Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Học Cơ Bản


 

 

 

 BUDDHISM IN A NUTSHELL

Phật giáo yếu lược

Nguyên Tác: NARADA THERA

Người Dịch: H. T. THÍCH TRÍ CHƠN

 

 

MỤC LỤC

 

1. Ðức Phật

2. Phật Giáo Phải Chăng Là Một Triết Học

3. Phải Chăng Phật Giáo Là Một Tôn Giáo

4. Phải Chăng Phật Giáo Là Một Hệ Thống Ðạo Ðức

5. Một Vài Ðặc Ðiểm Của Phật Giáo

6. Nghiệp Báo Hay Luật Nhân Quả 

7. Luân Hồi

8. Lý Thập Nhị Nhân Duyên

9. Vô Ngã Hay Không Có Linh Hồn

10. Niết Bàn

11. Con Ðường Dẫn Ðến Niết Bàn

12.Chú Thích Của Dịch Giả

CONTENTS

 

1. The  Buddha

2. The Dhamma, Is It A Philosophy ?

3. Is It A Religion

4. Is Buddhism An Ethical System ?

5. Some Salient Features Of Buddhism

6. Kamma Or The Law Of Moral Causation

7. Re-birth

8. Dependent Origination (Paticca Samuppada)

9. Anatta Or Soullessness

10. Nibbàna

11. The Path To Nibbàna

12. Footnotes Of The Translator

 

Tải xuống toàn tập sách (PDF)

 

---o0o---

 

Mục Lục > 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12

 

---o0o---

 Trình bày: Anna

Cập nhật: 9-2007


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Phật Học

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544