Mười thương Vu Lan

 

            Một thương Bảo điện đại hùng

Rộng dung Phật tử về chung nguyện cầu

            Hai thương thiền định thẩm sâu

Từ bi khắp trải, nhiệm mầu rộng lan

            Ba thương chư Phật hỷ hoan

An cư kiết hạ Tăng đoàn thanh cao

            Bốn thương gương hiếu làu làu

Mục Liên cứu mẹ nhờ vào Đức Tăng*

            Năm thương tịnh vật cúng dâng

Đúng ngày Tự Tứ đền ân sinh thành

            Sáu thương lời Phật dạy rành

Mở lòng bố thí được sanh cõi lành

            Bảy thương độ chốn U Minh

Nghe chuông tất cả ngục hình ngưng ngay

            Tám thương chẩn tế tiệc chay

Cô hồn nghe Pháp đồng quay trở về

            Chín thương độ khắp quần mê

Kẻ còn người mất đề huề nhuần ân

            Mười thương hạt tốt gieo mầm

Hướng về khắp cả thậm thâm quả mầu

            Vu Lan nghĩa thắng ý sâu

Đồng tu phước huệ thượng cầu Phật tâm

 

Tâm Quang
Brisbane, Mùa Vu Lan 2007

 *          Muốn cho cứu đặng mạng người Phải nhờ thần lực của mười phương tăng (Kinh Vu Lan Bồn)

 

 

----o0o---


Trình bày: Phổ Trí
Cập nhật: 8-2007


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544