Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Phật Học Cơ Bản


...... ... .


THE AIM AND WAY OF LIFE

MỤC ÐÍCH CUỘC ÐỜI VÀ
ÐƯỜNG LỐI SỐNG

Hòa thượng K. Sri Dhammananda
Tỳ kheo Thích Tâm Quang
dịch

---o0o---

THE AIM AND WAY OF LIFE

Venerable Sri Dhammananda Mahathera

MỤC ÐÍCH CUỘC ÐỜI VÀ
ÐƯỜNG LỐI SỐNG

Tỳ kheo Thích Tâm Quang dịch

As human beings we must have an aim in our life. A person not observing a righteous way of life will never find the aim of life and if he does not uphold some noble principles he can even become a danger to society. No doubts scientists and psychologists have widened our intellectual horizon, but they have not likewise been able to give us a purpose in life, which only noble principles could do.

Religion also originally developed as humanism to uphold humane qualities. Later, it was introduced as a divine law. However, a noble way of life is needed to maintain our human values and dignity. The noble of life to be discussed here is a proven method wherein by cultivating the mind one could gain supreme wisdom.

Countries in which attempts were made to supplant the noble principles of religion with socialism or materialism have been proved to be modern day failures. It is apparent that human beings must have some noble principles to gain confidence in life.

Human beings must choose a rational and meaningful way of life based on their firm conviction and not one founded on mere mythological beliefs, traditional practices and theories. One should not force anyone to accept any particular religious laws nor exploit his or her sake of poverty, illiteracy or emotions to induce that person to accept their beliefs.

A person should be free to choose a reasonable way of life according to his or her understanding capacity. Following a religion blindly only abuses human intelligence and dignity. Human beings have common sense to distinguish between right and wrong. They can adapt themselves to changing circumstances. They should therefore choose a respectable way of life that is suitable and one that measures up to their expectations. They must be properly guided in this respect and then given a chance to decide for themselves without recourse to any form of coercion.

Là một con người chúng ta phải có một mục đích cho cuộc sống. Kẻ không theo đúng con đường chính đáng của đời sống sẽ không bao giờ tìm thấy mục đích cuộc đời và nếu không gìn giữ một vài nguyên tắc cao thượng, kẻ đó có thể trở nên nguy hiểm cho xã hội. Chắc chắn là các khoa học gia và các nhà tâm lý học đã mở rộng chân trời trí thức nhưng họ cũng chưa thể cho chúng ta mục đích trong đời sống mà chỉ có những nguyên tắc cao thượng mới có thể đạt được.

Tôn giáo trong lúc tiên khởi cũng phát triển nhân đạo để gìn giữ những đức tính của con người. Sau này, tôn giáo đề cập đến như một định luật thiêng liêng. Tuy nhiên, con đường cao thượng của đời sống được bàn luận nơi đây là một phương pháp được chứng nghiệm bằng cách trau dồi trí óc con người có thể đạt được trí tuệ tối thượng.

Các quốc gia với những cố gắng thay thế nguyên tắc cao thượng của tôn giáo bằng chủ nghĩa xã hội hay duy vật cho thấy đã bị thất bại trong thời đại này. Rõ ràng con người phải có một số nguyên tắc cao thượng để đạt được sự tin tưởng trong cuộc sống.

Con người phải chọn một đường lối hữu lý và có ý nghĩa cho cuộc sống căn cứ vào niềm tin tưởng vững chắc của mình và không nên chỉ đặt nền tảng vào niềm tin thần thoại, thực hành truyền thống và lý thuyết không thôi. Ta không nên áp bức người khác chấp nhận bất cứ định luật tôn giáo đặc biệt nào của mình hay lợi dụng khai thác tình trạng nghèo khổ, mù chữ hay lúc xúc động để xúi người đó theo niềm tin của mình.

Một người phải được tự do lựa chọn lựa đường lối hữu lý cho cuộc sống theo tầm hiểu biết của mình. Theo tôn giáo một cách mù quáng chỉ làm hại đến trí óc và phẩm cách của con người. Con người có kiến thức thông thường để phân biệt giữa cái phải và trái. Con người có thể tự mình thích nghi với những hoàn cảnh thay đổi. Cho nên con người chọn một con đường đáng kính của đời sống, một cuộc sống thích hợp và đạt được tiêu chuẩn những mong ước của mình. Con người phải được hướng dẫn đúng cách trong phương diện ấy và tự mình quyết định mà không phải trông nhờ vào bất cứ một hình thức áp bức nào cả.

THE MIDDLE-WAY

The noble way of life that is being introduced here is a practical educational system of mental culture known to the world some twenty five centuries ago. the founder of this way of life was a most enlightened and compassionate teacher. This method is also variously known as the Middle-Path, a righteous way of life, an ethico-philosophical system, a do-it-yourself method and also can be introduced as a path of freedom and reason. It teaches us to do three things; namely, to refrain from doing bad deeds, to be of some service to others and to maintain a healthy pure mind.

This message is very meaningful and practical. Yet, people experience difficulties when they try to put them into practice. The reason for this is due to their own inherent human weaknesses. The moral conduct of human beings plays a most important part in this way of life. Its great teacher once said, "My teaching is not to come and believe but to practise". It encourages people to study the teachings fully to allow them to judge for themselves whether they should accept the teachings or not. No one is asked to come and accept this way of life without first having had an understanding of its teachings.

Superfluous rites and rituals, and animal sacrifices have no significance in this noble way of life. Superstitious beliefs, fear of supernatural beings and secret doctrines are not encouraged. People have the liberty to investigate for themselves the teachings and to ask questions so as to clear their doubts. According to the teacher of this way of life, one should not believe help one to bear anything merely because the founder of this noble method to be a great sage or because it had all along been traditionally accepted by many; but only by reasoning and common sense can one decide to accept it. This teacher also advises any one not to accept nor to reject anything hastily on impulse but to investigate it thoroughly before coming to a final decision.

CON ÐƯỜNG TRUNG ÐẠO

Con đường cao thượng của đời sống được giới thiệu tại đây là một hệ thống giáo dục thực tiễn về việc mở mang tâm trí được thế giới biết đến từ 25 thế kỷ qua. Người sáng lập ra con đường này là một vị Thầy giác ngộ và từ bi nhất. Phương pháp này cũng được gọi là con đường Trung-Ðạo, con đường chính đáng của đời sống, một hệ thống triết lý-đạo đức, một phương pháp tự mình thực hành lấy và cũng được nhận thức là một con đường giải thoát và hữu lý. Phương pháp này dạy chúng ta ba điều ấy là: giữ không làm những hành động xấu, làm điều thiện cho người khác và giữ tâm trí thanh tịnh lành mạnh.

Thông điệp này rất có ý nghĩa và thực tiễn. Ðúng, người ta gặp khó khăn khi thực hành những điều này. Lý do là vì nhược điểm cố hữu của con người. Hạnh kiểm của con người giữ một vai trò quan trọng nhất trong đường lối sống. Ðức Ðại Ðạo Sư này có lần nói: "Giáo Lý của Ta không phải là để đến mà tin theo, mà là để thực hành". Ðiều này khuyến khích người ta nghiên cứu tường tận giáo lý của Ngài và tự suy xét nên hay không nên chấp nhận giáo lý này. Không một ai bị mời đến để chấp nhận đường lối sống này mà không hiểu thấu giáo lý của Ngài.

Nghi thức và nghi lễ không cần thiết, hy sinh các súc vật đều không có một ý nghĩa gì trong đường lối cao thượng của đời sống. Niềm tin dị đoan, sợ hãi các đấng siêu nhiên và các học thuyết bí mật không được khuyến khích. Người dân hoàn toàn tự do trong việc điều tra những giáo lý của Ngài và đặt những câu hỏi để làm sáng tỏ những điều nghi ngờ. Theo vị Thầy về đường lối của đời sống, ta không nên tin là giúp đỡ người khác để họ theo chỉ vì người sáng lập ra phương pháp cao quí ấy là một hiền triết vĩ đại hay là vì theo truyền thống đã được chấp nhận bởi một số đông; nhưng chính là bằng cách lý luận và hiểu biết thông thường có thể cho ta quyết định chấp nhận phương pháp ấy. Vị Mô Phạm này cũng khuyên bất cứ ai không nên chấp nhận hay bác bỏ hoàn toàn vội vàng điều gì dưới áp lúc nhưng nên điều tra kỹ càng truớc khi đi đến quyết định tối hậu.

NOBLE PATH

The noble Eight-fold Path taught in this way of life is Perfect-understanding, Perfect-thought, Perfect-speech, Perfect-action, Perfect-livelihood, Perfect-effort, Perfect-mindfulness and Perfect-concentration. (Dr. Rhys Davids, English well known Orientalist said: "Buddhist or not Buddhist, I have examined every one of the great religious systems of the world, and in none of them have I found anything to surpass, in beauty and comprehensiveness, the Noble Eightfold Path and The Four Noble Truth of the Buddha. I am content to shape my life according to the path".)

This unique middle path is a code of morality which paves the way for people to lead a noble and peaceful life.

The Middle Path is neither a metaphysical nor a ritualistic path; it is neither dogmatism nor skepticism; neither self-indulgence nor self-torture; neither eternalism nor nihilism; neither a law given by some divine authority nor a mere imagination of man. It is a path of Enlightenment, a means of deliverance from suffering of unsatisfactoriness. This way of life rejects the idea that human beings are sufferings today because their original sins. Every living thing, including plant life, experiences suffering. Every person carries his or her merits and demerits individually. Human beings are solely responsible for their own pain or pleasure.

One who follows the middle path should find real peace and happiness. One should be able to lead a respectable life without being a slave to any form of belief, thus contributing to one's peace and happiness by living in complete harmony with others and the environment.

CON ÐƯỜNG CAO QUÝ

Con đường cao quý, Bát Chánh Ðạo dạy bởi Ðức Phật là Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Ðịnh. (Tiến Sĩ Rhys Davids, một học giả người Anh nổi tiếng, nghiên cứu về Ðông Phương Học tuyên bố: "Là Phật Tử hay không phải là Phật Tử, tôi đã quan sát mọi hệ thống của các tôn giáo trên thế giới, tôi đã khám phá ra không một tôn giáo nào có thể vượt qua được vẻ đẹp và sự quán triệt Bát Chánh Ðạo và Tứ Diệu Ðế của Ðức Phật. Tôi rất mãn nguyện đem ứng dụng cuộc đời tôi theo con đường đó".)

Con đường Trung-đạo độc nhất này là đạo lý căn bản đưa con người tới cuộc sống cao thượng và an lạc.

Con đường Trung-đạo không phải là một con đường trừu tượng và cũng không phải là một con đường nghi thức. Con đường này cũng chẳng phải giáo điều và cũng chẳng phải hoài nghi chủ nghĩa, chẳng phải tự mình say đắm mải mê và cũng chẳng phải tự mình hành xác, chẳng phải là thuyết bất diệt và cũng chẳng phải là thuyết hư vô, chẳng phải là một định luật ban hành bởi chức quyền thần thánh nào đó và cũng chẳng phải chỉ thuần túy là trí tưởng tượng của một người. Ðó là con đường Giác Ngộ, một phương cách để giải thoát khỏi khổ đau và bất toại nguyện. Con đường này bác bỏ ý kiến là con người ngày nay đau khổ vì tội nguyên thủy. Mỗi sinh vật, kể cả đời sống của cây cỏ, đều chứng nghiệm khổ đau. Mỗi con người mang theo nơi cá nhân mình những điều tốt và những điều xấu.

Người theo con đường Trung-đạo tìm thấy niềm an lạc và hạnh phúc thực sự. Con người có thể tiến tới một cuộc đời đáng kính mà không cần phải làm tôi mọi cho bất cứ một niềm tin nào, góp phần vào an lạc và hạnh phúc của mình bằng cách sống hài hòa với những người khác và với môi trường chung quanh.

REAP WHAT YOU SOW

This way of life satisfies humanity's most profound and lofty aspirations. Yet it is able to the stress and strain of every day life, besides giving a purpose to life. It does not instill fear in people. Good begets good and bad begets bad. Every action has its reaction. These are universal laws. This way of life fully agrees with these fundamental laws and people have to abide by them and "reap what you sow" 

People perpetrate evil deeds out of greed, anger and ignorance. Such weaknesses can only be overcome through self-realisation. The fortunes and misfortunes people experience in this world are not due to some external influences but to the good and bad actions, words and deeds they themselves had previously committed. For this very reason, the teaching says: "We are the results of what we were, and we will be the results of what we are". That means we are responsible for everything in our life. 

Forgiveness of sin is not acknowledged in this way of life. One is solely responsible for one's own actions, good or bad. If one has committed evil, one has to face up to the consequences. The only way to purge the mind of evil is to do only good. It is only through a long process of mental training that the mind could become purified.

This way of life teaches that death is not the end of life. A living being is just a bundle of energies holding the elements together. The physical death of a being is just an interlude in the repeated cycle of birth and death. Therefore, a being 'not the same and not the different' continues to live, life after life, until the aim of life is finally attained.

According to this teaching, cause and effect play a very important part in our lives. In a cycle of cause and effect, a first cause in inconceivable for the cause ever becomes the effect, and the effect in turn becomes the cause. Everything that exists is interdependent.

BẠN GẶT CÁI GÌ BẠN GIEO

Con đường Trung-đạo thỏa mãn hầu hết các khát vọng sâu xa và cao quý của nhân loại. Ðúng là nó có thể đem đến sức chịu đựng khó khăn và căng thẳng hàng ngày ngoài việc đem mục đích cho đời sống. Con đường đó không đem sợ hãi đến cho con người. Làm tốt được tốt và làm xấu được xấu. Mỗi hành động đều có phản ứng riêng của nó. Ðó là định luật vũ trụ. Con đường trung đạo hoàn toàn đồng ý với các định luật căn bản trên và con người bị chi phối bởi các định luật này, "bạn gặt cái gì bạn gieo".

Con người gây ra các hành động tội lỗi do tham lam, sân hận và ngu si. Những nhược điểm trên có thể vượt qua được bằng sự phát triển năng khiếu bản thân. May mắn hay rủi ro mà con người chứng nghiệm trên thế giới này không phải là do ảnh hưởng bên ngoài mà là do các hành động tốt hay xấu, do các lời nói và việc làm mà chính họ đã vi phạm trước đây. Vì lý do trên, giáo lý này dạy: "Chúng ta là kết quả những việc chúng ta làm ở quá khứ và chúng ta sẽ là kết quả của những việc chúng ta làm bây giờ". Trên đây có nghĩa là chúng ta chịu trách nhiệm mọi điều trong đời sống của chúng ta.

Tha thứ tội lỗi không được thừa nhận trong đường lối sống này. Ta chịu trách nhiệm về hành động tốt xấu của chính mình. Kẻ phạm tội lỗi phải đối đầu với hậu quả. Con đường duy nhất là phải thanh lọc tâm trí khỏi các tội lỗi và chỉ làm việc thiện. Chỉ bằng cách huấn luyện tâm trí sau một thời gian dài, tinh thần mới trở nên thanh tịnh.

Con đường Trung-đạo dạy chết chưa phải là chấm dứt cuộc đời. Một chúng sinh chỉ là tổng hợp của các năng lượng giữ các yếu tố lại với nhau. Cái chết về cơ thể của một chúng sinh chỉ là một cảnh nhỏ xen vào giữa cái vòng sinh tử, tử sinh tiếp nối. Cho nên một chúng sinh 'không giống như vậy và cũng không khác" tiếp tục sống đời này qua đời nã, cho đến khi mục đích của cuộc đời cuối cùng đạt được.

Theo lời dạy này, nhân quả là một phần rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Trong vòng nhân quả, nguyên nhân đầu tiên không nhận thức được vì nhân chưa thành quả, và quả quay về trí thành nhân. Mãi vật hiện hữu đều phụ thuộc lẫn nhau (duyên).

A GREAT TEACHER

The founder of this unique method is not a myth but a Great Teacher who actually lived in this world. He never tried to present himself as a supernatural being but as a human being who had himself realised the absolute truth: the cosmic of universal law, the secret of life and the real cause of suffering and happiness. He makes no claim to divinity.

Today, this teacher is not only honoured by hundreds of millions of his followers but also by the culture people and intellectuals throughout the world. Although this Noble Man, this Liberator, this Social Reformer, this Democrat and Inspirer had passed away, he left behind a noble message for humanity to follow in order to eliminate human suffering, misery, fear, worry and unsatisfactoriness. From his message one can gain happiness in this life and in the life hereafter: The ultimate liberation of all human suffering. 

This great teacher comforted the bereaved. He helped the poor who were neglected. He ennobled the lives of the deluded and purified the lives of criminals. He consoled the weak, united the divided, enlightened the ignorant, clarified the doubts of mystics, elevated those debased and dignified the noble. Both the rich and the poor, the saintly and the criminal loved him. Despotic or Righteous Kings, famous or obscure princes and nobles, generous or stingy millionaires, haughty or intelligent scholars, and destitutes, paupers, down-trodden scavengers, wicked murderers, cannibals, despised courtesans - all benefited by his noble way of life, wisdom and compassion. 

His noble example is a source of inspiration to all. His serene and peaceful countenance was indeed soothing to the troubled. His message of peace and tolerance was welcomed by all with indescribable joy and was of lasting benefit to everyone who had the good fortune to hear and practise it. His iron will, profound wisdom, universal love, boundless compassion, selfless service, brave renunciation, perfect purity, magnetic personality, exemplary methods employed to introduce his teachings and his final success - all these factors have inspired about one fifth of the population of the world today to hail and honour this teacher as their supreme master.

This noble teacher sacrificed his worldly pleasures for the sake of suffering humanity to seek the Truth and to show the path of deliverance from suffering. He visited the poor people whilst kings and ministers had to visit him. After his enlightenment he had dedicated 45 years of his life for guiding deluded human beings to lead meaningful, respectable and peaceful lives.

This great teacher feared none nor did he instill fear in others. This is one quality that should be cultivated by all in this war-torn world of ours where the most precious thing - life - is sacrificed at the alter of brute force and where armaments are creating fear, tension and hatred. He also did not create temptations of sensual pleasure as a means to introduce his noble way of life.

He was the perfect scientist in the study of life; the perfect psychologist who analysed the nature of the mind to the extent that his teaching was acclaimed as a scientific method. modern scientific discoveries never come in conflict with his teaching.

To great philosophers and unbiased thinkers, he is a teacher who understood worldly conditions in its proper perspective. To moralists his teaching was the highest code of discipline. He symbolizes perfection. "He was the perfect model of all the virtues he preached". To rationalists, he the most liberal-minded noble teacher. To free-thinkers, he is a teacher who encouraged people to think independently to find out the truth. To agnostics, he is a very gentle and understanding teacher who guided humanity.

He was no doubt the most persuasive of all the great teachers. He never used compulsion of fear as a means of gaining converts. He has introduced a noble way of life without even attacking a religious label to it. What he wanted was to see people living in harmony as cultured, harmless and contented human beings by upholding his noble advice.

He was the humble servant of humanity, unperturbed by either praise or blame. He did not ask people to come and worship him or pray to him in order to gain salvation. He did not introduce his message by means of charismatic techniques or so called miraculous powers but by educating and convincing the public.

VỊ THẦY VĨ ÐẠI

Người sáng lập ra phương pháp độc nhất này không phải là một nhân vật thần thoại mà là một Ðại Ðạo Sư đã sống thực sự trên thế giới này. Ngài không bao giờ tự giới thiệu mình là một siêu nhân nhưng là một con người đã hiểu được chân lý tuyệt đối: Ðịnh luật vũ trụ hay phổ quát, bí mật của đời sống và nguyên nhân chính của khổ đau và hạnh phúc. Ngài không thần thánh hóa.

Ngày nay Vị Thầy này không những chỉ được tôn kính bởi hàng trăm triệu đệ tử của ngài mà cũng được tôn kính bởi các nhà trí thức, văn hóa khắp thế giới. Mặc dù Con Người Cao Quý đó, Người Giải Phóng Nhân Loại đó, Nhà Cách mạng Xã Hội đó, Nhà Dân Chủ và Sáng Tạo Cảm Hứng đó, đã qua đời nhưng đã để lại một thông điệp cao quí cho nhân loại theo để diệt trừ đau khổ, nghèo túng, sợ hãi, lo lắng và bất toại nguyện. Từ cái thông điệp của Ngài, con người có thể đạt được hạnh phúc trong đời sống này và cho kiếp sau: sự giải thoát chủ yếu tất cả đau khổ của con người.

Vị Thầy Vĩ Ðại này an ủi kẻ khốn cùng. Ngài giúp đỡ người nghèo khổ không được săn sóc. Ngài làm đời sống những người lừa dối thành cao quí và thanh tịnh hóa các đời sống của tội phạm. Ngài an ủi kẻ yếu hèn, đoàn kết người chia rẽ, giác ngộ kẻ ngu tối, và làm sáng tỏ các điều nghi ngờ, thần bí, nâng cao kẻ mất phẩm cách và trang nghiêm phẩm cách người cao quý. Người giàu lẫn người nghèo, các bậc thánh lẫn kẻ tội phạm ai nấy đều quí mến Ngài. Các Nhà Vua độc tài hay đạo đức, các hoàng tử hay các nhà quý phái nổi danh hay tầm thường, những nhà triệu phú hảo tâm hay keo kiết, những học giả kiêu căng hay thông minh, những kẻ cơ cực, cùng khổ, những công nhân bị áp bức, kẻ giết người ác độc, kẻ ăn thịt người, kỹ nữ bị khinh miệt - tất cả đều được lợi lạc bởi con đường sống cao thượng, bởi trí tuệ và lòng từ bi của Ngài.

Tấm gương cao quý của Ngài là nguồn cảm hứng cho tất cả. Phong thái thanh thoát và an lạc của Ngài đương nhiên xoa dịu người phiền não.Thông điệp hòa bình và khoan dung của Ngài được hoan nghênh bởi tất cả với niềm vui khôn tả, đem lợi lạc cho mọi người may mắn được nghe thấy và thực hành. Ý chí sắt thép của Ngài, trí tuệ sâu xa, tình thương bao la, từ bi không biên giới, lòng vị tha, sự từ bỏ dũng cảm, thanh tịnh tuyệt đối, nhân phẩm lôi cuốn, phương pháp gương mẫu sử dụng để trình bày giáo lý và sự thành công cuối cùng của Ngài - Tất cả những yếu tố trên gây cảm hứng cho một phần năm nhân loại trên thế giới ngày nay hoan hô và tôn kính Vị Thầy như một giáo chủ tối thượng.

Vị Thầy cao thượng này đã hy sinh lạc thú trần tục để cứu nhân loại đau khổ tìm ra Chân Lý và chỉ dẫn con đường giải thoát khỏi khổ đau. Ngài thăm viếng người nghèo khổ trong khi các Vua và các đại thần đến thăm Ngài. Sau khi Ngài giác ngộ Ngài đã dâng hiến 45 năm cuộc đời của Ngài để hướng dẫn chúng sinh vốn bị lừa dối, được vào đời sống có ý nghĩa, đáng kính và an lạc.

Ðức Ðại Ðạo Sư này không sợ một ai cả và cũng không gieo sợ hãi cho người khác. Ðó là một đức tính mà tất cả mọi người phải nên trau dồi trên thế giới tàn phá bởi chiến tranh của chúng ta, nơi đây điều quý giá nhất - đời sống - bị hy sinh tại bệ thờ của bạo lực và võ khí đã gây sợ hãi, căng thẳng và thù hận. Ngài cũng không tạo dục vọng về lạc thú nhục dục làm phương tiện để giới thiệu con đường cao thượng của đời sống.

Ngài là một khoa học gia toàn hảo trong việc nghiên cứu đời sống; là một nhà tâm lý học toàn bích phân tách về bản chất của tâm trí rộng đến mức giáo lý của Ngài được tán thuởng như một phương pháp khoa học. Những khám phá của khoa học hiện đại chưa bao giờ mâu thuẫn với giáo lý của Ngài.

Với những nhà triết học vĩ đại và những nhà tự do tư tưởng không thành kiến, Ngài là một vị thầy hiểu rõ điều kiện trần thế theo đúng viễn cảnh của nó. Với những nhà luân lý học, giáo lý của Ngài là điều lệ cao nhất về kỷ luật. Ngài tượng trưng cho sự toàn bích. "Ngài là người mẫu toàn hảo cho tất cả những đức hạnh mà Ngài thuyết giảng". Với những nhà duy lý học, Ngài là một vị thầy cao thượng tư tưởng phóng khoáng nhất. Với những nhà tự do tư tưởng, Ngài là vị thầy khuyến khích người dân tự do suy nghĩ để tìm ra chân lý. Với những nhà "cho rằng không thể biết" (ngoại trừ vật chất), Ngài là một vị thầy rất quân tử và hiểu biết hướng dẫn nhân loại.

Chắc chắn Ngài là một vị thầy có tài thuyết phục nhất trong số tất cả các thầy vĩ đại. Ngài không bao giờ sử dụng tính cách ép buộc hay sợ hãi là phương tiện để quy nạp. Ngài giới thiệu con đường cao thượng cho đời sống không cần dùng đến cả nhãn hiệu tôn giáo. Ðiều Ngài muốn là nhìn thấy người dân sống hòa hợp như những chúng sinh có văn hóa không làm hại ai, và mãn nguyện bằng cách duy trì lời khuyên cao quý của Ngài.

Ngài là một người phục vụ cho nhân loại rất khiêm nhường, không mà ng tới cả khen ngợi lẫn chê bai. Ngài không đài hỏi người ta phải đến sùng bái Ngài hay cầu nguyện Ngài để được giải thoát. Ngài không trình bày thông điệp của Ngài bằng kỹ thuật vuốt ve để thu hút hay cái gọi là thần thông phép lạ nhưng bằng cách giáo dục và thuyết phục đại chúng.

PEACE, HAPPINESS AND SALVATION

Today, the message of peace of this Great Universal Teacher is more important than ever before particularly at a time when human beings are intoxicated with power, greed, jealousy, pride and craving for world domination.

This teacher was born to this world to dispel the darkness of ignorance, and to save the world from its ills. It is common knowledge that throughout the world many people continue to live without practising any form of noble life. However, if the would only make an effort to study and understand what this great Teacher had taught, they could clarify their doubts, and be convinced of his teaching that could best contribute to find the aim of life.

Whether one believes in him or not, his teaching had a profound effect on all people. His message was spread without any violence. It is a significant fact that not a single drop of blood had ever been shed in its name. This is indeed a most remarkable record in world history which could be written in letters of gold. This teaching illuminates the way by which humanity could cross from a world of unsatisfactoriness to a world of light, love, peace, and happiness.

The twenty five century old teaching of this great teacher is strong enough to face any challenge without flinching or having the need to reinterpret its original doctrines; because the doctrine he preached is for all time and is the absolute truth.

The teaching considers virtue as one of the prerequisites for the attainment of liberation from worldly suffering. The other prerequisite is wisdom. Virtue is like a vehicle that brings one up to the gate of liberation, but the actual key that opens the gate is wisdom.

AN LẠC, HẠNH PHÚC VÀ CỨU RỖI

Ngày nay, thông điệp hòa bình của Vị Thầy Vĩ Ðại của Hoàn Vũ này lại thiết yếu hơn từ truớc tới nay nhất là tại thời điểm khi con người bị đầu độc bởi bạo lực, tham lam, ghanh ghét, kiêu hãnh và tham đắm vì muốn thống trị thế giới.

Vị Thầy này sinh ra trên thế giới này để xóa tan cái tăm tối của ngu si, để cứu thế giới khỏi các điều bất hạnh. Theo kiến thức thông thường, khắp trên thế giới, đa số con người sống không thực hành hình thức nào của một đời sống cao thượng cả. Tuy nhiên, nếu con người cố gắng nghiên cứu và hiểu thấu điều mà Vị Ðại Ðạo Sư giảng dạy, nghi ngờ sẽ sáng tỏ, và họ sẽ nhận thức được giáo lý của Ngài góp phần hữu hiệu để tìm thấy mục đích của đời sống.

Dù người ta có tin Ngài hay không tin Ngài, giáo lý của Ngài vẫn tác dụng sâu xa đến tất cả mọi người. Thông điệp của Ngài được truyền bá mà không gây một bạo động nào. Một sự kiện rất nghĩa lý là không một giọt máu nào đã bị đổ ra dưới danh nghĩa của Ngài. Ðương nhiên đó là một kỷ lục phi thường trong lịch sử thế giới phải được viết nên bằng chữ vàng. Giáo lý này soi sáng con đường nhân loại có thể vượt qua thế giới bất toại nguyện tới một thế giới trí tuệ, yêu thương, hòa bình và hạnh phúc.

Giáo lý từ 25 thế kỷ qua của Ðức Ðại Ðạo Sư vẫn đủ mạnh để đương đầu với bất cứ sự thử thách nào không nao núng và không cần phải thuyết minh lại giáo lý căn bản; vì giáo lý mà Ngài thuyết giảng giá trị đời đời và là chân lý tuyệt đối.

Giáo lý coi đức hạnh là điều kiện tiên quyết để đạt được giải thoát khỏi thế giới khổ đau. Ðiều kiện tiên quyết khác là trí tuệ. Ðức hạnh như cái xe mang ta đến cửa giải thoát, nhưng cái chìa khóa thực sự để mở cửa là trí tuệ.

HEAVENLY BLISS

The followers of this way of life do not regard themselves as the chosen people to gain heavenly bliss. They believe that a person creates his or her own hell and heaven depending on that person's conduct and way of life. Sufferings in hell or heavenly bliss also can be experienced in this earthly life itself instead of in the life hereafter, as is commonly believed.

This noble teacher never preached by frightening people with hell fire or with alluring everlasting heavenly life, but only by revealing the true nature of life and the universe. According to his teaching, anyone can enjoy heavenly bliss so long as one leads a righteous way of life. Heaven is not reserved for any particular group in a religious community. It is open to all - anyone who leads a noble life.

Tolerance, patience and understanding are considered virtues in his teaching. In addition, loving kindness, compassion and sympathy towards others are not confined to human beings but also extended to all living beings - since destruction of life, be it human or animal, is cruel and unjust, and is against the teaching of this great teacher.

For harmony's sake this teacher also advises his followers to respect other people's view and to accept the truth wherever it may be. He advocated tolerance towards traditions and cultural practices of others if they are harmless.

THIÊN ÐƯỜNG HẠNH PHÚC

Những tín đồ của lối sống này không tự coi mình là những người được chọn lựa để đạt thiên đường hạnh phúc. Họ tin là con người tự tạo cho mình địa ngục hay thiên đường tùy theo tư cách cư xử và đường lối sống của chính mình. Ðau đớn trong địa ngục hay hạnh phúc trên thiên đường cũng có thể chứng nghiệm ngay tại đời sống trần thế chứ không phải chờ đợi tới kiếp sau, đó là niềm tin thông thường.

Vị thầy cao quý này không bao giờ thuyết giảng gieo sợ hãi cho con người như hỏa ngục hay quyến rũ con người với hạnh phúc thiên đường trường cữu mà chỉ bầy tỏ bản chất thực sự của đời sống và vũ trụ. Theo giáo lý của Ngài, bất cứ ai cũng có thể vui hưởng thiên đường hạnh phúc nếu người đó sống theo con đường chính đáng của cuộc đời. Thiên đường không chỉ dành riêng cho một nhóm nào trong cộng đồng tôn giáo. Thiên đường mở cho tất cả mọi người - cho bất cứ ai có một đời sống cao thượng.

Khoan dung, kiên nhẫn và hiểu biết là những đức hạnh trong giáo lý của Ngài. Thêm vào, thương yêu, hảo tâm, từ bi, và cảm tình với mọi người không chỉ hạn hẹp với con người nhưng cũng trải rộng đến mọi chúng sinh - vì phá hoại đời sống của con người hay một con vật cũng vẫn là độc ác và bất công, chống lại với giáo lý của Ðức Ðại Ðạo Sư này.

Ðể sống hài hòa, vị thầy này cũng khuyên đệ tử của Ngài kính trọng quan điểm của người khác và chấp nhận nếu là sự thực bất kỳ ở đâu. Ngài tán thành khoan dung đối với những thực hành truyền thống và văn hóa của người khác nếu những việc này vô hại.

WAY OF LIFE

This way of life is clear, reasonable and gives complete answers to all important questions and problems about life. It provides a solid foundation for helping humanity towards building a positive and better way of life.

This method does not divide humanity into two groups, the "saved" and the "lost". As a civilised and understanding system, it teaches us how to tame the wild and refine the tamed.

Followers of this way of life do not indulge in petitional prayer. They believe in the importance of self-exertion and in the efficacy of meditation for self-conquest, self-control, self-purification and enlightenment. Meditation serves as a tonic for the body as well as the mind.

LỐI SỐNG

Lối sống này rõ ràng, hợp lý, và đáp ứng hoàn toàn được tất cả những câu hỏi quan trọng và những vấn đề của đời sống. Ðường lối này cung cấp một nền móng vững chắc giúp nhân loại xây dựng lối sống tích cực và tốt đẹp hơn.

Phương pháp này không chia rẽ nhân loại thành hai nhóm, nhóm "được cứu" và nhóm "bị mất". Là một hệ thống văn minh và hiểu biết, phương pháp này dạy chúng ta làm thế nào thuần hóa kẻ dữ và thanh tịnh hóa kẻ bị giam cầm.

Theo đường lối sống này các tín đồ không miệt mài trong cầu nguyện van xin. Họ tin tưởng vào sự quan trọng của nỗ lực cá nhân và sự hữu hiệu của thiền định đễ tự chiến thắng, tự kiểm soát, tự thanh tịnh hóa, và giác ngộ. Thiền định được sử dụng như thuốc bổ cho cơ thể và cho trí óc.

ONE CAN MOULD ONE'S LIFE

This method contends that mind is the all powerful force - the creator and destroyer of humankind as well as the architect of humanity's fate. Therefore, one should be capable of moulding anything if only one knows how to develop and make proper use of the mind.

In fact, this way of life has been an admirable beacon of light radiating on the hill for guiding humanity to fulfill the aim of life. Through this method people can dispel the darkness of ignorance. By following the guidance given in this way of life, people learn how to use their life to the fullest to be meaningful. It is true that the world today is riddled with racial, political, religious, communal and ideological differences. To solve these complex problems, people must exercise the spirit of benevolence and tolerance towards each other. This noble method inculcates ethical-moral co-operation for the universal good. Humanity must realise that spiritual development is more important than material development for human happiness. Truth service, charity and love must be practised if this world is to be turned into a better place for us to live.

CON NGƯỜI CÓ THỂ RÈN ÐÚC ÐỜI SỐNG CỦA MÌNH

Phương pháp này cho rằng tâm trí là một sức mạnh mãnh liệt - là kẻ sáng tạo và là kẻ hủy diệt nhân loại giống như kiến trúc sư số phận cho loài người. Cho nên ta có khả năng rèn đúc bất cứ điều gì nếu ta biết làm sao phát triển và ứng dụng thích đáng tâm trí.

Thực ra, lối sống này đã là ngọn đèn báo hiệu tuyệt vời chiếu sáng trên ngọn đồi để hướng dẫn nhân loại làm tròn nhiệm vụ cho mục đích cuộc đời. Qua phương pháp này con người có thể xóa tan cái tối tăm của ngu si. Theo đúng lời chỉ dẫn về lối sống, con người biết làm thế nào sử dụng đời sống của mình đầy đủ ý nghĩa nhất. Thật ra thế giới ngày nay bị thâm thủng với những dị biệt về chủng tộc, chính trị, tôn giáo, công xã và lý tưởng. Ðể giải quyết các vấn đề phức tạp đó, con người phải thực thi tinh thần nhân đạo và khoan dung đối với nhau. Phương pháp cao thượng đó khắc sâu trong tâm trí luân-lý đạo đức hợp tác vì lợi ích hoàn vũ. Nhân loại phải hiểu việc phát triển tinh thần quan trọng hơn phát triển vật chất vì hạnh phúc cho con người. Chân Lý, phục vụ, nhân đạo và tình thương phải được thực hiện để thế giới này trí thành một nơi tốt đẹp hơn cho chúng ta sống.

ACTUALITY

This liberal teacher through his enlightenment declared that:

- The greatest virtue is that gained in the cultivation of universal love;

- The supreme happiness is happiness derived from mental calmness;

- The absolute truth is acquired through the understanding of the causes of human suffering;

- The highest religion is one that teaches supreme wisdom, morality and mental purification; and

- The greatest philosophy that introduces analytical knowledge and a practical way of life without depending on theories and mere beliefs.

This way of life does not obstruct anyone from reading and learning the teachings of other religions. It has no place for fanaticism. A fanatic cannot be guided by reason or even by the scientific principle of observation and analysis. Therefore, the followers of this method are endowed with an open mind and are not subservient to anyone for spiritual development.

If you care to learn a little more about the moral code of ethics and mental training which this teaching has to offer, you might have to review any previous misunderstandings you would have had about this way of life. One should not pre-judge any particular way of life by just looking at certain aspects of devotional, traditional and emotional practices. Instead, one should always try to make an in-depth study and understand the fundamental teachings of the teachers.

THỰC TẠI

Do giác ngộ, vị thầy phóng khoáng này tuyên bố:
 

- Ðức hạnh vĩ đại nhất đạt được từ sự trau dồi tình thương đại đồng;

- Hạnh Phúc tối thượng là hạnh phúc phát xuất từ tâm hồn thanh thản;

- Chân lý tuyệt đối đạt được qua sự thấu triệt nguyên nhân khổ đau của con người.

- Tôn giáo cao nhất là tôn giáo chỉ dạy trí tuệ tối thượng, luân lý và sự thanh tịnh tâm trí; và

- Triết lý vĩ đại nhất là triết lý trình bầy kiến thức được phân tách và lối sống thực tiễn không tùy thuộc vào lý thuyết và niềm tin không thôi.


Lối sống này không ngăn cấm ai đọc và học các giáo lý của các tôn giáo khác. Không có cuồng tín trong lối sống này. Kẻ cuồng tín không thể hướng dẫn bằng lý luận và cả đến bằng nguyên tắc khoa học để quan sát và phân tách. Cho nên các tín đồ của phương pháp này được phú cho một tâm hồn cởi mở và không lệ thuộc vào ai để phát triển tinh thần.

Nếu bạn lưu ý học hỏi một chút nữa về quy tắc luân lý đạo đức và về huấn luyện tâm trí do giáo lý này trình bầy, bạn phải xem lại những điều bạn hiểu lầm trước đây về lối sống. Ta không nên vội phê phán bất cứ lối sống đặc biệt nào bằng cách chỉ nhìn vào một vài khía cạnh trong việc thực hành có tính cách sùng bái, truyền thống và xúc động. Thay vào, bao giờ ta cũng phải nghiên cứu sâu xa và thấu triệt giáo lý căn bản của các thầy.

CREDIT TO HUMAN INTELLIGENCE

Instead of placing human destiny under the arbitrary control of an unknown external agency and becoming subservient to such a supreme power, this way of life has raised the status of humanity. It accorded human beings the intelligence that is their just due. It taught people how to cultivate their submerged human potential.

This teacher tells us how to render selfless service to others. Those who follow this way of life abstain from evil not out of fear or retribution from some unseen being but out of self-realisation that evil would only bring about suffering to living beings. Their motive of doing good to help others is done not to please any supreme being in expectation of an ultimate reward, but out of feelings of compassion towards them in order to release them from their sufferings.

In this way of life we can find a method to perfect goodness and wisdom. We can achieve the highest wisdom through realisation and not 'revelation'. We can attain redemption without the assistance of a vicarious redeemer. We can gain salvation within this life-time by the judicious exercise of our own faculties without waiting for the life hereafter.

This way of life teaches that human beings are not for religion but that religion is for humanity. Without becoming slaves to any particular religion, human beings must make use of religion for their betterment and liberation. In other words, people can practise this method as noble human beings without having to undergo sufferings in the name of any form of belief. This way of life does not prohibit the experiencing of sensual pleasures in a reasonable and respectable way if it is conducted within the bounds of accepted noble principles.

TRÍ THÔNG MINH CỦA CON NGƯỜI ÐÁNG CA NGỢI

Thay vì đặt định mệnh của con người dưới quyền kiểm soát độc đoán của một cơ cấu bên ngoài nào đó và phải lệ thuộc vào sức mạnh tối thượng ấy thì đường lối sống này đem lại địa vị cho nhân loại. Lối sống đó cho con người cái thông minh, đúng với quyền được hưởng của họ. Lối sống đó dạy con người làm sao trau dồi tiềm lúc ẩn kín trong con người.

Vị thầy này dạy chúng ta làm sao phục vụ người khác không vị kỷ. Những ai theo lối sống đó tiết giảm tội lỗi không sợ hãi loại chúng sinh vô hình nào đó trả thù chỉ mang đau khổ lại cho chúng sinh. Ðộng cơ thúc đẩy làm điều thiện để giúp đỡ kẻ khác không phải là làm vừa lòng một đấng siêu nhiên nào đó với mong ước cuối cùng được tưởng thuởng nhưng là do lòng từ bi phát xuất để giải thoát các đau khổ.

Theo lối sống này chúng ta có thể tìm thấy một phương pháp từ tâm và trí tuệ toàn hảo. Chúng ta có thể đạt được trí tuệ tột đỉnh bằng hiểu biết và không phải bằng 'khám phá'. Chúng ta có thể đạt được sự chuộc tội mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của một đấng được uỷ quyền để chịu tội thế cho. Chúng ta có thể đạt được sự cứu rỗi ngay trong đời sống hiện tiền bằng sự rèn luyện sáng suốt của chính khả năng của chúng ta mà không cần phải đợi đến kiếp sau.

Lối sống này dạy con người không phải là vì tôn giáo nhưng tôn giáo là vì con người (nhân loại). Không trí thành nô lệ cho một tôn giáo đặc biệt nào cả, con người phải sử dụng tôn giáo để được tốt đẹp hơn và để giải thoát. Nói một cách khác, con người thực hành phương pháp này như một chúng sinh cao quý không cần phải chịu đau đớn dưới danh nghĩa một hình thái của niềm tin nào cả. Lối sống này không cấm có những thú vui nhục dục trong chiều hướng phải chẳng và khả kính nếu đường lối này được thực thi trong phạm vi những nguyên tắc cao quý được chấp nhận.

IS IT POSSIBLE?

- Without belief in immortality can people gain confidence in life and be moral?

- Without help from any supreme authority and law-giver can people become righteous?

- Without rites and rituals can people lead a noble way of life?

- Without emotional faith and beliefs can people lead a noble life?

- Without depending on supernatural being can people gain their final salvation?

- Without suffering through certain religious penances can people attain liberation?

- Without creating fear in the mind can people follow certain noble principles?

- Without using force to threaten others, can we introduce a proper way of life?

- Without resorting to superstitious beliefs and dogmas is it possible to convince the masses to lead a pure life?

- Can people appreciate a meaningful life without following mysticism, occultism, supernatural powers and priestcraft? 

Yes, said the founder of this noble way of life. These ends could be attained by altruistic service, by purity, discipline and wisdom.

The realisation of the law of cause and effect as explained by this teacher clarifies and helps to solve the problems of human sufferings, the 'mystery' of fate and predestination, and above all the inequality of humanity. Through understanding of this universal law, one can gain consolation, hope, self-reliance and moral courage.

This righteous of way of life is one of the greatest and richest human civilising forces that the world has ever known. It has a notable history of achievement in art, literature, philosophy, ethics and in the social and educational institutions which, in the course of centuries, has brought into being among the nations whose allegiance it had won. From the very outset, it appealed most strongly to the intellectuals. It was this way of life that first called architecture into the service of noble life. The history of this message was written in the name of brotherhood and goodwill. The concept of life and the world changed from the day that this doctrine was preached.

This noble way of life was not planned in heaven but nurtured in the purified human mind. It was born in a long experimental process. This is a method to study, to practise, and to experience the results in the end. Its contribution to a real noble way of life is most ancient and yet most modern. Its teaching of causation, its relativism, doctrine of sense-data, pragmatism, its emphasis on morals, its disbelief in any permanent soul, its unconcern about a creator God, eternal heaven and eternal hell, its denial of rituals and its appeal to one's own experience, all tend to establish its superior claim to modernity.

CÓ THỂ ÐƯỢC KHÔNG?

- Không tin vào bất tử, con người có thể đạt được lòng tin cậy vào đời sống và luân thường đạo lý không?

- Không cần sự giúp đỡ của một chức quyền hay nhà ban hành luật tối cao nào đó, con người có trở nên ngay thẳng công bằng không?

- Không nghi thức và nghi lễ con người có thể có một đời sống cao thượng không?

- Không niềm tin và tín ngưỡng xúc cảm, con người có thể có một đời sống cao thượng không?

- Không ỷ lại vào một đấng siêu nhiên con người có thể đạt được sự giải thoát cuối cùng không?

-Không chịu đau đớn qua những sự hành xác tôn giáo con người có thể giải thoát được không?

- Không tạo lo sợ trong đầu óc, con người có thể theo những nguyên tắc cao quý không?

- Không dùng sức mạnh để dọa nạt người khác, chúng ta có thể trình bày lối sống chính đáng không?

- Không sử dụng đến tín ngưỡng dị đoan và các giáo điều, có thể thuyết phục được quần chúng sống một đời sống thanh tịnh không?

- Con người có thể hiểu rõ giá trị một đời sống có nghĩa lý không cần phải theo thuyết thần thoại, huyền bí, thần thông siêu nhiên và các thủ đoạn của các thầy tu không? 

Ðược, vị sáng lập ra lối sống cao quý này trả lời. Những mục đích đó có thể đạt được bằng cách phục vụ vị tha, thanh tịnh, kỷ luật và trí tuệ.

 

Sự nhận thức rõ về luật nhân quả như đã được giải thích bởi vị thầy này làm sáng tỏ và giúp giải quyết những khó khăn, khổ đau của con người, cái 'huyền bí' của số phận và định mệnh, và trên tất cả cái không đồng đều của nhân loại. Qua sự hiểu biết của định luật vũ trụ, ta có thể đạt được an ủi, hy vọng, tự tin vào sức mình và tinh thần can đảm.

Lối sống chính đáng là đường lối của sức mạnh tân tiến vĩ đại và giàu có nhất của con người mà thế giới chưa từng biết đến. Ðường lối này có một lịch sử đáng kể đạt được về nghệ thuật, văn chương, triết lý, đạo đức và trong các cơ quan xã hội và giáo dục. Trong các địa hạt này, qua tiến trình các thế kỷ, các dân tộc thực thi lối sống này đã đạt được thắng lợi. Ngay từ lúc bắt đầu lối sống kêu gọi cực kỳ mạnh mẽ các nhà trí thức. Lịch sử của thông điệp này được viết nhân danh tình huynh đệ và thiện chí. Quan niệm về đời sống và thế giới thay đổi từ ngày học thuyết này được giảng dạy.

Lối sống cao thượng này không phải hoạch định trong thiên đường nhưng được nuôi dưỡng trong tâm trí con người. Nó được sinh ra trong một tiến trình thực nghiệm lâu dài. Ðó là một phương pháp để nghiên cứu, thực hành, và chứng nghiệm kết quả lúc kết thực. Nó đóng góp cho một đường lối cao thượng của đời sống cổ nhất và cũng tân tiến nhất. Giáo lý của lối sống này về các thuyết nguyên nhân, tương đối, ý thực - dữ kiện, thực dụng, tầm quan trọng về luân lý, sự không tin tưởng vào một linh hồn cố định, sự không quan tâm đến một Thượng Ðế sáng tạo, thiên đường bất diệt và địa ngục trường cửu, sự bác bỏ các nghi thức và lời kêu gọi đến kinh nghiệm bản thân của chính ta, tất cả đều nhằm đến yêu sách ưu việt cho hiện đại.

NOBLE LIFE IN
A MODERN SOCIETY

It has every quality required of a rational way of life to fit into the present and future world. It will be beneficial for anyone to study and to appreciate it in the modern world. It is acknowledged to be more scientific than science itself and more progressive than all the known progressive elements in spiritual development. It is one of the most effective means for the maintenance of world peace, harmony and understanding.

ÐỜI SỐNG CAO THƯỢNG TRONG XÃ HỘI HIỆN ÐẠI.

Phải có mọi đức tính đòi hỏi của lối sống hữu lý thích hợp cho thế giới hiện tại và tương lai. Sẽ lợi lạc cho bất cứ ai nghiên cứu và nhận thức được giá trị lối sống này trong thế giới hiện đại. Phải thừa nhận lối sống này còn khoa học hơn chính khoa học và cấp tiến hơn những yếu tố cấp tiến được biết đến trong việc phát triển tinh thần. Nó là một phương tiện hữu hiệu nhất trong những phương tiện để duy trì hòa bình thế giới, hài hòa và hiểu biết.

NO DISCRIMINATION

It was this way of life which was the first to revolt against the degrading caste system. It taught humanity to accord equal opportunities for all to distinguish themselves in every walk of life. This way of life was also the first in giving freedom to women to study and to practise to achieve spiritual development.

The Great Teacher declared that the gates to success and prosperity are open to all, in every stage of life whether high or low, saintly or criminal, who would care to seek and aspire for perfection. He did not make his followers slaves either to himself or to his teachings but instead granted them complete freedom of thought and investigation to gain self-confidence for themselves.

This system classifies living beings into mind and matter which are in a state of constant change, not remaining the same for two consecutive moments. Mind and matter arise and perish and the continuous cycle goes on. Therefore nothing will remain permanently either in this world of elsewhere in the universe. Because everything which exists in the universe is nothing but a combination of elements and energies, it is quite natural that these things will one day disintegrate and disappear. This teaching also tells us that every existing component thing is subject to change and conflict because of worldly conditions.

The main principles recommended in this way of life are not commandments. By observing precepts such as abstaining from Killing, Stealing, Sexual Misconduct, Telling Lies, and Taking drinks and drugs which cause infatuation and heedlessness, the followers of this noble way of life can purify themselves through good thoughts, good speech, and good action, and thereby living in harmony with others or by allowing others also to live peacefully.

KHÔNG KỲ THỊ

Lối sống này là lối sống trước tiên chống lại hệ thống giai cấp hèn hạ. Nó dạy nhân loại chấp nhận cơ hội đồng đều cho tất cả mọi người, ai ai cũng phải được chú ý đến trong tất cả các nghề nghiệp của đời sống. Lối sống này, cũng đầu tiên, cho tự do cho phụ nữ học hỏi và thực hành để mở mang tinh thần.

Ðức Ðại Ðạo Sư tuyên bố cửa thành công và thịnh vượng mở cho tất cả mọi người, trong mọi giai đoạn của cuộc đời dù thấp dù cao, thánh thiện hay tội phạm, cho tất cả ai muốn tìm và khao khát được toàn hảo. Ngài không làm các đệ tử Ngài thành nô lệ cho Ngài và cho Giáo lý của Ngài nhưng cho các đệ tử hoàn toàn tự do tư tưởng và nghiên cứu để đạt tự tin cho chính mình.

Hệ thống đó sắp xếp chúng sinh thành tinh thần và vật chất luôn luôn trong trạng thái thay đổi, không giữ nguyên trong hai lúc liên tiếp. Tinh thần và vật chất trỗi lên rồi tàn đi và cái chu kỳ không ngưng nghỉ cứ tiếp tục. Cho nên không cái gì sẽ thường còn bất kỳ là ở trong thế giới này hay ở đâu trong vũ trụ. Vì lẽ mọi thứ hiện hữu trong vũ trụ không là gì cả mà là một hổn hợp của những yếu tố và năng lượng thì lẽ dĩ nhiên những thứ này, một ngày nào đó, sẽ tan rã và biến đi. Giáo lý này cũng dạy chúng ta, mọi thứ hợp thành hiện hữu phải thay đổi và mâu thuẫn vì điều kiện trần thế. 

Nguyên tắc chính giới thiệu về lối sống này không phải là những điều răn. Bằng cách giữ các giới luật như không Giết hại, Trộm cướp, Tà dâm, Nói dối, Rượu và Ma túy, nguyên nhân đưa đến cuồng dại và thiếu quan tâm, các người theo lối sống cao thượng này có thể tự mình thanh tịnh hóa qua những tư tưởng lương thiện, ngôn ngữ lành mạnh, hành động đức hạnh, và bằng cách sống hài hòa với người khác hay bằng cách để người khác sống an lạc.

OUR AIM

Our aim in publishing this booklet is to enlighten people on how to seek inner peace and happiness and to practise their own noble way of life with firm conviction. We encourage people to practise their own way of life properly if truth, peace, happiness, wisdom and salvation can be found in it. What we want is for everyone to lead a respectable life without abusing one's innate human dignity.

In fact, this way of life may be the answer to many of your spiritual and human problems. It may give fresh impetus and direction to your way of thinking on devotional and philosophical matters. It may also help you to understand your own way of life. You may find here the spiritual guidance the modern world badly needs.

This teaching brought into the world a new spirit, a new hope, a new path, the truth and necessity of which is evident everywhere and felt today as it was in days of old. The way of life referred to here is Buddhism and its founder is none other than Gautama the Buddha - the Enlightened One.

Whatever may be your purpose in life, we invite you to take a closer look at this way of life and the ideals expounded by its founder. We are ready to help you in your search for truth. Therefore, be unbiased, avoid religious prejudices in your noble endeavour to find the ultimate truth and the aim of life. The aim of life is nothing but finding the end of physical and mental suffering.

MỤC ÐÍCH CỦA CHÚNG TÔI

Mục đích của chúng tôi phát hành cuốn sách nhỏ này là để soi sáng mọi người làm sao tìm được an lạc nội tâm, hạnh phúc, và thực hành đời sống cao quý của mình với niềm nhận thức vững chắc. Chúng tôi khuyến khích mọi người hãy thực hành đúng lối sống của mình nếu chân lý, an lạc, hạnh phúc, trí tuệ và cứu rỗi có thể tìm thấy trong lối sống đó. Ðiều chúng tôi muốn là mỗi người sống một cuộc đời đáng kính không tổn thương đến phẩm cách bẩm sinh của con người.

Tóm lại, lối sống này có thể là câu trả lời cho nhiều vấn đề tinh thần và nhân tính của quý bạn. Nó có thể đưa đến một sự thúc đẩy và chiều hướng mới mẻ về lối suy nghĩ trên vấn đề thành tâm và triết lý. Nó cũng có thể giúp quý bạn hiểu lối sống của chính quý bạn. Qúy bạn cũng có thể tìm thấy nơi đây cách hướng dẫn tinh thần trong thế giới hiện đại hết sức là cần thiết.

Rõ ràng là Giáo lý này mang lại cho thế giới, một tinh thần mới, một niềm hy vọng mới, một con đường mới, chân lý và sự cần thiết đương nhiên tại khắp nơi trong hiện tại cũng như trong quá khứ. Lối sống đề cập nơi đây là Phật Giáo và vị khai sáng không ai khác hơn là Ðức Phật Cồ-Ðàm - Ðấng Giác Ngộ.

Cho dù mục đích đời sống của bạn như thế nào, chúng tôi xin mời bạn hãy nhìn kỹ lối sống này và những lý tưởng này dẫn giải bởi người sáng tạo ra nó. Chúng tôi sẵn sàng giúp quý bạn tìm chân lý. Vì thế, xin đừng thiên vị, tránh thành kiến trong tôn giáo, hãy đem nỗ lực cao quý của mình để tìm chân lý tối hậu và mục đích của cuộc đời. Mục đích của cuộc đời chính là tìm ra việc chấm dứt sự đau khổ về thể xác và tinh thần.

--- o0o ---

Trình bày : Nhị Tường

Cập nhật ngày: 1-1-2003

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Phật Học Cơ Bản

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com