Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Phật Học Cơ Bản


..... ... .

 

Trung đẳng Phật học Giáo khoa thư

Tác giả: Sa Môn Thích Thiện Nhơn

Thái Hư Đại Sư giám định

Việt dịch: Thích Nguyên Liên

 

MỤC LỤC 

 

QUYỂN THỨ NHẤT

 

Phần 1 (bài 1- bài 10)

Bài 1:  Giáo nghĩa Ấn độ trước thời Phật xuất thế

Bài 2:  Cuộc đời đức Phật trước khi xuất gia

Bài 3:  Bồ tát tu hành thành Phật

Bài 4:  Chuyển pháp luân

Bài 5:  Giáo nghĩa căn bản của đức Phật

Bài 6:  Đạo đế và Lục độ

Bài 7: Nghị lực của đức Phật

Bài 8: Những nghịch duyên và trạng thái niết bàn của đức Phật

Bài 9: Những lời di chúc ân cần của đức Phật

Bài 10: Khái lược vài nét căn bản về sự phát triển của Phật giáo

 

Phần 2 (bài 11- bài 20)

Bài 11: Kiết tập kinh điển lần thứ nhất

Bài 12: Kiết tập kinh điển lần thứ hai

Bài 13: Nguyên nhân phân chia hai bộ phái căn bản theo bắc truyền

Bài 14: Luận bàn về nhân cách Đại thiên

Bài 15: Đại chúng bộ lại một lần nữa phân bộ

Bài 16: Thượng tọa bộ lại một lần nữa phân bộ

Bài 17: Quan điểm sai khác về Phật thân quan

Bài 18: Những quan điểm nặng nhẹ về tam tạng tam học

Bài 19: Chủ trương pháp vô khứ lai của đại chúng bộ và các bộ thuộc đại chúng bộ

Bài 20: Chủ trương pháp hữu ngã vô của hữu bộ và những bộ thuộc hữu bộ

 

Phần 3 (bài 21- bài 30)

Bài 21: Quan niệm ngã pháp câu hữu của độc tử bộ và các bộ phái thuộc nó. Quan niệm của các phái khác

Bài 22: Tinh thần hộ pháp của vua A dục

Bài 23: Kiết tập kinh điển lần thứ ba và sự truyền bá Phật giáo

Bài 24: Thời Ca nị sắc ca. Kiết tập kinh điển lần thứ tư

Bài 25: Mã minh. Các khu vực thịnh hành Phật giáo

Bài 26: Khái quát về đại thừa Phật giáo

Bài 27: Sự hưng long của đại thừa Phật giáo Ấn độ

Bài 28: Long thọ

Bài 29: Sự sai biệt giữa đại thừa và tiểu thừa

Bài 30: Năng chứng nhân, năng thuyên giáo và sở thuyên lý của đại thừa

 

Phần 4 (bài 31- bài 40)

Bài 31: Nhân tu và quả chứng của đại thừa

Bài 32: Hội tam quy nhất của đại thừa Phật giáo

Bài 33: Sự phát triển của tiểu thừa  Phật giáo

Bài 34: Sự phát triển của tiểu thừa  Phật giáo (tiếp theo)

Bài 35: Hệ thống chư pháp thật tướng của đại thừa

Bài 36: Hệ thống chư pháp thật tướng luận (tt) và lịch sử phát triển

Bài 37: Hệ thống A lại da duyên khởi của đại thừa

Bài 38: Tam tánh và tam vô tánh

Bài 39: Vũ trụ vạn hữu đều do thức biến

Bài 40: Lịch sử phát triển tông Duy thức. Thời kỳ mạt vận của Phật giáo Ấn độ

 

QUYỂN THỨ HAI

 

Phần 5 (bài 41- bài 50)

Bài 41: Phật pháp bước đầu truyền vào Trung quốc

Bài 42: Thời kỳ đầu truyền bá và phiên dịch kinh điển

Bài 43: Bốn nhà đại phiên dịch đời Tấn. Lược truyện La thập

Bài 44: Giáo nghĩa Long thọ truyền vào Trung quốc rất sớm

Bài 45: Nguồn gốc Thiền tông

Bài 46: Hai đại trào lưu đời Tấn

Bài 47: Đạo an và Huệ viễn

Bài 48: Đạo sanh và Trí nghiêm

Bài 49: Nguồn gốc đạo giáo và những quan điểm tương tợ

Bài 50: Đạo giáo chống đối Phật giáo. Phật giáo bắc Ngụy

 

Phần 6 (bài 51- bài 60)

Bài 51: Pháp hiển người đầu tiên phát hiện châu Mỹ, Cầu na bạt đà la

Bài 52: Phật pháp thời Tống tề

Bài 53: Phật pháp thời nhà Lương

Bài 54: Phật đà hay Bạt đà đều là giác hiền?

Bài 55: Nguyên nhân Châu võ đế phá diệt Phật giáo

Bài 56: Châu võ đế phá Phật. Tinh thần tráng liêt của tín đồ Phật giáo (tt)

Bài 57: Phật pháp thời Trần tùy

Bài 58: Bồ đề đạt ma

Bài 59: Nguồn gốc Tam luận tông

Bài 60: Bước đầu hoằng truyền kinh Hoa nghiêm

 

Phần 7 (bài 61- bài 70)

Bài 61: Giáo nghĩa Thế thân ba lần truyền vào Trung hoa. Những sai biệt của ba lần đó

Bài 62: Các nhà phán giáo thời đại Lục triều

Bài 63: Cội nguồn giáo nghĩa tông Thiên thai

Bài 64: Cội nguồn tông Niệm Phật

Bài 65: Phật pháp thời sơ Đường. Huyền trang du Ấn

Bài 66: Phật pháp thịnh hành thời Đường cao tông

Bài 67: Mật giáo hoằng truyền ở thời Đường huyền tông

Bài 68: Đạo giáo xung đột Phật giáo ở đời Đường

Bài 69: Nho giáo hiềm khích Phật giáo ở đời Đường

Bài 70: Đường võ tông phá Phật. Các bậc Long tượng kế tục xuất hiện

 

Phần 8 (bài 71- bài 80)

Bài 71: Châu thế tông phá Phật. Phật pháp phục hưng đầu thời Tống

Bài 72: Đạo giáo xung đột Phật giáo ở thời Đường

Bài 73: Tông Thiên thai ở thời Đường

Bài 74: Luật tông và Tịnh độ tông ở thời đại nhà Tống

Bài 75: Thiền tông nhà Tống

Bài 76: Nho giáo ảnh hưởng Phật giáo thời Tống

Bài 77: lão giáo xung đột Phật giáo đầu thời Nguyên

Bài 78: Tăng chế và sự phá hoại của đạo giáo đầu thời Minh

Bài 79: Phật giáo thời Minh

Bài 80: Khái quát Phật giáo nhà Thanh

 --- o0o ---

[Mục Lục] [bài 1- bài 10] [bài 11- bài 20]

[bài 21- bài 30] [bài 31- bài 40] [bài 41- bài 50]

[bài 51- bài 60] [bài 61- bài 70] [bài 71- bài 80]

--- o0o ---

 

Source: www.chuyenphapluan.com

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 1-12-2004

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Phật Học Cơ Bản

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com