Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Vu Lan Báo Hiếu


 

 

 

 

 

 

 

 Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht Hi Ngoi ti Úc đi li - Tân tây lan
TRUNG TÂM VĂN HÓA-T
Ừ THIỆN VĂN LANG
Tu Vi
n NGUYÊN THIU
, 155 The Boulevarde, Fairfield Heights NSW 2165, Australia. Tel 02-9726 2661; Fax 02-9726 2668
Vi
n Trưởng: TT Thích Qung Ba, mob. 0412-224 553; Tr Trì: ĐĐ Thích Đo Hin, mob 0401-011951; Email: quangba@tpg.com.au

 

THÔNG BÁO Tu viện NGUYÊN THIỀU.

Kính gởi quý Đồng Hương, quý Phật tử tại Sydney và xa gần.

 Nhân Lễ Hội ĐOÁ HỒNG HIẾU HẠNH kỳ VII, ngày 24/8/2007,

mời các em Thanh Thiếu Niên Việt Nam 7-18 tuổi tại Úc

tham dự cuộc thi có thưởng, viết về

“CÔNG ƠN ÔNG BÀ CHA MẸ”.

 

Lễ Hội ĐOÁ HỒNG HIẾU HẠNH kỳ 7 do Tu Viện Vạn Hạnh & Nguyên Thiều tổ chức tại Crystal Palace, Canley Heights, từ 7pm-10pm tối thứ Sáu 24/8/2007, xin thân mời Các Em Các Cháu Thanh Thiếu Niên Việt Nam từ 7 tuổi đến 18 tuổi cư ngụ tại Úc, tích cực tham gia Cuộc Thi Viết bằng tiếng Việt, chủ đề chính là CẢM NIỆM CÔNG ƠN ÔNG BÀ CHA MẸ (không giới hạn số chữ, đề nghị tối thiểu 200 chữ, và do các em tự viết).

Trước ngày 20/8/2007, thân mời các em email bài dự thi, dạng VNI hay Unicode, đến quangba@tpg.com.au vanphap0@yahoo.com.au nếu bài viết trên giấy, xin gởi đến Tu Viện Nguyên Thiều, PO box 9A Fairfield Heights NSW 2165, hay mang đến tại Tu Viện Nguyên Thiều, 155 The Boulevarde, Fairfield Heights NSW 2165. Xin các em ghi rõ tên-tuổi mình và tên phụ huynh mình, và địa chỉ - phone & email để Ban Tổ Chức tiện liên lạc.

Ban Tổ Chức sẽ mời thành lập một Ban Giám Khảo gồm các Giáo sư Việt ngữ, nhà báo, nhà văn, để chấm bài và chọn phát giải cho 15 bài xuất sắc (gồm 5 giải Danh Dự và 10 giải Khuyến Khích). 5 giải Danh Dự (riêng giải NHẤT là $500 tiền mặt và quà tặng) cũng như quà tặng cho 10 giải Khuyến Khích sẽ do Trung Tâm Văn Lang, và xin thân mời các nhà Mạnh Thường Quân, hỷ tặng.

BTC kính mời toàn thể quý bậc Phụ Huynh khuyến khích con em mình tham dự cuôc thi nầy. Cũng xin mời quý vị giữ vé sớm để tham dự Lễ Hội ĐOÁ HỒNG HIẾU HẠNH kỳ 7 (phone giữ chỗ trước, TV Nguyên Thiều số 02-9726 2661 hay Thầy Đạo Hiển, mobile 0401-011 951).

NĂM em đạt giải Danh Dự sẽ được tặng 2 vé mời Miễn Phí tham dự Lễ Hội ĐOÁ HỒNG HIẾU HẠNH, và được mời lên tự giới thiệu bài viết  cảm niệm của chính mình đối với ÔNG BÀ CHA MẸ của mình.

Ban Tổ Chức cũng xin khuyến khích các vị là con là cháu, nên sắm sẵn quà Vu Lan Hiếu Hạnh, và kính thỉnh CHA MẸ ÔNG BÀ cùng mình đến dự đêm tiệc chay Lễ Hội, Ban Tổ Chức sẽ cùng mời CHA MẸ ÔNG BÀ lên sấn khấu, để quý vị là Con Cháu nói lời tri ơn, lời chúc tụng, rồi dâng tặng quà Vu Lan Hiếu Hạnh của mình lên Ông Bà Cha Mẹ. Quý vị muốn tham dự tiết mục nầy, xin ghi danh trước với BTC, phone số 9726 2661 hay 0401-011 951 trước 20/8/2007.

Trong tinh thần bảo tồn đạo hiếu cao vời, phát huy phong hóa đền ơn đáp nghĩa rất Việt Nam, tôn vinh ân đức sinh thành của Ông Bà Cha Mẹ, chúng tôi kính mời quý Đồng hương tại Sydney và xa gần tham dự LỄ HỘI ĐOÁ HỒNG HIẾU HẠNH 7, và chân tình khuyến khích các em Thanh Thiếu Nhi Việt Nam tham gia Cuộc Thi viết về CÔNG ƠN ÔNG BÀ CHA MẸ nầy.

 

Thượng Tọa Thích Quảng Ba, Viện trưởng & Đại Đức THÍCH ĐẠO HIỂN,

Trụ trì Tu viện Nguyên Thiều, Fairfield Heights - Sydney ngày 5/7/2006.

 

Thaân môøi quyù Ñoàng höông,

Phaät töû xa gaàn hoan hyû ñeán

tham döï Ñaïi Leã

VU LAN

BÁO HIẾU

taïi Tu Vieän Vaïn Haïnh Canberra

9am-4pm Chuû Nhaät 26/8/07(14/Baûy aâl)

 

Chương trình sơ lược: 9.30am Lễ Quy Y Tam Bảo, 10am Thuyết giảng Vu Lan và Tình Mẹ, 10.45am Tụng kinh Báo Ân, 11.15pm Lễ Cài Hoa Hồng (Gia đình Phật tử), 11.30pm Nghi thức Đại Lễ VU LAN và Cúng Ngọ, 12pm Tiến Thực Hương Linh ký tự, 12.15pm Lễ Cúng Dường Trai Tăng, 12.30pm Phật tử thọ trai chung, 3pm Chẩn Thí Thập Loại Cô Hồn.

Bổn Viện thân mời quý Phật tử xa gần về Sydney tham dự

Lễ hội ĐÓA HỒNG HIẾU HẠNH 7

7-11pm Thứ Sáu 24/8/2007 (với tiệc chay 6 món tuyệt hảo)Tại Crystal Palace, 219 Canley Vale Rd, Canley Heights 2166 Sydney

Ñaëc bieät mời các em Thanh Thiếu Niên Việt Nam 7-18 tuổi tham dự cuộc thi có thưởng, viết về
 
“CÔNG ƠN ÔNG BÀ CHA MẸ”

Download poster Đóa Hồng Hiếu Hạnh

 

 

 

 

----o0o---


Trình bày: Phổ Trí
Cập nhật: 8-2007


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544