Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Vu Lan Báo Hiếu


...... ... .

 

 

CÔNG ƠN CHA MẸ

Hiếu Tử

Kể cho hết công cha với mẹ, 
Mới vào thai tợ thể ai ngăn, 
Biếng nằm, biếng ngủ, biếng ăn, 
Sắc hình đổi dạng, không ngằn giọt châu. 
Được ba tháng, xuất châu thai có, 
Vóc mình tròn dường tợ sắc mang, 
Cái công mang mểnh nặng oằn, 
Năm trăng mình máy, nhọc nhằn tâm can. 
Đến chín tháng, nặng oằn một tháng, 
Gẫm thân  mình, quá ngán mẹ xưa, 
Khi sanh trong lúc sớm trưa, 
Ăn cay, uống đắng, nhặt thưa phải tùy. 
Dưới nồi lửa, than hồng hừng hực, 
Nóng tâm can, phát nực sảy càng, 
Một trăng mình mẩy chín vàng, 
Vì con mẹ chịu trăm đàng khổ tâm. 
Khi con trộng, giấc nằm chưa định, 
Tiếng khóc la, chợt tỉnh bồng ru, 
Than ôi, tăm tối mịt mù, 
Con vừa xong bến, lu bu xác phàm. 
Hơi khai thúi, khó cầm với phận, 
Dạ cam đành, chẳng giận, chẳng than, 
Trộng lên chút nữa héo càng, 
Con đau, phải nhịn món ăn vật thèm. 
Khi con ngủ, nữa đêm khai thúi, 
Cha đốt đèn, mẹ lại rửa trôn, 
Con trộng rồi, trí cả vừa khôn, 
Phải gìn, phải giữ, như hồn vất vơ. 
Con chơi giỡn bụi bờ ó ré, 
Sợ nỗi con trợt té ao mương, 
Vì con mẹ chịu đoạn trường, 
Mình gầy xác thịt lo lường cho con. 
Ơn mẹ ví núi non trời biển, 
Con lớn khôn lại khiến lo lường, 
Đem cho con học nơi trường, 
Văn chương cho biết mà thương đạo nhà. 
Còn phận gái chuyên qua nữ nghệ, 
Con thạo nghề sau để hộ thân, 
Công cha với mẹ muôn ngàn, 
Cha già mẹ yếu cậy lần con thơ, 
Kẻ vô học ơ thờ chẳng tưởng, 
Lại nghĩ rằng mình trưởng xác thân, 
Mạnh ai lo tảo chạy tần, 
Lớn khôn bay nhảy mà ân nghĩa gì. 
Khuyên đạo đức luận suy kệ phú, 
Cho rõ thông phận nhủ mẹ xưa, 
Làm sao tu đặng lọc lừa, 
Ơn đền nghĩa trả cho vừa lòng con./. 

 

--- o0o ---

| Mục lục Tác giả |

--- o0o ---
Vi tính: Hải Hạnh

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-08-2002

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Vu Lan Báo Hiếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com