Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


 

KINH PHẬT THUYẾT

DI-LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT

 

 No.-:  455

- Hán dịch:  Đường Tam tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh 

- Việt dịch: Thích nữ Như Phúc, Chùa Kim Quang, Nha Trang.

--- o0o ---

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Như Lai ở trên đỉnh núi Linh Thứu, thành Vương Xá cùng đại chúng Bí-sô. Tôn giả Xá Lợi Phất là bậc đại trí, bậc tướng đệ nhất về giáo pháp trong hàng đệ tử Phật. Vì thương tưởng chúng sanh nên ngài rời tòa đứng dậy, sửa y bày vai phải, gối phải quỳ sát đất, cung kính chắp tay bạch Phật:

- Bạch đức Thế Tôn! Con có ít điều muốn thưa hỏi, cúi xin Ngài cho phép.

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất:

- Thầy cứ tùy ý hỏi, Ta sẽ  trả lời.

Tôn giả Xá Lợi Phất dùng kệ thỉnh hỏi đức Thế Tôn:

- Phật đã thọ ký cho

Tương lai Phật hạ sanh

Hiệu Di Lặc Từ Thị

Như trình tự kinh thuyết

Cúi xin Phật Thế Tôn       

Tóm tắt và phân tích

Oai đức thần thông kia      

Nay con mong muốn nghe.

Phật bảo Xá Lợi Tử:

- Nên chí tâm lắng nghe

Tương lai Phật Từ Thị      

Ta giảng rộng cho thầy

Thời ấy nước biển cả

Giảm dần bớt ba ngàn

Hai trăm du-thiện-na

Bồi đất thành đường đi

Cõi Ta-bà rộng thêm

Hơn vạn du-thiện-na

Chúng sanh ở cõi ấy

Đầy đủ và sung mãn

Cõi nước giàu, tốt đẹp    

Không hình phạt, tai nạn

Các nam nữ cõi này 

Sanh ra từ thiện nghiệp

Đất không có gai góc       

Cỏ xanh mọc mềm mại

Như trải thảm nhung êm  

Người đi rất vừa ý

Tự nhiên sanh gạo thơm    

Đầy đủ chất thơm ngon

Các cây sanh y phục

Màu sắc đều tốt đẹp

Cây cao ba câu-xá   

Hoa quả rất sum suê

Người trong cõi nước này  

Tuổi thọ tám vạn năm

Không có các bệnh khổ    

Thân tâm thường an lạc

Đủ các tướng đoan nghiêm       

Sắc lực đều viên mãn

Chỉ còn ba nỗi lo:   

Ăn, già, đại tiểu tiện

Con gái năm trăm tuổi       

Mới làm lễ kết hôn

Nếu người đại tiểu tiện      

Đất nứt ra, khép lại

Khi người sắp qua đời       

Tự đến rừng Thi Lâm

Có thành Diệu Tràng Tướng     

Kinh đô của Luân vương

Dài mười hai do-tuần

Rộng bằng bảy do-tuần

Người sống trong thành ấy

Đều đã trồng nhân tốt

Thành này đức cao vời     

Ai ở cũng an vui

Lầu đài đều tốt đẹp  

Do bảy báu tạo thành

Đại sảnh và các cửa 

Trang hoàng bằng châu báu

Các ao báu quanh thành    

Đầy những trân bảo quý

Hoa đẹp nở đầy vườn       

Nhiều chim đẹp líu lo

Bảy hàng cây đa-la  

Bao bọc chung quanh thành

Cũng trang hoàng bảy báu

Lưới báu và phong linh   

Gió thoảng vào cây báu    

Tạo âm thanh tuyệt vời

Giống như nhạc bát âm   

Người nghe sanh hoan hỷ

Nơi nơi có ao hồ     

Phủ đầy những hoa đẹp

Công viên hoa thơm ngát 

Làm đẹp thành quách này

Hoàng đế cai trị nước       

Danh hiệu là Hướng Khư

Kim luân vương cai trị       

Giàu sang nhiều oai lực

Phước đức nghiệp của vua

Hùng mạnh kiêm bốn binh

Thành tựu bởi bảy báu      

Vua có đủ ngàn con

Bốn biển đều an vui 

Không có việc chiến chinh

Chánh pháp dạy quần sanh       

Hình pháp đều bình đẳng

Vua có bốn kho tàng

Mỗi kho ở một hướng

Cả bốn kho đều có   

Trăm vạn ức trân bảo

Kho tàng Băng-kiệt-la       

Ở nước Yết-lăng-già

Kho tàng Bát-trục-ca

Ở nước Mật-hy-la

Kho Y-la-bát-la

Đặt tại nước Kiền-đà

Kho tàng tên Hướng-khư 

Nước Ba-na-bặc-tư

Bốn kho tàng kín này      

Thuộc về vua Hướng Khư

Do trăm phước sanh ra    

Quả báo tu thành tựu

Đại thần bảo vệ nước

Bà-la-môn Thiện Tịnh

Thông đạt cả bốn minh     

Là uốc sư học rộng

Và bác học luận triết

Khéo dạy người nghe nhận

Thông tuệ và rõ ràng

Tất cả đều tường tận

Vợ ông tên Tịnh Diệu       

Là phu nhân đại thần

Tướng đoan trang xinh đẹp       

Ai gặp cũng mến yêu

Đại trượng phu Từ Thị      

Từ cõi trời Đâu Suất

Thác vào thai phu nhân     

Làm nơi sanh cuối cùng

Phu nhân mang đại thánh 

Đủ mười tháng cưu mang

Một hôm Từ tôn mẫu       

Đi dạo vườn hoa đẹp

Ở trong vườn hoa đó

Không ngồi cũng không nằm

Khoan thai vin cành hoa    

Đản sanh Ngài Từ Thị

Bấy giờ bậc tối thắng

Hông phải mẹ chui ra

Như mặt trời rực rỡ  

Tỏa ánh sáng muôn phương

Không nhiễm mùi tục lụy 

Như hoa sen khỏi nước

Ánh sáng chiếu ba cõi       

Đều quy ngưỡng đại từ

Khi Bồ-tát giáng sanh

Chư thiên, Đế Thích vương

Đưa tay đỡ Bồ-tát    

Mừng gặp Lưỡng túc tôn

Bồ-tát ngay lúc này  

Tự nhiên đi bảy bước

Và khắp dưới chân Ngài    

Hiện ra hoa sen báu

Ngài nhìn khắp mười phương    

Bảo hết các thiên nhân

Này thân cuối của Ta

Chứng Niết-bàn vô sanh

Rồng tuôn nước trong mát

Tắm gội sạch thân Ngài

Trời rải hoa tuyệt đẹp       

Bao phủ đấng Đại từ

Ai cũng tâm hy hữu 

Bảo vệ nơi Bồ-tát

Bảo mẫu bế hài nhi  

Ba mươi hai tướng tốt

Đầy đủ ánh hào quang      

Đem trao cho từ mẫu

Xa giá để cung nghinh     

Trang hoàng bằng châu báu

Mẹ con cũng vào thành     

Chư thiên theo hầu hạ

Muôn ngàn âm nhạc hay   

Dẫn đường trở về cung

Từ Thị vào thành quách    

Hoa trời như mưa rơi

Ngày đản sanh Bồ-tát       

Các thể nữ mang thai

Đều được thân an ổn

Sanh con trai trí tuệ

Phụ thân Từ Thiện Tịnh    

Thấy con đẹp diệu kỳ

Đủ ba mươi hai tướng       

Lòng rất đổi vui mừng    

Cha xem số cho con

Biết con có hai tướng

Ở đời làm Chuyển luân     

Xuất gia thành Chánh giác

Bồ-tát lúc trưởng thành     

Từ mẫn các quần sanh

Khổ đau trong hiểm nạn    

Mãi quanh quẩn luân hồi

Thân như vàng sáng chói 

Tiếng giống đại Phạm Vương

Mắt cánh sen xanh biếc     

Các chi đều tròn đầy

Cao tám mươi khuỷu tay   

Vai hai mươi khuỷu tay

Mặt rộng, vai cân xứng     

Xinh đẹp như trăng tròn

Bồ-tát thông tài nghệ

Khéo giáo hóa mọi người

Đến cần cầu xin học

Tám vạn bốn ngàn người

Vua Hướng Khư nghe tiếng       

Xây dựng tràng bảy báu

Tràng cao bảy mươi thước

Rộng mười sáu thước hơn

Bảo tràng đã lập xong       

Vua phát tâm đại xả

Bố thí Bà-la-môn     

Mở hội thí không hạn

Khi ấy các Phạm chí

Số có một ngàn người

Được tràng báu đẹp này   

Chỉ khoảnh khắc vỡ vụn 

Bồ-tát thấy như vậy 

Nghĩ cuộc đời cũng thế  

Sanh tử khổ lao lung

Sao không cầu giải thoát?

Nếu mong đạo tịch diệt     

Hãy bỏ tục xuất gia

Trong sanh già bệnh chết

Phải làm sao ra khỏi

Từ Thị phát nguyện xong

Tám vạn bốn ngàn người

Đều sanh tâm nhàm chán  

Theo tu tập phạm hạnh

Ngày đêm đều phát tâm    

Xuất gia bỏ thế tục

Đến nửa đêm hôm ấy

Chứng đắc địa Đẳng giác

Có một cây giác ngộ

Cũng gọi cây Long Hoa

Cao bốn du-thiện-na

Sum suê và râm mát

Nhánh tỏa đều bốn mặt     

Bóng sáu câu-lô-xá

Từ Thị đại bi tôn   

Thành Chánh giác dưới cây

Tối thắng trong mọi người 

Có tám tiếng Phạm âm

Thuyết pháp độ chúng sanh      

Giúp xa lìa phiền não

Khổ và nơi sanh khổ

Tất cả được diệt trừ

Siêng tu tám chánh đạo     

Đến bờ giác Niết-bàn      

Nói bốn pháp chơn đế      

Cho những người thanh, tín

Được nghe pháp vi diệu    

Chí thành vâng làm theo

Trong vườn hoa tươi đẹp

Chúng tập hợp như mây

Đầy trăm ngàn do-tuần     

Và quyến thuộc đông đủ

Kim luân vương Hướng Khư     

Nghe pháp sâu nhiệm mầu

Bỏ lâu đài châu báu 

Lòng cầu khẩn xuất gia

Tám vạn bốn ngàn người  

Theo vua đi xuất gia

Và tám vạn bốn ngàn      

Thanh niên Bà-la-môn     

Nghe vua bỏ trần tục

Cũng cầu xin xuất gia

Trưởng giả chủ tàng thần 

Có tên là Thiện Tài

Cùng ngàn người bà con   

Cũng đến xin xuất gia

Bảo nữ Tỳ-xá-khư   

Cùng tất cả thị tùng

Tám vạn bốn ngàn người

Cũng đến xin xuất gia

Và hơn số trăm ngàn       

Chúng hiện nam thiện nữ

Nghe Phật giảng pháp mầu

Cũng đến xin xuất gia

Vô thượng Chúng trung tôn      

Thánh chúa Đại từ bi

Xem khắp tâm chúng sanh

Mà giảng nói pháp yếu

Bảo đại chúng nên biết      

Thích Ca Phật từ bi

Dạy người tu chánh đạo    

Nay sanh trong pháp Ta

Hoặc đem vòng hoa thơm 

Tràng phan và lọng báu

Cúng dường Phật Thích Ca      

Nay sanh trong pháp Ta

Hoặc chiên-đàn, trầm thủy

Hương bột để tô phết

Cúng dường tháp Mâu-Ni 

Nay sanh trong pháp Ta

Quy y Phật, Pháp, Tăng  

Thường cung kính thân cận

Chuyên tu những hạnh thiện      

Nay sanh trong pháp Ta

Hoặc đối với pháp Phật    

Vâng thọ các kinh điển

Khéo giữ không khiếm khuyết   

Nay sanh trong pháp Ta

Đối với Tăng bốn phương 

Cúng thực phẩm, y phục

Tất cả thuốc thang hay      

Nay sanh trong pháp Ta

Hoặc giữ bốn ngày trai      

Và thập trai, nguyệt trai   

Thọ trì tám trai giới  

Nay sanh trong pháp Ta

Hoặc tu ba thần thông     

Truyền trao dạy thần cảnh

Giáo hóa chúng Thanh văn

Giúp họ đoạn phiền não

Hội thứ nhất thuyết pháp 

Độ khắp chúng Thanh văn

Chín mươi sáu ức người  

Khiến khỏi chướng phiền não

Hội thứ hai thuyết pháp     

Độ khắp chúng Thanh văn

Chín mươi bốn ức người   

Vượt khỏi biển vô minh

Hội thứ ba thuyết pháp     

Độ khắp chúng Thanh văn

Chín mươi hai ức người    

Khéo biết điều phục tâm

Ba lần chuyển pháp luân   

Trời, người tâm thuần tịnh

Đem tất cả đệ tử      

Vào trong thành khất thực

Khi đến thành Diệu Tràng 

Các nẻo đường trang hoàng

Để cúng dường đức Phật  

Trời mưa hoa Mạn-đà

Tứ thiên vương, Phạm vương    

Cùng tất cả thiên chúng

Cúng dường hương hoa thơm    

Hầu bên đấng Đại từ

Chư thiên nhiều oai đức   

Cúng y phục tốt đẹp

Khắp thị thành rộn rịp     

Chiêm ngưỡng đại Y vương

Mang hoa thơm châu báu

Rải sạch các nẻo đường

Phủ đầy trên mặt đất       

Ví như đổ-la-miên

Âm nhạc và tràng phan    

Dọc hai bên đường đi

Chúng nhân thiên Đế Thích      

Tán thán đức Thế Tôn 

Nam mô Thiên Thượng Tôn     

Nam mô Phật Tối Thắng

Lành thay đấng Như Lai  

Thương xót khắp trần gian

Có trời nhiều oai đức      

Đang làm vua các ma

Nhất tâm cung kính lễ     

Quy ngưỡng đấng Đạo sư

Pham vương và thiên chúng      

Cùng quyến thuộc vây quanh

Mang âm thanh Phạm thiên       

Xiển dương pháp vi diệu

Ở trong thế giới này

Phần đông A-la-hán

Dứt sạch nghiệp hữu lậu    

Khổ phiền não không còn

Chúng trời, người, long thần      

Càn-thát, A-tu-la

La-sát và Dược-xoa 

Đều hoan hỷ cúng dường

Đại chúng lúc bấy giờ       

Đoạn chướng, trừ nghi hoặc

Vượt khỏi dòng sanh tử    

Khéo tu hạnh thanh tịnh

Tất cả các đại chúng

Không tham đắm của cải

Vô ngã và ngã sở     

Khéo tu hạnh thanh tịnh

Tất cả các đại chúng

Phá vỡ lưới tham ái

Tâm tịnh lự viên mãn

Khéo tu hạnh thanh tịnh

Thiên nhân tôn Từ Thị    

Thương tưởng chúng hữu tình 

Sáu vạn năm ở đời  

Thuyết pháp độ chúng sanh

Giáo hóa trăm ngàn ức    

Thoát khỏi biển phiền não

Người đủ duyên độ hết     

Mới nhập thành Niết-bàn

Từ Thị đại bi tôn     

Sau khi nhập Niết-bàn

Chánh pháp trụ ở đời

Cũng đủ sáu vạn năm

Người nào trong pháp Ta

Tâm tin nhận sâu xa

Tương lai khi hạ sanh      

Ắt thờ đấng đại bi

Nếu có người thông tuệ   

Nghe nói các việc này     

Ai mà chẳng vui mừng     

Nguyện gặp Phật Di-Lặc

Người nào cầu giải thoát   

Mong gặp hội Long Hoa

Thường cúng dường Tam bảo   

Nỗ lực chớ buông lung

Khi ấy, Xá Lợi Phất và đại chúng nghe đức Thế Tôn dạy về những sự việc của Ngài Từ Thị trong tương lai rồi, Phật lại dạy Xá Lợi Phất:

- Có người nam, người nữ nào nghe pháp này mà thọ trì, đọc tụng, giảng nói cho người khác tu hành theo giáo pháp, cúng dường hương hoa và ghi chép kinh điển, tương lai những người đó chắc chắn được gặp Phật Di Lặc hạ sanh, ở trong ba hội đều được nhờ ân cứu độ.

Lúc đức Phật nói bài kệ này, tôn giả Xá Lợi Phất và các đại chúng hoan hỷ tin thọ, đảnh lễ, phụng hành.  

KINH PHẬT THUYẾT DI-LẶC

HẠ SANH THÀNH PHẬT

 

Hết

 

--- o0o ---

Trình bày:  Nhị Tường

Cập nhật ngày:  01-09-2005

 

Webmaster: quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung:  Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:  
quangduc@quangduc.com