Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

Quangduc.jpg (12458 bytes)

Phật Học


...... ... .

 

Nghi Thức Sám Hối
(Ksamà Uposatha Vidhi )


                            

Gồm có:

        Chú Tịnh Pháp Giới, và Tịnh Tam Nghiệp

        Cúng Hương

        Cầu Nguyện

        Khen ngợi Phật

        Quán Tưởng Phật

        Đảnh Lễ

        Tán Dương Chi

        Chú Đại Bi

        Kệ Khai Kinh

        Kinh Hồng Danh

        Kinh Bát Nhã Ba La Mật

        Niệm Phật

        Sám Hối Phát Nguyện

        Chú Thất Phật Diệt Tội

        Hồi Hướng

        Phục Nguyện

        Tam Quy

            Pháp Ngữ Sám Hối

Dùng Để:

Dứt hết các tội lỗi đã gây ra, và ngăn ngừa các điều xấu có thể xảy ra trong tương lai.

Nghi Thức Sám Hối

(Thắp đèn đốt hương, đứng ngay ngắn, chắp tay ngang ngực, chủ lễ mặt niệm)

Chú Tịnh Pháp Giới

Án lam xoa ha

Chú Tịnh Tam Nghiệp

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ truật độ hám.

 (Quỳ ngay thẳng cầm 3 cây hương dâng  ngang trán, chủ lễ niệm bài cúng hương)

   Cúng Hương

Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ Đạo

Theo tự tánh làm lành

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ Đề kiên cố

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng quay về Bờ Giác.                                                                      

 Cầu Nguyện

Đệ tử chúng con nguyện ngôi Tam Bảo thường trú trong mười phương, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, chứng minh cho chúng con. Chúng con lâu đời, lâu kiếp, tâm tánh hôn mê, chẳng kể chánh tà, gây nhiều tội ác, tổn người hại vật, báng Phật, Pháp, Tăng, hôm nay một dạ chí thành, nguyện xin sám hối, ngưỡng mong oai đức Từ Bi, nhủ lòng lân mẫn, gia hộ cho chúng con, tội chướng tiêu trừ, căn lành thêm lớn, cùng pháp giới chúng sanh, tu Đạo Bồ Đề, trang nghiêm phước huệ, một thời đồng chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. (Một tiếng chuông, xá 1 xá )                                                            

Khen Ngợi Phật

Đấng Pháp Vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời, người

Cha lành chung bốn loài

Quy y tròn một niệm

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận (một tiếng chuông, xá 1 xá )                                                                           

 Quán Tưởng Phật

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y

              (một tiếng chuông, xá 1 xá)

 Đảnh Lễ

_  Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo (một tiếng chuông, lạy 1 lạy )

_  Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (một tiếng chuông, lạy 1 lạy)                                                                                      

_  Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (một tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Tán Dương Chi

Cành dương nước tịnh nhiệm mầu

Rưới tắt muôn vàn cảnh khổ đa

Chư Thiên mát mẻ, tâm thanh tịnh

Nhận thế vui tươi, cảnh an nhàn

Cam lồ rưới khắp trần gian

Lửa sân dứt sạch, sen vàng nở hoa

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát (3 lần, 1 tiếng chuông)                                                                    

 Chú Đại Bi

 Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông )

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật da ra, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, ri đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Dả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà da, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. ( 1 tiếng chuông )

Kệ Khai Kinh

Thăm thẳm cao siêu Pháp nhiệm mầu

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

Con nay nghe thấy xin trì tụng

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần, 1 tiếng chuông)

Kinh Hồng Danh

Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát.(3 lần,1tiếng chuông)

Đại Từ Đại Bi thương chúng sanh

Đại Hỉ Đại Xả cứu muôn loài

Thân vàng tướng tốt sáng ngời

Chúng con đảnh lễ Phật thời chứng minh (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

Nam mô quy y Kim Cang Thượng Sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Con nay phát tâm chẳng vì tự cầu phước báo nơi chốn Nhơn Thiện hay quả Thinh Văn, Duyên giác, nhẫn đến các quả vị Bồ Tát tối cao, con chỉ phát lòng Bồ Đề rộng lớn nguyện cho chúng sanh trong pháp giới, cùng một lúc, đồng chứng ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác (1 tiếng chuông)

Con xin quy y khắp mười phương cùng tận cõi hư không tất cả các Đức Phật.

Con xin quy y khắp mười phương cùng tận cõi hư không tất cả tôn Pháp.Con xin quy y khắp mười phương cùng tận cõi hư không tất cả Hiền Thánh Tăng.

Nam Mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. (mỗi câu, 1 tiếng chuông lạy 1 lạy)

Nam Mô Phổ Quang Phật.

Nam Mô Phổ Minh Phật.

Nam Mô Phổ Tịnh Phật.

Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật.

Nam Mô Chiên Đàn Quang Phật.

Nam Mô Ma Ni Tràng Phật.

Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bửu Tích Phật.

Nam Mô Nhứt Thiết thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật.

Nam Mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật

Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật.

Nam Mô Hải Đức Quang Minh Phật.

Nam Mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.

Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật.

Nam Mô Đại Bi Quang Phật.

Nam Mô Từ Lực Quang Phật.

Nam Mô Từ Tạng Phật.

Nam Mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật.

Nam Mô Thiện Ý Phật.

Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam Mô Kim Hoa Quang Phật.

Nam Mô Bửu Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.

Nam Mô Lưu Ly Trang nghiêm Vương Phật.

Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.

Nam Mô Bất Động Trí Quang Phật.

Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.

Nam Mô Tài Quang Minh Phật

Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật.

Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật.

Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.

Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật.

Nam Mô Long Chủng Thường Tôn Vương Phật.

Nam Mô Nhựt Nguyệt Quang Phật.

Nam Mô Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật.

Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật.

Nam Mô Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực Vương Phật.

Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật.

Nam Mô Thượng Quang Tràng Phật.

Nam Mô Quang Thế Đăng Phật.

Nam Mô Huệ Oai Đăng Vương Phật.

Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật.

Nam Mô Tu Di Quang Phật.

Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật.

Nam Mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.

Nam Mô Đại Huệ Lực Vương Phật.

Nam Mô A Súc Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật.

Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.

Nam Mô Tài Quang Phật.

Nam Mô Kim Hải Quang Phật.

Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.

Nam Mô Đại Thông Quang Phật.

Nam Mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật.

Nam Mô Bửu Quang Phật.

Nam Mô Long Tôn Vương Phật.

Nam Mô Tinh Tấn Vương Phật.

Nam Mô Tinh Tấn Hỉ Phật.

Nam Mô Bửu Hoa Phật.

Nam Mô Bửu Nguyệt Quang Phật.

Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật.

Nam Mô Bửu Nguyệt Phật.

Nam Mô Vô Cấu Phật.

Nam Mô Ly Cấu Phật.

Nam Mô Dõng Thí Phật.

Nam Mô Thanh Tịnh Phật.

Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật.

Nam Mô Ta Lưu Na Phật.

Nam Mô Thủy Tiên Phật.

Nam Mô Kiên Đức Phật.

Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật.

Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.

Nam Mô Quang Đức Phật.

Nam Mô Vô Ưu Đức Phật.

Nam Mô Na La Diên Phật.

Nam Mô Công Đức Hoa Phật.

Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.

Nam Mô Tài Công Đức Phật.

Nam Mô Đức Niệm Phật.

Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật.

Nam Mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật.

Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật.

Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật.

Nam Mô Thiện Du Bộ Phật.

Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật.

Nam Mô Bửu Hoa Du Bộ Phật.

Nam Mô Bửu Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật.

Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật.

 ( 3 tiếng chuông, lạy 1 lạy, đồng tụng)

Các Đức Phật, thường trụ trong đời, nên thương xót chúng con. Hoặc đời nầy của con, hoặc đời trước của con, con từ vô thỉ, sống chết đến nay, gây nhiều tội lỗi, hoặc tự con làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm, con vui mừng theo. Đồ vật của Chùa, đồ vật của Thầy hay của các Thầy, hoặc tự con lấy, hoặc bảo người lấy, hoặc thấy người lấy, con vui mừng theo. Năm tối vô gián hoặc tự con làm, hoặc thấy người làm, con vui mừng theo. Mười điều bất thiện, hoặc tự con phạm, hoặc bảo người phạm, hoặc thấy người phạm, con vui mừng theo. Bao nhiêu tội chướng của con gây ra, hoặc có che giấu, hoặc không che giấu, hoặc không che giấu, đáng đọa địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh cùng các ác thú, chốn biên địa, hạng hạ tiện,kẻkhốn cùng. Những tội chướng đáng đọa vào các nơi khổ báo như thế, nay con đều sám hối. ( 1 tiếng chuông)

Nay chư Phật nên chứng biết cho con. Con lại đối trước chư Phật tác bạch rằng: “ Hoặc đời nay của con, hoặc đời khác của con đã từng bố thí, hoặc giữ giới trong sạch, nhẫn đến thí cho chim muông, một vắt cơm, hoặc đã tu hạnh thanh tịnh có bao nhiêu căn lành, tu hành Đạo Bồ Đề có bao nhiêu căn lành, cho đến đã từng phát tâm vô thượng Phật trí có bao nhiêu căn lành, tất cả căn lành đó, con đều hồi hướng về Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Bao tội đều sám hối, các phước trọn vui theo, và công đức thỉnh Phật, cầu nên trí vô thượng. Khứ, lai, hiện tại Phật, hơn tất cả chúng sanh, công đức không thể lường, con nay xin đảnh lễ:

Trong bao nhiêu mười phương cõi nước

Cả ba đời các Đức Như Lai

Ba nghiệp thanh tịnh hôm nay

Chúng con đảnh lễ, xin Ngài chứng minh. (1 tiếng chuông)                                                         

Sức oai thần Phổ Hiền hạnh nguyện

Trước Như Lai khắp hiện tự thân

Mỗi thân lại hiện trần thân

Thân thân lễ khắp sát trần Thế Tôn

Trong một trần có trần số Phật

Đều thật là các bậc Thượng Nhơn

Khắp cùng pháp giới xa gần

Kính tin chư Phật, muôn phần vinh hoa

Biển âm thanh đều hòa trọn vân

Diệu ngôn từ vô tận khắp vang

Vị Lai muôn kiếp trăm ngàn

Ngợi khen Phật đức, phước càng thâm sâu (1tiếng chuông)                                              

Tràng hoa đẹp rất xinh thơm ngát

Bao nhiêu đồ tốt trang hoàng

Cúng dường chư Phật, con toàn kính dâng.

Y tối thắng cùng hương tối thắng

Với đuốc đèn, hương phấn, hương xông

Đều nhiều như Diệu Cao phong

Cúng dường chư Phật, con đồng dâng lên

Tam thánh giải mênh mông con đụng

Phật ba đời thảy cũng tin kiên

Con nương hạnh nguyện Phổ Hiền

Cúng dường chư Phật khắp miền Lạc Bang.

Các tội ác xưa con lầm lỡ

Do tham sân muôn thuở gây nên

Từ thâm miệng ý phát lên

Nay con sám hối báo đền lỗi xưa  (1tiếng chuông)                                                  

Chúng sanh khắp mười phương các cõi

Hàng Nhị Thừa “ Có Học Cùng Không”

Như Lai Bồ Tát rất đông

Có bao công đức con đồng vui theo

Trong mười phương có người chứng quả

Quả ban đầu là quả Bồ Đề

Con xin cung kính thỉnh về

Diễn dương chánh Pháp Bồ Đề cao siêu

Các Đức Phật muôn toan nhập diệt

Con chí thành mãi mãi ân cần Cúi xin ở mãi kiếp trần

Để cho lợi lạc khắp quần sanh linh. (1 tiếng chuông)                                                 

Bao nhiêu phước cúng dường bái lạy

Thỉnh Phật cùng ở tại thế gian

Vui mừng sám hối được an

Con cầu Phật đạo huy hoàng nơi nơi.

Nguyện đem công đức có từ lâu

Pháp giới vô biên, con nguyện cầu

Tánh, tướng Tam Bảo nhiệm mầu

Hải Ấn Tam Muội dung vào Tục, Chơn.

Biển công đức không sao kể xiết

Nay con nguyền tha thiết cầu cho:

Chúng sanh nghiệp chướng quá to

Thảy đều dứt sạch buồn lo miên trường

Trí huệ khắp sáng soi muôn cõi

Độ chúng sanh chẳng nệ mỏi mòn

Dù cho thế giới không còn

Nguyện con vẫn giữ sắc son đời đời

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3lần, 1 tiếng chuông)

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa

Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách.

“ Này ông Xá Lợi Phất”, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế.

“Này Ông Xá Lợi Phất”, “Tướng không của mọi Pháp” không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong “ chân không”, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba la Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẵn điên đảo, mộng tưởng, đặt tới cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư.

Vì vậy, liền nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa: “ Yết đế, yết đế, ba la yết đế,  ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha” (1 tiếng chuông)

Niệm Phật

A Di Đà Phật thân sắc vàng

Tướng tốt rực rỡ, hào quang sáng ngời

Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển

Mắt trong ngần, bốn biển long lanh

Ánh hào quang hóa vô số Phật

Vô số Bồ Tát hiện ở trong

Bốn mươi tám nguyện độ sanh

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát

Qui mạng lễ A Di Đà Phật

Con nay xin phát nguyện vãng sanh

Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới

Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. (mỗi câu 3 lần, 1 tiếng chuông)

Sám Hối Phát Nguyện

Đệ tử kính lạy

Đức Phật Thích Ca

Phật A Di Đà

Thập Phương chư Phật

Vô lượng Phật Pháp

Cùng Thánh Hiền Tăng

Đệ Tử lâu đời lâu kiếp

Nghiệp chướng nặng nề

Tham giận kiêu căng

Si mê lầm lạc

Ngày nay nhờ Phật

Biết sự lỗi lầm

Thành tâm sám hối. (1 tiếng chuông)

Thề tránh điều dữ

Nguyện làm việc lành

Ngửa trong ơn Phật

Từ Bi gia hộ

Thân không tật bệnh

Tâm không phiền não

Hằng ngày an vui tu tập

Pháp Phật nhiệm màu

Để mau ra khỏi luân hồi

Minh tâm kiến tánh

Trí huệ sáng suốt

Thần thông tự tại

Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng

Cha mẹ anh em

Thân bằng quyến thuộc

Cùng tất cả chúng sanh

Đồng thánh Phật đạo. (1 tiếng chuông)

Chú Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nê đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha. (3 lần, 1 tiếng chuông)

 Hồi Hướng

Sám hối công đức, hạnh nhiệm mầu

Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu

Tất cả chúng sanh trong pháp giới

Hướng về Phật Pháp tỏ đạo mầu

Nguyện cho ba chướng tiêu tan

Phiền não dứt sạch huệ căn sáng ngời

Cầu cho con được đời đời

Hành Bồ tát đạo cứu đời lầm thân .

Nguyện sanh Tây Phương, cõi Lạc Bang

Chín phẩm sen vàng, nơi hóa sanh

Hoa nở, thấy Phật hóa viên thành

Các vị Bồ tát bạn lành với ta.

Nguyện đem công đức lành

Đệ tử hướng tâm thành

Cầu cho khắp chúng sanh

Đều chứng thành Phật quả (1 tiếng chuông)

Phục Nguyện

 Đệ tử ( chúng con)... chí thành lễ Phật Hồng Danh, sám hối công đức, chuyên vì cầu nguyện, hiện tiền ( chư) Phật tử, tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, phước huệ trang nghiêm, nghiệp chướng oan khiên, nhiều đời nhiều kiếp, thảy đều dứt hết, trí tánh thường minh, pháp giới chúng sanh trọn thành Phật quả. ( 1 tiếng chuông, đồng niệm)                                                                                              

                                                Nam Mô A Di Đà Phật.

 Tam Quy

Con nương theo Phật, cầu cho chúng sanh Tin chắc Đạo cả, Phát lòng vô thượng. ( 1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Con nương theo Pháp, cầu cho chúng sanh Thấu rõ Kinh Tạng, trí huệ như biển. ( 1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)       

Con nương theo Tăng, cầu cho chúng sanh Kinh tín hòa hợp, tất cả không ngại. ( 1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Pháp Ngữ Sám Hối

Tội do tâm tạo bao đời.

Đem tâm sám hối, tội thời diệt vong.

Tội vong, tâm diệt đều không.

Chơn tâm sám hối, tội đồng tiêu tan.

Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông)

    

  

                       HẾT

 

-- o0o --

| Mục lục tác gia|

Vi tính: Diệu Nga
Cập nhật ngày: 15-10-2001


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Phật Học

Đầu trang

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
Email: quangduc@quangduc.com