Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Vu Lan Báo Hiếu


...... ... .

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN HÓA ĐẠO

___________________________________________

 

  Thông Ðiệp Vu Lan 2547  

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

         Mùa Báo Hiếu lại về. Ai trong chúng ta cũng đều có cha mẹ để trả hiếu. Kinh Phật còn dạy: Chúng sinh trong vô lượng kiếp đều là cha mẹ, thân thuộc lẫn nhau. Cho nên người Phật tử báo hiếu cha mẹ trong cuộc đời này, lại còn phải nhân ngày Tự Tứ mà nhờ tịnh đức của chư Tăng chú nguyện siêu độ cho hương linh cửu huyền thất tổ. Vì chỉ có sự chú nguyện của chư Tăng mới tác thành thiện niệm, gây nên năng lực tinh thần, giải thoát chúng sinh ra khỏi sáu hình thức sống gọi là lục đạo, của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người , a tu la, để đến bờ giác ngộ.

Không phải chết đi mới gặp phải tù ngục, nhục hình. Ðiạ ngục của người chết và địa ngục của người sống chẳng khác gì nhau. Ở đâu có khổ đau, ở đấy có địa ngục; ở đâu có Ác tâm, ở đấy  có địa ngục. Ý thức địa ngục như thế, tất phải mang tâm nguyện Bồ Tát và hành động Bồ Tát để giải thoát địa ngục, siêu thoát thế giới những vong linh và cứu độ thế giới người sống, làm cho địa ngục bị tiêu diệt.

Có như vậy Mùa Vu Lan Báo Hiếu mới mang đầy đủù nghĩa của Hiếu hạnh Phật giáo. Hiếu hạnh Phật giáo là trả hiếu cho cha mẹ đồng thời với thương cứu chúng sinh. Vì chúng sinh chẳng ai khác hơn là cha mẹ nghìn muôn kiếp trước mình. Với chúng sinh ấy, người Phật tử phải đem tâm Ðại Bi mà che chở, đem tâm Ðại Từ mà lợi ích, đem tâm Vô úy mà bảo vệ, khiến cho nhân loại bước vào chốn Nhân gian Tịnh độ.

         Mùa Vu Lan Báo Hiếu trong truyền thống văn hóa Việt Nam đã biến thành Mùa Xá tội vong nhân, thể hiện viên mãn tinh thần Từ Bi, Vô Úy của đạo Phật đối với chúng sinh, đối với bất cứ ai lâm nạn nhục hình.

Tôi cũng tha thiết xin chư Tôn đức Tăng Ni nối dõi đạo Hiếu đối với Ðức Thế Tôn, mà thánh hóa cái Sống của Phật Pháp để xua tan địa ngục nơi chốn trần gian này.

 
Nam Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Bồ Tát

     Saigon, Mùa Vu Lan 2547

    Viện trưởng Viện Hóa Ðạo

                                                            Sa Môn THÍCH QUẢNG ÐỘ


--- o0o ---

Cập nhật ngày: 01-08-2003

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Vu Lan Báo Hiếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com