Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


THỦ LĂNG NGHIÊM KINH

TRỰC CHỈ ĐỀ CƯƠNG

Pháp Sư Thích Từ Thông

Tập II

---o0o---

MỤC LỤC

Thay lời tựa

 

Chương thứ 4

Phật thuyết minh tánh của các đại vốn không ngăn ngại gì nhau; nhằm khai thị chân lý: Sắc, không, không sắc

- Phật chỉ nguồn gốc vọng tưởng của hiện tượng tâm lý

- Khai thị nguồn gốc duyên khởi của hiện tượng vật chất

- Phật dạy rõ về ba tướng tương tục: Thế giới chúng sanh và nghiệp lực

Tóm kết: Giác không sanh mê, thất đại dung được nhau mà không có gì trở ngại

Khiển trách chúng sanh bội giác hiệp trần và khai thị phương pháp bội trần hiệp giác

Phật khai thị Như Lai tàng rời tất cả tướng là tất cả pháp

Mê vọng không có nguyên nhân hết mê là Bồ Đề (giác)

Lại rơi vào nhận thức đối đãi của thuyết nhân duyên và tự nhiên.

Phật chỉ hai nghĩa quyết định.

- Ông A Nan trần thuật chỗ thâm ngộ và thỉnh vấn tu giải thoát.

Nghĩa quyết định thứ nhất

Nghĩa quyết định thứ hai

Phật bảo đánh chuông để nghiệm xét tánh nghe của nhĩ căn là thường trú

Chương thứ 5

Hiểu biết chồng thêm hiểu biết là gốc rễ của vô minh. Hiểu biết vạn pháp đúng như thật là nhân tố của Niết bàn hiện tại.

Phật tóm lược ý thú của những đoạn kinh trên qua bài văn trùng tụng

Một cái khăn mà sáu lần cột thì thành sáu gút. Mở hết sáu gút một cũng không còn.

Quả vị có thấp cao, giải thoát giống nhau không khác mấy. Căn trần thức giới thất đại đều là dữ kiện chứng viên thông.

Phật hỏi đại chúng về nhân duyên ngộ đạo, và dữ kiện chứng đắc viên thông.

1. Do thanh trần được viên thông

2. Do sắc trần được viên thông

3. Do hương trần được viên thông

4. Do vị trần được viên thông

5. Do xúc trần được viên thông

6. Do pháp trần được viên thông

7. Do nhãn căn được viên thông

8. Do tỷ căn được viên thông

9. Do thiệt căn được viên thông

10. Do thân căn được viên thông

11. Do ý căn được viên thông

12. Do nhãn thức được viên thông

13. Do nhĩ thức được viên thông

14. Do tỷ thức được viên thông

15. Do thiệt thức được viên thông

16. Do thân thức được viên thông

17. Do ý thức được viên thông

18. Do hỏa đại được viên thông

19. Do địa đại được viên thông

20. Do thủy đại được viên thông

21. Do phong đại được viên thông

22. Do không đại được viên thông

23. Do thức đại được viên thông

24. Do kiến đại được viên thông

 

 

Chương thứ 6

Do nhĩ căn được viên thông 

Bồ Tát Quán Thế Âm trần thuật pháp tu chứng của mình

Phật bảo Văn thù so sánh chọn căn ưu việt nhất

- So sánh sự ưu khuyết của sáu trần, năm căn, sáu thức và bảy đại

- Sự chuyển biến tốt sau khi nghe và nhận thức tánh ưu việt của nhĩ căn

Phật khai thị về ba môn vô lậu học và bốn điều cơ bản xuất trần

Ba môn vô lậu học

Bốn điều cơ bản xuất trần

 

THAY LỜI TỰA

Vấn đề SẮC KHÔNG, KHÔNG SẮC trong nền giáo lý của đạo Phật là một hệ tư tưởng siêu tuyệt, thăm thẳm chiều sâu và chất ngất chiều cao. Lý giải vấn đề được sáng tỏ, thể nhập vấn đề một cách chính xác và đích thực bằng tư duy, bằng trí tuệ của mình, người đệ tử Phật, bấy giờ mới hạ thủ công phu, mới có thể khởi hành chuyến đi, trên con đường Bồ đề, Niết bàn vô thượng mà đích đến chính mình đã biết rõ rồi !

SẮC chẳng khác KHÔNG, KHÔNG chẳng khác SẮC. SẮC là KHÔNG, KHÔNG là SẮC, dựa trên sự phân chia liệt loại của tiền bối cổ kim thì nguồn giáo lý đó thuộc hệ tư tưởng Bát Nhã của Đại thừa. Nó là then chốt trong hệ tư tưởng Bát Nhã của Đại thừa. Nó là then chốt của toàn bộ giáo lý Đại thừa liễu nghĩa của Phật giáo. Trong kinh Bát Nhã Phật dạy: Chừng nào chưa lý giải được vấn đề SẮC KHÔNG, KHÔNG SẮC của Bát Nhã, chưa đủ khả năng tư duy quán chiếu Bát Nhã, chưa thể nhập THỰC TƯỚNG BÁT NHÃ thì ngày thành Phật còn hun hút xa xăm.

Ở kinh Thủ Lăng Nghiêm nầy Phật thuyết minh: TÁNH CỦA CÁC ĐẠI VỐN KHÔNG NGĂN NGẠI GÌ NHAU, NHẰM KHAI THỊ CHƠN LÝ SẮC KHÔNG, KHÔNG SẮC. Đọc Thủ Lăng Nghiêm Kinh Trực Chỉ Đề Cương tập hai nầy, lần lượt độc giả sẽ lý giải vững vàng về "chơn lý sắc không, không sắc" ấy. Chẳng những thế, độc giả còn có thể nắm vững vấn đề "có" "không" "thật" "giả" của ĐẤT, NƯỚC, LỬA, GIÓ của HƯ KHÔNG, của CÁI THẤY và của thức TÁNH PHÂN BIỆT của vạn loại hữu tình và vô tình, qua giáo lý NHƯ LAI TÀNG duyên khởi.

ĐỊA THỦY, HỎA, PHONG, KHÔNG, KIẾN, THỨC gọi chung qua cái từ "thất đại", chúng là những hiện tượng biểu hiện từ bản thể Như Lai tàng. Bản thể duyên khởi sanh ra hiện tượng, hiện tượng duyên diệt quy về bản thể. Dù duyên khởi sanh ra, hay duyên diệt quy về, tánh chất của thất đại vẫn là "bất biến". Dù "bất biến" nhưng thường biểu hiện qua trạng thái "tùy duyên". Dù có "tùy duyên" nhưng "tùy duyên" trong chu trình "bất biến".

Nhận thức rõ vấn đề SẮC KHÔNG qua chân lý: "TÁNH SẮC CHÂN KHÔNG, TÁNH KHÔNG CHÂN SẮC, THANH TỊNH BẢN NHIÊN CHÂU BIẾN PHÁP GIỚI, TÙY CHÚNG SANH TÂM, ỨNG SỞ TRI LƯỢNG TUẦN NGHIỆP PHÁP HIỆN"… của Kinh Thủ Lăng Nghiêm, độc giả sẽ cảm nhận cái ý vị thâm trầm của bài tụng:

"Chơn tánh hữu vi không
Duyên sanh cố như huyễn
Vô vi vô khởi diệt
Bất thật hư không hoa"

Nghĩa là:

Cái tánh thực của các pháp hữu vi vốn là không. Chúng là pháp duyên sanh, cho nên như huyễn, không thật. Pháp vô vi thực lý cũng chẳng có gì. Nó chỉ có danh mà không có thật, như hoa đốm giữa không trung.

Quán triệt chân lý ấy, thì vấn đề SẮC KHÔNG, KHÔNG SẮC qua nhãn quan của người đạt đạo trở thành trò hí luận bất tương can.

Viết tại HUỲNH MAI TỊNH THẤT
Ngày 10 tháng 4 năm 1993     
THÍCH TỪ THÔNG        
Pháp Sư                   

--- o0o ---

Mục lục

Mục lục tập 01 | chương 1 | chương 2 |chương 3 - chương 3a

Mục lục tập 02 | chương 4 |chương 5 | chương 6

Mục lục tập 03 | chương 7| chương 8 | chương 9 | chương 10|

Phụ lục

--- o0o ---

| Thư Mục Tác Giả |

--- o0o ---

Vi tính : Hải Hạnh
Trình bày : Nhị Tường


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com

Cập nhật ngày: 01-04-2002