Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo và Thời Đại


...... ... .

 

 

PHẬT GIÁO & KHOA HỌC
Buddhism & Science

Nguyên tác: Buddhadasa P. Kirthisinghe 
Việt dịch: Trần Như Mai

---oOo---

Mục Lục

Lời  tựa

Lời giới thiệu

1. Dẫn nhập - Phật giáo và Khoa học The Editor

2.  Phật giáo và cuộc Cách mạng Khoa học K.N. Jayatilleke

3.  Mối quan hệ giữa Phật giáo và Khoa học Hiện đại  Robert  F. Spencer

4. Aniccam- Thuyết Vô Thường của Phật giáo Bhikkhu  Nanajivako

5. Con Ðường Trung đạo của Ðức Phật và Tâm lý trị liệu pháp của phương Tây  Shanti  Tayal   

6. Phật giáo và khoa Vật lý Nguyên tử Loo  Yung  Tsung

7.  Nguyên tử và thuyết Vô ngã  Upasaka  Wu  Shu

8. Thiền Phật giáo và khoa Sinh học  U. Aung  Thein

9. Phật giáo và Vũ trụ học F. Mark  Davis

10. Phật giáo, Sinh vật học và khoa Sinh học Vũ trụ B. P. Kirthisinghe

11. Thuyết Chọn lọc Tự nhiên và  thuyết Tiến hóa B. P. Kirthisinghe.
12.  Nghiệp, Tái sinh và Di truyền học   
B. P. Kirthisinghe

13.  Vũ trụ  và  Vũ trụ học B. P. Kirthisinghe

14.  Những Giải Thiên hà và triết lý về tánh Không B. P. Kirthisinghe

15.  Phật giáo và Khoa học Gerald  du  Pré

16. Phật giáo và khoa Tâm lý trị liệu Gerald  du  Pré

17. Triết lý về Khoa học của Phật giáo Gerald  du  Pré

18. Phật giáo và Tâm lý học Gerald  du  Pré

19. Khoa học và Tâm lý học Phật giáo Gerald  du  Pré 

20. Khoa học và Bánh Xe Luân Hồi Gerald  du  Pré 

21. Khoa học và Con đường đi đến Niết Bàn   Gerald  du  Pré 

22. Tính Khoa học của Phật Giáo Gerald  du  Pré    

23. Mục lục thuật ngữ

 

---o0o---

| Mục Lục|

---o0o---
 

Cập nhật : 01-01-2003
Khởi đầu: 01-04-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Phật Giáo & Khoa Học

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544