Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thiền Định Phật Giáo


 

 

 

 

THIỀN LUẬN

Quyển Thượng

Tác giả: Daisetz Teitaro Suzuki
Dịch giả: Trúc Thiên

 

MỤC LỤC

01. Luận một

THIỀN: THUẬT TRỪNG TÂM VÀ KHAI PHÓNG NHÂN SINH

(Tổng Luận)

02. Luận hai

THIỀN: ĐẠO GIÁC NGỘ QUA KIẾN GIẢI TRUNG HOA.

1. Sinh lực và tinh thần Phật Giáo
2. Vài vấn đề huyết mạch của Phật Giáo
3. Thiền và Ngộ
4. Giác Ngộ và Tự Do
5. Thiền và Dhyana
6. Thiền và Kinh Lăng Già
7. Giáo lý Giác Ngộ trong pháp môn Thiền Trung Hoa

03. Luận ba

GIÁC NGỘ VÀ VÔ MINH

1. Bổn chất của tri giác Bồ Đề
2. Bổn chất của Vô Minh
3. Ý chí trong công tác thẩm định lại giá trị sống
4. Cái như tưởng và cái như thực
5. Dhyana và chiếc bè Pháp
6. Trở về nhà cũ
7. Ý chí và thực chất Niết Bàn

 

04. Luận bốn

LỊCH SỬ THIỀN TÔNG TỪ ĐẠT MA ĐẾN HUỆ NĂNG

 

I. - Trước Bồ Đề Đạt Ma
II. - Sơ Tổ Đạt Ma
III. - Nhị Tổ Huệ Khả

- Tam tổ Tăng Xán
- Tứ tổ Đạo Tín
- Ngũ tổ Hoằng Nhẫn
- Linh tinh

IV.- Lục tổ Huệ Năng

- Nam đốn Bắc tiệm
- Thiền Huệ Năng
- Sau Huệ Năng

 

05. Luận năm

NGỘ HAY LÀ SỰ PHÁT HIỂN MỘT CHÂN LÝ MỚI TRONG ĐẠO THIỀN

 

I. Không ngộ chẳng phải Thiền
II. Thấy tánh và ngồi thiền
III. Vấn đáp
IV. Cơ duyên và đốn ngộ
V. Đốn ngộ và đột biến
VI. Kệ ngộ giải
VII. Tâm cơ chuyển hóa
VIII. Đại nghi và bùng nổ
IX. Tổng kết

 

06. Luận sáu

THIỀN PHÁP THỰC TẬP

I. Tổng quan
II. Nói nghịch
III. Nói vượt qua
IV. Nói chối bỏ
V. Nói quyết
VI. Nói nhại
VII.

1. hét
2. im lặng
3. hồi lâu
4. hỏi ngược lại
5. lý luận vòng tròn

VIII. Phép chỉ thẳng
IX. Linh Tinh

 

07. Luận bảy

THIỀN ĐƯỜNG VÀ THANH QUI

 

I. Cần lao và tinh thần Bách Trượng
II. Thanh đạm và thanh bần
III. Trai đường
IV. Chấp tác và tu tập
V. Khiêm hạ
VI. Tuần nhiếp tâm
VII. Tham thiền
VIII. Nuôi lớn thánh thai
IX. Mật hạnh
X. Ý thức về Thượng Đế
XI. Vô chấp
XII. Ngôn ngữ Thiền
XIII. Những bài nói Pháp

 

08. Luận tám

MƯỜI BỨC TRANH CHĂN TRÂU

 

Tranh Đại Thừa
Tranh Thiền Tông

 

09. PHỤ TRƯƠNG HÁN TỰ

 

Viên Ngộ bình Thiền
Tăng Xán Tín Tâm Minh
Huệ Năng và Thiền pháp
Nam Nhạc và tọa thiền
Lâm Tế thị chúng

 

10. ĐỒ BIỂU PHÁP HỆ THIỀN

 

I. Sáu Thiền Tổ Trung Hoa
II. Dòng Nam Nhạc Hoài Thượng
III. Dòng Thanh Nguyên Hành Tử
IV. Thiền Lâm Tế

 

 

----o0o---

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

----o0o---

Quyển Thượng >  Quyển Trung > Quyển Hạ

----o0o---

 

Vi tính: Diệu Tánh - Diệu An
Trình bày: Nhị Tường - Vĩnh Thái

Cập nhật: 5-2007


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544