Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Học Cơ Bản


 

 

 

 

ĐẮC NHÂN TÂM -VÂNG LỜI PHẬT DẠY

Tu y như Phật – Hành trì giống Phật - Chắc chắn thành Phật

 

HT-Thích Giác Nhiên

Tổ Đình Minh Đăng Quang

 

MỤC LỤC

 

-Đắc Phật Tâm

-Sự tiến hóa của chúng sinh nhân loại

-Noi theo gương Phật

-Quy về bổn thể

-Phật là một danh từ

-Hiểu thấu tình đời

-An phận thủ thường

-Nương về với Phật

-Quy y với tam bảo

-Vâng theo lời Phật dạy

-Luật sư đạo đức

-Bác Sĩ Mẹ Hiền

-Thương gia ngay thẳng

-Tòa án lòng nhân

-Gương Mẹ cha

-Phận con cháu

-Học sinh ngoan ngoãn

-Cô Thầy giáo quý báo vô cùng

-Tình nghĩa Thầy Trò

-Tình nghĩa đệ huynh

-Tình nghĩa Vợ Chồng

-Tình nghĩa Anh em

-Đừng ố báng ai

-Phải tôn kính đấng siêu phàm

-Ngủ nhiều càng mê

-Phá vỡ vô minh

-Ỷ lại thần quyền

-Mê tín dị đoan

-Tin vô căn cứ

-Hãy tỉnh thức

-Hiềm tỵ phải hư tâm

-Sớm đạt chủ Ông

-Đạt Phật tâm

-Cá ăn kiến

-Kiến ăn cá

-Hãy tự răn mình

-Tấm lòng từ ái

-Dứt lo nghĩ

-Chẳng nói làm

-Thánh trí cao thâm phàm tâm nan trắc

-Phật là giác tha viên mãn

-Thường hành chánh niệm

-Lời nói rất quan trọng

-Tự hỏi lấy mình

-Ma Phật mình tự biết

-Phật ma cũng tự ta

-Phật ở nơi đâu

-Dĩ tuệ duy nghiệp

-Thức khuya mới biết đêm dài…

-Tuổi già hay quên

-Trừ mê tín

-Bỏ dị đoan

-Mực tàu đau lòng gỗ

-Lương tâm tán tận

-Chẳng lẽ nghề Đạo ác,là vô lương tâm…?

-Tham quá thì thâm

-Dứt mê nhiễm lộ bày tâm Phật

-Đau khổ quá phải nên

-Tu y như Phật

-Ma Phật chuyển hóa

-Nhờ người tiếp nối

-Tu chổ thực hành

-Tai trời ách nước

-Âm binh chướng khí

-Đời tự tại

-Anh chẳng phải là tôi

-Tôi không phải là anh

-Chúng sinh là Phật sẽ thành

-Mê nhiễm mà sa đọa

-Thành chi cũng tự mình

-Trói mở thảy do mình

-Chuyển mê khai ngộ

-Ma quỷ cũng tự mình

-Phật tại tâm trung hà tu bái giả

-Hoa ưu đàm bất diệt

-Ngộ lý vô thường

-Tánh vốn không

-Tấm lòng thanh tịnh

-Tâm sanh tâm xót khởi ưu ái giả

-Chuyển mê khai ngộ

-Lời Phật dạy

-Tầm sư học đạo

-Tu y như Phật sẽ thành Phật

-Phật nói

-Phật tánh có sẵn

-Trau tâm đắc Phật đấy

-Bồ tát hạnh

-Chán đời nương đạo

-Tự mình xa phật

-Quả báo hiện tiền

-Phật tức tâm

-Nên làm phước

-Đổi họa làm phước

-Phước đức chuyển nghiệp

-Hồi tỉnh

-Nhắc nhở người ta dạy mình

-Giáo hoá chúng sinh đền ơn chư Phật

-Tu không ích kỷ

-Phật là ban vui cứu khổ

-Phật cứu độ chúng sinh

-Lời cam kết

-Ước nguyện tốt thành

-Đàn tràng cầu siêu độ

-Quy về Tam bảo

-Cầu có siêu thật

-Một đường thẳng tiến

-Khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn

-Tự mình trói buộc tự nguyện ở ra

-Buông hình bắt bóng

-Sao chưa tỉnh ngộ

-Giữ vững lập trường

-Ma Phật tự mình

-Tu có chừng

-Quyết lòng không dời đổi

-Tâm Phật đâu xa

-Chuyển hóa tiến lên

-Đừng để luống qua

-Gian khổ mới hồi tỉnh

-Tự mình cởi mở

-Phản quang tự kỷ

-Phản tỉnh

-Tuồng hát giả

-Con đường ai cũng đi qua

-Dứt lòng ganh tỵ

-Cứu rỗi hương linh

-Tìm lại chủ ông

-Tìm về cội giác

-Bổn tánh thật thể

-Xác định năm Phật đản

-Chẳng nên chấp những gì không đáng chấp

-Vạn vật vốn giai không

-Mấy ai tỉnh mộng

-Bình đẳng tánh

-Nhất thiết chúng sinh giai hữu chư Phật tánh

-Ngàn năm một thuở

-Phật hóa hữu duyên

-Như-lai tạng

-Đạo tràng đất Phật

-Phước đức tròn đầy công viên quả mãn

-Vị tha xá kỷ

-Vâng lời Phật dạy

-Vô sanh vĩnh cửu

-Thời tuổi trẻ

-Khi tuổi lớn

-Lúc về già

-Công dầy quả mãn

-Tu là sửa tâm

-Nhứt thiết do tâm

-Tự xét lấy mình

-Chân như bổn thể

-Phật pháp huyền linh

-Bổn đại nguyện độ sanh

-Phật ngự tâm trung

-Chủ ông là tánh giác

-Phật thương chúng sinh như mẹ thương con

-Quỷ mẫu sát tử

-Lập hạnh thanh trai

-Tuyệt dục mới vô sanh

-Ngộ lý vô thường

-Đại lý chân thường

-Tham sân si là nguồn tội lỗi…

-Kiếp đời như giấc chiêm bao

-Trần thế suy tôn

-Tỉnh thức sớm đi

-Phật tại lòng ta

-Chân ngã liễu tri

-Ăn thịt chúng sinh đoạn mất Phật tánh

-Kẻ giết người ăn đều có tội “sát sanh”

-Đạo tặc trộm cướp “trộm cướp”

-Tội tà dâm, đa dục thì đa nhục

-Tội vọng ngữ

-Kết luận bốn giới trọng

-Phật với chúng sinh đồng nhất thể

-Vạn pháp quy tâm

-Lòng thành khẩn

-Dứt mê là giác ngộ

-Sớm mau hồi tỉnh

-Muốn đắc Phật tâm

-Ý nghĩa các pháp tháp

-Phật như thế nào?

-Phật trong lòng

-Có đi mới đến

-Đôi lời tỉnh thức!

-Đoạn dục Phật lộ bài

-Phật tánh sẳn có

-Muốn đắc Phật tâm

-Phật tức tâm

-Pháp môn niệm Phật

-Tự cao ngã mạn càng xa Phật

- Muốn đắc Phật tâm

-Tiếng gọi thế gian

-Tiếng gọi trần gian

-Diệt trừ ái dục

-Liễu tri Phật tánh

-Tu như lục bình trôi

-Tu như chùng gởi gá cây sống

-Tu như kê bảo noản

-Sông

-Biết

-Linh

-Định luật vô thường

-Trường sanh bất tử

-Đáng sợ nhất trên đời

-Vì sống còn cả nhân loại

-Vâng lời Phật dạy

-Sứ giả hòa bình

-Độ sanh viên mãn

-Độ tử viên thành

-Lời dây đức Thế Tôn

-Duy có Phật thừa

-Vài dòng tóm lược thánh kinh

 

ĐẮC NHÂN TÂM

 

Muốn đắc Phật tâm phải thật hành

Y lời Phật dạy độ nhân sanh

Trường chay giớt sát chuyên tu niệm

Giữ giới quy y ráng thực hành

Phiền não tham ô xa dứt hẳn

Minh tâm kiến tánh đắc vô sanh

Thông tri vạn pháp vô nan sự

Muốn đắc Phật tâm phải thực hành

 

SỰ TIẾN HÒA CỦA CHÚNG SINH NHÂN LOẠI

Bầu vũ trụ mênh mông bao quát

Cả muôn loài vạn vật tiến lên

Noãn,thai,thấp,hóa,bốn tên

Từ lần giác ngộ trở nên thánh hiền

Và tiến đến thành tiên tác Phật

Cả tinh thần vật chất tương sanh

Lớp cỏ cây tiến hóa mới thành

Cùng các loại thượng cầm hạ thú

Hàng ngạ quỷ mới sanh hung dữ

Như loài người trữ tánh lòng nhân

Còn trời là từ thiện tánh linh

Qua tứ thánh cao minh tròn đủ

Bích chi bậc tiến lên Bồ-tát

Đến Như-lai toàn giác toàn năng

Ở trần gian đâu có chi bằng

Từ không có có không luân chuyển

Pháp huyền diệu tùy duyên bất biến

Bất biến mà cũng phải tùy duyên

Tùy căn cơ đốn giáo tiệm huyền

Lần đưa đến cao siêu đáng kính

Từ địa ngục tiến lên tịch tịnh

Đấng Như-lai Phật tổ cao trên

Cõi bất sanh bất diệt thường bền

Đó mới thật Niết bàn tột đỉnh

NOI THEO GƯƠNG PHẬT

Phật là toàn giác toàn năng

Toàn chân thiện mỹ khó ai sánh bằng

Nhờ ngài cần mẫn siêng năng

Nhiều đời nhiều kiếp một lòng chuyên tu

Thoát ra khỏi chốn ngục tù

Vô minh bất giác thâm u đọa đày

Đó là ở cõi trần ai

Trầm thăng lên xuống tạo vai muôn đời

Nay ngài đạ giác ngộ rồi

Tránh xa mê nhiễm miếng mồi lợi danh

Quyết tu đạo quả viên thành

Để gương vạn loại chúng sinh được nhờ

QUY VỀ BỔN THỂ

Bổn thể từ xưa vốn tịnh thanh

Đắm mê vật chất mới tương sanh

Danh tài lợi sắc càng vương víu

Tham muốn thích ưa mới giựt dành

Khổn khổ tơi bời nên thức tỉnh

Quay đầu trở lại hết đua tranh

Nương về bổn thể xưa nguồn cội

Giải thoát hoàn toàn dứt tử sanh

PHẬT LÀ MỘT DANH TỪ

Phật giả phất tri nhân sự giả

Trần gian phủi sạch chẳng còn ta

Tham sân nghiệp chướng xa lìa hẳn

Tứ tướng tam tâm dứt oan gia

Phiền não trần nhơ lìa dứt sạch

Chẳng còn đắm nhiễm chốn ta bà

Tánh linh trở lại chân như hiện

Phật tại lòng mình chẳng có xa

HIỂU THẤU TÌNH ĐỜI

Tình đời đen trắng đổi thay hoài

Bùi ngọt mặn nồng đắng chát cay

Thương ghét mến yêu thù oán hận

Hoan hô đã đảo thể khôi hài

Ví như bọt nước vầng mây nổi

Có có không không chỉ mấy ngày

Nên nói tình đời là bạc bẽo

Đạo mầu vĩnh viễn mãi lâu dài

AN PHẬN THỦ THƯỜNG

An phận thủ thường chẳng vướng mang

Thân tâm thanh tịnh mới thư nhàn

Khai thông trí tuệ chân như hiện

Giới đức vẹn toàn hưởng lạc bang

Phước huệ song tu tròn tánh mạng

Tham thiền nhập định vẫn bình an

Không còn ham muốn đâu sầu khổ

An phận thủ thường chẳng vướng mang.

NƯƠNG VỀ VỚI PHẬT

Phật là thể hiện đức từ bi

Hỷ xả bao dung ít kẻ bì

Cứu độ muôn loài ra biển khổ

Dắt dìu sanh chúng khỏi rừng si

Trần gian chẳng nhiễm say mê đắm

Thế sự chẳng màng chút bợn chi

Là đấng siêu phàm hay thoát tục

Thành tâm bái phục quyết quy y

QUY Y VỚI TAM BẢO

Phật đối chúng sinh thể mẹ hiền

Tìm phương dắt dẫn khỏi oan khiên

Đời mê say đắm mà gian khổ

Tình ái lợi danh với bạc tiền

Lẫn quẩn luân hồi lên xuống mãi

Tam đồ lục đạo mấy đời yên

Phật ngài chỉ rõ đường siêu thoát

Nhanh bước chân theo bớ bạn hiền

VÂNG THEO LỜI PHẬT DẠY

Muốn được thành Phật

Trước phải thành tâm

Tâm thành tức Phật thành

Ân cha nghĩa mẹ công thầy

Làm sao đền trả ân này cho xong

Làm người phải biết tổ tông

Ân cha nghĩa mẹ và công ơn thầy…

Kẻ bội ân bạc nghĩa

Đường đến Phật còn xa…

Phật ở tại lòng ta

Tâm chánh chơn là Phật.

LUẬT SƯ ĐẠO ĐỨC

Luật sư đạo đức có lương tâm

Giúp đỡ cho ai đã lỡ lầm

Gỡ cứu những người oan ức nạn

Công bằng chánh trực nghĩa tình thâm

Nhờ nương tam bảo trì ao giới

Niệm Phật an chay dưỡng đức ân

Thật sự giúp đời không vụ lợi

Luật sư như vậy đáng kính khâm

BÁC SĨ MẸ HIỀN

“Lương y như từ mẫu”

Lương y từ mẫu tiếng xưa nay

Cứu bịnh gian lao khổ chớ nài

Chữa trị mọi người xem cật ruột

Chuyển thầy chuyên nghiệp đủ phương hay

Không vì tiền bạc tâm chênh lệch

Nỡ để bịnh nhân phải chết gầy

Bác sĩ lương tâm là phải thế

Sống đời đạo đức chết siêu ngay.

THƯƠNG GIA NGAY THẲNG

Thương gia mua bán tiếng thơm còn

Chẳng mua giạ già bán giạ non

Bặt thiệp được lòng muôn khách đến

Hài hòa sau trước khắp bà con

Đồng này y giá không thay đổi

Chân thật chẳng dùng lưỡi miệng ngon

Bặt thiệp thẳng ngay nhiều khách mến

Làm mau phát đạt bởi lòng son

TÒA ÁN LÒNG NHÂN

Tòa án thẳng ngay chẳng vị thiên

Vì ân vì nghĩa chẳng vì tiền

Công bằng luật pháp mà phân xử

Giải cứu những người bị tội khiên

Khác hẳn nhiều tiền là thắng cuộc

Thanh cần liêm sĩ đáng công quyền

Danh thơm tiếng tốt lưu đời mãi

Công lý công bằng chẳng ngữa nghiêng

GƯƠNG MẸ CHA

Mẹ cha trước hết phải làm gương

Con cháu một lòng phải mến thương

Quý trọng ông bà cùng cha mẹ

Bà con cô bác chớ xem thường

Trong nhà lớn nhỏ nhờ điêu luyện

Xum họp vui vầy bởi mến thương

Xử sự dưới trên tròn bổn phận

Gia đình hạnh phúc vĩnh miên trường

PHẬN CON CHÁU

Con cháu giữ tròn phận hiếu tâm

Sinh thành dưỡng dục rất cao thâm

Đáp đền nghĩa trọng tròn ân hiếu

Danh tiếng bia truyền mãi vạn năm

Khổng,Mạnh ngàn xưa lưu vạn kỷ

Hiếu trung tín nghĩa vẫn dư âm

Đáng khen con cháu gương lành tốt

Vĩ đại vẹn toàn hạnh hiếu tâm.

HỌC SINH NGOAN NGOÃN

Học sinh ngoan ngoãn gắng chuyên cần

Mến bạn thương thầy dạy phải vâng

Ráng giữ nghe lời cha mẹ dạy

Cố tâm đạo nghĩa quyết theo lần

Nhẫn hòa hiếu học tròn nên phận

Thành đạt nên danh quý vạn phần

Giúp ích đạo đời xây hạnh phúc

Gương lành soi sáng bậc hồng ân.

CÔ THẦY GIÁO QUÝ BÁO VÔ CÙNG

Giáo sư gương mẫu đấng thanh cao

Dạy dỗ không phân hạnh bậc nào

Khó nhọc đến đâu mà chẳng nệ

Miễn cho đỗ đạt dạ hề nao

Mến thương đồ đệ như con cháu

Kiên nhẫn giáo khuyên gắng sửa trau

Trò học nên danh là toại nguyện

Thầy cô xứng đáng bâc thanh cao

TÌNH NGHĨA THẦY TRÒ

Tình nghĩa thầy trò rất mến thương

Ân sâu nghĩa nặng thật khôn lường

Ra công giáo dưỡng như trởi biển

Cực khổ gian lao cũng khó tường

Muốn đáp ân thầy cho xứng đáng

Nghĩa trò mở rộng tấm lòng thương

Lợi tha độ chúng càng sâu rộng

Hầu đáp ân thầy khắp bốn phương

TÌNH NGHĨA ĐỆ HUYNH

Đệ huynh tình nghĩa rất cao thâm

Tin tưởng cùng nhau chớ hiểu lầm

Thương mến đỡ nâng dìu dẫn dắt

Trọn đời tiếng tốt mãi dư âm

Học thầy xa cách đâu bằng bạn

Gần gũi nhắc nhau những lỗi lầm

Trau sửa thân tâm rèn trí tánh

Lần hồi thấu đạt lý huyền thâm

TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG

Tình nghĩa vợ chồng nhất thủy chung

Thương nhau gian khổ cũng chung cùng

Gìn lòng cố giữ màu sắt son

Chặt dạ gắng gìn chí nghĩa trung

Chết sống có nhau tròn chữ tiết

Khổ vui cam phận chí kiên hùng

Đáng khen giai ngẫu se tơ chặt

Chung sống trọn tình chí nghĩa trung

TÌNH NGHĨA ANH EM

Anh em cần phải mến thương nhau

Một dạ một lòng trước như sau

Lớn nói nhỏ nghe tròn bổn phận

Nhỏ khuyên đúng lẽ lớn dồi trau

Đó là xây dựng nương trên dưới

Hạnh phúc anh em quý biết bao

Gương tốt muôn đời nêu sách sử

Chung nhau nâng đỡ sẽ sang giàu.

ĐỪNG Ố BÁNG AI

Cắt ké kỳ nhông cũng đạo đồng

Cớ sao khích bát hỡi kỳ nhông

Lịch chê lươn nhớt ai khen lịch

Đước nói rùa hôi đước ít không

Quy tưởng quy sang quy ngoảnh cổ

Phụng khoe phụng múa phụng xòe lông

Chi bằng giữ phận ai theo nấy

Khích bát làm chi phải mích lòng

PHẢI TÔN KÍNH ĐẤNG SIÊU PHÀM

Đừng chống đối nhau khỏi lụy phiền

Gây ra thù hận kết oan khiên

Chê qua chê lại thêm thù oán

Ai có giỏi hơn bậc thánh hiền

Phật Chúa thần tiên đều quý trọng

Ngọc hoàng Thượng đế đấng thiêng liêng

Chống nhau khinh miệt thêm đa tội

Các đấng siêu phàm phải nể kiêng.

NGỦ NHIỀU CÀNG MÊ

Ham ăn mê ngủ lắm mà chi

Càng ngủ càng say chẳng ích gì

Tỉnh thức để mà ngồi nhập định

Quán soi thấu tột lý huyền vi

Khai thông tỏ ngộ bao mầu nhiệm

Tâm thức liễu tri khó sánh bì

Tuệ giác gồm thâu hàm vạn vật

Vô minh dứt sạch hết mê si

PHÁ VỠ VỎ VÔ MINH

Vô minh nguồn gốc của trầm luân

Học đạo cần nên phải thắm nhuần

Giới định huệ là môn giải thoát

Phật tâm đắc nhập hết gian truân

Sống đời tự tại an nhàn lạc

Thanh tịnh chân như bổn tánh thuần

Chư Phật ba đời đều cũng thế

Vô minh đoạn tuyệt hết trầm luân

Ỷ LẠI THẦN QUYỀN

Ỷ lại thần linh cứu giúp mình

Đó là mê tín bởi vô minh

Đức tin phải có là phương tiện

Sự thật giai do cũng tự mình

Họa phúc vô môn nhơn tự triệu

Bởi nhân lành dữ bóng theo hình

Thần linh đâu có thiên tư vị

Ỷ lại tin cuồng uổng kiếp sinh

MÊ TÍN DỊ ĐOAN

Mê tín đụng gì cũng tin theo

Thật là tệ hại lắm nguy nghèo

Tin điều vô lý không căn cứ

Nhắm mắt nghe theo phải mắc eo

Phật dạy muốn tin cần biết rõ

Vu vơ vô cớ mãi leo trèo

Uổng công nhọc sức càng gây họa

Tiếc trọn kiếp đời mãi chạy theo

TIN VÔ CĂN CỨ

Lợi dụng lòng tin gạt gẩm hoài

Đó là phương kế để sanh nhai

Ngọc Hoàng Thượng Đế đâu tư vị

Tin tưởng quý ngài tha thứ ngay

Vẽ cọp vẽ hùm run khỉ sợ

Bánh màu bánh giấy gạt đồng loài

Ăn no sau được càng bày vẽ

Thương hại kẻ mê cứ chạy dài

HÃY TỈNH THỨC

Tỉnh thức kìa ai chớ ngủ hoài

Những gì không biết bỏ đi ngay

Bởi nghe nên mắc tin lầm lỗi

Tự thấp đuốc đi chẳng đợi ai

Ỷ lại thần linh vì thích ngủ

Nhận mình bần tiện kẻ tội đoài

Phạt răn tha thứ do trời định

Mê ngủ ngủ hoài mãi đắm say.

HIỀM TỴ PHẢI HƯ TÂM

Ganh hiềm ghét tỵ phải hư tâm

Dù phải như ai có lỗi lầm

Học quấy mặc tình thây kệ họ

Phận mình mình giữ được cao thâm

Tấm lòng ích kỷ đa thù oán

Thổi vết tìm lông mãi chích châm

Gây hận oán thù chi thống khổ

Ganh hiềm ghét tỵ phải hư tâm

SỚM ĐẠT CHỦ ÔNG

Hỷ xả từ bi khỏi bận lòng

Tâm hồn tự tại vẫn không không

Bon chen cho lắm làm chi nhọc

Chạy nhảy đua tranh với bụi hồng

Chung cuộc chết rồi đều tay trắng

Đời là giả tạm có gì mong

Khi người tỉnh thức nương về đạo

Giải thoát tu trì đạt chủ ông.

ĐẠT PHẬT TÂM

Muốn đạt Phật tâm phải thế nào

Xét mình tu học thể ra sao

Siêng tu cố gắng hay lười biếng

Tinh tấn đêm ngày quyết sửa trau

Giới định huệ rèn cho đúng mức

Bền tâm tịnh luyện chẳng hề nao

Thì là Phật quả mau thành đạt

Chắc chắn trăm phần chỉ chậm mau.

CÁ ĂN KIẾN

Kiến ở trên cây rớt xuống ao

Cá liền đến đớp thật là mau

Dù cho bao kiến đành cam chịu

Vì đã lọt vào xuống biển ao

Kiến ở trên bờ thì dữ tợn

Sa chân xuống nước biết làm sao

Cam đành thất thủ khi biến đổi

Nên chớ khinh lờn ỷ tự cao.

KIẾN ĂN CÁ

Cá lóc lên bờ bị kiến ăn

Kiến ngàn muôn triệu khó mà thăng

Bu nhau rút rỉa còn xương cá

Khi kiến rớt hồ cá cũng ăn

Định luật xưa nay đà phải thế

Có qua có lại lẽ công bằng

Đó là nhân quả kinh thường dạy

Thức tỉnh cho đời để tự răn

HÃY TỰ RĂN MÌNH

Bài học răn đời phải tránh đi

Thấy người cơ cực lúc lâm nguy

Đừng nên ỷ lại khi dày xéo

Vinh nhục nhục vinh cũng có thì

Đứng quá khinh người khi thất thế

Tìm phương giải cứu kẻ cơ nguy

Tấm lòng quảng đại là tâm Phật

Chân thật bất hư chẳng ngại gì

TẤM LÒNG TỪ ÁI

Lòng từ ái,với muôn loài vạn vật

Vì xót thương, khắp tất cả hàm linh

Cứu chúng sinh, đó cũng là tự cứu mình

Thoát ra khỏi,bao vòng dây cương tỏa

Lòng từ ái,trước trừ tiêu nhân ngã

Sau khi đi, ích kỷ tham sân si

Không đắm say, mê nhiễm một vật gì

Tự tháo mở,ra khỏi vòng đau khổ

Lòng từ ái thương chúng sinh tột độ

Phải làm sao thể hiện tấm lòng đây

Rải từ tâm như bát nước tràn đầy

Làm gương mẫu sống trên đời lý tưởng

Lòng từ ái mới chính là cao thượng

Cứu hồn oan vất vưởng khắp cùng nơi

Độ tử sanh đưa đến tận bến bờ

Ra khỏi chốn đường luân hồi sinh tử

Lòng từ ái không chút gì do dự

Phải ra vào bao lửa đạn mưa tên

Quyết làm sao xây dựng đắp móng nền

Nguyền tự độ độ tha tròn viên mãn

DỨT LO NGHĨ

Lo nghĩ làm chi phải bận lòng

Sao bằng thong thả cửa thiền không

Đèn trăng quạt gió say mùi đạo

Chiếu đất màn mây lánh bụi hồng

Phú quý vinh hoa dường tuyết hạ

Công danh gẩm lại tợ sương đông

Ngoài tai chẳng tiếng đời mai mỉa

Thanh tịnh chân như thoát cõi hồng.

CHẲNG NÓI LÀM

Chẳng nói làm chi phải bận tâm

Sao bằng cõi Phật cố sưu tầm

Lý chân thấu rõ say mùi đạo

Diệu pháp ngộ rồi đắc huệ tâm

Nhập định tham thiền trong vắng lặng

Như như thể tánh dứt mê lầm

Thản nhiên tự tại đời hoan lạc

Thấu đạt lý mầu chổ thậm thâm

THÁNH TRÍ CAO THÂM PHÀM TÂM NAN TRẮC

Thánh trí cao thâm khó sanh bì

Phàm tâm đâu biết bởi tham si

Chấp không chấp có theo hình tướng

Chạy quẩn chạy quanh chẳng kể gì

Dục vọng che mờ tâm trí tuệ

Làm sao thấu đạt lý huyền vi

Bao giờ tỏ ngộ chân như Phật

Tánh giác liễu tri chẳng khó gì

Đức Phật xưa cũng chúng sanh

Nhờ tu mà được đắc thành vẻ vang

Phật xưa nhiều kiếp cũng sai lầm

Quá khứ tiền căn của đức Ngài

Đắm nhiễm mê trần theo thế tục

Gian truân khổ sở lắm thương thai

Khi bừng tỉnh ngộ nguyền tu học

Giải thoát hoàn toàn đoạn dứt ngay

Tịnh luyện công phu tròn tánh mạng

Đạt thành đạo quả đức Như Lai.

BỎ ĐI CÁI TA MÀ MÌNH THƯỜNG Ỷ LẠI

Con chớ tưởng con là tuyệt diệu

Muôn ngàn kẻ khác trội hơn con

Phật dạy bỏ đi lòng tự ái

Đó là tự tận đấy nghe con

Con chớ ngó lên dòm xuống mãi

Thế là mỏi cổ khổ nghe con

Chân đi thận trọng xem chừng té

Thì khỏi đau mình đấy nghe con

Phật xưa gắng học tu thành đạt

Ngã mạn đọa trầm đấy nhe con

Gò cáo kẻ cuốc đào bang xuống

Trủng thấp bồi bằng nhớ nhe con

Đường đi gay góc cần nên tránh

Dẫm đạp hại mình nhớ nghe con

Giới đức trau dồi rèn luyện mãi

Bền tâm nhẫn nại nhớ nghe con

Cuộc đời gian khổ nhiều kinh nghiệm

Chặc dạ bền lòng nhớ nghe con

Sắc tài danh lợi nguồn đau khổ

Dính vướng lụy trầm khốn nghe con

Chớ nên ỷ lại nhiều công đức

Tổn hại hạnh lành đọa nhe con

Thương người tựa thể mình không khác

Là chưởng đức lành đó nghe con

Kính trên nhường dưới hằng khiêm tốn

Giới đức trau dồi mãi nghe con

Bền tâm vâng giữ thầy răn dạy

Khuôn vàng thước ngọc đó nghe con

Nên danh nên phận lưu tồn mãi

Tiếng tốt muôn đời đó nghe con

Lời khuyên nhắc nhở còn lưu bút

Ghi khắc vào lòng mãi nghe con

PHẬT LÀ GIÁC THA VIÊN MÃN

Phật là bác ái đại từ bi

Cứu độ chúng sinh chẳng nệ gì

Không có biệt phân màu sắc tóc

Chớ nề gian khổ những điều chi

Hy sinh trọn kiếp vì nhân loại

Hoằng pháp lợi sanh sớm kịp kỳ

Từ độ độ tha tròn viên mãn

Minh tâm kiến tánh đáo hoàn quy

THƯỜNG HÀNH CHÁNH NIỆM

Gồm thâu vật chất để làm gì

Khi tắt thở rồi chẳng có chi

Tất cả giả trần đều để lại

Ác gian đem xuống tân a tì

Thế nên tỉnh thức càng mau sớm

Hỷ xả đại từ với đại bi

Trai giới trau dồi rèn đức hạnh

Thường hành chánh niệm đáo hoàn quy

LỜI NÓI RẤT QUAN TRỌNG

Một lời nói mà làm cho người thức tỉnh hướng thượng,xa tránh đi bao nhiêu điều gian tham ác quấy,tội lỗi.Họ trở nên là người thiện lành đạo đức thì sẽ đem lại cho mình cùng người phước báu vô cùng bằng trái lại đã cố ý hoặc vô tình mà thốt ra những lời xúi giục thúc đẩy kẻ khác làm những điều tàn bạo độc ác,gây sầu khổ thảm hại cho kẻ khác thì tạo oan gia nghiệp báo cho mình và kẻ khác.Cũng vì vậy mà thánh nhân thường cân nhắc trước khi nói cần uốn lưỡi 7 lần hay suy nghĩ kỹ càng,cần phải nên nói hay không nên nói thì mới thốt lời ra.Bởi lời nói đó là hậu quả của tội nghiệp hay là phước báu,nó hại hay lợi là cũng do nơi từ cửa miệng của mình phát ra.Vậy nên nhớ rằng:Nhất ngôn khả dĩ hưng bang Mà cũng nhất ngôn khả dĩ tán bang.Nghĩa là một lời nói mà đem lại an nhà lợi nước, an lạc,hạnh phúc cho mọi người.Mà cũng một lời nói làm cho tan hoại sự nghiệp tiêu tan nước nhà muôn dân lầm tha thống khổ.

                        Lời nói chẳng mất tiền mua

                        Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

Lời nói như tên không nên bắn bậy.Khi vào tai người rồi khó mà tháo gở cho ra.Nên trong ba nghiệp thân khẩu và ý mà khẩu nghiệp là nhiều và nặng hơn hết.Lời nói rất là quan trọng,thốt ra lời phải làm sao trở thành kim ngôn ngọc ngữ khuôn vàng thước ngọc,chớ không nên phát ngôn bừa bãi,muốn nói là cứ nói cho hả dạ hài lòng ra sao trối kệ thì rất là nguy hiểm hậu quả không lường.Vậy ta phải thường nhắc nhở ghi nhớ thuộc lòng câu nầy:

                        Miệng ta là cách hoa sen

            Một khi hé nở một phen thơm lừng

                        Tiếng ta là gió mùa xuân

            Một cơn thổi nhẹ,muôn dân mát lòng.

TỰ HỎI LẤY MÌNH

Muốn đến Phật ma tự hỏi mình

Phật thì toàn giác độ nhân sinh

Còn ma ác quấy càng tham vọng

Tội lỗi gian manh khó giữ gìn

Đến Phật lìa xa tâm tánh tục

Gần ma ái dục bởi vô minh

Đam mê nghiệp chướng đa phiền não

Muốn đến Phật ma tự hỏi mình.

MA PHẬT MÌNH TỰ BIẾT

Mê nhiễm đắm sau dục vọng hoài

Lu mờ bổn tánh chẳng hề sai

Chân tâm biến chuyển thành ma vọng

Trí thức hao mòn mãi đổi thay

Phật dạy tịnh tâm thường vắng lặng

Bên trong chánh thức giả bên ngoài

Tự mình biết rõ mình ma Phật

Giác Phật mê phàm chớ hỏi ai?

PHẬT MA CŨNG TỰ TA

Lòng từ bủa khắp rộng bao la

Muôn loại chúng sinh chỉ một nhà

Sắc tóc màu da tuy khác biệt

Chân tâm tánh Phật chẳng đâu xa

Tham sân dục vọng đều y một

Hình thức chẳng qua giả đó mà

Cốt yếu chân tâm là Phật tánh

Say mê đắm lụy lũ yêu ma.

PHẬT Ở NƠI ĐÂU

Phật chẳng ở trong chẳng ở ngoài

Siêu phàm nhập thánh chẳng hề sai

Phàm nhân tục tử nhiều tham ác

Thánh trí cao siêu thoát vượt ngoài

Tam giới loanh quanh vòng lẩn quẩn

Xuống lên qua lại kiếp trần ai

Niết bàn tịch tịnh chân như thật

Cũng chẳng ở trong hoặc ở ngoài

DĨ TUỆ DUY NGHIỆP

Trí tuệ mới là pháp tuyệt chiêu

Đem ra áp dũng vạn muôn điều

Chuyển xoay biến đổi bao màu sắc

Kết quả thành công biết bấy nhiêu

Được vậy cũng nhờ tu giới định

Phát sinh trí tuệ ít hay nhiều

Đó là bí quyết trên bình diện

Trí tuệ tối cân pháp tuyệt chiêu

THỨC KHUYA MỚI BIẾT ĐÊM DÀI Ở LÂU MỚI BIẾT LÒNG AI THẾ NÀO

Bạn mình muốn biết ra sao

Ở lâu mới rõ bạn nào đáng tin

Bạn nào cũng nói như đinh

Đóng vào cây cột vạn nghìn không sai

Thế mà được vậy mấy ai

Phần nhiều chỉ nói bên ngoài rất hay

Khoe khoang phước đức lâu dài

Tài năng đức hạnh ít ai sánh bì

Thực hành có được mấy khi

Phần nhiều trau chuốt chỉ vì nói suông

Phật tâm đi thắng một đường

Trước sau như một chẳng vương nghiệp trần

Si mê cuồng vọng tham sân

Là nguồn tội lỗi từ lần tránh xa

Thân tâm thanh tịnh hiền hòa

Dồi trau đức hạnh thật là quý thay

Trở về bản thể Như –lai

Cả suốt đêm dài tỉnh thức mới hay.

TUỔI GIÀ HAY QUÊN

Tuổi già ai cũng óc teo

Khi quên lúc nhớ lẽ thường xưa nay

Giảm nghe ảnh hưởng lỗ tai

Mắt mờ mũi nghẹt chân tay rã rời

Uống ăn ít muốn kém hơi

Kể luôn tâm trí cũng mờ cũng lu

Đổi tâm đổi tánh lù khù

Lúc buồn lúc giận mặc dù kể ai

Tuổi già thường lắm đổi thay

Bởi vì cơ thể trong ngoài chẳng an

Mắt tai mũi miệng chẳng toàn

Tứ chi ngũ thể rã tan rụng rời

Chỉ còn tồn tại chút hơi

Đến chứng tắt thở cuộc đời hoàn không

Tuổi già hết muốn cầu mong

Cuộc đời thế sự còn trông làm gì

Già cằn đừng có nghĩ chi

Trút rồi hơi thở cái khì là xong

Đó là sắc tức thị không

Chỉ còn tâm thức xoay vòng đáo lai.     

TRỪ MÊ TÍN

Mê tín chạy theo các vọng tà

Bóng chàng đồng cốt quỷ yêu ma

Quẻ xăm tướng số tốt hay xấu

Chỉ kiếm tiền xu sống đó mà

Bày đặt đủ trò gian dối thế

Nhiều người buộc tội phải ra tòa

Thế mà lắm kẻ còn gian díu

Vì cũng bạc tiền mới đọa sa.

BỎ DỊ ĐOAN

Ếm đối thư tôm pháp thuật tà

Ngải bùa linh cái quỷ yêu ma

Đam mê cúng kiến bày đa chuyện

Nhiễu hại chúng sinh khổ lắm mà

Cũng bởi tiền tài danh với lợi

Gạt lừa dối thế sống cho qua

Lâm chung chết xuống sa địa ngục

Lắm kẻ chẳng tường sớm bỏ qua

MỰC TÀU ĐAU LÒNG GỔ

Lời thật nói ngay mích bụng người

Bày trò mê hoặc kẻ khinh cười

Biết mà chẳng bỏ vì tham lợi

Thiên hạ phê bình chẳng hổ ngươi

Miễn bạc tiền vô mà toại hưởng

Cũng vì mắc bệnh biến ra lười

Dụng lời gian xảo mà sanh sống

Ai nói mặc tình chẳng hổ ngươi

LƯƠNG TÂM TÁN TẬN

Phật pháp chẳng hề dối gạt ai

Chẳng vì danh lợi với tiền tài

Lương tâm bán đứng mong vì lợi

Vật chất gom về vẫn biết sai

Tiền bạc vô nhiều che bít mắt

Nói làm quen được cứ làm hoài

Trầm thăng siêu đọa dù sao kệ

Chỉ biết riêng mình chẳng nghĩ ai.

CHẲNG LẼ NGHỂ ĐẠO ÁC,LÀ VÔ LƯƠNG TÂM HAY SAO?

Buôn bán lại qua để kiếm lời

Nhưng đừng lừa gạt kẻ ngu khờ

Ỷ mình hay giỏi đa mưu trí

Bút mực khéo khôn dối trẻ thơ

Đến đổi thầy tu còn bị vướng

Sóng thần nổi dậy đáng cho đời

Chôn vùi năm vạn gương còn đó

Sao chẳng tỉnh người một tấc hơi

THAM QUÁ THÌ THÂM

Tham quá sanh thâm mới đoạ trầm

Đời người thử hỏi sống bao lăm

Cơm ngày ba bửa cho nuôi sống

Chăn áo đôi rương một chổ nằm

Thử hỏi chết rồi đem chẳng đặng

Mưu sâu kế độc quá sai lầm

Vạn ban bất khứ vô nhân sự

Tham ác quá nhiều mới họa thâm.

DỨT MÊ NHIỄM LỘ BÀY TÂM PHẬT

Vô thỉ đến nay đắm nhiễm say

Tham danh ham lợi thích tiền tài

Đam mê luyến ái nên trầm lụy

Tự nhận đắm chìm chớ trách ai

Nay giác ngộ rồi mau dứt bỏ

Không còn mê nhiễm khỏi lầm sai

Hết ma Phật hiện tầm đâu nữa

Chân tánh lộ bày trước mắt ngay

ĐAU KHỔ QUÁ PHẢI NÊN

Thổi kèn hơi nghẹt mới vang lên

Đời khổ tận cùng buộc phải trên

Thế sự xưa nay là phải thế

Mạnh thì thắng thế lại hoan quên

Khôn càng lấn lướt người ngu dại

Đời vậy làm sao được vững bền

Đau khổ bao giờ cho dứt tuyệt

Khổ nhiều ép ngặt phải than rên

TU Y NHƯ PHẬT

Tu y như Phật dễ gì tu

Vạn sự khó khắn khó mặc dù

Liều chết quên mình thì mới dễ

Mê ham thích sống khó mà tu

Danh tài lợi sắc tiền tình nhiễm

Nhứt bổn tiêu tan biến vạn thù

Sao biến vạn thù quy nhứt bổn

Phật tâm chứng ngộ hết mờ lu

MA PHẬT CHUYỂN HÓA

Ma Phật chuyển xoay chỉ mấy hồi

Ma thì mê nhiễm tánh luân hồi

Tham lam dục vọng đầy gian ác

Tội lỗi tạo vây nghiệp quả nhồi

Còn Phật phất tri nhân sự giả

Đời đời thong thả chẳng chịu lôi

Chân tâm tịch tịnh quang minh chiếu

Chẳng vướng thì không nghiệp quả nhồi

NHỜ NGƯỜI TIẾP NỐI

Kẻ trước đi qua tạo khoảng đường

Người sau tiếp nối để làm gương

Truyền trao Phật pháp cho sanh chúng

Cứu khổ chúng sinh đã lãm tường

Ân bậc tiền nhân người mở lối

Sau đàng hậu tấn phải cần nương

Xây nên hạnh phúc cho nhân loại

Sau trước cùng chung có một đường

TU CHỖ THỰC HÀNH

Ăn ở làm sao được dễ coi

Gương người đi trước để mình noi

Biết người thể hiện mà theo dấu

Kỷ sở chớ nên bất dục người

Đối sử tốt lành tu thật đấy

Ăn hiền ở thẳng để người soi

Chẳng cần chuông mõ chi hình thức

Trau sửa thân tâm thấy có mòi

TAI TRỜI ÁCH NƯỚC

Chấn động thiên tai bốn vạn người

Thế mà thiên hạ dễ khinh ngươi

Chỉ vài mươi phút mà tan hoại

Thế giới chinh nghiêng khóc với cười

Thức tỉnh hay chưa đời biến diệt

Sanh già đau chết chín phần mười

Tuần hoàn máy tạo cơ mầu nhiệm

Thiên hạ dại khờ mới dễ ngươi

ÂM BINH CHƯỚNG KHÍ

Âm binh chướng khí chớ xem thường

Triệu triệu oan hồn nó nhiễu nhương

Vì bởi thác oan còn uất hận

Tìm phương báo đáp khó đo lường

Vận hành hỏa tốc thiên tai biến

Đôi phút triệu người thảm xót thương

Chỉ có pháp mầu chuyên hoá giải

Mới mong cứu khỏi họa không lường

ĐỜI TỰ TẠI

Bổn tánh an nhiên bổn tánh nhàn

Tâm hồn giải thoát tâm hồn ngoan

Không lo không nghĩ không sầu muộn

Chẳng vướng chẳng đeo chẳng buộc ràng

Thân tâm giải thoát chẳng mong chi

Chẳng vướng đeo mang một vật gì

Thanh tịnh như như thường vắng lặng

Thì là bổn thể đáo huờn quy

ANH CHẲNG PHẢI LÀ TÔI

Anh có đường anh anh tiến bước

Còn tôi lý tưởng mãi tôn thờ

Hai đường đôi nẻo tuy xa cách

Chí hướng của ai nấy hãy đeo

Chung quy kết quả tùy duyên nghiệp

Phước thưởng tội ban chỉ mấy hồi

Nếu tránh lẫn nhau là sái trật

Căn cơ trình độ chẳng đồng nhau

Quả nhân sai biệt không đồng nhất

Tội đọa phước thăng ấy lẽ thường

TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ANH

Tôi vẫn là tôi tự thuở nào

Dù anh bao cảnh chẳng hề nao

Miễn tôi biết được tôi là đủ

Ai biết thế nào cũng chẳng sao

CHÚNG SINH LÀ PHẬT SẼ THÀNH

Chúng sinh bỏ hết tánh mê phàm

Dục vọng xa lìa chẳng mến tham

Danh lợi sắc tái đều đoạn tuyệt

Sân si tội ác chớ ưa làm

Chuyển ma thành Phật nhờ trau luyện

Dứt cả tình đời chẳng muốn ham

Mải bụi hồng trần không cấu nhiễm

Minh tâm kiến tánh đấng siêu phàm

MÊ NHIỄM MÀ SA ĐỌA

Mê nhiễm làm chi phải đọa đày

Sao bằng phủi sạch mới là hay

Đời là giả dối không chân thật

Đạo đức quy về bổn tánh lai

Thế sự vạn ban tương bất khứ

Tâm chân hiển lộ mới lâu dài

Mê trần đắm lụy càng sa đọa

Tự cột trói mình chớ trách ai

THÀNH CHI CŨNG TỰ MÌNH

Phật tiên hiền thánh cũng người ta

Thoát khỏi sông mê biển ái hà

Nhờ biết tu hành trau luyện kỹ

Giới trai gìn giữ trọn đời qua

Thân tâm trong sạch lìa tham ác

Tuệ giác khai thông chứng Phật đà

Vậy hỡi kẻ mê mau tỉnh ngộ

Phật tiên hiền thánh tự mình ra

TRÓI MỞ THẢY DO MÌNH

Tự mình cột trói trách phiền ai

Bổn tánh Như-lai chẳng nhiễm say

Lục dục thất tình xưa chẳng có

Tập lần tham đắm mới chua cay

Đời không khổ lụy, đâu phiền toái

Đạo lạc kỳ trung mới tuyệt hay

Trói mở tự mình đừng trách phận

Phật ma tự ngã chẳng gì ai?

CHUYỂN MÊ KHAI NGỘ

Dục vọng càng thêm khổ lụy phiền

Tự mình cột trói mối oan khiên

Danh tài lợi sắc càng say đắm

Khổ sở triền miên nối tiếp liền

Từ cổ chí kim đều như thế

Muốn về cõi Phật xứ Tây thiên

Sớm mau thức tỉnh lo tu niệm

Không Phật thì tiên cũng thánh hiền

MA QUỶ CŨNG TỰ MÌNH

Yêu ma tà quỷ cũng do ta

Lục dục thất tình chúng quỷ ma

Ôm ấp trong lòng không dứt bỏ

Tham sân si mãi tánh gian tà

Lòng gian độc ác gây thù oán

Tạo tội tày trời kết oan gia

Nghiệp báo tránh đâu cho khỏi được

Mãi làm ma quỷ bởi tâm ta

PHẬT TẠI TÂM TRUNG HÀ TU BÁI GIẢ

Phật tại lòng mình chớ ở đây?

Vái van khẩn nguyện ý mong cầu

Xin ngài ban phúc cho thành Phật

Định tuệ tận cùng xét tột sâu

Phật tại tâm thành tâm tức Phật

Từ bi hỷ xả Phật tâm thâu

Chơn như đại định quy về cội

Phật tại lòng mình chớ ở đâu?

HOA ƯU ĐÀM BẤT DIỆT

Muôn vạn thứ hoa nở phải tan

Vô thường có hợp ắt rồi tan!

Trường đời mộng ảo chi đều hoại

Duy nhất ưu đàm mãi tiếng vang

Hoa đạo Thích ca truyền chánh pháp

Hoa thơm bát ngát mãi thời gian

Hoa truyền hậu thế còn thơm mãi

Hoa đọa ưu đàm mãi không gian

NGỘ LÝ VÔ THƯỜNG.

Thế sự trần gian chẳng khác nào

Tuồng đời tựa thể giống chiêm bao

Mê say đắm nhiễm càng sa đọa!

Thức tỉnh tu hành trở lại mau

Động đất sóng thần trong chốc lát

Cuốn trôi bốn vạn mạng tiêu hao

Vô thường đâu đợi mình đâu nhé!

Mà hẹn bao năm tháng nọ nào.

TÁNH VỐN KHÔNG

Bồn thế Như-lai tánh vốn không

Đắm mê trần thế mới riêu rong

Chạy theo danh lợi tiền tài nhiễm

Đắm sắc mê tình tánh mạng vong

Sớm tỉnh quay về mau trở lại

Tìm cho thể tánh chủ nhơn ông

Trở về bản thể Như-lai hựu

Kiến tánh minh tâm đạt chủ ông

TẤM LÒNG THANH TỊNH

Tấm lòng thanh tịnh chẳng cưu mang

Dứt bỏ những gì việc thế gian

Danh lợi sắc tài không vướng mắc

Thế quyền bổng lộc chẳng mơ màng

Sống đời thanh đạm không chen lấn

Tri túc thường hay thiểu dục an

Tự tại tiêu diêu trong lạc cảnh

Thân tâm trí tánh mãi thanh nhàn

TÂM SANH TÂM XÓT KHỞI ƯU ÁI GIẢ

Tâm sanh khởi vọng diệt mau đi

Diệt nó mới là đại từ bi

Dứt hết tâm phàm sanh Phật tánh

Tam bành lục tặc chẳng còn gì

Xây tòa đại giác khai trí tuệ

Phiền não đọan lìa dứt vô sanh

Tứ quí tam tâm tiêu dứt sạch

Đoạn tâm sanh diệt chính thương mình

CHUYỂN MÊ KHAI NGỘ.

Tu là chuyển nghiệp dứt đam mê

Khai ngộ chân tâm sớm trở về

Gặp chủ nhân ông chân Phật tánh

Bền công trau luyện hết si mê

Minh tâm tỏ ngộ gần tiên Phật

Kiến tánh tuệ khai chẳng khó hề

Phật tại tâm trung hà bái giả

Ngoài tâm tìm kiếm bởi vì mê

LỜI PHẬT DẠY

Muốn tu đừng có sợ nghèo

Muốn thành Phật chớ nên đeo lòng tà

Dứt bỏ lòng tà Phật phát sinh

Thành không cũng chính tại nơi mình

Đeo mang ma mãi sao thành Phật

Ma dứt tuyệt rồi Phật giống in

Trau sửa dồi mài tu luyện kỹ

Minh tâm kiến tánh lộ ra hình

Chủ nhân vốn thiệt ta là Phật

Chứng đắc niết bàn thoát tử sinh

TẦM SƯ HỌC ĐẠO

Mỗi người đều có tánh linh

Biết sử dụng không cũng tự mình

Say đắm nhiễm trần theo thế tục

Tham ô vật dụng khổ triền miên

Sớm mau tỉnh giác quay về đạo

Gặp được minh sư chỉ mối giềng

Tịnh tọa công phu truyền tánh mạng

Thoát vọng tục lụy nợ oan khiên

Oan khiên chìm đắm mãi triền miên

Sinh tử xuống lên khổ lụy phiền

Uổng kiếp làm người không tu tỉnh

Đeo chi bèo bọt mãi linh đinh

Sóng dồn gió dập muôn đời kiếp

Lên bát từ thuyền được vững yên

Sớm muộn đáo sang bờ bỉ ngạn

Dứt lìa sanh tử khỏi ưu phiền

TU Y NHƯ PHẬT SẼ THÀNH PHẬT

Phật xưa cũng một chúng sinh

Nhờ tu mà được đắc thành vẻ vang

Phật dạy mỗi người mỗi chúng sinh

Như ai cố chí quyết tu hành

Sớm mau chậm muộn đều thành Phật

Bởi đắm tiền trần nẻo lợi danh

Luân chuyển ba đường trong sáu nẻo

Trả vay vay trả mãi cam đành

Bằng ai thức tỉnh quay về đạo

Tu đắc niết bàn thoát tử sanh

PHẬT NÓI

Ta muốn đạt thành Phật thánh tiên

Chuyên trì trai giới phải tu thiền

Định tâm huệ trí khai thông mở

Tịnh tọa công phu dưỡng tánh hiền

Thanh lọc tâm phàm cho hết sạch

Thay vào tâm Phật giữ căn nguyên

Chuyển ma thành Phật thì mau lắm

Nhứt thiết tâm tu nắm chủ quyền

PHẬT TÁNH CÓ SẴN

Phật tánh mỗi người có sẵn tâm

Thương anh cùng tử mãi tìm cầu

Đói cơm rách áo đi xin xỏ

Than trách đói nghèo khổ rên la

Ngọc quý đựng vào trong túi sẵn

Muốn gì như ý lại quên đi

Bởi mê chưa tỉnh ta là Phật

Bỏ dứt tâm phàm Phật hiện ngay.

TRAU TÂM ĐẮC PHẬT ĐẤY

Tượng là hình tướng ngộ chân tâm

Đừng cố chấp chi mãi lạc lầm

Thể tướng dẫn dìu người mê muội

Còn phần lý trí độ cao thâm

Chung quy cũng chỉ gom về một

Huyền đốn tiệm chi nhớ hiểu lầm

Phật pháp thậm thâm hay tuyệt diệu

Pháp nào đều cũng dạy trau tâm

BỒ TÁT HẠNH

Bồ tát thương yêu cả vạn loài

Độ sanh độ tử chẳng chừa ai

Khi nghe kêu đều liền cứu giúp

Bệnh hoạn ốm đau hoặc nạn tai

Thành kính vái van cầu khẩn nguyện

Pháp linh ứng hiện nhiệm mầu thay

Cứu giúp chúng sinh vô số kể

Độ sanh độ tử vạn muôn loài

CHÁN ĐỜI NƯƠNG ĐẠO

Cõi trần chán lắm mà

Muốn về cảnh Phật quá cao xa

Chuyên tu tịnh luyện công phu mãi

Trai giới tịnh nghiêm giữ lục hòa

Thập độ gắng hành cho chỉnh túc

Tám đường chánh đạo phải thông qua

Phật xưa hành đúng mà thành đạo

Hậu thế làm theo chứng Phật đà

TỰ MÌNH XA PHẬT

Phàm tục hơn thua châm chích hoài

Cả đời tìm kiếm chuyện không hay

Phê bình chỉ trích hay bêu xấu

Tội ác gian tham mãi tạo vay

Chẳng tưởng Phật trời chỉ biết ta

Lý công nhơn quả chẳng trừ ai

Sống đời trôi nỗi như bèo vạt

Chết ắt trầm luân cảnh đọa đày

QUẢ BÁO HIỆN TIỀN

Khủng bố với cùng hải tặc gian

Giết người đổ lệ máu tuôn tràn!

Sóng thần nổi dậy trừ tiêu chúng

Quả báo thời nay thấy rõ ràng

Bạo chúa phá tan hình Phật tổ

Trả liền tức khắc mới điêu tàn

Số người chủ xuống công phá hoại

Sóng thận trả lại bốn trăm ngàn

Nhãn tiền trước mắt đều nghe thấy

Cảnh tình vạn loại ở thế gian

Gieo gió gặt liền cơn bão đến

Trồng chanh với ớt quả chua cay

Nhân nào quả nấy không sai chạy

Cảnh tỉnh thế nhân để sửa mình

PHẬT TỨC TÂM.

Ai cũng biết rằng Phật tức tâm

Là tâm chân chánh chớ sai lầm

Tâm chơn thanh tịnh không xao động

Tâm chẳng tu bền ác độc thâm

Tâm rải từ bi lòng hỷ xả

Tâm không thù hận mãi chích châm

Tâm mà như vậy là tâm Phật

Trau luyện tâm thành Phật tức tâm

MUỐN ĐẮC PHẬT TÂM_

Muốn đắc Phật tâm phải thế nào

Nhân tâm đắc trước sớm cùng mau

Thánh tâm đạt được cho viên mãn

Phật tánh được liền chẳng có nao

Vạn sự tùy tâm nhân đắc xuất

Vạn duyên tùy lý ngộ thành cao

Liễu khai tướng tánh thông lý sự

Phật tại tâm trung gắng luyện trau

NÊN LÀM PHƯỚC

Có duyên bố thí phải nên làm

Tiền của ai mà chẳng muốn ham

Nhưng thủy sóng thần gieo chốc lát

Bốn trăm ngàn chết hết còn ham

May mình có phước nay còn sống

Làm được phước chi hãy cứ làm

Nhờ phước đức nhiều tai nạn khỏi

Bà con cô bác xúm nhau làm

ĐỔI HỌA LÀM PHƯỚC

Chết rời tiền của chẳng đem theo

Đừng sợ cho đi hết của nghèo

Cho được càng nhiều thêm phước lớn

Nhân nào quả ấy nó vẫn theo

Làm phước vốn lời thêm gấp bội

Những người làm phước chẳng khi nghèo

Muôn ngàn bao kẻ gương trước mắt

Phước đức càng nhiều họa chẳng đeo

PHƯỚC ĐỨC CHUYỂN NGHIỆP

Phước đức càng nhiều mở Phật tâm

Bớt đi tội lỗi với sai lầm

Từ tâm bác ái cùng tăng trưởng

Trí tuệ phát sinh được cao thâm

Tánh tục tâm phàm lần dứt sạch

Tham sân dứt sạch hết mê lầm

Trở về cội giác gần chân Phật

Thấu rõ pháp mầu tuyệt diệu thâm

HỒI TỈNH

Đời sống chỉ là giấc mộng thôi

Tiền tài danh vọng thoáng qua rồi

Bao nhiêu tài sản và cơ nghiệp

Ba tấc hơi tàn cũng bỏ trôi!

Chẳng khác Hoàng lương trong giấc mộng

Chi chi đây nữa phủi tay rồi

Sớm tỉnh hồi đầu ta giải thoát

Niết bàn an ngự chỗ cao ngôi

NHẮC NHỞ NGƯỜI LÀ DẠY MÌNH

Khuyên nhắc mọi người cố gắng tu

Giữ gìn trai giới khỏi mờ lu

Tam tâm tứ tướng cần xa tránh

Lục dục thất tình ráng nhiếp thu

Dứt bỏ tâm phàm xa tánh tục

Tham thiền huệ phát hết mờ lu

Dạy người tức thị khuyên mình đó

Cần nhắc mọi người chẳng lẽ ngu

GIÁO HÓA CHÚNG SINH ĐỀN ƠN CHƯ PHẬT

Mình đã thọ ân Phật Thánh Tiên

Tổ thầy chỉ dạy đáng nhân hiền

Biết tu ích lợi vô cùng tận

Đền đáp quý ngài gắng công siêng

Nhắc nhở mọi người mau tỉnh thức

Tu tâm sửa tánh sớm mau liền

Đáp đền ân nghĩa trong muôn một

Truyền bá pháp mầu Phật Thánh Tiên

TU KHÔNG ÍCH KỶ

Chánh pháp truyền ban khắp mọi người

Chẳng vì ích kỷ mãi riêng tư

Chúng sinh cha mẹ muôn đời kiếp

Bổn phận con trò phải hiểu dư

Đừng có phân chia màu sắc tóc

Tông môn phe phái cả mọi người

Tu đừng tranh chấp kia nầy nọ

Dứt bõ tâm phàm tánh chẳng tư

PHẬT LÀ BAN VUI CỨU KHỔ

Phật là một đấng đại từ bi

Cứu khổ ban vui chẳng ngại gì

Thương xót chúng sinh ngài xuất hiện

Khơi đèn trí tuệ đuốc từ bi

Sáng soi dẫn dắt dìu sanh chúng

Thoát khỏi song mê chốn ngục tỳ

Chứng đắc Niết Bàn xa tứ khổ

Tu nguồn hạnh phúc chẳng còn nghi

PHẬT CỨU ĐỘ CHÚNG SINH

Phật hiện ra đời độ chúng sinh

Thoát vòng đau khổ hưởng an lành

Đời đời kiếp kiếp vòng sinh tử

Lên xuống ra vào cứ quẩn quanh

Bể khổ ta bà muôn ức kiếp

Phật ngài tế độ thoát mê thành

Đời đời ghi nhớ công ơn Phật

Tu đắc Niết Bàn thoát tử sanh

LỜI CAM KẾT

Đường luật thi thơ Thích Giác Nhiên

Minh tâm huệ tánh đắc tâm thiền

Thi thơ nêu bát lưu đời mãi

Sánh chúng tu hành hết đảo điên

Đời khổ đó là cơn thử thách

Nương về đạo pháp rõ cơ huyền

Đây là đuợc tuệ soi đường lối

Tu chắc chắn thành Phật Thánh Tiên

ƯỚC NGUYỆN TỐT THÀNH

Lòng thành ước nguyện bấy lâu nay

Cứu vớt vong linh khỏi đọa đày

Khắp nẽo năm chân cùng bốn biển

Thác oan tử nạn khắp năm châu

Chuyến đi cứu độ oan hồn đó

Toại nguyện lòng tôi chuyến đi này

Tất cả tăng ni cùng Phật tử

Việc làm lịch sử thật là hay

ĐÀN TRÀNG CẦU SIÊU ĐỘ

Vong linh tử nạn triệu trăm ngàn

Chiến cuộc thiên tai phải chết oan

Khủng bố vạn mồ chôn tập thể

Vượt biên hải tặc giết đầy đàn

Cộng chung tỉ tỉ oan hồn phách

Vơ vẫn trùng trùng chẳng được an

Nhờ quý tăng ni cầu siêu độ

Ngày đêm tụng niệm lập đàn tràng

QUY VỀ TAM BẢO

Thoát khỏi lục đạo tam đồ

Mã lai hải tặc thái nam dương

Độc ác vô cùng chẳng xót thương

Hãm hiếp giết rồi quăng xuống biển

Hồn oan thể nạn khó đo lường

Nhờ chư tôn đức chuyên cầu nguyện

Tam bảo quy về chổ dựa nương

Siêu thoát tam đồ trong lục đạo

Vãng sanh tịnh độ cõi thiên đường

CẦU CÓ SIÊU THẬT

Pháp Phật huyền linh rất nhiệm mầu

Cầu siêu uổng tử khắp năm châu

Oan hồn vất vưởng theo mây gió

Uổng tử van xin mỏi vọng cầu

Những bậc chân tu cần chú nguyện

Giải oan chướng nghiệp khắp đâu đâu

Hương hồn siêu thoát tây phương cảnh

Dứt cõi trần gian khổ lụy sầu

MỘT ĐƯỜNG THẲNG TIẾN

Khoác áo ra đi cả vợ chồng

Để tìm trở lại chủ nhân ông

Thế gian mê chấp cho rằng có

Sự thật thì ra sắc vẫn không

Say đắm chi chi tu hết sao

Khi nào tỉnh thức phủi tay không

Thiên ban thế sự buông dứt bỏ

Ngộ rồi Phật tánh vạn sự không

KHỔ HẢI VÔ BIÊN HỒI ĐẦU THỊ NGẠN

Thân là gốc của trần gian

Vì bởi có thân mới khổ nàn

Tuổi trẻ qua rồi già đưa đến

Muôn ngàn chứng bệnh mãi rên than

Bởi vì ngũ tạng đều suy ráo

Đầu óc lưng vơi huyết mạch khan

Tứ chi ngũ thổ đều suy nhược

Biết vậy ráng tu thẳng Niết Bàn

TỰ MÌNH TRÓI BUỘC TỰ NGUYỀN Ở RA

Dục lạc đưa người thân họa sâu

Thế sau thiên hạ mãi tham cầu

Vướng vào khốn lụy,muôn đời khổ

Tự cột trói mình mãi tóm thâu

Chẳng biết đời người như bọt nổi

Tụ tan chốc lát nghĩ thêm sầu

Kim thân bất hoại miên trường cữu

Phật tại lòng mình chẳng kiếm đâu

BUÔNG HÌNH BẮT BÓNG

Bám níu làm chi cái giả danh

Đua nhau lớn nhỏ mãi tranh giành

Miếng mồi chung đỉnh càng bêu nhữ

Chết sống lăn vào quyết đấu tranh

Ngu thiệt là ngu sao chẳng rõ

Dại ôi là dại miếng mồi tanh

Vướng vào mắc bẩy rồi than trách

Tỉnh thức trở về cõi tịnh thanh

SAO CHƯA TỈNH NGỘ

Đời sắp chết rồi chẳng tỉnh tâm

Mê si vật chất mãi thăng trầm

Xuống lên ba cõi luân hồi khổ

Lục đạo tam đồ cứ lặng ngâm

Than trách Phật trời đâu có được

Tạm tu đắc đạo lý huyền thâm

Giải oan giải chướng bao oan nghiệp

Phật tánh lộ bày chính tự tâm

GIỮ VỮNG LẬP TRƯỜNG

Tôi vẫn là tôi tự thuở nào

Dù muôn vạn cảnh chẳng hề nao

Miễn tôi biết được tôi là đủ

Ai biết thế nào cũng chẳng sao

Mình tự mình tu mình biết lấy

Chuyển mê khai ngộ chẳng hô hào

Mê ma Phật giác do mình chuyển

Tinh tấn siêng hành quả vị cao

MA PHẬT TỰ MÌNH

Ma Phật do mình vậy chớ sao

Đam mê sắc dục chết càng mau

Gom thần khí huyết về một mối

Trau luyện đêm ngày chớ lãng xao

Nhờ vậy kết thành viên xá lợi

Giới trai thiền định huệ sinh vào

Phật tiên hiền thánh tu luyện kỹ

Đạt được Niết Bàn chóng chóng mau

TU CÓ CHỪNG

Tu mà lơi xịt chẳng ra gì

Chết xuống đọa đày chốn ngục tỳ

Tu lại ví như chum gởi bám

Như bèo trôi nỗi chẳng ra chi

Tạo nhiều vật chướng càng gây tội

Tham lam sân hận tánh ngu si

Tu vậy đời đời không giải thoát

Khó mà đắc đạo tánh hồi quy

QUYẾT LÒNG KHÔNG DỜI ĐỔI

Tu quyết đạt thành Phật Thánh Tiên

Một lòng son sắt dữ tam thiên

Tổ thầy khuyên dạy hành cho đúng

Kinh điển học qua thật thi liền

Nhứt quyết một lòng không biết đổi

Siêng năng cần mẫn cố tinh chuyên

Sắc dục như một không dời đổi

Quả Phật Thánh Tiên đắc hiện tiền

TẦM PHẬT ĐÂU XA

Phật thiệt của mình ở tại tâm

Đông tây nam bắc mãi đi đâu

Phật là tánh giác lìa mê muội

Phật giác nhiễm ô khỏi hoạ thâm

Phật từ bi lòng hỷ xả

Phật toàn giác chẳng mê lầm

Thân tâm thanh tịnh tràn ra Phật

Giác ngộ hoàn toàn Phật tức tâm

CHUYỂN HÓA TIẾN LÊN

Phật dạy chúng sinh phải thật hành

Nói ngoài miệng lưỡi thật cao thanh

Trong lòng víu vướng trần ai mãi

Thù vặt ghét ganh chẳng thiện lành

Tìm Phật muôn đời không thấy được

Ác gian cố chấp mãi đua tranh

Nếu ai thật sự tu như Phật

Giới định huệ tu quyết đạt thành

ĐỪNG ĐỂ LUỐNG QUA

Kiếp sống không tu uổng kiếp đời

Thế gian tự thể cuộc trò chơi

Xưng hô lên xuống đều hư dối

Vật chất vướng như miếng bẫy mồi

Mê nhiễm khác nào câu móc cá

Danh tài lợi sắc quấn cuộn lôi

Chung quy rồi cũng hai tay trắng

Chẳng biết tu hành uổng kiếp thôi

GIAN KHỔ MỚI HỒI TỈNH

Ai có não nề mới chán chê

Hồi tâm trở lại kiếp đường về

Quê mình vốn thiệt là tiên cảnh

Bởi xuống nhiễm trần mới đắm mê

Danh lợi sắc tài dây trói buộc

Tham sân si mãi chẳng quay về

Nay nhờ đuốc tuệ từ bi Phật
Soi sáng dẫn đường thoát đắm mê

TỰ MÌNH CỞI MỞ

Lẩn quẩn loanh quanh kiếp đọa đày

Tiền tài vật chất mãi bao vây

Xuống lên sáu nẻo vào ra mãi

Vì bởi đắm mê mới đọa đày

Tự cột trói mình trong kiếp sống

Thì là tự cởi chẳng cầu ai

Chân tu chắc chắn sau thành Phật

Đừng trách móc ai thở vắn dài

PHẢN QUANG TỰ KỶ

Nhìn kỹ thấy mình có Phật tâm

Mê say níu bám mới sai lầm

Tưởng đâu vạn vật là chân thật

Tỏ ngộ pháp mầu đó họa thâm

Mau sớm trở về quy bản thể

Biển mê sanh tử khỏi thăng trầm

Minh tâm tỏ ngộ ta là Phật

Kiến tánh Phật lòng chẳng xa đâu

PHẢN TỈNH

Mình phải biết mình chớ dễ duôi

Chớ đừng ỷ lại phải chôn vùi

Tâm chưa tịch định cần trau luyện

Trí tuệ chưa thông phải dưỡng nuôi

Chấp ngã chấp nhân là tự sát

Còn lòng bỉ thử thể người đui

Đại hung đại lực hươi gươm huệ

Đoạn dứt vô minh quyết chẳng lùi

TUỒNG HÁT GIẢ

Lụp xụp leng keng kế sập màn

Cái gì rồi cũng phải tiêu tan

Đóng vai vua chúa quân trung nịnh

Hò hét van rền lại ngỡ ngàng

Đạo diễn vở tuồng đông thính giả

Múa men tuyệt đẹp họ cười vang

Đôi giờ thôi xụp màn đen xuống

Khăn nón mũ dù bỏ nghinh ngang

CON ĐƯỜNG AI CŨNG ĐI QUA

Ai cũng rồi đi có một đường

Sanh ly tử biệt lắm đau thương

Kiếp đời chen lấn làm chi lắm

Chết phủi tay không khó nghĩ lường

Danh lợi sắc tài như bọt nước

Vô thường kêu tới thảy đau thương

Trường đời nào khác chum mây bạc

Gió thổi đưa qua khúc đoạn trường

DỨT LÒNG GANH TỴ

Người đời ganh tỵ với nhau

Đầu qua chót lại thế nào cho tan

Kẻ thiếu trí lại càng bực tức

Giác ngộ rồi tỉnh thức chớ nghe

Người vô trách nhiệm khác nhe

Đâm qua thọc lại để che lỗi mình

Nếu những bực thông minh tài trí

Vừa nghe qua thấu lý ngộ liền

Không vì mà phải chinh nghiêng

Giữ tâm như thạch cột kiềng bốn chân

Bằng kẻ yếu tinh thần rung động

Rồi chay theo dục vọng bệnh

Tấm lòng chao động chuyển lay

Làm cho thối chuyển uổng hoài công

Họ nói miệng giúp mình đâu có

Nói thề hay chẳng bỏ một xen

Đó là những kẻ đê hèn

Cần nên tỉnh thức chọt chen phá làng

CỨU RỖI HƯƠNG LINH

Phật pháp huyền linh rất nhiệm mầu

Phái đoàn cầu nguyện khắp năm châu

Oan hồn uổng tử chưa siêu thoát

Nghiệp lực nặng nề đọa thâm sâu

Nhờ đức tăng ni và đại chúng

Ngày đêm tụng niệm chí tâm cầu

Giải oan giải chướng bao oan nghiệp

Cả thảy hương linh thoát khổ sầu

TÌM LẠI CHỦ ÔNG

Thông minh tài trí anh hùng

Ngu si dại dột cũng chung một gò

Biển trần nhiều nỗi âu lo

Sớm mau nhẹ gót qua đò sông mê

Biết đi sao chẳng biết về

Biết khôn sao cứ dựa kề bẫy hang

Đắm mê trong cõi trần gian

Vào sanh ra tử muôn ngàn khổ vui

Chơn tâm bổn tánh lấp vùi

Vô minh ngự trị đắm mùi trần gian

Nhờ đèn trí tuệ soi đàng

Diệt tiêu phiền não phá màn vô minh

Tâm linh tỉnh thức gắng gìn

Đoạt tiêu phiền não vô minh chẳng còn

Chủ nhân xuất hiện vẹn toàn

Ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ tát bà ha

TÌM VỀ CỘI GIÁC

Tìm Phật trong lòng chẳng có sai

Phật là thoát khỏi chốn trần ai

Danh tài lợi sắc không mê nhiễm

Lục dục thất tình đoạn dứt ngay

Kiến tánh minh tâm tròn quả vị

Tam minh tứ trí cũng phơi bày

Chân như bổn thể quy về cội

Phật chính là mình chẳng có sai

BỔN TÁNH THẬT THỂ

Bổn tánh Như-lai vẫn sáng ngời

Tâm người sẳn có đó người ơi

Khác chi cùng tử tìm quanh quẩn

Ngụ ý trong tay thật bất ngờ

Vì quá tự khi mình mê muội

Ngờ đâu tuệ giác ẩn muôn đời

Tự mình phá vỡ vô minh bọc

Thị hiện Phật tâm quý tuyệt vời.

XÁC ĐỊNH NĂM PHẬT ĐẢN

Phật đản tại sao tính lộn năm

Phật sanh trước Chúa sáu trăm hăm bốn năm

Đến nay là Chúa hai ngàn chẵn

Phật đản hai ngàn sáu trăm hai bốn năm

Cứ đó mà suy là rất đúng

Bằng ai tính lộn tội vô cùng

Phật sinh liền diệt làm sao đúng

Tuổi thọ tám mươi ở chỗ nào?

Mình là con Phật không rành rẽ

Ngoại đạo khinh chê tủi thẹn chưa

Cớ sao cố chấp điều vô lý

Phật tịch Phật sanh cứ lộn mèo

Phật sinh là mới giáng trần đó

Phật tịch đó là Phật lịch nghe

Đừng tính lộn hoài người khi dại

Cháu con quên sử của ông cha

Đó là bất hiếu nên hồi tỉnh

Đừng để kéo lê mãi lỗi nghì

Mực thẳng cây cong đau lòng gỗ

Lời ngay mích bụng kẻ chấp nê

Thuốc đắng tuy đau mau hết bịnh

Trí là tự sửa khỏi phân minh

CHẲNG NÊN CHẤP NHỮNG GÌ KHÔNG ĐÁNG CHẤP

Phải nên chấp những điều cần đáng chấp

Và bỏ đi những điều chớ đeo mang

Bỏ hay không điều ta phải hẳn làm

Việc đáng chấp nếu bỏ là sai trái

Việc đùng bỏ mà chấp hoài cho phải

Cũng bởi vì màn lưới của vô minh

Bao phủ che không thấy rõ tận tình

Mới chấp trước mà cho là đúng phải

Vì cố chấp mới tạo gây oan trái

Tự nơi mình cột trói khổ cho mình

Nhờ đèn trí đuốc tuệ ánh quang minh

Khai tâm thức tuệ đăng hằng soi chiếu

Cũng nhờ vậy mà ta không thấu hiểu

Chẳng chấp điều không đáng chấp ứ nê

Chấp ứ nên lún bùn rất thảm thê

Đến ngộp thở cố chấp vì mê muội

Lời xây dựng nói thẳng ra buồn tủi

Bởi người tu biết sai sửa tức thời

Diệt cái ta dứt bỏ tánh cuồng si

Lòng tự ái tự ti đà dứt hẳn

Vì xây dựng nên tôi xin nói thẳng

Thẳng mực tàu đau lòng gổ cam đành

Lạy quý ngài xin sám hối tâm thành

Xin hoan hỷ thứ tha nguyền cảm đội

VẠN VẬT VỐN GIAI KHÔNG

Vạn vật trên đời rốt cuộc không

Chẳng chi tồn tại mãi cầu mong

Sanh ra rồi lớn già đau chết

Khi nhắm mắt rồi chớ ước mong

Tiền bạc đất vườn nhà cửa giả

Danh tài lợi sắc có chi bồng

Đắm mê trần tục cho rằng có

Rốt cuộc đáo đầu cũng vẫn không

MẤY AI TỈNH MỘNG

Trần thế chẳng qua giấc mộng trường

Tuần huờn di dịch mãi đau thương

Trăm năm thấp thoáng rồi tiêu mất

Một kiếp qua nhanh khó nghĩ lường

Cha mẹ anh em chồng con vợ

Chú gì nội ngoại tợ mù sương

Danh tài lợi sắc như bèo nỗi

Tam bảo quay về chổ dựa nương

BÌNH ĐẲNG TÁNH

Phật với chúng sinh bổn tánh đồng

Khác nhau mê ngộ tự bên trong

Sắc thân tứ đại y nhau hợp

Tâm trí giác mê chẳng có đồng

Thể tánh chân như duy có một

Do nhân tiền kiếp tạo hay không

Quả nhân cũng bởi mình gieo giống

Phật với chúng sinh bổn tánh đồng

NHẤT THIẾT CHÚNG SINH GIAI HỮU CHƯ PHẬT TÁNH

Tất cả chúng sinh Phật tánh đồng

Khác nhau mê ngộ tự bên trong

Giác mê kiến tánh kêu là Phật

Mê đắm nhiễm trần rỗng tuếch không

Tỉnh thức kìa ai quay trở lại

Tìm ra thấu đạt chủ nhân ông

Bằng mê đắm đuối theo trần tục

Bể khổ trầm luân chớ mựa hòng

NGÀN NĂM MỘT THUỞ

Lỡ bước sa chân kiếp đọa đày

May mà tỉnh thức hướng về Tây

Tánh linh ai cũng là tiên Phật

Uốn nắn sửa trau trọn kiếp vầy

Chắc chắn đạt thành ngôi quả vị

Không tiên thì Phật sớm hay chầy

Sau không tiến bước nhanh cho kịp

Cơ hội ngàn năm có một ngày

PHẬT HÓA HỬU DUYÊN

Gặp được minh sư chớ bỏ qua

Dễ gì sinh được kiếp người ta

Như manh rùa nọ ngàn muôn thuở

Vớ được bọng cây chớ bỏ qua

Chắc chắn tấp vào bớ biển cạn

Gội nhuần ơn huệ nước ma ha

Niết bàn chực sẵn đang chờ đón

Kẻ hữu thiện duyên đáo Phật đà

NHƯ LAI TẠNG

Như-lai tạng hàm tang môn pháp

Chứa gồm thâu vạn vật muôn trùng

Bao la vũ trụ đại đồng

Tịch nhiên bổn tánh suốt thông chắc ngoài

Về phước đức tạo vay nhiều kiếp

Chuyên trì trai giữ giới phóng sanh

Cúng thí giúp kẻ tu hành

Sông tu phước tuệ tiếng danh rạng ngời

ĐẠO TRÀNG ĐẤT PHẬT

Đất Phật lập thêm canh đạo tràng

Thập phương du khách bước chân sang

Có nơi tạm nghỉ mà tu học

Vô chổ học tăng quý vạn ngàn

Nơi tánh linh thêm nhiều phước đức

Chung nhau góp sức quý vô cùng

Cầu xin Tam bảo thường gia hộ

Hoằng pháp nơi nầy lắm vẽ vang

PHƯỚC ĐỨC TRÒN ĐẦY CÔNG VIÊN QUẢ MÃN

Dẫu cho vàng bạc kim cương

Cũng không mua được tấm gương nhân từ

Phật ngài bác ái thương người

Độ sanh độ tử khắp người trần gian

Ân ngài quý báo vô cùng

Khắp trong tam giới ca vang danh ngài

Nếu là Phật tử hôm nay

Phải mau tu niệm chiều mai viên thành

VỊ THA XÁ KỶ

Vị tha xá kỷ bậc siêu phàm

Khi giác ngộ rồi chẳng muốn ham

Vật chất tiền tài là giả tạm

Danh tài lợi sắc hiểu thêm nhàm

Làm sao ích lợi cho đời được

Gian khổ phận mình cũng vẫn cam

Giúp ích mọi người cầu xá kỷ

Lợi tha cứu thế quyết tâm làm

VÂNG LỜI PHẬT DẠY,

Giúp ích cho đời gắng thật thi

Đại hùng lực đại từ bi

Truyền ban chánh pháp cho sanh chúng

Hoằng hóa lợi sanh chẳng kể gì

Cứu khổ ban vui là bổn nguyện

Dù cho sống chết chẳng màng chi

Khen chê mặc kệ đời nhân thế

Vâng giữ lời vàng Phật khắc ghi

VÔ SANH VĨNH CỮU

Phật dạy các pháp hữu vi

Có sanh có diệt xưa ni là thường

Chúng sinh ba cõi sáu đường

Luân hồi đảo lộn không lường xuống lên

Niết bàn là chỗ cao trên

Bất sanh bất diệt thương trầm vĩnh an

Cuộc đời là giấc phù tang

Có chi mà phải đeo mang bận lòng

Sinh không rồi tử cũng không

Có điều tội phước mà hòng đem theo

Sống trong số kiếp bọt bèo

Khi tan khi hiệp sang nghèo còn đâu

Cần tu như lửa đốt đầu

Cháy nhanh thì hết có đâu còn hoài

Chi bằng thức tỉnh hôm nay

Lo tu giải thoát ra ngoài tử sanh

Tâm Phật chắc chắn đạt thành

Đời đời vĩnh cữu vô sanh Niết bàn

THỜI TUỔI TRẺ

Tuổi trẻ còn ham mãi chạy đua

Mạnh thì thắng thế yếu thì thua

Bởi còn sức lực ham tranh đấu

Danh lợi tiền tài mấy cũng mua

Sống chết chẳng màng sao toại chí

Nếm mùi mặn chát đắng cay chua

Trải bao thống khổ nay hồi tỉnh

Giác ngộ về nương dưới mái chùa

KHI TUỔI LỚN

Tuổi đã lớn rồi giác ngộ nhanh

Trải bao kinh nghiệm quyết tu hành

Con đường giải thoát là trên hết

Nên chẳng đua đời nẻo lợi danh

Trai giới hằng giữ cho đúng đắn

Tham thiền nhập định chí tâm thành

Công viên quả mãn tròn ngôi vị

Tuổi đã lớn rồi giác ngộ nhanh

LÚC VỀ GIÀ

Lúc trở về già bóng xế chinh

Nghĩ ra thương tiếc chính cho mình

Đứng đi ngượng ngạo làm chi được

Nói trước quên sau giảm tánh linh

Thân thể gầy mòn như que củi

Đớn đau nhức nhối rã thân mình

Muốn tu sau kịp nhiều ân hận

Còn chỉ mong chờ tái kiếp sinh

CÔNG DẦY QUẢ MÃN

Ai cũng muốn thành Phật thánh tiên

Thì nên phát nguyện sớm tu liền

Ăn chay niệm Phật bòn công đức

Giữ giới tham thiền tánh lặng im

Cố gắng lập công bòn phước đức

Từ bi hỷ xả chớ ưu phiền

Ban vui cứu khổ cho vạn loại

Hướng dẫn mọi người tạo phước duyên

TU LÀ SỬA TÂM

Tâm thanh tịnh đó là tâm Phật

Tâm buông lung vọng niệm là ma

Chân tâm là Phật đó mà

Vọng tâm là quỷ hiện ra tại lòng

Nhứt thiết duy tâm tạo

Vạn pháp do tâm sanh

Nhứt tâm sanh vạn pháp

Vạn pháp tồn tâm quy nhất

Phật do tâm thành. Đạo do tâm đắc

Đức do tâm tích.Họa do tâm vi

Tâm năng tác thiên đường

Tâm năng tác địa ngục

Tâm năng tác Phật

Tâm năng tác chúng sinh

Bởi hết thảy đều do tâm

Tâm thành tức Phật thành

Thành tâm tức thành Phật

Thế nên cầu sửa tâm chúng sinh

Nên trở thành tâm Phật

NHỨT THIẾT DO TÂM

Phiền não bồ đề cũng tự ta

Thành tiên tác Phật có đâu xa

Chỉ trong một niệm là chơn vọng

Bến giác bờ mê chẳng mấy xa

Vậy hỡi ai kia gắng miệt mài

Muốn tìm sao được đến Như-lai

Như-lai tự tánh thường thanh tịnh

Định huệ song tu đến Phật đài

Chư Phật ba đời đều như thế

Tự mình mê nhiễm vướng trần ai

Quẩn quanh sáu nẽo luân hồi khổ

Lên xuống vào ra cứ mãi hoài

Nay đuốc từ quang soi chỉ lối

Nhanh chân thoát khỏi kiếp trần ai

Cuộc đời tự tại thung dung mãi

Đâu có trầm than vắn thở dài

Tự cột trói mình càng thống khổ

Tự mình tháo mở đến Như-lai

Ai nhanh thức tỉnh mong tu sớm

Chậm trễ trầm luân kiếp đọa đày

TỰ XÉT LẤY MÌNH

Ta thử xem ta hạng bậc nào?

Phật tiên hiền thánh ở ra sao?

Lục phàm tứ thánh thì sao nhỉ?

Ngạ quỷ súc sanh phải thế nào?

Suy ngẫm coi mình là thế mấy?

Để mà tu luyện sửa dồi trau

Chuyển phàm hóa thánh thành tiên Phật

Trong một kiếp này chớ lãng xao

CHÂN NHƯ BỔN THỂ

Phật là một đấng tột cao siêu

Muốn đắc Phật tâm phải hiểu nhiều

Giới luật nghiêm trì hành đúng đắn

Tham thiền thấu đạt lý huyền chiêu

Tuệ khai tỏ ngộ chân tâm Phật

Kiến tánh minh tâm suốt mọi điều

Vạn pháp quy về cùng bổn thể

Niết Bàn tự tại mãi tiêu diêu

PHẬT PHÁP HUYỀN LINH

Phật pháp thậm thâm rất nhiệm mầu

Dễ gì tầm kiếm ở nơi đâu

Căn duyên tiền kiếp nhờ tu luyện

Nay mới hồi tâm thỉnh nguyện cầu

Tu vạn muôn trùng duy có một

Một lòng một dạ giữ một câu

Nhất tâm bất thối thì nên việc

Đạo pháp huyền linh rất nhiệm mầu

BỔN ĐẠI NGUYỆN ĐỘ SANH

Bồ bổ tinh thần pháp vị thanh

Nói làm suy tưởng mãi hiền lành

Trọn đời suốt kiếp y như vậy

Phát nguyện tâm từ độ chúng sinh

Bi mẫn thương đời mà cứu thế

Công viên quả mãn cứu thiên thành

Thọ ân Tam bảo mong đền trả

Phước huệ tròn đầy chứng vô sanh

PHẬT NGỰ TÂM TRUNG

Phật tánh ở trong chẳng ở ngoài

Nhọc công tìm kiếm khắp trần ai

Rừng sâu núi thẳm tìm đâu có

Biển rộng sông dài khổ nhọc thay

Chính tại trong lòng tâm tức Phật

Chân như tịch tịnh đức Như-lai

Minh tâm kiến tánh là Phật đấy

Phật ngự tâm trung chớ ở ngoài

Phật cũng chẳng trong cũng chẳng ngoài

Phật chẳng ở trong chẳng ở ngoài

Khi mình giác ngộ thoát trần ai

Không mê chẳng nhiễm lìa tham dục

Không vướng trần nhơ đáo Phật đài

Tự giác giác tha công quả mãn

Phước đầy đức trọng ngộ Như-lai

Thân tâm thanh tịnh quang minh chiếu

Phật tánh chẳng trong cũng chẳng ngoài

CHỦ ÔNG LÀ TÁNH GIÁC

Phật là tánh giác tự tâm ta

Dứt hẳn đam mê vọng niệm tà

Lục dục thất tình không vướng bận

Sắc tài danh lợi tránh càng xa

Tam tâm tứ tướng không còn nữa

Ngũ nhãn lục thông chứng Phật đà

Ngộ đạt bổn lai chân diện mục

Chủ ông xuất hiện chính là ta

PHẬT THƯƠNG CHÚNG SINH NHƯ MẸ THƯƠNG CON

Trai lạt tịnh thanh tỏ Phật lòng

Chúng sinh vạn vật khắp tây đông

Ông bà cha mẹ muôn đời kiếp

Nếu giết mà ăn hại giống dòng

Như đã bất nhân và bất nghĩa

Hỏi mình Phật tánh có hay không?

Tâm đâu có Phật tìm đâu Phật

Bác ái từ bi Phật tại lòng

QUỶ MẪU SÁT TỬ

Quỷ mẹ ăn con chẳng xót thương!

Sanh ra xét nuốt chẳng xem thường

Từ bi bác ái đâu còn nữa!

Con máu ruột mình chẳng chút thương

La sát hiện thân làm quỷ đói

Người tu trí tuệ phải đo lường

Nếu còn sát hại muôn loài vật

Muôn kiếp ngàn đời mãi họa vương!

LẬP HẠNH THANH TRAI

Chay lạt tương dưa giữ Phật lòng

Nếu mình bị giết có vui không

Tu sao chẳng chút từ bi Phật?

Vạn vật chúng sinh Phật tánh đồng

Cứ giết mà ăn còn trả nghiệp

Luân hồi sinh tử mãi long đong

Muốn sao thoát khỏi dây oan trái

Giới sát trường chay phải thuộc lòng

TUYỆT DỤC MỚI VÔ SANH

Chế dục là nguốn gốc tử sinh

Xuống lên qua lại mãi cam đành

Luân hồi sinh tử muôn đời kiếp

Vì bởi dục tình mới quẩn quanh

Phật Thánh tiên hiền đều ngán sợ

Giới trai tuyệt dục quyết tu hành

Công phu luyện kỹ cho thành đạo

La hán đắc thành mới vô sanh

Hữu sanh hữu tử hữu luân hồi

Vô sanh vô tử vô khứ lai

Khứ khứ lai lai vô sở đắc

Trầm thăng luân chuyển mãi thêm hoài

Muốn thoát luân hồi nẻo tử sanh

Dứt trừ ái dục sớm cho nhanh

Tam vô lậu học tu luyện kỹ

Quả mãn công viên quyết đạt thành

NGỘ LÝ VÔ THƯỜNG

Đời người nào khác bọt bèo tan

Tựa thể chiêm bao giấc mộng vàng

Tuổi mới xuân xanh rồi tóc bạc

Vui mừng chốc lát lại thầm than

Trước kia sung sướng giờ gian khổ

Sáng rất quý tôn chiều chẳng màng

Ngẫm lại cuộc đời như chớp nhoáng

Những gì có hợp ắt rồi tan

ĐẠT LÝ CHÂN THƯỜNG

Phật tánh trường tồn mãi bất sanh

Bất di bất dịch bởi căn lành

Do nhân tạo phước muôn đời kiếp

Đạo quả hôm nay mới đạt thành

Chứng đắc Niết Bàn đời tự tại

Chân thường vĩnh cửu chốn vô sanh

Mới là bất diệt miên trường viễn

Phật tánh trường tồn mãi bất sanh

MUỐN SUÔNG ĐÂU CÓ ĐƯỢC

Ai muốn mình được tối cao

Nhưng không tu học phải làm sao?

Đam mê trụy lạc luân hồi khổ

Đắm nhiễm không tha một chút nào

Ham muốn thích ưa nhiều vật chất

Say mê trụy lạc biết dường nao

Muốn thành tiên Phật thì sao được

Nhân quả vần xoay té lộn nhào

THAM SÂN SI LÀ NGUỒN TỘI LỖI GIỚI ĐỊNH HUỆ ĐẾN THẲNG TÂY PHƯƠNG

Nóng nảy gây ra lắm hận thù

Tại sao mình chẳng chịu lo tu

Tu hành nhẫn nhục không thù oán

Không sát hại ai khỏi tội tù

Dù ở cõi âm hay tại thế

Khỏi vòng oan nghiệt oán tư thù

Không vay khỏi trả bao triền kiếp

Tự tại Niết Bàn mãi vạn thu

KIẾP ĐỜI NHƯ GIẤC CHIÊM BAO

Người đời nào khác giấc chiêm bao

Vạn vật đổi thay chẳng khác nào

Kiếp sống con người xem chớp nhoáng

Khác gì bọt nước tụ là bao

Sanh ly tử biệt thường xa cách

Như gió thổi qua một cái ào

Ba tấc thở ra không trở lại

Thì là vĩnh biệt ngán làm sao

TRẦN THẾ SUY TÔN

Căn kiếp từ xưa đã tạo rồi

Hôm nay mới được bậc cao ngôi

Phật tiên hiền thánh ai đều muốn

Thành tựu thâm ân phước đức nhồi

Số mệnh nhiều đời tu luyện kỹ

Rất nhiều công hạnh đã vun bồi

Bây giờ quả mãn công viên đủ

Được cả mọi người dựng thượng ngôi

TỈNH THỨC SỚM ĐI

Tỉnh thức sớm đi đã trễ rồi

Miếng mồi chung đỉnh vốn tanh hôi

Danh tài lợi sắc đa sầu khổ

Luyến ái tham lam nghiệp quả nhồi

Mưu trí càng cao càng vướng bẫy

Hung tàn ngang bạo khổ thương ôi

Con đường giải thoát cần tu tỉnh

Bằng cứ đam mê nghiệp quả nhồi

PHẬT TẠI LÒNG TA

Tìm Phật trong lòng của chính ta

Chớ tầm kiếm Phật ở ngoài xa

Chân tâm thanh tịnh Như-lai đó

Vọng động đảo điên quỷ với ma

Diệt vọng hàm châu quy bổn thể

Minh tâm kiến tánh ngộ Di đà

Phật là phất phủi duyên trần cấu

Tánh giác ngộ rồi Phật chẳng xa

CHÂN NGÃ LIỄU TRI

Vô minh che khuất tánh từ bi

Tâm Phật khuất trong chẳng hiểu gì

Bản thể lu mờ vì chướng nghiệp

Vọng tâm loạn tánh trí cuồng si

Chân như bổn thể màn che khuất

Giác ngộ lý chân thấu Phật đà

Diệu dụng chân thường giai bất biến

Như như liễu ngộ ngã tường tri

ĂN THỊT CHÚNG SINH ĐOẠN MẤT PHẬT TÁNH

Ăn mạng mà tu cái nỗi gì?

Gieo nhân tạo nghiệp mãi làm chi

Thịt thà tôm cá heo bò vịt

La sát ăn con thật quái kỳ

Bác ái từ bi sao chẳng có

Dễ gì tu luyện được hồi quy

Mở lòng thương xót muôn loài vật

Tha chết vạn loài mới đại bi

KẺ GIẾT NGƯỜI ĂN ĐỀU CÓ TỘI “SÁT SANH”

Chay lạt tỏ lòng đức đại bi

Mãi còn sát hại xuống a tỳ

Giả mình ai giết mình không chịu

Không được giết loài các vật chi

Mạng sống bảo tồn mình mới sống

Xúi người sát hại chúng sinh gì

Mình ăn họ chịu đâu đành nỡ

Tâm địa vậy thì khác thú chi

ĐẠO TẮC “TRỘM CƯỚP”

Mưu kế gạt lường kẻ bất lương

Gian tham trộm cướp bởi không lường

Lý công nhân quả gây thêm tội

Tái kiếp luân hồi rất thảm thương

Ăn trước trả sau vì quả báo

Nghèo hèn bần khốn chẳng đo lường

Suốt đời cùng kiếp vay thì trả

Khuyên nhũ mọi người chớ lỡ vương

TỘI TÀ DÂM ĐA DỤC THÌ ĐA NHỤC

Dâm dục là nguồn gốc tử sinh

Lời khuyên thức tỉnh sớm tu hành

Muốn sau thoát khỏi luân hồi khổ

Đừng đắm nhiễm trần mãi đua tranh

Danh lợi sắc tài mồi biêu nhiễu

Vướng vào vòng lưới ắt tan tành

Say mê đắm đuối càng đeo đẳng

Nhục dục ái tình gốc tử sanh

TỘI VỌNG NGỮ

Dối trá vọng ngôn tội lỗi lầm

Mưu nhiều chước quỷ tội thậm thâm

Gian manh xảo mị gây sầu khổ

Lường gạt ác gian ý hại ngầm

Nguồn gốc luân hồi sinh tử mãi

Sao bằng đạt đạo lý cao thâm

Thoát vòng sinh tử luân hồi khổ

Chánh ngữ kim ngôn dứt đọa trầm

KẾT LUẬN BỐN GIỚI TRỌNG

Bốn pháp nêu trên ráng thực hành

Thì là đắc đạo chứng vô sanh

Chuyển phàm hóa thánh thành tiên Phật

Cốt yếu là ta gắng thực hành

Chẳng nói ngoài môi cùng chót lưỡi

Mà lòng dục vọng ý đua tranh

Dong thuyền bát nhã đưa sanh chúng

Đến tận Tây phương chổ sẵn dành

PHẬT VỚI CHÚNG SINH ĐỒNG NHẤT THỂ

Anh chính là tôi có một mà

Thì đâu tám chín một hai ba

Không sanh đâu diệt mà tranh chấp

Không đến khỏi đi vốn một nhà

Phật với chúng sinh đồng một thể

Bỏ phàm là thánh chớ đâu xa

Chơn tâm vốn thiệt ta là Phật

Phật chính tại lòng ở trong ta

VẠN PHÁP QUY TÂM

Các pháp gồm thâu có một nhà

Chuyển phàm hóa thánh cũng do ta

Bỏ mê là giác thành tiên Phật

Dứt vọng hoàn chơn xứng Phật đà

Phật tại tâm trung vô sở đắc

Pháp mầu phương tiện nói gần xa

Tùy duyên hướng đạo dìu sanh chúng

Các pháp gồm thâu có một nhà

LÒNG THÁNH KHẨN

Thành kính lạy trăm ngàn bái phục

Quy Tăng Ni lãnh đạo năm châu

Mong quý ngài rõ thấu đạo mầu

Phải đoàn kết cùng chung nhau sống

Lời Phật dạy lục hòa nhất thống

Sống đúng theo tam tụ làm gương

Giữ đúng theo tam chánh pháp một đường

Bát chánh đạo tam vô lậu học

Diệt tứ tướng tam tâm làm gốc

Dứt tham sân luyến ái đứng đầu

Chẳng nhọc lòng tầm Phật ở đâu

Khi tỉnh ngộ chân tâm là Phật

Bằng luyến ái đam mê vật chất

Đường tử sanh sáu nẽo luân hồi

Không thế nào thoát khỏi chao ôi

Mãi lên xuống ra vào vô tận

Đắc Phật tâm phải là dứt hận

Mối cừu thù oán giận chẳng còn

Đức từ bi giữ tạc lòng son

Tâm bác ái từ bi vô lượng

Không còn chút mãy may vọng tưởng

Đem trở về kiến tánh chân như

Đạt minh tâm thể xác con người

Đạt Phật tánh siêu phàm thoát tục

DỨT MÊ LÀ GIÁC NGỘ

Tình ái vướng vào khổ lụy thân

Lời xưa Phật dạy phải ân cần

Trên đời gian khổ đều do nó

Sa đọa trầm luân vạn ức lần

Cũng bởi tiền tài danh lợi sắc

Si mê đắm nhiễm với tham sân

Tự làm trói buộc mình đau khổ

Dứt bỏ đam mê cửa Phật gần

SỚM MAU HỒI TỈNH

Quả báo đều do cũng tự mình

Luân hồi lên xuống tử rồi sinh

Đời đời kiếp kiếp do oan nghiệp

Tạo tạo vay vay vạn ức nghìn

Sinh tử ra vào lên xuống mãi

Cũng vì nghiệp chướng với vô minh

Sớm mau giác ngộ cần tu tỉnh

Hạnh phúc an vui thưởng thái bình

MUỐN ĐẮC PHẬT TÂM.

Dục tu tiên đạo tiên tu nhân đạo

Nhân đạo bất tu tiên đạo viễn hỷ

 

Nghĩa là: Muốn tu đạo tiên thì trước nhất phải tu  đạo làm người.Nếu đạo làm người mà không vẹn tròn thì đạo tiên còn xa vời lắm lắm.Thật đúng như vậy.Nay ta muốn đắc Phật tâm là tâm ta làm sao trở nên tâm Phật thì là trước nhất phải đắc được tâm chính mình.Nếu mình không biết được tâm mình thì làm sao biết được tâm người.Kẻ đã biết được tâm người thì mọi việc đều nên.Vậy muốn đắc được Phật tâm thì phải cố gằng làm sao tâm mình được đắc trước.Một khi mình thấu đạt được tâm mình thì là Phật tâm sẽ đắc.Thì mới thấu đạt được tâm người.Khi mà thấu đạt được tâm mọi người thì mới thấu rõ được trời thần tiên thánh và đến khi nào thấu rõ được thần trời thánh tiên thì chừng đó đương nhiên thấu đạt được tâm Phật.Cũng vì như muốn đến cao học thì trước tiên phải từ sơ học,tiểu,trung học, đại học rồi mới đến cao học và vượt qua cao học mới đến toàn học mà khi đã đạt được toàn học thì mới là toàn giác,toàn năng,toàn chơn thiện mỹ. Đó là bậc chí tôn chí thánh.Cũng coi là Phật tổ Như-lai.Thế nên sự tiến hóa của chúng sinh vạn loại trong hoàn vũ,từ thấp lên cao,từ sắc ấm (đất nước lửa gió); thọ ấm là cỏ cây:có thọ tình lần tiến lên tưởng ấm là các loài thú chạy chim bay có tư tưởng,tưởng tượng,rồi tiến dần lên hành ấm là loài người có hành vi động tác việc làm lời nói nhân đạo;con người tình nghĩa,hiếu trung, đạo đức…Cũng nhờ từ lời nói việc làm mở mang thức trí gọi là thức ấm,là bậc trời.Từ bậc trời là thiện lành, trí thức cùng tu đạo phước duyên gieo bòn công đức nhập định tham thiền,tu tâm luyện tánh tiến dần lên bậc tứ thánh và tam tôn.Tức là Tu đà huờn,Tư-đà-hàm,A na hàm,A la hán; đến Bích Chi,Bồ-tát và quả vị rốt ráo cao trên là Như-lai Phật tổ.Vô thượng đại Niết Bàn.

 

Ý NGHĨA CÁC PHÁP THÁP

Trong Phật giáo pháp tháp có nhiều kiểu mẫu khác nhau và lý nghĩa cũng sâu sắc

1-Mẫu tháp ba từng là tượng trưng cho ba ngôi Tam bảo.

2-Mẫu tháp bốn từng là tượng trưng cho tứ thánh chúng,hay tứ diệu đế…

3-Mẫu tháp năm từng là tượng trưng cho ngũ quả đạo.

4-Mẫu tháp sáu từng là tượng trưng cholục độ ba la mật

5-Mẫu tháp bảy từng là tượng trưng cho thất bồ đề phần

6-Mẫu tháp tám từng là tượng trưng cho bát chánh đạo

7-Mẫu tháp chín từng là tượng trưng cho cữu phẩm liên hoa

8-Mẫu tháp 13 từng là tượng trưng cho 13 đẳng cấp; lục phàm,tứ thánh và tam tôn.

A-Địa ngục,ngạ quỷ,súc sanh,A tu la,Nhơn Thiên.

B-Tu đà huờn,Tư đà hàm,A na hàm,A la hán.

C-Bích chi,Bồ tát,Phật tổ Như-lai.

PHẬT NHƯ THẾ NÀO?

Muốn đắc Phật tâm phải như thế nào

Dọn mình giải thoát sớm nhanh mau

Trì giai giữ giới chuyên tu niệm

Nhập định tham thiền cố luyện trau

Cố gắng công phu tròn tánh mạng

Thoát nhiên đại ngộ mới anh hào

Ba đời chư Phật đà như thế

Chí quyết liều mình quả vị cao.

PHẬT TRONG LÒNG

Phật ở nơi tâm khỏi vọng cầu

Tự mình giác ngộ khỏi tìm đâu

Diệt lòng gian ác trừ tham vọng

Dứt hết nhiễm ô thấy đạo mầu

Cải sửa tâm phàm thành Phật thánh

Đoạn trừ tâm vọng dứt ưu sầu

Minh tâm tỏ ngộ tu là Phật

Kiến tánh Phật lòng chẳng kiếm đâu

CÓ ĐI MỚI ĐẾN

Miệng nói tu hoài chẳng đến đâu

Thật hành cho được đứng hàng đầu

Nói ăn muôn kiếp không ăn đói

Nói xả mà tham vẫn tóm thâu

Tu Phật thật hành làm trọng yếu

Có đi mới đến quyết tâm cầu

Hy sinh liều chết viên thành tựu

Mới đạt đạo mầu chổ thâm sâu

ĐÔI LỜI TỈNH THỨC

Đêm mất ngủ là đêm dài vô tận

Người thiếu ăn,là lận đận lao đao

Kẻ thừa dư,là sung sướng sang giàu

Vì tiền kiếp họ gieo nhiều công đức

Việc giúp đời,họ chung nhau góp sức

Cúng chùa chiền họ tận lực hết lòng

Dù đạo đời,họ góp sức ra công

Vị xả kỷ,vị tha đầy bác ái

Suốt đời kiếp họ toàn làm việc phải

Nhân gieo trồng, hạt giống tốt luôn luôn

Đời kiếp sau phước báu thể nước nguồn

Tuôn chảy mãi dư thừa vô số kể.

Ta nên hiểu họ tạo sao được thế?

Bởi duyên lành họ tu tạo sẳn rồi!

Quả bởi nhân đời trước quén vun bồi

Nay thọ hưởng,lẽ dĩ nhiên đáp lại

Lý công quả muôn triệu lần đúng phải

Vậy bây giờ gắng tu tạo phước

Thì đời sau kiếp khác được thơm danh

Thêm giàu có của dư ăn thừa để

Phật thánh tiên công đức nhiều vô kể

Mới đắc thành đạo quả thật cao siêu

Vậy hôm nay tôi góp nhặt đôi điều

Để thức tỉnh mọi người nên giác ngộ

ĐOẠN DỤC PHẬT LỘ BÀI

Tuyệt dục mới thành Phật thánh tiên

Đam mê dục lạc rất ưu phiền

Thân tâm thanh tịnh không còn vướng

Gươm huệ cắt lìa mới định yên

Muốn dứt luân hồi sinh tử khổ

Thì nên dứt hẳn sớm đi liền

Giác mê ma Phật do mình tạo

Giác ngộ trở thành Phật thánh tiên

PHẬT TÁNH SẴN CÓ

Phật tánh chúng sinh sẵn có rồi

Chỉ vì mê muội chẳng tìm thôi

Vô minh che lấp đâu dòm thấy

Nhọc sức tầm quanh khắp núi đồi

Sông biển rừng già đâu cũng tới

Lao tâm nhọc trí lắm người ôi

Không ngờ Phật ẩn trong tâm tịnh

Giác ngộ chân tâm Phật sẳn rồi

MUỐN ĐẮC PHẬT TÂM,

Muốn đắc Phật tâm chẳng khó gì

Dứt trừ nguồn gốc tham sân si

Tam tâm tứ tướng không còn nữa

Lục dục thất tình chẳng có chi

Ngũ nhãn lục thông liền chứng đắc

Minh tâm kiến tánh đến trong kỳ

Vô minh phiền não trừ tiêu sạch

Còn lại Phật lòng chẳng khó chi

PHẬT TỨC TÂM

Phật thường an ngự trong tâm

Dứt hết mê lầm vọng động đảo điên

Phật an trú định tâm thiền

Pháp đốn tiệm huyền nói Phật gần xa

Phật là đoạn dứt tâm tà

Không còn phiền não hoặc là vô minh

Chẳng còn tâm dục chúng sinh

Như như bất động hiển linh lộ bày

Đó là thường trụ Như-lai

Bất sanh bất diệt ra ngoài sắc không

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

Niệm Phật dứt bỏ lòng tham

Sân si xa lánh để làm thiện nhân

Niệm Phật chí quyết ân cần

Trì trai giữ giới mới gần Phật tiên

Niệm Phật chó có tham tiền

Đa mưu xảo quyệt làm phiền chung quanh

Niệm Phật chí quyết tu hành

Trau dồi tâm trí cao thanh tuyệt vời

Niệm Phật nhẫn nhục thương đời

Đừng gây oan trái, đừng lời điêu ngoa

Niệm Phật theo Phật bỏ ma

Phật thì chân chánh,ma tà dối gian
Niệm Phật tu thẳng một đàng

Những gì mê tín dị đoan quyết chừa

Niệm Phật bất luận sớm trưa

Giữ thân khẩu ý,ngăn ngừa ác gian

Niệm Phật bỏ tánh ngang tàng

Chích châm xỉa xói xóm làng chẳng ưa

Niệm Phật hung dữ nên chừa

Gian manh xảo trá gạt lừa thế gian

Niệm Phật bỏ tánh ngang tàng

Đua tranh độc ác theo đàng bất nhân

Niệm Phật chuyên chú ân cần

Tâm không vọng tưởng từ lần tịnh thanh

Niệm Phật nào có đua tranh

Tiền tài danh lợi cũng đành bỏ đi

Niệm Phật gương Phật hành y

Từ bi hỷ xả hành trì luôn luôn

Niệm Phật uống nước nhớ nguồn

Phật tiên hiền thánh chỉ đường lối đi

Niệm Phật bất cứ điều gì

Tổn thương sinh loại không khi nào làm

Niệm Phật ý nghĩa bao hàm

Sửa mình như Phật ráng làm cho y

Niệm Phật có nghĩ cuồng si

Ỷ lại Phật độ không trì giới trai

Niệm Phật tu vậy là sai

Chạy theo tà đạo niệm hoài ích chi?

Lời vàng kêu nhắc khắc ghi

Niệm là tưởng niệm không chi bằng hành

Có hành mới được đắc thành

Đắc thành chẳng có niệm danh Phật nào.

TỰ CAO NGÃ MẠN CÀNG XA PHẬT

Tự cao ngã mạn tánh khinh thường

Là những hạng người quá bất lương

Chẳng kể tôn ti và thượng hạ

Quên ân bội nghĩa khó đo lường

Phật tiên hiền thánh đâu còn kể

Chẳng chút tình người chẳng xót thương

Tâm địa vậy thì xa cách Phật

Phật giàu bác ái rộng tình thương

MUỐN ĐẮC PHẬT TÂM

Muốn đắc Phật tâm phải thực hành

Tìm phương cứu độ cả nhân sanh

Giác tha lợi chúng bao trùm khắp

Quả mãn công viên sớm đạt thành

Đắc được nhân tâm là đắc Phật

Cần gì gian khổ lắm đua tranh

Thiên kinh vạn quyển tồn chân thật

Chân thật bất hư Phật sẳn dành

TIẾNG GỌI THẾ GIAN

Thiên hạ dối gian lắm gạt lường

Thốt lời đạo đức lắm tình thương

Ngoài đường bao phủ trong ngầm mật

Gạt cả chùa chiền thật bất lương

Tu chẳng phải là tu cái miệng

Hành theo tâm đạo mới chân thường

Lý công nhân quả vay thì trả

Trước mắt trên đời vạn mãnh gương

TIẾNG GỌI TRẦN GIAN

Trần thế vạn trùng cảnh dối gian

Mạnh thì cướp giựt gọi tham tàn

Yếu thì lén lút tìm phương cắp

Hầu hết kẻ phàm thảy dối gian

Vua chúa quan quân tham cách khéo

Bần dân lê thứ vụng tham ngang

Thế nên tiếng gọi trần gian đấy

Nhân thế vạn trùng cảnh dối gian

DIỆT TRỪ ÁI DỤC

Gái tơ hai tám mặt trơn tu

Gươm dắt trong lưng chém đứa ngu

Tuy chẳng thấy đầu rơi xuống đất

Rút tiêu tinh tủy độc hơn trù

Một giọt tinh, ăn bảy ngày mới có

Nên nó là thể sống của con người

Kẻ đam mê muốn thỏa thích vui tươi

Trong chốc lát mà tiêu mòn thân xác

Bậc trí giả muốn tiến thêm giải thoát

Đường luân hồi sinh tử mãi đáo lai

Phải tránh xa ái dục kiếp đọa đày

Từ thương nặng cho đến khi tan xác

Phật tiên thành muốn chóng mau thành đạt

Thì trường trai tuyệt dục đứng đầu tiên

Giữ giới nghiêm định tuệ phải hành thiền

Đường giải thoát là tam vô lậu học.

LIỄU TRI PHẬT TÁNH

Sáng tác thi văn để dạy đời

Tu hành đâu phải chuyện trò chơi

Thành tiên tác Phật gian lao lắm

Trai giới nghiêm minh suốt trọn đời

Thúc liễm thân tâm và trí tánh

Ngày đêm tịnh luyện chín mười thời

Vô minh phá vỡ tiêu nguồn gốc

Phật tánh triển khai thật sáng ngời

TU NHƯ LỤC BÌNH TRÔI

Tu đừng giống thể lục bình trôi

Theo nước xuống lên một kiếp rồi

Dâu dễ làm người mà bỏ luống

Tham ăn mê ngủ uổng chao ôi

Suốt đời chỉ biết tiêu xài phí

Trọn kiếp đam mê miếng bẩy mồi

Tu vậy đạo còn xa vạn dặm

Lụt bình trôi nỗi mãi uổng thôi

TU NHƯ CHÙM GỞI GÁ CÂY SỐNG

Chùm gởi bám cây sống một thời

Tu mà chỉ biết hưởng vui chơi

Mượn vay tạm bợ cho đời sống

Mặc kệ khen chê cả miệng đời

Bám lấy ù lì qua kiếp sống

Đó là lợi dụng đạo mà thôi

Biếng lười nương bóng từ bi Phật

Vạn kiếp ngàn đời khổ lắm ơi

TU NHƯ KÊ BẢO NOÃN

Tu thể gà kia ấp trứng hoài

Đúng ngày sinh nở chẳng hề sai

Siêng năng cần mẫn càng tinh tấn

Cố gắng học tu đủ đức tài

Phật cũng con người tu đắc quả

Bền tâm nhẫn nại chẳng thua ai

Đó là định luật thiên nhiên vậy

Thành tựu do ta gắng miệt mài

SỐNG

Cái sống cùng nhau lẽ sống chung

Chớ nên sát hại sẽ tiêu dùng

Bảo tồn sự sống muôn loài vật

Đoàn kết một lòng vẹn hiếu trung

Xóa bỏ hận thù tiêu oan trái

Từ bi hỷ xả chớ tranh hùng

Mở khai trí huệ chân tâm hiện

Tất cả việc gì cũng thứ dung

BIẾT

Cái biết mỗi người chớ bỏ qua

Đó là Phật tánh tự nơi ta

Tiền tài vật chất đều tiêu hết

Cái biết vẫn còn vạn kiếp qua

Đạt được niết bàn vô lượng thọ

Vô sanh pháp nhẫn đến liên tòa

Biết đây là Phật tâm toàn giác

Không có vật gì sánh được qua.

LINH

Linh ứng nhiệm mầu tuyệt diệu thay

Chỉ duy Phật tánh đại kỳ tài

Tam thiên thế giới đều luân chuyển

Ba cõi sáu đường đã triển khai

Quá khứ vị lai đều thông đạt

Lục thông ngũ nhãn được phô bày

Tam thân tứ trí càng siêu việt

Linh hiển pháp mầu ứng nghiệm ngay

ĐỊNH LUẬT VÔ THƯỜNG

Thành trụ hoại không định luật rồi

Sanh già đau chết lắm thương ôi

Tuần hoàn máy tạo đà như thế

Kiếp sống nghĩ ra có mấy hồi

Thiên hạ tranh giành chi nhọc sức

Bôn ba hơi thở cũng rồi thôi

Thế mà thiên hạ say mê đắm

Tạo tội làm chi nghiệp quả nhồi

TRƯỜNG SANH BẤT TỬ

Trường sanh diệu dược tiên đơn

Là thuốc tâm linh tợ Thái sơn

Giới định huệ rèn tu luyện kỹ

Thân tâm thanh tịnh chí không sờn

Công phu sớm tối ngày năm cử

Tự tại thung dung chẳng chút hờn

Tuệ sáng tâm linh đời giải thoát

Trường sinh bất tử có gì hơn

ĐÁNG SỢ NHẤT TRÊN ĐỜI

Việc làm cao thượng nhất trên đời

Nếu chẳng am tường tưởng thể chơi

Chận đứng chiến tranh thù oán hận

Âm binh chướng khí báo hại đời

Yêu ma tà quái hung thần dữ

Kết cấu làm tan quả đất trời

Sanh loại chết thiêu hồng thủy trận

Là điều đáng sợ nhất trên đời

VÌ SỐNG CÒN CẢ NHÂN LOẠI

Sóng thần sát hại bốn trăm ngàn

Mấy chúc phút thôi đổ vỡ tan

Thử hỏi năm châu cùng bốn biển

Hồn oan vất vưởng tỷ muôn ngàn

Âm binh cấu kết trả thù oán

Quả đất hiện thời sẽ vỡ tan

Phương pháp chân ngay nguồn diệt chủng

Nên cầu siêu độ giải hàm oan

VÂNG LỜI PHẬT DẠY

Tôi rất nguyện mong khắp chúng sanh

Vâng lời Phật dạy ráng thi hành

Độ sanh độ tử tròn tâm nguyện

Vạn vật muôn loài thoát tử sanh

Dứt hẳn luân hồi gây nghiệp báo

Công viên quả mãn thoát mê thành

Đền ơn tứ trọng trong muôn một

Được vậy muôn đời đáng rạng danh

SỨ GIẢ HÒA BÌNH

Sứ giả hòa bình phải hi sinh

Chận ngay nguồn gốc khởi đao binh

Căm thù oán hận càng khiêu chiến

Trả đũa báo oan sẽ lộng hành

Xúi dục chiến tranh thêm chém giết

Thì là nguồn gốc mãi đua tranh

Oan hồn siêu hết không thù hận

An lạc hòa bình khắp nhân sinh

ĐỘ SANH VIÊN MÃN

Độ sanh gần được sáu mươi năm

Cứu vớt biết bao kẻ lạc lầm

Phát nguyện quy y trì ngũ giới

Mở lòng bác ai rộng từ tâm

Ăn chay niệm Phật bòn công đức

Bố thí phóng sanh tránh lỗi lầm

Khắp cả năm châu cùng bốn biển

Gương lành lưu mãi vạn nghìn năm

ĐỘ TỬ VIÊN THÀNH

Độ sanh bổn nguyện tạm tròn xong

Độ tử dùng thuyền vượt biển đông

Sáng tối ngày đêm hằng tụng niệm

Vớt vong linh khắp cõi mênh mông

Năm châu bốn biển mười phương khắp

Cầu nguyện giải oan đến đại đồng

Siêu thoát luân hồi vòng tứ khổ

Thì là thỏa nguyện ước cầu mong

LỜI DẠY ĐỨC THẾ TÔN

Thầy dạy muôn trùng vạn pháp môn

Tùy theo căn tánh dại hay khôn

Say mê cố chấp theo huyền tiệm

Thượng trí đại căn đốn giáo gồm

Tướng sự dành riêng ba xe thặng

Còn phần lý tánh bậc trung tôn

Tam thừa cửu phẩm là như thế

Đó chính là lời của Thế Tôn

DUY CÓ PHẬT THỪA

Tuy nói nhiều môn vẫn một đường

Lòng từ đức Phật quá yêu thương

Muốn cho tất cả đều tu tiến

Tùy thuận chúng sinh mới vẹn đường

Rốt cuộc chỉ còn duy có một

Phật thừa giải thoát hãy noi gương

Tu y như Phật sau thành Phật

Chỉ có Phật thừa chổ dựa nương

VÀI DÒNG TÓM LƯỢC THÁNH KINH

Bát chánh đạo tam tu là hạnh Phật

Còn trùng trùng vạn pháp tiệm huyền thôi

Để chúng sinh tập tu gắng vun bồi

Lập công hạnh tích tạo bòn phước đức

Bền cố gắng tận tâm tu đúng mức

Âm chất đều phước báo được gồm thâu

Lần tiến lên đường đạo đức nhiệm mầu

Nhờ huệ mạng triển khai mà giác ngộ

Sự tiến hóa không đồng nhau trình độ

Muôn vạn trùng sanh loại vẫn đồng tu

Kẻ trước sau sớm muộn vẫn mặc dù

Nhưng sai biệt khác nhau tùy phẩm chất

Người tu lâu mau thành tiên thánh Phật

Còn yêu ma thần quỷ chậm nhiều hơn

Loài thượng cầm hạ thú chậm chậm hơn

Đàng sau chót gồm thọ cầm thảo mộc

Sự tiến hóa không đồng đều phẩm chất

Bởi hạnh tu mới vô lượng pháp môn

Nên Thế Tôn chỉ dạy rất ôn tồn

Độ sanh chúng tùy căn cơ thuyết giáo

Huyền tiệm đốn cũng là phương hóa đáo

Đốn tiệm huyền cũng là pháp độ sanh

Kẻ si mê còn cố chấp sở hành

Bấc giác ngộ nhân duyên ứng dụng

Muôn vạn pháp hành pháp nào vẫn trúng

Theo căn cơ trình độ mỗi chúng sinh

Miễn bền tâm cố gắng mãi thực hành

Thì sớm muốn sẽ đạt thành chí nguyện

Lời tóm tắt quyển sách này lý tưởng

Cả chúng sinh đều y giáo phụng hành

Lời kim ngôn Phật chỉ dạy đành rành

Tôi soạn giảng chỉ là người ôn lại

                        12 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2005

Tại tịnh xá Minh Quang,Porland Oregan Đức pháp chủ Giáo Hội Phật giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới

                        HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC NHIÊN
                     Bút hiệu Toàn Chân

 

 

----o0o---

Vi tính: Kim Thư; Trình bày: Anna

Cập nhật: 01-2008


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544