ba lạy.

- CÁC BÀI VỊNH KHAI DIÊN KHÁC:

Chích lý Tây qui tự nẵng thì, (thời)

Tòng lâm Hoàng hạc dĩ cao phi.

Tôn mông tứ chúng trường thiên vọng,

Thiền thất cô đăng vĩnh dạ thùy.

Vạn lý cô thân hà xứ khứ?

Thiên gia nhất bát kỷ thời qui?

Tôn phong Tổ ấn thiên thu chấn,

Lịch đại nhi tôn nguyện hạ trì.

Tôn sư quảy dép về Tây,

Rừng thiền hạc trắng cao bay nơi nào?

Đêm dài thiền thất đèn xao,

Tôn môn tứ chúng trời cao trông chờ.

Người đi dấu vết chưa mờ,

Bát y truyền lại tôn thờ khôn phai,

Cháu con lai lịch đại chung vai phụng trì.

Niết Bàn nhất khứ vạn duyên thâu,

Cao quảy cân bình dĩ triệt đầu.

Chích lý Tây qui quan mạn bế,

Nhất hoa lạc hậu cảnh nan lưu.

Pháp môn lương đống thùy năng sáng,

Khổ hải châu hàng bất phục du.

Tam bảo vị trung lưu bất trụ,

Trường giang vạn cổ thủy đông lưu.

(Còn số bài khác nữa, nhưng vẫn không chỉnh kể cả bài trên nên không sao lục ra đây).

 

* Ghi chú:

(1) cá côn, chim bằng, sư tử và voi. Ý nói ở biển có cá Côn, ở núi chim Bằng là những loại chim lớn hơn các loài thú khác.

 

 

 

2. NGHI THÀNH PHỤC

* Tiết thứ làm nghi:

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

            Hiếu đồ, tang quyến,

Mời đến trước dây,

Tất cả đều quỳ,

Đốt hương mặc niệm ...

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH KHAI DIÊN:

Kính bạch Tân tịch Hòa Thượng giác linh:

            Giáo hóa bao năm quá nhọc nhằn,

Công ơn thầy Tổ chẳng chi bằng.

Kế thừa ngày trước truyền y bát,

Đạo nghĩa hôm nay nhận áo khăn!

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Dâng hương lên án cúng dường,

Cúi lễ giác linh ba lạy.

Tất cả thứ tự lại quỳ,

Một lòng chí thành làm lễ.

- TÁN HƯƠNG:

Giới, định, tuệ hương, giải thoát hương,

Cùng hương tri kiến quí khôn lường,

Mây hương tỏa khắp và ngào ngạt,

Đệ tử thành tâm nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH:

Chúng tôi nghe rằng:

            Khắp cả đất trời,

            Cùng cả kim cổ.

            Nho hay Thích,

            Trời hay người,

            Ai ai cũng đều tôn trọng.

            Đó là đạo Hiếu đạo vậy.

Do đó,

Nên từ xưa tới nay,

Dù là đời hay đạo,

Đối với các bậc sanh thành dưỡng dục,

Đều có lễ, có nghĩa,

Có thứ, có tự rõ ràng.

Không ai dám trái.

Phàm ơn còn ghi nhớ,

Tức hiếu còn tôn thờ.

Tuy nhiên:

Đời có ba nghĩa,

Nhưng thầy không vào nghĩa "Ngũ luân".

            Đạo có bốn ơn,

Nên Phật có dạy câu "Tổng báo".

Nay nhơn buổi đầu tang lễ,

Hiếu phục trước phải cử hành,

Cúi mong Tân tịch Bổn sư:

... đường thượng Hòa Thượng giác linh!

Hãy dùng:

            Tha tâm cảm cách,

Từ nhãn chiếu lâm.

Xét soi bốn chúng thành tâm,

Cúi đầu một lòng thọ phục.

Than ôi!

            Đài Nghê nay còn đó,

            Tiếng thầy bặt âm hao.

            Biết rằng sanh tử huyễn,

            Ly biệt khổ dường bao!

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Sơ hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:

Y vàng thay áo trắng,

Tang khó phủ đầu xanh.

Trước linh đài thọ phục,

Hầu đáp nghĩa sanh thành!

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH (Tuyên Pháp ngữ):

Chúng tôi thiết nghĩ rằng:

            Phàm là thầy,

            Là mô là phạm,

            Nên phải kính phải thờ.

Vì thầy vẹt ta mây mờ,

            Chỉ ta trời sáng.

Do vậy,

Đã học đạo thầy,

Phải nhớ ơn thầy.

Nay thọ tang chế,

Ghi tạc lòng đây!

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ:

Trước đài hoa khể thủ,

Trên chiếu cỏ hồ quỳ.

Xin mạo muội cung duy,

Dâng sớ văn bái bạch.

Duy nguyện Tôn sư cảm cách,

Từ bi tác đại chứng minh.

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ:

Nam mô ... đường thượng, Tân tịch Bổn Sư Hòa Thượng giác linh, tác đại chứng minh!

Chúng con hằng nghe rằng:

            Thế Tôn nhập diệt,

Tang sự cử hành,

            Theo nghi trượng Thánh vương;

            Thích tử lâm chung,

Hiếu diên thiết lập,

Theo tang nghi thế đế.

Xưa nay như thế,

Đạo tục cùng tuân.

Sớ rằng:

Nay có đệ tử Tỳ kheo Thích ... cùng hiếu quyến, môn đồ, Tăng Ni Phật tử thuộc chùa ... ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Giờ này rất đau lòng vì Tôn sư:

Tuổi đời đã thọ,

Lạp đạo lại cao.

Nên tứ đại bì lao,

Ngũ căn suy nhược.

Cho dù:

Linh đơn Biển Thước,

Khó chống sứ già.

Hay, diệu, dược Kỳ bà,

Khôn xua thần chết!

Tôn sư, nay hóa duyên đã kết,

Thầy, thần gởi Liên bang.

Giờ, huyễn thể đã tàn,

Con, thân mang tang phục.

Vì vậy,

Tuân theo thường tục,

Thiết lễ thọ tang.

Đau đớn thay, áo chế thân choàng!

Thương tiếc bấy, khăn tang đầu đội!

Mất còn bối rối,

Đi ở băn khoăn!!

Ngửa mong linh giác Đại Tăng

Dủ ánh quang minh nhất giám!

Than ôi!

Trước linh đài tinh thần dễ cảm,

Trong trượng thất diện mục khó tìm!

Quan tài cất ngọc nằm im, (1)

Long vị cẩn vàng đứng vững.

Mong rằng:

Nhiệm mầu cảm ứng,

Khó nghĩ khôn lường!

Nên vội vàng:

Nghiêm tịnh đạo trường,

Cung hành tang sự.

Nay thờ,

            Nhạc thiền vừa cử,

Lễ đạo đã bày.

            Dâng sớ văn này,

Cúi đầu bái bạch.

Nam mô ... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ..., húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Bổn Sư Hòa Thượng giác linh, tác đại chứng minh!

Phục nguyện:

Thần về Tây vức,

Tiêu dao chín phẩm sen vàng.

Thân gởi Nam bang,

An nghỉ nghìn thu tháp trắng!

Độ sanh nguyện thầy đã sẵn,

Tiếp vật lòng chúng đang chờ!

Mong sao:

Biển khổ có bờ,

Thuyền từ không đáy!

Cúng dường ba lạy,

Đền đáp bốn ân.

Cẩn sớ.

Nay ngày ... tháng ... năm ... PL. 254 ...

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Á hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- PHÁT TANG PHỤC.

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

            Tang quyến hiếu đồ,

Cúi đầu thọ phục.

(Thứ tự phát tang phục)

- KỆ TRÀ:

            Hôm nay trông núi Đẩu,

            Năm xưa bát y truyền.

            Trước linh đài thọ phục,

            Lòng đau đớn vô biên!

- TỤNG:

            Thần chú tiêu tai ... (7 lần)

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Chung hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:

            Giới thân non chưa nặng,

            Pháp nhũ biển nào sâu.

Khăn vàng đầu xanh quấn,

            Biết bao nỗi đau sầu!

- TỤNG:

            Bát Nhã Tâm kinh ...

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Lễ nghi thọ phục,

            Giờ đã viên hoàn.

            Quí vị môn tang,

            Lễ thành ba lạy.

- HỒI HƯỚNG:

            Tiêu diêu kim thế giới v.v...

            Nguyện tiêu ...

            Nguyện sanh ...

Bồ đề diệu hoa khắp trang nghiêm,

Tùy nơi chỗ ở thường an lạc.

 

* Ghi chú:

Ngọc Xá Lợi: linh cốt.

Ngũ luân: vua tôi, cha mẹ, vợ chồng, anh em, bạn lữ.

* Phụ chú:

Văn sớ Thành Phục mới soạn, Thiền Môn Chánh Độ xưa không có sớ.

Các lễ Cúng Ngọ Giác linh tiếp sau 2 lễ vừa qua, lễ sư tùy nghi cử hành theo nghi thức cúng quá đường thường làm.

Xin quí vị chủ lễ đừng thêm chữ trong các câu, vì thêm vào sẽ mất thể văn vốn đã cân đối, khó nghe thôi!

 

3. NGHI RƯỚC LINH MÔ YẾT PHẬT

(Tức long vị, ảnh tượng, y bát, gậy dép, mão, chủ phất...)

* Tiết thứ làm nghi:

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Hiếu đồ tang quyến,

Mời đến trước đây,

Tất cả đều quỳ,

Đốt hương mặc niệm ...

- TIẾP XƯỚNG:

            Dâng hương lên án cúng dường,

Cúi lễ giác linh ba lạy.

Tất cả thứ tự lại quỳ,

Một lòng chí thành làm lễ.

- TÁN:

Lư vàng vừa bén,

Pháp giới hương bay,

Mười phương chư Phật thảy đều hay.

Mọi xứ kết mây lành,

Tha thiết lòng thành,

Chư Phật hiện về đây.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát.

(hoặc bài Hương xông đảnh báu v.v... )

- CHỦ LỄ QƯY BẠCH:

            Chơn quyền diệu mật,

Hiện bí tích ở nhơn thiên;

Thể tánh viên minh,

Ngộ cơ mầu nơi Phật Tổ.

Kính bạch ... đường thượng,

Tân tịch giác linh!

Người là, trăng trí tuệ huy hoàng,

Sáng soi cùng vũ trụ.

Ngài là, hoa từ bi tươi tốt,

Ngào ngạt khắp muôn phương!

Vì vậy,

Người hiện, tàng tự tại,

Đi ở khôn lường.

Nay người đã thâu duyên,

Thẳng đến Vô dư;

Nên lễ xuất phản,

Phải tham Phật Tổ.

Giờ này,

Hương xông một nén,

Trà điểm ba chung,

Cúi đầu quỳ trước chân dung,

Cung thỉnh linh mô lễ Phật.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Hiếu đồ cung kính rước linh mô lễ Phật.

(Đồng niệm: Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, hướng dẫn linh mô lên chùa lễ Phật và trước đài Tam Bảo thiết hương án để tôn trí linh mô).

- CHỦ LỄ ĐẢNH LỄ TAM BẢO.

- TÁN:

            Lư hương sạ nhiệt v.v...

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH:

Chúng con nghe rằng:

Lá rụng về cội,

Nước chảy ra khơi.

Sống gởi, thân sanh tử một đời.

Thác về, chốn Niết Bàn muôn thuở!

Kính bạch mười phương Tam Bảo:

Nay có ... đường thượng, Tân tịch Sa môn Thích ... thuộc dòng Lâm Tế đời thứ ... giác linh.

Nay:

Hóa duyên đã mãn,

Quảy dép về Tây.

Và,

            Định sáng mai đây,

Đưa quan nhập tháp.

Hiếu đồ y pháp,

Đồng đến Phật tiền,

Hiến cúng hoa diên,

Phụng linh lễ Phật.

Cúi xin Tam Bảo từ bi,

Dủ lòng ai liên chứng giám!

- CHỦ LỄ ĐỨNG DẬY VÀ XƯỚNG:

Chí tâm đảnh lễ: Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. (3lần 3 lễ)

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ:

Thế Tôn đức tướng,

Nan tận tán dương.

Nay có sớ chương,

Kính xin tuyên đọc.

Duy nguyện Tam Tôn,

Thùy từ nhất giám.

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ:

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.

Chúng con cung kính nghe rằng:

Thật, quyền khéo dạy,

Vâng lời vàng làm việc Đạo sư;

Bảng hát im hơi,

Ngự xe báu đi về Thánh cảnh!

Núi ơn đã đổ,

Sông nghĩa còn sâu!

Sớ rằng:

Nay có Tỳ kheo Thích ... và cả mười phương Phật tử, bốn chúng Tăng Ni thuộc chùa ... ở xã ... tỉnh ...

Giờ này:

Tay đốt trầm hương,

Mắt nhìn liên tướng.

Cùng nhau đến trước điện đường,

Đưa linh làm nghi bái biệt.

Ngửa mong Đại giác,

Soi sáng lòng trần!

Than ôi!

Ca sa trăng lạnh,

Tích trượng sương mờ,

Nhớ bao pháp nhũ thấm nhuần;

Thánh thai nuôi dưỡng.

Thương lúc này linh quang vắng vẻ,

Phật quốc hóa thân.

Vì vậy,

Muốn trả ơn sâu,

Phải cần báo tiến.

Nay thời,

Xe linh sắp chuyển,

Kính yết kim đài,

Có sớ văn này,

Cúi đầu bái bạch.

Nam mô Tận hư không biến pháp giới, Thập phương Thường Trụ Tam Bảo, tác đại chứng minh!

Phục nguyện:

Lời thề còn nhớ,

Thương xót chơn linh.

Các Thánh dắt dìu,

Hiện tràng phan đi về Đông độ.

Muôn thần vệ hộ,

Hóa lầu các đưa đến Tây thiên.

Lóng lánh giữa trời,

Mười phương tín ngưỡng.

 Cẩn sớ.

Nay, ngày ... tháng ... năm ... PL. 254 ...

Sa môn Thích ... hòa nam thượng sớ!

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Vừa rồi,

Lễ nghi yết Phật,

Giờ đã viên hòan,

Ngửa mong chư Phật phóng quang,

Dìu dắt chơn linh thượng lộ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

            Hiếu đồ tang quyến,

            Khởi lễ ba lạy.

            Phụng linh mô yết Tổ.

(Niệm Đại Hạnh Phổ Hiền đưa linh mô xuống tổ đường).

 

4. NGHI TRIỀU TỔ

* Tiết thứ làm nghi:

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

            Môn đồ, hiếu quyến,

Mời đến trước đây.

Tất cả đều quỳ,

Đốt hương mặc niệm ... (1)

... ... ...

Dâng hương lên án cúng dường,

Cúi lễ Lịch đại Tổ sư ba lạy.

Tất cả thứ tự lại quỳ,

Một lòng chí thành làm lễ.

- TÁN: Niêm hoa ngộ chỉ ...

            Thấy hoa hiểu ý,

            Nghe tiếng an lòng,

Đông tây Tổ ấn với Tôn phong,

Ba sáu đời (36) một dòng.

Đạo Tổ hưng long,

Chánh pháp mãi lưu thông.

Nam mô Độ Nhân Sư Bồ Tát.

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH:

Chúng con hằng nghe rằng:

            Một cành hoa nở,

            Mùi thơm cảm xúc lòng người;

            Năm cành lá tươi,

            Màu sắc dậm đà ý Tổ. (2)

Kính  bạch giác linh Liệt Tổ!

Nay có Tân tịch ... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ... Hòa Thượng giác linh.

Người đã tùy duyên xả báo,

Y pháp tàng thân,

Hiếu quyến thân nhân,

Lòng đau xiết kể,

Ngày mai thiết lễ,

Cung tống kim quan,

Bảo tháp mật tàng,

Còn đâu vang bóng đấng cha lành,

Thương tiếc khắp quần sanh,

Diệt độ sao đành,

Rẽ bước giữa đêm thanh!

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. (3lần)

- LỄ 12 LỄ LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT:

1) Chí tâm đảnh lễ:

A tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành,

Nhiều kiếp tu hành, nhơn viên quả mãn.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

2) Chí tâm đảnh lễ:

Một đời Bổ xứ, hiện ở Suất Đà,

Hóa độ Ta Bà, giáng sanh trần thế.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

3) Chí tâm đảnh lễ:

            Từ trời Đâu Suất, ứng mộng Ma Gia,

            Cỡi voi sáu ngà, trong lòng mẹ.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Truyền giới Tổ sư.

Chí tâm đảnh lễ: Qui y thế độ Tổ sư.

Chí tâm đảnh lễ: Bổn tôn Lịch đại Tổ sư.

Chí tâm đảnh lễ: Năm dòng Pháp phái Tổ sư.

(mỗi vị 1 lạy)

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Á  hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:

Nối đèn Thiền đuốc tuệ,

Giữ Tổ ấn Tôn phong.

Được chơn truyền y bát,

Đạo pháp mai hưng long.

- CHỦ LỄ BẠCH:

Lễ nghi yết Tổ,

Giờ đã viên hoàn.

Đi ở rõ ràng,

Lẽ thường phải vậy!

Cúi xin năm nhà Tôn phái,

Liệt vị giác linh,

Đưa người đi một gánh đạo tình,

Giúp kẻ ở hai vai chí nguyện!

- TỤNG:

            Bát Nhã Tâm kinh ...

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Chung hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:

            Trà Triệu Châu ba điểm.

Y bồ soạn một diên.

Nay cúng dường chư Tổ.

Mai dời bước Tây thiên.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

            Hiếu đồ tang quyến,

Lễ thành ba lạy.

Hiếu đồ rước linh mô về lại linh sàng.

(Và niệm Đại Hạnh Phổ Hiền hướng dẫn linh mô an vị xong, gặp Ngọ trai thì làm nghi cúng dường thường lệ, bằng không thì dâng hương, điểm trà lễ bái v.v...)

Nam mô Linh Tự Tại Bồ Tát. (3 lần)

 

* Ghi chú:

(1) Mặc niệm – giây lát – dâng hương.

(2) Một cành hoa nở - năm cánh lá tươi - Tức từ cây : Nhất hoa ngũ diệp - Từ Tổ Đạt Ma, năm tổ kế thừa  ở Trung Quốc. Ở Việt Nam cũng có năm nhà, nhưng không phải từ một họ Năm nhà: Tào Động, Vân Môn, Qui Ngưỡng, Pháp Nhãn và Lâm Tế, riêng miền Nam chỉ có 1 dòng.

* Lưu ý:

Lễ yết Tổ đôi khi nơi chùa Tổ ở xa, do đó phải tổ chức đưa linh mô đến chốn Tổ làm lễ, và vị trụ trì chùa Tổ cũng phải chuẩn bị hương hoa để cúng dường liệt Tổ và giác linh Hòa thượng Tân tịch.

 

5. NGHI DI KIM QUAN

(Phát dẫn)

Lời dặn:

Trước khi cử hành lễ di quan, chủ lễ hướng dẫn môn đồ tang quyến mang hương hoa vào Phương trượng, thỉnh Hòa thượng chứng minh, quang lâm linh đài, trợ tuyên Pháp ngữ. Đến nơi tất cả sắp hàng tề chỉnh, chủ lễ ra trước Hòa thượng lễ một lạy rồi quỳ bạch:

Nam mô A Di Đà Phật.

Kính bạch Hòa thượng chứng minh!

Hôm nay giờ di quan đã đến.

Chúng con cung thỉnh Hòa thượng từ bi quang lâm linh đài, bố thí vài lời Pháp ngữ, Cúi mong Hòa thượng mặc nhiên hứa khả!

Bạch xong, lễ hai lạy, rồi tất cả lui ra, đứng nghiêm trang hai hành bên đường. Từ Phương trượng đến an tọa bên phải kim quan (trong trông ra), sau khi vị chủ lễ trân trọng xướng:

Cung thỉnh Hòa thượng an tọa cạnh kim quan, tư bi chứng minh lễ cung tiễn kim quan nhập tháp.

Xướng xong và Hòa thượng an tọa xong, vị chủ lễ ra trước kim quan bắt đầu làm nghi:

- CHỦ LỄ  XƯỚNG:

Hiếu đồ tang quyến,

Mời đến trước đây

Tất cả đều quỳ,

Đốt hương mặc niệm ...

... ... ...

Dâng hương lên án cúng dường.

Cúi lễ giác linh ba lạy.

Tất cả thứ tự lại quỳ.

Một lòng chí thành làm lễ.

- TÁN HƯƠNG:

Hương xông đảnh báu,

Giới, định, tuệ hương,

Giải thoát tri kiến quí khôn lường,

Ngào ngạt khắp muôn phương,

Thanh tịnh tâm hương,

Đệ tử nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH:

Chúng tôi thiết nghĩ rằng:

Tôn sư - Người từ đâu đến – đi về dâu?

Đạo lý vô sanh quá nhiệm mầu,

Đến chẳng tằng sanh – đi chẳng diệt,

Đến di dấu vết khó tìm cầu.

Than ôi!

            Sau khi người đi rồi,

            Tôn phong, Tổ ấn gởi lại non sông.

            Nhưng, một đi thiên cổ,

            Ai chẳng chạnh lòng!

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Sơ hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:

            Ảnh thầy nay càng sáng

            Mạng thầy lại sáng hơn

            Thầy là nguồn pháp thủy

            Thầy là ngọn giới sơn!

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ:

            Tín hương vừa bén,

            Linh giác đã hay,

            Lễ tiễn hôm nay,

            Có văn bái bạch.

            Cúi xin Tôn sư cảm cách,

            Từ bi tác đại chứng minh.

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ:

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính bạch Tân tịch Hòa thượng giác linh!

Chúng tôi thiết nghĩ rằng:

            Tình thầy còn nhớ,

            Con đây hàng đệ tử truyền y;

Lý đạo chưa quên

Chúng ấy lớp Tăng đồ thiệu phái.

Đôi lời vụng dại,

Một dạ tiếc thương,

Sớ rằng:

Nay có hiếu đồ Tỳ kheo Thích ...

Cùng bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử thuộc chùa ... ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Giờ nay,

Tất cả dưới xe buồn thảm,

Trước tọa đớn đau

Và thầm nghĩ rằng:

Tôn sư đã qua đời rồi, thì:

Trăng giới lu mờ,

Sấm thiền bặt tiếng!

Làu làu trăng sáng,

Đêm chở bườm cô;

Thảm thảm mây mờ,

Ngày che thất lạnh.

Nhớ bóng vang mà xót dạ,

Thấy y bát mà đau lòng!

Than ôi! Thương thay!

Than ôi! Thương thay!

            Kim quan dời vậy,

Bối rối lòng đây!

Vì vậy,

            Vội bày lễ mọn,

            Kính tiễn Tôn sư.

Mong Tôn sư dủ chút lòng từ,

Mặc nhiên chứng giám.

Nam mô ... đưòng thượng, Tân tịch Bổn Sư Hòa thượng giác linh, tác đại chứng minh!

Phục nguyện:

            Cẩn trọng đường đi,

            Khinh an xá lợi.

            Vào phù đồ Đa Bảo,

            Sớm hiện điềm lành.

Gá thượng phẩm cửu liên,

Chóng xem hoa nở.

Vô sanh quả chứng,

Bất thoái vị thành!

Cẩn sớ.

Nay ngày ... tháng ... năm ... PL. 254 ...

Sa môn Thích ... Hòa nam thượng sớ.

- TỤNG:

Thất Phật diệt tội chơn ngôn ...

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Á hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:

            Nhạn thương quê ải bắc

            Yến nhớ tồ gành nam

            Thầy nay về Bảo sở

            Ai? Sớm hỏi chiều tham!

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

            Phụng thực ...

- TỤNG:

            Cúng dường Nam mô tát phạ ...

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Chung hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:

            Tâm châu ngời ánh sáng

            Tánh hải lặng ba đào,

            Xe trắng hầu trước cửa,

            Xin thầy mặc tiêu dao!

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH:

            Đã mấy hôm rồi,

Bao nhiêu công đức,

Bấy nhiêu hương hoa.

Thành kính thiết tha

Nguyện xin cúng dường,

Tân tịch Bổn Sư Hòa thượng,

Cúi xin Hòa thượng từ bi chiếu giám!

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

            Tang lễ đến đây,

            Thì ngày đã mãn,

            Mà giờ đã đến,

            Tạm tẫn đã châu.

            Và đêm đã qua,

            Mà canh đã tàn,

            Nên phải dời cữu.

            Ngửa mong Tôn chúng,

            Đồng vận thiền âm,

            Tất cả thành tâm,

            Xưng dương Thánh hiệu:

                        (nhịp khánh)

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(niệm 10 lần)

- HỒI HƯỚNG:

            Tiêu diêu kim thế giới v.v...

            Nguyện tiêu ...

            Nguyện sanh ...

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Cung thỉnh Hòa thượng chứng minh từ bi đến trước linh đài, trợ tuyên mấy lời Pháp ngữ.

Hòa thượng chứng minh từ từ ra trước linh đài, cúi đầu mặc niệm, dâng hương, lễ bái (nếu vị Tân tịch tuổi cao hơn) rồi cầm Phủ xích thư 2 chữ (Án Lam) trên kim quan và vỗ nhẹ Phủ xích - Vịnh:

            Quảy dép về Tây chốn nghỉ ngơi,

Hạc vàng cất cánh ngắm phương trời,

Huyễn thân gởi lại nơi trần thế,

Tiễn biệt hôm nay có mấy lời.

Vịnh xong, vỗ nhẹ Phủ xích xuống kim quan một tiếng và nói:

Kính bạch Giác linh Tân tịch Bổn Sư Hòa thượng !

            Thế là việc đi ở của ngài đã phân minh,

            Đường lớn trước mặt đã thản bình.

            Vượt qua sanh tử,

            Chẳng cần lộ trình.

            Và tôi xin phép hỏi ngài:

            Thế nào là vượt qua sanh tử,

            Chẳng cần lộ trình ư?

(Và vỗ nhẹ hai tiếng Phủ xích nữa rồi nói tiếp):

            Thôi rồi! Tôi nghe rồi - Được rồi!

            Thế thì xin kính mời ngài:

            Vui lòng chuẩn bị đi ra đường này.

            Xin ngài dời một bước.

            Ngài cũng đã biết rằng:

            Ba ngàn non nước,

            Nơi nào cũng là đất nước an vui.

            Tôi xin trân trọng bái biệt ngài!

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Kính thỉnh Hòa thượng chứng minh về lại Phương trượng an nghỉ.

- CHỦ LỄ XƯỚNG TIẾP:

Xin mời hiếu đồ tang quyến rẽ ra làm hai hàng hai bên nghiêm trang.

Xin mời quí vị âm công, thứ tự đi vào và làm lễ bái quan.

Xin mời tang chủ triệt linh sàng.

Xin nhờ âm công đưa kim quan lên xe tang.

Hiếu đồ Phật tử đi sau xe tang.

- CHỦ LỄ CỬ:

A Di Đà Phật thân kim sắc v.v...

(Hướng dẫn Tăng Ni đưa kim quan đến xe tang - đến tháp).

* Lưu ý:

Thiên môn Chánh Độ Cao Tăng bản Hán văn, thì vị chứng minh làm lễ trước hết, sau đó vị chủ lễ mới làm lễ di quan. Nhưng nghi Việt ngữ này thì vị chứng minh làm lễ sau hết. Lễ sư tùy nghi diễn xuất, thế nào để lễ được liên tục trang nghiêm là quí.

 

 

6. NGHI NHẬP THÁP

* Lời dặn:

Khi kim quan đến tháp thì đặt hương án Đức Địa Tạng bên trái, hương án giác linh bên phải (từ tháp trông ra), vị chủ lễ và các hiếu đồ đến xe Hòa thượng chứng minh, lễ một lễ quỳ bạch:

Nam mô A Di Đà Phật.

Kính bạch Hòa thượng chứng minh!

Giờ này kim quan cố Hòa thượng ... sắp đưa vào Bảo tháp, cúi xin Hòa thượng từ bi đến trước kim quan ban bố vài lời Pháp ngữ.

(Bạch xong, lễ 2 lạy – lui ra)

Hòa thượng chứng minh đến trước kim quan niệm hương, cầm chủ phất đưa lên và tuyên bố:

Kính bạch giác linh Tân tịch Hòa thượng!

            Sanh từ đâu - Diệt về đâu?

            Bởi sai một niệm ban đầu,

Từ đó tử sanh lưu chuyển.

Tuy nhiên,

Nếu hay một niệm hồi quang,

            Lo gì sanh tử chẳng diệt!

            Vậy giác linh Hòa thượng đã nghe rõ,

            Một lần nữa tôi kính xin bái biệt ngài!

Hòa thượng tuyên Pháp ngữ xong rồi đứng ra một bên và xướng:

Xin đưa kim quan vào Bảo tháp.

Đưa kim quan vào xong, thiết lại hương án, chủ lễ bắt đầu làm lễ.

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

            Hiếu đồ tang quyến,

Tất cả cùng quỳ,

Đốt hương hiến cúng,

Cúi lễ giác linh,

Tất cả lại quỳ,

Chí thành làm lễ.

- TÁN HƯƠNG:

            Tâm hương năm nén,

            Giới, định, tuệ hương,

Giải thoát tri kiến quí khôn lường,

Ngào ngạt khắp muôn phương,

Thanh tịnh tâm hương,

Đệ tử nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

- CHỦ LỄ VỊNH:

Phù đồ mấy (...) bậc đã cao xây,

Đa Bảo tháp xưa cũng thế này,

Sanh diệt huyễn thân yên đất Tổ,

Chơn như thật tánh nghỉ trời Tây,

Niết Bàn xứ Phật như đâu đó,

An dưỡng quê thầy chính tại đây,

Mưa gió khó sờn thân bảo tháp,

Hương hoa muôn thuở cúng dường thầy!

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ:

            Ba thân vắng lặng,

Một tánh sáng trong,

Thẻ vốn thật không,

Dụng thành tạm có

Hôm nay nhập tháp,

Có sớ văn này,

Cúi đầu trước đây,

Kính xin tuyên đọc.

Ngửa mong Hòa thượng,

Thương xót lắng nghe.

(Hoặc đọc Tiểu sử - Điếu văn)

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ:

Nam mô A Di Đà Phật.

Kính bạch giác linh Hòa thượng!

Chúng tôi cung kính nghe rằng:

Chơn không vô tướng,

Nhưng rời tướng không đến chơn không;

Diệu đạo không hình,

Nếu bỏ hình khó tìm diệu đạo.

Linh quang mờ vậy,

Tháp tướng sáng thay!

Sớ rằng:

            Nay có Tỳ kheo Thích ...

Và cả bốn chúng Tăng Ni,

Mười phương Phật tử.

Tất cả xin dâng hương phẩm,

Kính hiến hoa diên,

Tỏ tấc lòng riêng,

Mong thầy chứng giám!

Đệ tử chúng đẳng đau lòng vì:

Ơn xưa nhớ mãi,

Tang mới đau hoài.

Than vì thể chất phôi phai,

Ngại bấy kim quan tàn tạ.

Nên đành đưa thầy vào:

Phù đồ đứng vững lưng trời,

Xá lợi nằm yên lòng đất.

Để rồi từ đây:

Mơ màng dáng dấp nghìn thu,

Mưa mờ dấu bước.

Phưởng phất mộng hồn muôn thuở,

Khói tỏa hình dung!

Nay thời, đến giờ nhập tháp,

Lòng ngập đau thương.

Vậy có sớ chương,

Kính xin bái bạch.

Nam mô ... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... Bổn Sư Hòa thượng Tân tịch giác linh, tác đại chứng minh!

Phục nguyện:

Tháp vàng cất ngọc,

Sắc quí bay hương.

Thân chơi đất nước thanh hương,

Tâm ngộ đạo mầu giải thoát.

Sớm lên quả vị,

Về lại độ sanh,

Muôn phước viên thành,

Mọi người toại nguyện!

Cẩn sớ.

Nay ngày ... tháng ... năm ... PL. 254 ...

Sa môn Thích ... hòa nam thượng sớ.

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH:

Hòa thượng đã tùy duyên thuận xả,

Nay chúng con y pháp an tàng

Người đã bỏ:

Ta bà đau khổ lầm than,

Về Phật quốc an vui tự tại.

Ngửa mong Tôn chúng,

Đồng niệm hồng danh,

Đưa linh vãng sanh,

Tây phương an nghỉ!

(nhịp khánh)

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Niệm hướng dẫn Tăng Ni Phật tử nhiễu tháp 3 vòng xong, ngừng lại trước linh đài ...)

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH:

Kính bạch giác linh Hòa thượng!

Hòa thượng giờ này không còn ở đây nữa;

Nhưng chúng con cảm thấy,

Cũng giờ này ở bên trời Tây,

Hàng cây báu rộn ràng đàn hạc,

Ao nước rực rỡ màu sen.

Hàng Thanh Văn là những bạn quen,

Bậc Bồ Tát đâu là người lạ.

Rồi ngài:

            Thấy Phật nghe Pháp,

            Chứng ngộ vô sanh,]

            Đạo quả viên thành,

            Tiêu diêu tự tại.

Than ôi!

            Cực lạc, Ta bà,

            Muôn trùng non nước,

            Nghìn thu một bước,

            Vĩnh biệt người thầy!

Và mong ngài nhớ rằng:

            Ở bờ bên này,

Chúng sanh còn đó.

Bi tâm sẵn có,

Từ thệ chưa quên.

Bể khổ mông mênh,

Thuyền từ cứu khổ,

Đồng sanh Tịnh độ,

Cộng chứng Bồ đề.

Nam mô A Di Đà Phật. (đồng hòa)

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

            Chúng con hiếu đồ tang quyến,        

Xin đảnh lễ thù ân chư vị,

Có công trong suốt tang lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Chư Tôn Hòa thượng thượng chứng minh, sám chủ công văn, quí vị giáo phẩm hộ tang, hộ niệm, kinh sư chư đại đức Tăng Ni. (1lễ)

Thành tâm cảm ơn quí vị Đại diện cơ quan chính quyền, các đoàn thể, quí vị thân hữu tri thức xa gần đã đến phúng điếu, phân ưu đưa kim quan nhập tháp. (tất cả cúi đầu)

Thành tâm cảm ơn mười phương Phật tử đã đến hộ niệm phân ưu, cúng dường chấp tác công quả suốt thời gain tang lễ. (cúi đầu)

Thành âm cảm ơn, quí vị công, âm nhạc, đã chu toàn công tác tang sự. (tất cả cúi đầu)

Trân trọng và thành tâm một lần nữa cảm ơn và xin quí liệt vị bỏ qua cho tất cả những gì thiếu sót lỗi lầm trong mọi công việc của tang lễ. (tất cả cúi đầu)

Nam mô A Di Đà Phật.

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Tang lễ quan trọng đến đây đã kết thúc viên mãn.

Hiếu đồ tang quyến và âm nhạc rước di ảnh, long vị cố Hòa thượng về tôn thờ tại Bổn tự.

 

* Lưu ý:

Ban tổ chức tang lễ, trước giờ di quan nhập tháp, nên dùng máy phóng thanh hướng dẫn Tăng Ni Phật tử thứ tự sắp hàng ngũ chỉnh tể từ phương trượng đến tháp. Riêng sân trước phương trượng đành cho chư vị giáo phẩm và trung cấp, quí vị quan khách, đại diện các đoàn thể cơ quan tham dự lễ di quan sau đó là quí vị kinh sư, quí vị âm nhạc do vị chủ lễ hướng dẫn đoàn đưa đến Bảo tháp – làm sao trật tự hàng ngũ được trang nghiêm tối đa càng quí. 

 

7. NGHI THƯỢNG CHÂN DUNG

* Tiết thứ làm nghi:

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Hiếu đồ tang quyến,

Mời đến trước đây,

Tất cả đều quỳ,

 Đốt hương mặc niệm ...

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

            Dâng hương lên án cúng dường.

Cúi lễ giác linh ba lạy.

Tất cả thứ tự lại quỳ.

Một lòng chí thành làm lễ.

- TÁN HƯƠNG:

            Trầm nhũ chiên đàn quí biết bao,

            Lư vàng vừa bén khói bay cao,

Ba nghìn thế giới hương ngào ngạt,

Linh giác đi về dưới ánh sao!

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH:

Kính bạch giác linh Hòa thượng!

Chúng tôi thiết nghĩ:

Người,

Xuất thế độ sanh,

            hiện huyễn tướng như trăng dưới nước;

Tùy cơ tiếp vật,

            Tìm chân thân như bóng trong gương!

Thể dụng khôn lường

Máy then khó hiểu!

Kính bạch ngài!

Người:

Tánh hòa trong sáng,

Mắt tách (được) hoa mờ.

Xứng ngôi bốn chúng tôn thờ,

Đáng bậc nhiều người trọng vọng!

Nào ngờ:

Trần gian lặng bóng,

Thánh cảnh an thần!

Tuy biết rằng:

Tức sắc tức không,

Nhưng xót nỗi:

Nào sanh nào diệt!

Hình thần đâu biết,

Lòng mắt nào hay!

May thay di ảnh còn đây,

Nhìn bóng nhớ người đỡ tủi.

Xin lên bảo tọa,

Sớm tối cung chiêm,

Hoa đổi hương thêm,

Như thầy còn vậy!

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

- Sơ hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:

            Trượng thất hơi sương lạnh,

Thiền đường khói mây mờ,

Thiên nhiên mày mặt thật,

Vẽ lên để tôn thờ!

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

(Hoặc tán lễ Danh hiệu giác linh ghi trong long vị).

Chí tâm đảnh lễ: ... đường thượng nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ..., húy thượng ... hạ ..., hiệu ... Tân tịch Bổn sư Hòa thượng giác linh. (lễ 3 lần)

- CHỦ LỄ TUYÊN SỚ:

Tín hương vừa bén,

Linh giác đã hay,

Lễ tiến hôm nay,

Sớ văn bái bạch.

Cúi xin linh giác từ bi,

Phủ thùy chứng giám!

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ:

Nam mô A Di Đà Phật.

Kính bạch giác linh Hòa thượng!

Tất cả chúng tôi cảm thấy rằng:

Mưa chiều khói nước mênh mông,

Thuyền con lạnh lẽo;

Đêm vắng đèn thiền loe lét,

Tháp miếu quạnh hiu!

Tìm đạo mạo thêm buồn,

Nhìn di dung càng nhớ!

Sớ rằng:

Nay có Tỳ kheo Thích ... cùng bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử thuộc chùa ... ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Giờ này,

Trước thềm kính cẩn,

Dưới tọa nghẹn ngào!

Đau thương vì:

Đường thượng Bổn sư:

Từ xa trần thế,

Đánh mất huyễn thân.

Bốn chúng bơ vơ,

Biết đâu tham hỏi!

Chạnh lòng thao thức,

Lo nghĩ đứng ngồi.

May thay!

Ưu Điền (vua) ngày trước nhớ Phật,

Nắn đúc tượng vàng.

Và nhờ vậy,

Đệ tử hôm nay thờ thầy,

Vẽ tô ảnh sắc.

Để rồi,

Hương hoa cung phụng,

Tán tụng tôn vinh,

Ngỏ xem đường nét tinh thần,

Hầy thấy xưa nay mày mặt!

Nay thời,

Linh mô an vị,

Tang sự viên hoàn,

Dâng sớ mấy hàng,

Cúi đầu bái bạch.

Nam mô ... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ..., húy thượng ... hạ ..., hiệu ... Tân tịch Bổn sư Hòa thượng giác linh, tác đại chứng minh!

Phục nguyện:

Thầm gia bí quyết,

Mật chú di hình,

Hiển hiện linh thiêng,

An ủi chúng con đau khổ;

Quang minh lừng lẫy,

Xôn xao mọi xứ ngưỡng cầu.

Đi nhớ ở thương,

Sống sao thác vậy!

Cẩn sớ.

Nay, ngày ... tháng ... năm ... PL. 254 ...

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Á hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:

Vang bóng tìm nơi nao,

Người không, pháp có sao?

Không đi, vì không đến,

Chim ấn dấu trời cao!

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

            Phụng thực

- TỤNG:

            Cúng dường Nam mô tát phạ ...

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Chung hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:

            Bát vàng, cơm Hương Tích,

Bình ngọc, nước Triệu Châu.

Đầy vơi mùi thiền vị,

Đệ tử nguyện xin hầu.

Thiền duyệt Tạng Bồ Tát.

- TỤNG:

Bát Nhã Tâm kinh v.v...

            Vãng sanh thần chú v.v...

CHỦ LỄ BẠCH:

Kính bạch Hòa thượng giác linh!

Đến đây:

Chân dung đã thượng,

Sắc tướng như sanh,

Bốn chúng lòng thành,

            Cúi đầu kính chúc.

Chúng con kính chúc Hòa thượng:

            Đến nước Như Lai,

            Tiêu diêu tự tại.

            Vào nhà Từ phụ,

            An nghỉ lâu dài.

Và xin Hòa thượng gia hộ cho chúng con:

            Đạo nghiệp vuông tròn,

            Tín tâm kiên cố,

Giữ gìn ấn Tổ,

Xây dựng Tôn phong.

Tất cả một lòng,

Cúi đầu lễ tạ,

Trống chuông Bát Nhã,

Tang lễ đã hoàn.

- TÁN THÀNH:

Chân như chẳng biến lại tùy duyên,

Mắt sáng, bụi tiêu, một tánh viên.

Cất bước đã ra ngoài vũ trụ,

Độ sanh trở lại một từ thuyền.

- TÁN:

Tiêu diêu kim thế giới v.v...

Nguyện tiêu ...

Nguyện sanh ...

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

             Hiếu đồ tang quyến,

Lễ thành ba lạy.

 

8. NGHI THIẾT LINH SÀNG

(Cấp Thượng Tọa và Đại Đức)

* Tiết thứ làm nghi:

- Chuông trống Bát Nhã.

- Cử nhạc khai đàn.

- Chủ lễ lâm diên.

- Cử nhạc tham lễ ...

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - XƯỚNG:

            Hiếu đồ, tang quyến,

            Mời đến trước đây.

            Tất cả đều quỳ,

            Đốt hương mặc niệm ...

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH:

Niết Bàn một thuở ra đi,

Cân bình nửa gánh, Tây qui nhẹ nhàng.

Rừng thiền vắng bóng hạc vàng,

Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba.

Người đi dấu vết chưa nhòa,

Bát y truyền lại sương pha lạnh lùng.

Tam sanh hẹn kiếp tao phùng,

Tôn phong Tổ ấn gởi cùng non sông!

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

            Dâng hương lên án cúng dường,

Cúi lễ giác linh ba lạy,

Tất cả thứ tự lại quỳ,

Một lòng chí thành làm lễ ...

- TÁN HƯƠNG:

Tâm hương năm nén,

Giới, định, tuệ hương,

Giải thoát, tri kiến quí khôn lường,

Ngào ngạt khắp muôn phương,

Thanh tịnh tâm hương,

Đệ tử nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH –

Tuyên dương đạo nghiệp:

Kính bạch giác linh Thượng Tọa (ĐĐ)

Chúng tôi thiết nghĩ ràng:

Thượng tọa (Đại sư - Đại đức)

Người:

            Cùng Tổ ngộ lòng thiền,

            Trong cửa ... (hiệu Bổn Sư),

Vâng lời thọ ký;

Và: Vì người khai Phật trí,

Tại chùa ... (đang ở)

Dựng nghiệp độ sanh!

Nhớ giác linh xưa:

            Dòng họ thế gia,

            Môn phong Nho giáo.

            Tuổi thơ nhập đạo,

            Chí lớn xuất trần.

Thế rồi người:

            Theo thầy học đạo chuyên cần,

Và, tùng chúng tu thân tinh tấn.

Người,

Vuông tròn bổn phận:

Phục dịch chúng Tăng;

Đầy đủ khả năng:

Dắt dìu Phật tử.

Vì vậy người được:

            Thầy Tổ phân đăng bổ xứ,

            (Tên chùa) trác tích trụ trì.

Từ đó,

            Người sống cuộc đời:

            Một bát ba y,

            Xuân Thu du hóa.

            Chín tuần mười hạ,

            Năm tháng tịnh tu.

Và cũng như ai,

Người có nhiều:

Tăng Ni bốn chúng tùng du;

Và Phật tử mười phương qui ngưỡng.

Người là bậc:

            Sơn môn Hòa thượng,

Và hàng:

            Hải chúng Trung Tôn.

            Rường cột pháp môn,

            Nối dòng đạo giáo.

            Chơn tâm hạo hạo,

            Pháp tường nguy nguy.

            ...thiệu phái truyền y,

            ... kế đăng tục diệm.

            Phật pháp chu toàn trách nhiệm,

Sư mô đầy đủ oai nghi.

Trau dồi trí tuệ từ bi,

Nuôi dưỡng Pháp thân tuệ mạng.

Người:

Thờ thầy kính bạn,

Giữ nước – giúp dân,

Trọn đời lạc đạo an bần,

Suốt kiếp nghiêm thân tấn dạo.

Hoằng dương Phật giáo,

Hàng phục ma quân.

Xử thế đãi nhân,

Tiếp tăng độ chúng.

Tùy duyên ứng cúng,

Thác chất phân thân.

Giới nghi tề chỉnh mọi phần,

Tế hạnh trang nghiêm đủ vẻ.

Lợi danh sạch sẽ,

Thân thế phôi pha.

Ai biết long xà (rồng rắn),

Nào hay phàm Thánh?

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - PHẨM BÌNH:

Kính bạch giác linh Thượng tọa (ĐĐ).

Chúng tôi nghĩ:

Tâm tư và trách nhiệm của Người có thể nói:

            Lòng mang nặng Tôn phong một gánh,

Chân gập ghềnh Tổ ấn hai vai.

Là người nhập thất Như Lai,

Là bậc xuất gia Bồ Tát.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – BÁO TIN BUỒN:

Thế rồi việc gì đã xảy ra?

Thật vô khả nại hà!

Hỡi ôi! ... đèn thiền gió tạt,

            ... đuốc tuệ khói tan!

Từ nay:

            Cân bình vắng bóng Tăng hàng,

Áo mờ trang giáo phẩm!

Vì vậy:

Nhớ thuở nào thiền sàng suy gẫm,

Nghĩ giờ này linh tọa bàng hoàng!

Kính bạch Hòa thượng (ĐĐ) giác linh!

Trước sự cố này, chúng tôi thật khó hiểu:

Quyền, thật mơ màng,

Hiện, tàng phưởng phất.

Ở đi, còn mất,

Bối rối phân vân?

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - CẢM THÁN - NGUYỆN CẦU:

Than ôi!

            Một thuở dời chân,

            Người nỡ xuôi tay dìu dắt!

Nghìn thu vắng mặt,

Thầy đành nhắm mắt giã từ?

Nhưng biết sao giờ: Chúng tôi và hiếu quyến giờ này chỉ biết nguyện cầu cho thầy:

            Ngắm phương trời lên cõi Vô dư,

Và, dò dặm đất vào thành Bất thoái.

Thế là:

            Lá rụng về cội,

            Nước chảy ra khơi.

            Ta bà xả báo một đời,

Phật quốc nở hoa chín phẩm!

Và trước tình cảnh biệt ly này:

Tiếc thương ai cấm,

Đau xót nào ngăn?

Nên, chí thành phụng hiến hoa đăng,

Cung kính đáp đền ơn đức.

Muôn phần thổn thức,

Một bức khốc văn.

Linh giác hay chăng?

Mặc nhiên chứng giám!

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TUYÊN PHÁP NGỮ:

Kính bạch giác linh Thượng tọa!

Như Thượng tọa đã biết:

Cội tùng vằng vặc bóng trăng,

Chờ người hỏi đạo;

Khóm trúc vi vu tiếng sáo,

Đợi kẻ gọi hồn!

Nhưng nào ai biết:

Hỏi đạo gọi hồn,

Tùng trúc bao giờ thành Phật;

Này người ấy vật,

Trí ngu mấy thuở ngộ tâm!

Giac ngộ bởi mê lầm,

Niết Bàn từ sanh tử.

Đôi lời Pháp ngữ,

Nửa kệ Phật ngôn.

Xin nhắc nhở chơn hồn,

Mong mặc nhiện tự ngộ!

- TẢ BẠCH NGỎ LỜI THỈNH LINH LÂM DIÊN:

Sám sư vừa cúng dường cam lộ,

Linh giác đã nạp thọ hương diên.

Đến đây và giờ này:

Trước linh đài hiếu chúng kiền thiền,

Giữa Pháp hội lễ sư bái thỉnh.

Hương hoa thỉnh v.v...

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

Phụng trì pháp ấn, tọa vị Phật đường.

Giữa gia phong họ Thích miên trường,

Nguyền Tổ nghiệp dòng thiền vĩnh viễn.

Hôm ô

Hương lòng vừa bén,

Linh giác đã hay,

Pháp tịch hôm nay,

Nguyện xin chứng giám.

Hương hoa thỉnh ...

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

Cô thân muôn dặm, một bát ba y.

Gió mưa mờ xoá gót người đi,

Công hạnh in sâu lòng kẻ ở.

Hôm nay Pháp tịch phụng vì: ... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Thượng tọa Bổn sư giác linh, liên đài tọa hạ!

Duy nguyện:

            Làng xưa còn nhớ,

            Chùa cũ chưa quên,

            Nghi trượng cung nghênh,

Uy linh quang giáng,

            Hương hoa thỉnh ...

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

            Nước trong trăng sáng,

            Ruộng phước giống thiêng.

            Theo Tổ Sư quảy dép Tây thiên,

            Từ Đại chúng treo bình Đông độ.

Hôm nay Pháp tịch phụng vì: ... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Thượng tọa Bổn sư giác linh, liên đài tọa hạ!

Duy nguyện:

            Liên đài an tọa,

Thiền thất cao cư,

Ná bộ hữu dư,

Cao đăng vô ngại.

Hương thỉnh,

Hương hoa phụng thỉnh ...

Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ Tát.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH 1:

Hơn mười vạn dặm tự trời tây,

Phi tích quang lâm nhọc sức thầy.

Bảo tọa tuy cao nhưng chẳng ngại,

Xin thầy an tọa xuống đài mây.

- KỆ TRÀ:

Đài mây thầy an tọa,

Chứng minh công đức này.

Trời Tây muôn ức dặm,

Đàn chỉ tức về đây!

Đàn chỉ tức về đây!

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ:

            Trước đài hoa khể thủ,

            Dưới chiếu cỏ hồ quỳ.

            Xin mạo muội cung duy,

            Dâng sớ văn bái bạch.

            Duy nguyện Tôn sư cảm cách,

            Từ bi tác đại chứng minh.

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ:

Kính bạch Tân tịch Thượng tọa giác linh! Chúng tôi nghe rằng:

            Đại Phật xuất hưng,

Tự có ngày Niết Bàn an nghỉ;

Tôn sư nhập diệt,

Há không dịp đền đáp thâm ân?

Sự ấy rất cần,

Lý đâu lại chấp.

Sớ rằng:

Nay có Tỳ kheo Thích ... và bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử thuộc chùa ... ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Giờ này:

            Cung kính quỳ trước giác linh,

Chí thành dâng lên pháp cúng.

Kinh diên tán tụng,

Lễ nhạc ca dương,

Năm nén tâm hương,

Một diên thiền vị.

Ngõ đền ơn khai thị,

Hầu đáp nghĩa tác thành.

Ngửa mong linh giác tinh anh,

Dủ ánh quang minh chiếu giám.

Chúng tôi ... (lễ sư) và cả hiếu quyến rất đau lòng vì:

Tôn sư, Người ...

            Đạo rõ nguồn chơn,

            Lý minh tướng thật.

            Xưa thầy tại nhật,

            Gần gũi nhờ ơn.

            May được thắng nhơn,

            Thấm nhuần pháp nhũ,

            Y truyền pháp phú,

            Đức cả công cao!

Than ôi!

            Sương lạnh phương bào,

Thấy vật dạ càng thêm chạnh;

Mây mờ viên đảnh,

Nhớ người lòng những càng thương!

Nay thời:

Hiếu lễ đã tương,

Đạo tràng vừa mở,

Cúi đầu dâng sớ,

Bái bạch xin nghe:

Nam mô ... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Thượng tọa, Bổn sư giác linh, tác đại chứng minh!

Phục nguyện:

            Một tánh linh minh,

            Tây phương trực vãng.

            Ba thân thanh tịnh,

            Chánh giác vị thành.

            Chứng Pháp nhẫn vô sanh,

            Ngộ chơn thừa đại định.

            Mong Phật thọ mịnh,

            Ứng hóa độ sinh.

Cẩn sớ.

Nay ngày ... tháng ... năm ... PL. 254 ...

Sa môn Thích ... hòa nam thượng sớ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Á hiến trà – Lễ ba lạy - Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH 2:

            Sắc hương mỹ vị y Bồ soạn,

            Thành kính dâng lên trước bảo đài.

Một bát Hòa la đầy đạo vị,

            Cúng dường Thượng tọa sứ Như Lai.

- KỆ TRÀ:

            Như Lai người sứ giả,

            Ứng cúng khắp muôn phương.

Một bát y Bồ soạn, (1)

            Xin thành kính cúng dường!

Thiền Duyệt Tạng Bồ Tát.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

            Phụng thực

- TỤNG:

            Cúng dường Nam mô tát phạ ...

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH 3:

Từ ngày quảy dép trở về Tây,

Trượng thất, hoa viên vắng bóng thầy.

Bảng hát âm vang cơn gío thoảng,

Oai nghi dáng dấp áng mây bay!

- KỆ TRÀ:

Mây bay ngờ dáng dấng,

Gió thoảng ngỡ âm vang.

Vườn nhà ôi vắng vẻ,

Thầy quảy dép Liên bang.

Thầy quảy dép Liên bang.

- TỤNG:

Bát Nhã Tâm kinh ...

- HỒI HƯỚNG:

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - XƯỚNG:

Vừa rồi,

            Bao nhiêu công đức,

            Bấy nhiêu hương hoa,

            Thành kính thiết tha,

Nguyện xin cúng dưỡng:

... phương trượng,

Linh giác tọa tiền.

Duy nguyện ai liên,

Thùy từ chứng giám!

Phục nguyện:

Ta bà nghiệp tạ,

Phật quốc hoa khai.

Nước cam lồ rửa sạch trần ai,

Đèn trí tuệ sáng soi tăm tối.

Cao đăng bất thối,

Lập chứng vô sanh.

Phật đạo viên thành,

Chúng sanh độ tận.

Nam mô A Di Đà Phật. (đồng hòa)

- TÁN THÀNH:

Tôn sư tang sự rất nghiêm trang,

Long vị, Thiền sàng đã tạm an.

Nghi trượng Thiền môn còn tiếp diễn,

Xin thầy tạm nghỉ tại linh sàng!

Linh tự tại Bồ Tát.

- CHỦ LỄ  HẠ PHỦ XÍCH - KẾT DIÊN:

            An linh vừa mãn,

Hiếu sự sơ thành,

Hiếu quyến một lòng,

Cúi đầu lễ tất.

 

* Lưu ý: (giáo phẩm trung cấp)

Các nghi: Yết Phật, Triều Tổ, Di quan, Nhập tháp và Thượng chơn dung, xin quí vị lễ sư diễn cúng theo các nghi ở Thiền Môn Chánh Độ các vị Giáo phẩm cao cấp ở đoạn đầu tập này, chí nhớ canh cải danh hiệu giác linh và số chữ khác cho phù hợp với cấp Giáo phẩm bậc trung là tạm được.

Các nghi trên đã soạn dịch xong cả, nhưng bị thất lạc trong dịp di chuyển hồi cuối tháng 12-94 chưa tìm lại được, khi nào tìm ra sẽ cho in vào kỳ xuất bản lần tới hoàn chỉnh hơn.

(1) Y Bồ Soạn: Mỹ vị của trai soạn.

 

9. NGHI THÀNH PHỤC

(Cấp Thượng tọa và Đại Đức)

* Tiết thứ làm nghi:

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

            Hiếu đồ tang quyến,

Mời đến trước đây,

Tất cả đều quỳ,

Đốt hương mặc niệm ...

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH KHAI DIÊN:

Kính bạch Tân tịch Thượng tọa giác linh:

Giaó hóa bao năm quá nhọc nhằn,

Công ơn thầy Tổ chẳng chi bằng.

Kế thừa ngày trước truyền y bát,

Đạo nghĩa hôm nay nhận áo khăn!

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

            Dâng hương lên án cúng dường,

            Cúi lễ giác linh ba lạy.

Tất cả thứ tự lại quỳ,

Một lòng chí thành làm lễ.

- TÁN HƯƠNG:

Giới, định, tuệ hương, giải thoát hương,

Cùng hương tri kiến qúi khôn lường,

Mây hương tỏa khắp và ngào ngạt,

Đệ tử thành tâm nguyện cúng dường.

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH:

Chúng tôi nghe rằng:

            Khắp cả đất trời cùng cả kim cổ,

Nho hay Thích, trời hay người,

Ai ai cũng đều tôn trọng,

Đó là hiếu đạo vậy.

Do đó,

Nên từ xưa tới nay,

Dù là đời hay là đạo,

Đối với các bậc sanh thành dưỡng dục,

Đều có lễ, có nghĩa,

Có thứ, có tự rõ ràng,

Không ai dám trái.

Phàm ơn còn ghi nhớ,

Tức hiếu còn tôn thờ.

Tuy nhiên,

Đời có ba nghĩa,

Nhưng thầy không vào nghĩa "Ngũ luân";

Đạo có bốn ơn,

Nên Phật có dạy câu "Tổng báo".

Hôm nay buổi đầu tang lễ,

Hiếu phục trước phải cử hành.

Cúi mong Tân tịch Bổn sư

... đường thượng, Thượng tọa giác linh.

Hãy dùng:

Tha tâm cảm cách,

Từ nhãn chiếu lâm,

Xét soi bốn chúng thành tâm,

Cúi đầu một lòng thọ phục.

Than ôi!

Đài Nghê nay còn đó!

Tiếng thầy bặt âm hao.

Biết rằng sanh tử huyễn,

Ly biệt khổ dường nào!

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:

            Y vàng thay áo trắng,

            Tang khó phủ đầu xanh.

Trước linh đài thọ phục,

Đền đáp nghĩa sanh thành!

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TUYÊN PHÁP NGỮ:

Chúng tôi thiết nghĩ rằng:

            Phàm là thầy, là mô, là phạm,

Nên phải kính, phải thờ.

Vì thầy vẹt ta mây mờ.

Chỉ ta trời sáng.

Do vậy,

            Đã học đạo thầy,

            Phải nhớ ơn thầy.

            Nay thọ tang chế,

            Ghi tạc lòng đây!

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ:

            Trước đài hoa khể thủ,

            Dưới chiếu cỏ hồ quỳ,

            Xin mạo muội cung duy,

            Dâng sớ văn bái bạch.

            Duy nguyện Tôn sư cảm cách,

            Từ bi tác đại chứng minh.

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ:

Nam mô ... đường thượng Tân tịch Bổn sư Thượng tọa giác linh!

Chúng tôi nghe rằng:

            Thế Tôn nhập diệt,

            Tang sự cử hành,

            Theo nghi trượng Thánh vương;

Thích tử lâm chung,

Hiếu diên thiết lập,

Theo tang nghi thế đế.

Xưa nay như thế,

Đạo, tục, cùng tuân.

Sớ rằng:

Nay có đệ tử Tỳ kheo Thích ... cùng hiếu quyến môn đồ, Tăng Ni Phật tử chùa ... ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Giờ này rất đau lòng, vì Tôn sư:

            Tuổi đời đã lớn,

Lạp đạo lại cao.

Nên, tứ đại bì lao,

Ngũ căn suy nhược.

Cho dù:

Linh đơn Biển Thước,

Khó chống sứ già.

Hay, diệu dược Kỳ Bà,

Khôn xua thần chết.

Tôn sư,

Nay, hóa duyên đã kết,

Thầy, thân gởi liên bang.

Giờ, huyễn thể đã tàn,

Con, thân mang ma phục!

Vì vậy,

Tuân theo đường tục,

Thiết lễ thọ tang.

Đau đớn thay! Áo chế thân choàn,

Thương tiếc bấy! Khăn tang đầu đội.

Mất còn bối rối,

Đi ở băn khoăn!

Ngửa mong linh giác Thiền Tăng,

Dủ ánh quang minh từ giám!

Than ôi!

Trước linh sàng tinh thần dễ cảm,

Trong trượng thất diện mục khó tìm!

Quan tài cất ngọc nằm im,

Long vị cẩn vàng đứng vững.

Mong rằng:

Nhiệm mầu cảm ứng,

Khó nghĩ khôn lường!

Nên vội vàng:

Nghiêm tịnh đạo trường,

Cung hành tang sự.

Nay thời:

Nhạc thiền vừa cử,

Lễ đạo đã bày,

Dâng sớ văn này,

Cúi đầu bái bạch:

Nam mô ... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Thượng tọa Bổn sư giác linh, tác đại chứng minh!

Phục nguyện:

            Thần về Tây vức,

            Tiêu dao chín phẩm sen vàng;

            Thân gởi Nam bang,

            An nghỉ nghìn thu tháp trắng!

            Độ sanh nguyện thầy đã sẵn,

Tiếp vật lòng chúng đang chờ.

Mong sao biển khổ có bờ,

Thuyền từ không đáy.

Cúng dường ba lạy,

Đền đáp bốn ơn!

Cẩn sớ.

Nay ngày ... tháng ... năm ... PL. 254 ...

Sa môn Thích ... hòa nam thượng sớ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Á hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

            Hiếu quyến môn đồ,

            Cúi đầu thọ phục.

(chủ lễ phát tang phục)

- KỆ TRÀ:

Hôm nay trông núi Đẩu,

Năm xưa bát y truyền,

Trước linh đài thọ phục,

Lòng đau đớn vô biên!

- TỤNG:

Tiêu tai cát tường thần chú ... (7 lần)

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Chung hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:

Giới thân non chưa nặng,

Pháp nhũ biển nào sâu,

Khăn khó đầu xanh quấn,

Biết bao nỗi đau sầu!

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

            Lễ nghi thọ phục,

            Giờ đã viên hòan,

Quí vị môn tang,

Lễ thành ba lạy.

- HỒI HƯỚNG:

Tiêu diêu kim thế giới v.v...

Nguyện tiêu ...

Nguyện sanh ...

 

10. NGHI THIẾT LINH SÀNG

(Ni sư, Ni sư trưởng)

* Tiết thứ làm nghi:

- CHỦ LỄ XÍCH - XƯỚNG:

            Hiếu đồ tang quyến,

Mời đến trước đây,

Tất cả đều quỳ,

Đốt hương mặc niệm ...

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH:

Trần gian một thuở ra đi,

Cân bình nửa gánh, Tây qui nhẹ nhàng.

Người về Phật quốc Niết Bàn,

Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba.

Người đi dấu vết chưa nhòa,

Bát y truyền lại sương pha lạnh lùng.

Ba sanh hẹn kiếp tao phùng,

Ta bà, Cực lạc cùng chung một lòng!

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

            Dâng hương lên án cúng dường,

Cúi lễ giác linh ba lạy,

Tất cả thứ tự lại quỳ,

Một lòng chí thành làm lễ ...

- TÁN HƯƠNG:

Hương xông đảnh  báu,

Giới, định, tuệ hương,

Giải thoát, tri kiến quí khôn lường,

Ngào ngạt khắp muôn phương,

Thanh tịnh tâm hương,

Đệ tử nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TUYÊN DƯƠNG ĐẠO NGHIỆP:

Kính bạch Ni sư Trưởng giác linh!

            Then máy khôn lường,

Thật, quyền khó biện.

Người mượn sắc thân như huyễn,

Để thành thể tánh chơn thường.

Ni sư:

Người đạo đức tình thương,

Trăng thanh nước bích,

Kiều môn cùng dòng họ Thích,

Ni chúng đồng phái nhà thiền,

Nghìn nhà một bát hóa duyên,

Muôn dặm cô thân ứng cúng.

Người: theo thầy, tùng chúng,

            Học đạo tu thân.

            Suốt đời lạc đạo an bần,

Trọn kiếp mghiêm thân tấn đạo.

Ni lưu đào tạo,

Nữ giới dắt dìu.

Tinh nghiêm tám vạn giới điều,

Lãnh hội ba nghìn giáo pháp.

Kiều gia cao lạp,

Ni viện lão bà.

Thiền quán tam ma,

Đầu đà vạn hạnh.

Non thần mơ màng viên đảnh,

Ruộng phước phưởng phất phương bào.

Ni bộ lãnh đạo phẩm cao,

Tăng đoàn tham thừa vị trọng.

Phước dày nghiệp mỏng,

Hạc trưởng, qui tăng.

            Nhưng biết sao giờ?

Chuột ngày đêm cắn ổ sáu căn,

Chim thần thức xé lồng bốn đại.

Than ôi!

Thuyền từ khổ hải,

Sóng gió nhấp nhô.

Xe pháp mê đồ,

Nắng mưa xô đẩy.

Tay đà bỏ gậy,

Chân đã buông giày.

Tử sanh vốn có hai ngày,

Đi ở há không một dịp?

Chúng tôi tưởng rằng:

Tỉnh hồn Hồ điệp,

Thiền sàng an giấc nghìn thu;

Tiêu mộng phù du,

Trượng thất im hơi muôn thuở!

Chín phẩm sen vàng vừa nở,

Một cành liễu biếc đã tàn!

Giờ thì:

Trang nghiêm thiết lập linh sàng,

Thành kính cung an long vị.

Cúng dường pháp thủy,

Phụng kiến tâm hương.

Cúi mong tôn chúng đạo trường,

Chí thành thượng hương bái thỉnh.

Hương hoa thỉnh ...

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - THỈNH:

            Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

            Linh minh nhất tánh, thanh tịnh tam thân.

            Xuất sanh nhập diệt bao lần,

Ứng hóa tùy duyên mấy độ.

Hôm nay Pháp tịch phụng vì:

... ... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Bổn sư Ni trưởng giác linh, liên đài tọa hạ!

Duy nguyện:

            Hương lòng vừa bén,

Linh giác đã hay,

Pháp tịch hôm nay,

Nguyện xin chứng giám.

Hương hoa thỉnh ...

Hương hoa thỉnh ...

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

Thần du Tịnh vức, nghiệp tạ trần lao,

Lâu đài tám vạn đi vào,

Thế giới ba ngàn ra khỏi.

Hôm nay Pháp tịch phụng vì:

... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Bổn sư Ni trưởng giác linh, liên đài tọa hạ!

Duy nguyện:

            Mấy lần nhạc trỗi,

Ba lượt hương dâng.

Lòng chúng ân cần,

Xin người mẫn cố.

Hương hoa thỉnh ...

Hương hoa phụng thỉnh ...

Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ Tát.

 - TẢ BẠCH XƯỚNG:

Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ CHẤN LINH - VỊNH 1:

Linh đài nghi ngút khói hương vân,

Duy nguyện Ni sư hãy giáng thần.

Bảo tọa tuy cao nhưng chẳng ngại,

Xin người an tọa xuống hương vân.

- KỆ TRÀ:

            Hương vân đài an tọa,

Chứng minh hiếu sự này.

Hôm qua cất bước,

Nay linh giác về đây!

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ:

Đạo nghiệp tuyên dương,

Hương hoa phụng thỉnh.

Thiền sàng an định,

Lễ nhạc cúng dường.

An linh văn sớ một chương,

Hiếu chúng tỏ bày tấc dạ.

Duy nguyện Ni sư cao cả,

Từ bi tác đại chứng minh.

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ:

Kính bạch giác linh Ni sư Trưởng!

Chúng tôi tằng nghe rằng:

Đức Phật ra đời,

            Tự có ngày Niết Bàn an nghỉ;

            Tôn sư viên tịch,

            Há không dịp đền đáp thâm ân.

Sự ấy rất cần,

Lý đâu lại chấp.

Sớ rằng:

Nay có hiếu đồ Tỳ kheo Ni Thích ... cùng cả ni chúng, tín nữ thiện nam thuộc chùa ... ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Giờ này,

            Cung kính quỳ trước đài linh,

            Chí thành dâng lên Pháp cúng.

            Kinh diên tán tụng,

            Lễ nhạc ca dương,

Năm nén tâm hương,

Một diên thiền vị.

Ngõ đền ơn khai thị,

Hầu đáp nghĩa tác thành.

Cúi mong linh giác tinh anh,

Dủ ánh quang minh chứng giám!

Đệ tử chúng con rất đau lòng vì:

Ni sư:

            Người, đạo rõ nguồn chơn,

Lý minh tướng thật.

            Xưa người tại nhật,

            Gần gũi nhờ ơn,

            May được thắng nhơn,

            Thấm nhuần pháp nhũ,

            Y truyền pháp phú,

            Đức cả công cao!

Than ôi!

Sương lạnh phương bào,

Thấy vật dạ càng thêm chạnh;

Mây mờ viên đảnh,

Nhớ người lòng những càng thương!

Nay thời:

Hiếu lễ đã tương,

Đạo tràng vừa mở,

Cúi đầu dâng sớ,

Bái bạch xin nghe:

Nam mô ... đường thượng nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ...

Tân tịch Bổn sư Ni trưởng giác linh, tác đại chứng minh.

Phục nguyện:

Một tánh linh minh,

Tây phương trực vãng;

Ba thân thanh tịnh,

Chánh giác vị thành.

Chứng Pháp nhẫn vô sanh,

Ngộ chơn thừa đại định.

Mong Phật thọ mịnh,

Ứng hóa độ sinh.

Cẩn sớ.

Nay ngày ... tháng ... năm ... PL. 254 ...

Sa môn Thích ... hòa nam thượng sớ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Á hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ CHẤN LINH - VỊNH 2:

Sắc hương mỹ vị y Bồ soạn,

Thành kính dâng lên trước bảo đài.

Một bát Hòa la đầy đạo vị,

Cúng dường Ni trưởng sứ Như Lai.

- KỆ TRÀ:

            Như Lai người sứ giả,

            Ứng cúng khắp muôn phương.

Một bát y Bồ soạn,

            Xin thành kính cúng dường!

Mỹ hương trai Bồ Tát.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

            Phụng thực

- TỤNG:

            Cúng dường Nam mô tát phạ ...

Chung hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ CHẤN LINH - VỊNH 3:

Chim thức xé lồng bay mất dạng,

Cá tâm phá sóng lặng im hơi.

Hỏi ai biết được đường chim cá?

Chim ở trời cao, cá bể khơi!

- KỆ TRÀ:

            Bể khơi tìm tăm cá,

            Trời rộng hỏi dấu chim.

            Qua lại không tông tích,

            Biết đâu để dọ tìm.

- TỤNG:

Ma ha Bát nhã ...

- HỒI HƯỚNG:

Vừa rồi,

            Bao nhiêu công đức,

Bấy nhiêu hương hoa,

            Thành kính thiết tha,

Nguyện xin cúng dưỡng:

... đường thượng,

Linh giác tọa tiền.

Duy nguyện ai liên,

Thùy từ mẫn cố.

Phục nguyện:

Nắng mưa chưa tiêu hồn cỏ,

Tàn tạ còn đượm hương hoa.

Do đó,

Đường về Tịnh độ tuy xa,

Quang minh bằng phẳng,

Ngõ đến Ta bà dù ngắn,

Tăm tối gập ghềnh.

Tuy nhiên,

Từ thệ chưa quên,

Tiếp tục công phu dang dở.

Bi nguyền còn nhớ,

Gia tăng đạo nghiệp hoàn thành.

Hầu độ tận chúng sanh,

Ngõ đồng thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật. (đồng hòa)

- TÁN LƯU:

Thiết lập linh sàng đã tạm an,

Thỉnh linh an vị lễ viên hoàn.

Thiền môn nghi trượng còn khai diễn,

Xin nguyện Ni sư tọa đạo tràng.

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

An linh lễ tất,

Hiếu sự sơ thành,

Chuông trống hòa thanh,

Lễ từ ba lạy.

 

 

 

 

11. NGHI THÀNH PHỤC

(Ni sư, Ni sư Trưởng)

* Tiết thứ lâm diên:

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Hiếu đồ tang quyến

Mời đến trước đây,

Tất cả đều quỳ,

Đốt hương mặc niệm ...

- CHỦ LỄ CHẤN LINH - VỊNH KHAI DIÊN:

Giáo hóa bao năm quá nhọc nhằn,

Công ơn Sư trưởng chẳng chi bằng,

Kế thừa ngày trước truyền tâm ấn,

Đạo nghĩa hôm nay nhận áo khăn.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Dâng hương lên án cúng dường,

Cúi lễ giác linh ba lạy,

Tất cả thứ tự lại quỳ,

Một lòng chí thành làm lễ ...

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - TÁN HƯƠNG:

Giới, định, tuệ hương, giải thoát hương,

Cùng hương tri kiến quí khôn lường,

Mây hương tỏa khắp và ngào ngạt,

Đệ tử thành tâm nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH: (nếu Ni sư)

Chúng tôi tằng nghe rằng:

            Khắp cả đất trời, cùng cả kim cổ,

Nho hay Thích, trời hay người,

Ai ai cũng đều tôn trọng,

Đó là hiếu đạo vậy!

Bởi vậy,

            Nên từ xưa tới nay,

Dù là đời hay đạo,

Đối với các bậc sanh thành dưỡng dục,

Đều có lễ, có nghĩa,

Có thứ, có tự rõ ràng,

Không ai dám trái.

Phàm ơn còn ghi nhớ,

Tức hiếu còn tôn thờ.

Tuy nhiên,

            Đời có ba nghĩa,

Nhưng thầy không vào nghĩa "Ngũ luân";

            Đạo có bốn ơn,

Nên Phật có dạy câu "Tổng báo".

            Nay nhân buổi đầu tang lễ,

Hiếu phục trước phải cử hành.

Cúi mong Tân tịch Bổn sư:

... Ni trưởng giác linh.

Hãy dùng:

Tha tâm cảm cách,

Từ nhãn chiếu lâm,

Đoái thương bốn chúng thành tâm,

Cúi đầu một lòng nhiếp phục.

Than ôi!

            Thiền sàng nay còn đó,

Tiếng thầy bặt âm hao.

Biết rằng sanh tử huyễn,

Ly biệt khổ dường nào!

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:

            Y cân vàng thấm lệ, (ni)

Áo khăn trắng vương sầu, (tín)

Nguyện trọn đời giữ đạo,

Đền ơn đức cao sâu!

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TUYÊN PHÁP NGỮ:

Chúng tôi thiết nghĩ rằng:

            Phàm là thầy, là mô, là phạm,

            Nên phải kính phải thờ.

Vì thầy,

            Vẹt, ta mây mờ,

            Chỉ ta trời sáng.

Do vậy,

            Đã học đạo thầy,

            Phải nhớ ơn thầy.

            Nay thọ tang chế,

            Ghi tạc lòng đây!

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ:

Trước đài hoa khể thủ,

Dưới chiếu cỏ hồ quỳ.

Xin mạo muội cung duy,

Dâng sớ văn bái bạch.

Duy nguyện Tôn sư cảm cách,

Từ bi tác đại chứng minh.

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ:

Kính bạch Ni sư Trưởng giác linh!

Chúng tôi tằng nghe rằng:

            Thế Tôn nhập diệt,

            Tang sự cử hành,

            Theo nghi trượng Thánh vương;

            Thích tử lâm chung,

            Hiếu diên thiết lập,

            Theo tang nghi thế đế.

            Xưa nay như thế,

            Đạo tục cùng tuân.

Sớ rằng:

Nay có hiếu đồ Tỳ kheo Ni Thích ... cùng cả Ni chúng, tín nữ, thiện nam thuộc chùa ... ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Giờ này rất đau lòng vì,

Tôn sư:

            Tuổi đời đã thọ,

            Lạp đạo lại cao.

            Nên tứ đại bì lao,

            Ngũ căn suy nhược.

Cho dù:

            Linh đơn Biển Thước

Khó chống sứ già.

Hay, diệu dược Kỳ Bà,

Khôn xua thần chết.

Tôn sư,

Nay, hóa duyên đã kết,

Thầy, thân gởi liên bang.

Giờ, huyễn thể đã tàn,

Con, thân mang ma phục!

Vì vậy,

Tuân theo đường tục,

Thiết lễ thọ tang.

Đau đớn thay! Áo chế thân choàn,

Thương tiếc bấy! Khăn tang đầu đội.

Mất còn bối rối,

Đi ở ai bi!

Ngửa mong linh giác Đại Ni,

Dủ ánh quang minh từ giám!

Than ôi!

Trước linh sàng tinh thần dễ cảm,

Trong trượng thất diện mục khó tìm!

Và hơn thế nữa:

Quan tài cất ngọc nằm im,

Long vị cẩn vàng đứng thẳng.

Mong rằng:

Nhiệm mầu vắng lặng,

Khó nghĩ khôn lường!

Nên vội vàng:

Nghiêm tịnh đạo trường,

Cung hành tang sự.

Nay thời:

Nhạc thiền vừa cử,

Lễ đạo đã bày,

Dâng sớ văn này,

Cúi đầu bái bạch:

Nam mô ... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Thượng tọa Bổn sư giác linh, tác đại chứng minh!

Phục nguyện:

            Thần về Tây vức,

            Tiêu dao chín phẩm sen vàng;

            Thân gởi Nam bang,

            An nghỉ nghìn thu tháp trắng!

            Độ sanh nguyện thầy đã sẵn,

Tiếp vật lòng chúng đang chờ.

Mong sao:

Mong sao biển khổ có bờ,

Thuyền từ không đáy.

Cúng dường ba lạy,

Đền đáp bốn ơn!

Cẩn sớ.

Nay ngày ... tháng ... năm ... PL. 25 ...

Sa môn Thích ... hòa nam thượng sớ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Á hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:

Giớì thân non chưa nặng,

Pháp nhũ biển nào sâu.

Khăn khó đầu xanh quấn,

Biết bao nỗi đau sầu!

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Chung hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

            Tang quyến hiếu đồ,

Cúi đầu thọ phục.

(Chủ lễ phân phát tang phục).

- TỤNG:

Tiêu tai cát tường thần chú ... (7 lần)

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

            Lễ nghi thọ phục,

            Giờ đã viên hoàn,

            Quí vị môn tang,

            Lễ thành ba lạy.

- HỒI HƯỚNG:

            Tiêu diêu kim thế gìới ...

            Nguyện tiêu ba chướng ...

            Nguyên sanh Tây phương ...

Bồ đề diệu hoa khắp trang nghiêm,

Tùy nơi chỗ ở thường an lạc.

* Vài lời lưu ý:

Khi có vị giáo phẩm cao cấp, trung cấp viên tịch, quí vị lễ sư được tang gia mời làm các nghi lễ cổ truyền, xin quí vị bỏ chút thì giờ xem toàn bộ Thiền Chánh Độ (Tăng Ni) để khi diễn cúng tiết thứ được thông suốt, vì nghi Việt văn lần đầu tiên được soạn dịch lưu hành, xưa giờ chưa từng thông dụng, để các lễ được trang nghiêm và mọi người có thể hiểu được phần nào ý nghĩa của đạo lý, thì rất có ích.

Các nghi: Yết Phật, Triều Tổ, Di quan, Nhập tháp và Thượng chân dung của các vị Tăng ni trung cấp, tạm dung các nghi ấy ở Thiền Môn Chánh Độ cao cấp. Sau sẽ bổ túc.

Soạn dịch giả

 

 --- o0o ---

Mục Lục | Tập I | Tập II | Tập III

 --- o0o ---
Vi tính : Cao Thân
Trình bày :
Nhị Tường
Cập nhật ngày: 01-09-2003

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nghi Lễ Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:

quangduc@quangduc.com

Địa chỉ gởi thư qua bưu điện : Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060. Australia