Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Kinh Điển


 

 

 

 

 

 

 

Phật Lịch: 2547

 

 

KINH ĐẠI BÁT NHÃ

 

600 quyển

 

 

Hán dịch:  Pháp Sư Huyền Trang

Việt dịch:  Hòa Thượng Trí Nghiêm

Giảo chính:  Hòa Thượng Quảng Độ

 

 

 

 

Ban Bảo Trợ Phiên Dịch Pháp Tạng

Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

- ấn hành -

Năm 2003

 

 

Mục Lục Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 24 tập

 

---o0o---

 

Chân thành cảm ơn Thầy Thích Tâm Nhãn,

Ban Phiên Dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam đã gởi tặng ấn bản điện tử này.

(TK Thích Nguyên Tạng, 8/2007)

 

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 1-9-2007


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Thư Mục Kinh Điển 2  - 1

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544